Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 78 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Islám a politický systém Iránu
Kafková, Michaela ; Lisa, Aleš (vedoucí práce) ; Prorok, Vladimír (oponent)
Diplomová práce se zabývá vlivem islámského náboženství na politický systém Íránské islámské republiky. Její součástí je charakteristika vzniku a rozvoje islámu a shrnutí základních proudů tohoto náboženství, se zaměřením na islám šíitský. Následuje shrnutí vývoje státních útvarů, které existovaly v průběhu historie na území dnešního Íránu, včetně popisu jejich politických systémů a popisu postavení společenské třídy tzv. ulamá, tedy šíitských duchovních. Práce pak charakterizuje vládu dynastie Pahlaví, islámskou revoluci a politický systém dnešního Íránu. Dále se zabývá současnou domácí i zahraniční politikou Íránu, íránským jaderným programem a úrovní dodržování lidských práv v zemi. Cílem práce je odpovědět na následující otázky: jaké jsou hlavní důvody íránského negativního postoje k západnímu světu (zejména USA) a negativního postoje západního světa (zejména USA) k Íránu, zda lze íránský politický režim v současnosti označit za ortodoxně teokratický a zda Írán svou politikou může představovat potencionální riziko pro stabilitu současného světa.
Rozvoj podnikatelského prostředí v rámci konceptu chytrého města - Průvodce pro Prahu v podpoře rozvoje kreativního průmyslu
Cséfaiová, Dóra ; Dvořák, Antonín (vedoucí práce) ; Lisa, Aleš (oponent)
Bakalářská práce propojuje dva světové trendy rozvoje měst: koncepci chytrého města (smart city) a dynamický růst významu kulturních a kreativních průmyslů. I hlavní město Praha si chce udržet krok s těmito trendy, v dubnu roku 2016 tak zahájilo svou vlastní iniciativu Smart Prague, jejíž záměrem je mimo jiné i stimulace kreativních oborů ve městě. Po představení ústředních pojmů práce ve všeobecné rovině a vyhodnocení současné situace v České republice, práce navrhuje možné způsoby podpory pražského podnikatelského prostředí se zaměřením na rozvoj místního ekosystému kulturních a kreativních odvětví.
Political and Economic Consequences of the European Migration Crisis for Germany
Gierlinger, Simon ; Vymětal, Petr (vedoucí práce) ; Lisa, Aleš (oponent)
Od roku 2015 masivní migrační přesuny do zemí EU a zejména do Německa způsobily tzv. evropskou migrační krizi. Cílem této diplomová práce je identifikace hlavních politických a ekonomických důsledků migrační krize pro Německo. Zaměřuje se na otázky politických důsledků a to jak na národní, tak i mezinárodní úrovni, na fiskální dopady a dopady pro trh práce a zároveň se zabývá doporučeními pro tvůrce hospodářské politiky. Základní teoretické pochopení migrace je nutností pro formulaci důkladných doporučení pro konkrétní politiky, a proto první kapitola práce popisuje existující politické a ekonomické teorie věnující se tématu migrace. Identifikace politických a ekonomických důsledků a dopadů evropské migrační krize ve druhé kapitole ovšem předpokládá pochopit také kontext událostí. Třetí kapitola se zabývá hlavními politickými důsledky na národní a mezinárodní úrovni a ekonomickými důsledky především na rozpočet a trh práce. Diplomová práce využívá analytického přístupu vybraných studií, úředních dokumentů, zpráv a spolehlivých mediálních zdrojů. V závěru práce sumarizuje hlavní doporučení, které jsou v souladu se získanými poznatky.
Územní plánování - Metropolitní plán hlavního města Prahy
Volfová, Adéla ; Vymětal, Petr (vedoucí práce) ; Lisa, Aleš (oponent)
Územní plánování přímo formuje prostor, ve kterém lidé žijí, ale míra jejich angažovanosti je nízká. Přestože se mohou spolupodílet na utváření města například zapojením se do zájmových skupin, které mají vliv na územní plánování. Diplomová práce se zabývá otázkou, ovlivnění procesu pořizování územního plánu hlavního města Prahy (Metropolitní plán) jednotlivými aktéry. Teoretická část práce se věnuje podrobnému vysvětlení průběhu tvorby územního plánu a představení návrhu zadání Metropolitního plánu, který slouží k vymezení pojmů. V praktické části je uvedena charakteristika jednotlivých aktérů a jejich zájmů v kontextu územního plánování. Proces pořizování územního plánu je nejvíce ovlivněn třemi obligatorními aktéry - veřejnost, zájmové skupiny a politická reprezentace. Závěrem práce je stanovení způsobu ovlivňování a jejich klasifikace.
Islámská revoluce v Íránu - k lepšímu nebo k horšímu?
Zadeh, Jana ; Lisa, Aleš (vedoucí práce) ; Prorok, Vladimír (oponent)
Práce se zabývá íránskou islámskou revolucí a komparativní analýzou režimů před a po revoluci, srovnává historický vývoj a vliv revolučních změn na společnost. I když není pochyb o tom, že transformace imperiální Persie v Islámskou republiku sehrála důležitou roli v překreslení geopolitické mapy širšího Blízkého východu, cílem této práce je porovnat historický vývoj Íránu během monarchie a vliv revolučních orgánů na íránskou společnost. Přes rozsáhlé množství použitých zdrojů z Íránu i zahraničí, autorka učinila veškerou snahu ke snížení účinků vlivů ať už horlivých zastánců monarchie nebo skalních revolucionářů na minimum, a umožnila faktům samotným promítnout objektivní obrázek. Cílem práce je po objektivním srovnání fakticky odpovědět na otázku, zda revoluce vedla k lepšímu či horšímu.
Současný stav a nakládání s textilním odpadem z domácností v ČR
Nencková, Lucie ; Hadrabová, Alena (vedoucí práce) ; Lisa, Aleš (oponent) ; Hájek, Miroslav (oponent)
Nepotřebný či obnošený textil z domácností představuje druh odpadu, o který ani široká veřejnost ani odborníci nejeví příliš zájem. Přitom snad není o nás více vypovídajícího typu odpadu, který by odrážel konzumní stav naší společnosti, náš momentální život v nadbytku, změny a preference technologií výroby a pokrok ve vývoji nových funkčních materiálů. Kromě typických problémů souvisejících s odstraňováním směsného komunálního odpadu obecně, přináší textilní odpad i celou řadu dalších příležitostí, jako je možnost opětovného využití (re-use), recyklace nebo energetického využití (energy recovery), na druhé straně však z širšího globálního pohledu představuje textil díky obrovské produkci a spíše konzumnímu charakteru zboží také řadu negativních environmentálních a etických aspektů. Ačkoliv je tak hlavním tématem této práce nepotřebný či obnošený textil z domácností jako odpad, je na textil obecně nahlédnuto ve všech souvislostech životního cyklu výrobku, od produkce textilních vláken a s ní spojenými negativními dopady na životní prostředí i lidské zdraví, přes znepokojivé podmínky v textilních manufakturách v rozvojových zemích spojovaných s vykořisťováním a dalšími odsouzeníhodnými praktikami, které využívá textilní i oděvní průmysl ke generování zisku, až po otázky spojené s odpadovým hospodářstvím, a to zejména za předpokladu, že předpokládaná produkce komunálního odpadu se bude v blízké budoucnosti rapidně zvyšovat. Díky těmto údajům uvedeným v širších souvislostech ztrácí textil či textilní odpad na své zdánlivé bezvýznamnosti a stává se materiálem zasluhujícím naši pozornost. Hlavním cílem této práce byla analýza a interpretace primárních dat získaných pomocí rozsáhlého dotazníkového šetření v českých domácnostech, které společně s ověřením několika dílčích hypotéz a analýzou zájmových skupin ve vztahu k textilnímu odpadu vedly k následnému navržení metodického přístupu pro řešení problematiky spojené s textilním odpadem v souladu s přínosy, které lze se získáním obdobných informací očekávat podle Nařízení vlády 352/2014 o Plánu odpadového hospodářství České republiky pro období 2015-2024, a mohou přispět k podpoře trvale udržitelného rozvoje v oblasti nakládání s textilním odpadem, ale i textilem samotným.
Aktivity odborových svazů v ČR
Štáhlová, Eva ; Vymětal, Petr (vedoucí práce) ; Lisa, Aleš (oponent)
Práce se věnuje aktivitám odborového hnutí v České republice na příkladu ČMKOS. Představeny jsou myšlenkové proudy, které ovlivnily směřování odborového hnutí a historický vývoj na českém území. Dále se práce věnuje roli odborů v době transformace a jakou roli mají odbory dnes. Jaká je jejich pozice, jakým výzvám čelí a jaké nástroje pro prosazování svých zájmů používají. Analýza se věnuje ČMKOS a zabývá se mimo jiné personálním obsazením a vztahům s politickými stranami. Poslední část je věnována rozboru mediálního pokrytí, které se odborům, konkrétně ČMKOS dostává.
Uprchlická krize 2015 a politika České republiky
Woloszczuková, Kristýna ; Prorok, Vladimír (vedoucí práce) ; Lisa, Aleš (oponent)
Diplomová práce se zabývá aktuální problematikou fenoménu uprchlictví na pozadí syrské krize a důsledky, které může mít migrační krize na stabilitu a politickou situaci ve vybrané oblasti. Vzhledem k tomu, že krizi v Sýrii pociťuje nejen blízkovýchodní region, je cílem práce zmapovat vliv krize na státy Evropské unie (v rámci společných politik) se zaměřením na Českou republiku. I přes nejrůznější snahy mezinárodní komunity, vč. Evropské Unie a samotné ČR, se v krátkodobém až střednědobém časovém rámci krize nechýlí ke konci a je potřeba se soustředit na možné negativní důsledky, které by s sebou mohla přinést. Cílem diplomové práce je odhalit politické důsledky, které uprchlická krize může v zemi vyvolat. ČR je prakticky zasažena krizí v malém měřítku, přesto je však hlavní hypotézou, že migrační vlna, která momentálně míří na evropský kontinent, má vliv na její politickou scénu. Práce se zejména zaměřuje na téma rozšiřování extremismu v české veřejnosti a s tím spojenou extremizaci politické scény.
Zhodnocení protikorupčních opatření a mechanismů ve firmách zbrojního odvětví v ČR
Eibl, Milan ; Vymětal, Petr (vedoucí práce) ; Lisa, Aleš (oponent)
Mezinárodní studie zbrojních firem z posledních let indikují, že české zbrojní firmy silně zaostávají za celosvětovým průměrem v oblasti nastavení etických a protikorupčních mechanismů. Práce si klade za cíl metodou analýzy zhodnotit pravdivost hypotézy, že navzdory globálním analýzám české zbrojní firmy v této oblasti spadají do celosvětového průměru. Teoretická část vymezuje historický vývoj zbrojního odvětví u nás a shrnuje významné instituce a analytické studie zabývající se korupcí jak obecně, tak ve zbrojním odvětví. Praktická část přebírá a přizpůsobuje již existující metodiku pro zhodnocení protikorupčních principů ve zbrojních společnostech a aplikuje ji na kvalifikovaný výběr zbrojních firem České republiky. Výsledek analýzy potvrzuje výzkumnou otázku, ale současně poukazuje na velké nedostatky v oblasti protikorupčních procesů.
Volební inženýrství na lokální úrovni v České republice: případová studie statutárních měst Praha, Olomouc, Ústí nad Labem, Most
Kuchařová, Milena ; Lisa, Aleš (vedoucí práce) ; Němec, Jan (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá obecními volbami v České republice z hlediska volebního inženýrství. Teoretická část práce je zaměřena na volby, volební systémy a proměnné volebních systémů. Hlavními proměnnými jsou velikost volebního obvodu, volební formule, přirozený práh a počet a charakter skrutinií. Dále práce popisuje gerrymandering a malapportionment z teoretické perspektivy. Další část této práce se zabývá legislativním rámcem voleb do obecních zastupitelstev od roku 1989 zahrnující pravidla a problematické rysy současného volebního zákona pro volby do zastupitelstev obcí. Empirická část práce analyzuje obecní volby v České republice a výsledky těchto voleb v období 1994 až 2014. V poslední kapitole je posouzeno členění území na více volebních obvodů s důrazem na princip stejné váhy voličských hlasů a na míru proporcionality. Komparace byla prováděna za použití dvou indexů, Loosemoreova Hanbyho indexu a D'Hondtova indexu.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 78 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 Lisá, Adéla
2 Lisá, Andrea
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.