Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 93 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Současný stav a nakládání s textilním odpadem z domácností v ČR
Nencková, Lucie ; Hadrabová, Alena (vedoucí práce) ; Lisa, Aleš (oponent) ; Hájek, Miroslav (oponent)
Nepotřebný či obnošený textil z domácností představuje druh odpadu, o který ani široká veřejnost ani odborníci nejeví příliš zájem. Přitom snad není o nás více vypovídajícího typu odpadu, který by odrážel konzumní stav naší společnosti, náš momentální život v nadbytku, změny a preference technologií výroby a pokrok ve vývoji nových funkčních materiálů. Kromě typických problémů souvisejících s odstraňováním směsného komunálního odpadu obecně, přináší textilní odpad i celou řadu dalších příležitostí, jako je možnost opětovného využití (re-use), recyklace nebo energetického využití (energy recovery), na druhé straně však z širšího globálního pohledu představuje textil díky obrovské produkci a spíše konzumnímu charakteru zboží také řadu negativních environmentálních a etických aspektů. Ačkoliv je tak hlavním tématem této práce nepotřebný či obnošený textil z domácností jako odpad, je na textil obecně nahlédnuto ve všech souvislostech životního cyklu výrobku, od produkce textilních vláken a s ní spojenými negativními dopady na životní prostředí i lidské zdraví, přes znepokojivé podmínky v textilních manufakturách v rozvojových zemích spojovaných s vykořisťováním a dalšími odsouzeníhodnými praktikami, které využívá textilní i oděvní průmysl ke generování zisku, až po otázky spojené s odpadovým hospodářstvím, a to zejména za předpokladu, že předpokládaná produkce komunálního odpadu se bude v blízké budoucnosti rapidně zvyšovat. Díky těmto údajům uvedeným v širších souvislostech ztrácí textil či textilní odpad na své zdánlivé bezvýznamnosti a stává se materiálem zasluhujícím naši pozornost. Hlavním cílem této práce byla analýza a interpretace primárních dat získaných pomocí rozsáhlého dotazníkového šetření v českých domácnostech, které společně s ověřením několika dílčích hypotéz a analýzou zájmových skupin ve vztahu k textilnímu odpadu vedly k následnému navržení metodického přístupu pro řešení problematiky spojené s textilním odpadem v souladu s přínosy, které lze se získáním obdobných informací očekávat podle Nařízení vlády 352/2014 o Plánu odpadového hospodářství České republiky pro období 2015-2024, a mohou přispět k podpoře trvale udržitelného rozvoje v oblasti nakládání s textilním odpadem, ale i textilem samotným.
Aktivity odborových svazů v ČR
Štáhlová, Eva ; Vymětal, Petr (vedoucí práce) ; Lisa, Aleš (oponent)
Práce se věnuje aktivitám odborového hnutí v České republice na příkladu ČMKOS. Představeny jsou myšlenkové proudy, které ovlivnily směřování odborového hnutí a historický vývoj na českém území. Dále se práce věnuje roli odborů v době transformace a jakou roli mají odbory dnes. Jaká je jejich pozice, jakým výzvám čelí a jaké nástroje pro prosazování svých zájmů používají. Analýza se věnuje ČMKOS a zabývá se mimo jiné personálním obsazením a vztahům s politickými stranami. Poslední část je věnována rozboru mediálního pokrytí, které se odborům, konkrétně ČMKOS dostává.
Uprchlická krize 2015 a politika České republiky
Woloszczuková, Kristýna ; Prorok, Vladimír (vedoucí práce) ; Lisa, Aleš (oponent)
Diplomová práce se zabývá aktuální problematikou fenoménu uprchlictví na pozadí syrské krize a důsledky, které může mít migrační krize na stabilitu a politickou situaci ve vybrané oblasti. Vzhledem k tomu, že krizi v Sýrii pociťuje nejen blízkovýchodní region, je cílem práce zmapovat vliv krize na státy Evropské unie (v rámci společných politik) se zaměřením na Českou republiku. I přes nejrůznější snahy mezinárodní komunity, vč. Evropské Unie a samotné ČR, se v krátkodobém až střednědobém časovém rámci krize nechýlí ke konci a je potřeba se soustředit na možné negativní důsledky, které by s sebou mohla přinést. Cílem diplomové práce je odhalit politické důsledky, které uprchlická krize může v zemi vyvolat. ČR je prakticky zasažena krizí v malém měřítku, přesto je však hlavní hypotézou, že migrační vlna, která momentálně míří na evropský kontinent, má vliv na její politickou scénu. Práce se zejména zaměřuje na téma rozšiřování extremismu v české veřejnosti a s tím spojenou extremizaci politické scény.
Aktivity odborových svazů v ČR
Štáhlová, Eva ; Vymětal, Petr (vedoucí práce) ; Lisa, Aleš (oponent)
Práce se věnuje aktivitám odborového hnutí v České republice na příkladu ČMKOS. Představeny jsou myšlenkové proudy, které ovlivnily směřování odborového hnutí a historický vývoj na českém území. Dále se práce věnuje roli odborů v době transformace a jakou roli mají odbory dnes. Jaká je jejich pozice, jakým výzvám čelí a jaké nástroje pro prosazování svých zájmů používají. Analýza se věnuje ČMKOS a zabývá se mimo jiné personálním obsazením a vztahům s politickými stranami. Poslední část je věnována rozboru mediálního pokrytí, které se odborům, konkrétně ČMKOS dostává.
Uprchlická krize 2015 a politika České republiky
Woloszczuková, Kristýna ; Prorok, Vladimír (vedoucí práce) ; Lisa, Aleš (oponent)
Diplomová práce se zabývá aktuální problematikou fenoménu uprchlictví na pozadí syrské krize a důsledky, které může mít migrační krize na stabilitu a politickou situaci ve vybrané oblasti. Vzhledem k tomu, že krizi v Sýrii pociťuje nejen blízkovýchodní region, je cílem práce zmapovat vliv krize na státy Evropské unie (v rámci společných politik) se zaměřením na Českou republiku. I přes nejrůznější snahy mezinárodní komunity, vč. Evropské Unie a samotné ČR, se v krátkodobém až střednědobém časovém rámci krize nechýlí ke konci a je potřeba se soustředit na možné negativní důsledky, které by s sebou mohla přinést. Cílem diplomové práce je odhalit politické důsledky, které uprchlická krize může v zemi vyvolat. ČR je prakticky zasažena krizí v malém měřítku, přesto je však hlavní hypotézou, že migrační vlna, která momentálně míří na evropský kontinent, má vliv na její politickou scénu. Práce se zejména zaměřuje na téma rozšiřování extremismu v české veřejnosti a s tím spojenou extremizaci politické scény.
Zhodnocení protikorupčních opatření a mechanismů ve firmách zbrojního odvětví v ČR
Eibl, Milan ; Vymětal, Petr (vedoucí práce) ; Lisa, Aleš (oponent)
Mezinárodní studie zbrojních firem z posledních let indikují, že české zbrojní firmy silně zaostávají za celosvětovým průměrem v oblasti nastavení etických a protikorupčních mechanismů. Práce si klade za cíl metodou analýzy zhodnotit pravdivost hypotézy, že navzdory globálním analýzám české zbrojní firmy v této oblasti spadají do celosvětového průměru. Teoretická část vymezuje historický vývoj zbrojního odvětví u nás a shrnuje významné instituce a analytické studie zabývající se korupcí jak obecně, tak ve zbrojním odvětví. Praktická část přebírá a přizpůsobuje již existující metodiku pro zhodnocení protikorupčních principů ve zbrojních společnostech a aplikuje ji na kvalifikovaný výběr zbrojních firem České republiky. Výsledek analýzy potvrzuje výzkumnou otázku, ale současně poukazuje na velké nedostatky v oblasti protikorupčních procesů.
Volební inženýrství na lokální úrovni v České republice: případová studie statutárních měst Praha, Olomouc, Ústí nad Labem, Most
Kuchařová, Milena ; Lisa, Aleš (vedoucí práce) ; Němec, Jan (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá obecními volbami v České republice z hlediska volebního inženýrství. Teoretická část práce je zaměřena na volby, volební systémy a proměnné volebních systémů. Hlavními proměnnými jsou velikost volebního obvodu, volební formule, přirozený práh a počet a charakter skrutinií. Dále práce popisuje gerrymandering a malapportionment z teoretické perspektivy. Další část této práce se zabývá legislativním rámcem voleb do obecních zastupitelstev od roku 1989 zahrnující pravidla a problematické rysy současného volebního zákona pro volby do zastupitelstev obcí. Empirická část práce analyzuje obecní volby v České republice a výsledky těchto voleb v období 1994 až 2014. V poslední kapitole je posouzeno členění území na více volebních obvodů s důrazem na princip stejné váhy voličských hlasů a na míru proporcionality. Komparace byla prováděna za použití dvou indexů, Loosemoreova Hanbyho indexu a D'Hondtova indexu.
Médiokracie - politická komunikace v době masových médií
Skoupá, Lenka ; Müller, Karel (vedoucí práce) ; Lisa, Aleš (oponent)
Diplomová práce se zabývá předvolební kampaní politických stran. Konkrétně pojednává o předvolební kampani stran ČSSD a TOP09 v roce 2010 a kampani ČSSD a hnutí ANO před volbami v roce 2013. Cílem práce bylo analyzovat jednotlivé formy kampaně v České republice a ukázat trendy jejich vývoje. Analýza je rozčleněna do čtyř dílčích strategií - personální, komunikační, finanční a strategie mezistranických vztahů.
Občanská válka ve Rwandě a role OSN při jejím řešení
Šplíchalová, Eva ; Lisa, Aleš (vedoucí práce) ; Prorok, Vladimír (oponent)
Práce se zabývá konfliktem Tutsiů a Hutuů, který se odehrával v 90. letech ve Rwandě, jeho historickými příčinami, průběhem a rolí mezinárodního společenství při jeho řešení. Pozornost je zaměřena zejména na roli OSN při řešení tohoto konfliktu -- na analýzu působení mírové mise OSN, podmínek jejího ustanovení, vymezení jejího mandátu a dalších faktorů, které vedly k jejímu neúspěchu. Práce tak představuje příspěvek k diskusi o roli OSN v současném světě, k analýze podmínek a předpokladů její akceschopnosti, efektivnosti a potenciálních změn v její struktuře a fungování.
Politická vize V. Klause
Binar, Martin ; Prorok, Vladimír (vedoucí práce) ; Lisa, Aleš (oponent)
Práce se zabývá myšlením Václava Klause a jím zastávanými hodnotami, které jsou analyzovány na základě názorových střetů, které musel podstoupit v době, kdy vykonával nejvyšší ústavní funkce. Teoretickým rámcem je vymezení liberální a konzervativních hodnot, které jsou přítomny v myšlení takzvané nové pravice. Následující části práce mapují Klausova názorová střetnutí na vnitrostátní úrovni z pozice ministra financí a premiéra České republiky a také na mezinárodní úrovni z pozice prezidenta republiky, tato část práce se omezuje na jeho kritiku evropského integračního procesu a společné evropské měny. Hypotézou práce je, že Klaus svým myšlením navazuje na novou pravici, která je ve světové politice spojována především s Margaret Thatcherovou a Ronaldem Reaganem. Tato hypotéza je v průběhu práce potvrzována analýzou konkrétních kroků V. Klause a jeho názorů, které příslušnost k nové pravici dokazují.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 93 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 Lisá, Adéla
2 Lisá, Andrea
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.