Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 16 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Academics 2018: Proposals for Measures to Support Equality in Research and Higher Education
Linková, Marcela ; Cidlinská, Kateřina ; Fárová, Nina ; Maříková, Hana ; Tenglerová, Hana ; Vohlídalová, Marta
This document is an outcome of the research project Analysis of Barriers to and Support Strategy for Gender Equality in Science and Research implemented in 2017 and 2018 by the Institute of Sociology of the Czech Academy of Sciences as part of the Operational Programme Employment (Reg. No. CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_02 8/0003571). \nThe objective of the project was to develop recommendations for action to advance gender equality in research and development for the state administration and other key national players in research policy-making (the Ministry of Education, Youth and Sports, the Research, Development and Innovation Council, the Czech Science Foundation, the Technology Agency of the CR). Additional measures have been developed for higher education and research institutions and their umbrella organisations (Czech Rectors' Conference, the Czech Academy of Sciences). Moreover, the document aims to serve government bodies responsible for gender equality agendas (the Gender Equality Department of the Government of the CR). The measures have been proposed on the assumption that for their successful implementation it is necessary to ensure synergy between the state administration and research and higher education institutions. Due emphasis is also placed on the role and responsibility of senior researchers.\nThe document is unique in that it builds on an in-depth analysis of the working conditions and barriers to career progression in research and development. It is the first study of the working conditions in research in the CR of such a comprehensive nature. The summary of the main findings is presented in the annexes to this document. This is a working document. Its aim is to encourage discussion about the measures proposed. We welcome your feedback, be it in the form of email or as part of face-to-face conversations. Authors also welcome further suggestions.\n
Akademici a akademičky 2018: Návrhy opatření na podporu rovnosti ve výzkumném a vysokoškolském prostředí
Linková, Marcela ; Cidlinská, Kateřina ; Fárová, Nina ; Maříková, Hana ; Tenglerová, Hana ; Vohlídalová, Marta
Tento dokument je výsledkem projektu Analýza bariér a strategie podpory genderové rovnosti, který v letech 2017 a 2018 realizuje Sociologický ústav AV ČR v rámci Operačního programu Zaměstnanost (reg. č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_028/0003571). Cílem projektu byla příprava návrhů opatření prosazování genderové rovnosti v oblasti výzkumu a vývoje pro státní orgány a další klíčové státní aktéry vědních politik s národní působností (MŠMT, Úřad vlády, RVVI, GA ČR, TA ČR aj.). Cílí též na management vysokoškolských a výzkumných organizací a jejich zastřešující organizace (Česká konference rektorů, Akademie věd České republiky). Dokument je také určen pro vládní orgány, které mají v gesci oblast rovnosti žen a mužů (Oddělení rovnosti žen a mužů vlády ČR). Návrhy vychází z toho, že pro úspěšnou realizaci předkládaných opatření je potřeba součinnost orgánů státní správy se samotnými výzkumnými a vysokoškolskými organizacemi, zároveň též zdůrazňuje roli a odpovědnost vedoucích pracovníků a pracovnic výzkumu a vývoje.\nDokument nejprve představuje základní statistické údaje o zastoupení žen a mužů v českém výzkumu jako podkladová empirická data o trendech vzdělávání a zaměstnanosti žen a mužů ve vědě. V další části dokument shrnuje rámec českých veřejných politik v oblasti rozvoje lidských zdrojů a genderové rovnosti. Následuje přehled hlavních zjištění z výzkumu. Na jejich základě jsou definovány strategické cíle a konkrétní opatření, která jsou členěna dle klíčových aktérů, jimž jsou tato doporučení směřována. V přílohách jsou představena hlavní zjištění z jednotlivých částí výzkumu.\n\n
Disciplining science : the impacts of shifting governmentality regimes on academic research in the natural sciences in the Czech Republic
Linková, Marcela ; Hájek, Martin (vedoucí práce) ; Kostlán, Antonín (oponent) ; Smith, Simon (oponent)
Karlova Univerzita v Praze Fakulta sociálních věd Institut sociologických studií Sociologie Marcela Linková Disertační práce Disciplinování vědy: dopady proměňujících se režimů vládnuti na akademický výzkum přírodních věd v České republice Český abstrakt Disertační práce Disciplinování vědy: Dopady proměňujících se režimů vládnutí na akademický výzkum v přírodních vědách v České republice je příspěvkem ke studiu institucionálních proměn akademického prostředí. Věnuji se změnám, které se v posledních dvaceti letech projevují v oblasti akademického poznávání specificky v přírodních vědách, a konkrétně se zaměřuji na hodnocení vědecké práce jako nové formě vládnutí ve vědě. Dřívější analýzy systému hodnocení vědecké práce v ČR ukazují, že tento systém je navržen tak, aby spíše vyhovoval praktikám přírodních věd (Linkova a Stockelova 2012; Stockelova 2012). V disertaci mě proto zajímá, jak se hodnocení vědecké práce projevuje v přírodních vědách a jaké dopady má z hlediska poznávacích praktik, utváření subjektivit výzkumníků a výzkumnic a jejich profesního uplatnění, a v posledku i z hlediska budoucnosti výzkumu v přírodních vědách. Touto studií přispívám k výzkumu institucionální změny "jako součásti nutně širších snah o pochopení rostoucí provázanosti nebo souběhu dříve oddělených institucionálních domén"...
Výskyt a vnímání sexuálního obtěžování na českých středních školách
Sedláčková, Jana ; Pavlík, Petr (vedoucí práce) ; Linková, Marcela (oponent)
Cílem mé diplomové práce je zjistit, jaké jsou zkušenosti českých středoškolských studujících se sexuálním obtěžováním ze strany vyučujících a jak tyto popsané formy problematického chování vnímají. V teoretické části popisuji historii vzniku pojmu sexuální obtěžování, a to jak v zahraničí, tak následně v České republice. Dále představím definice sexuálního obtěžování a českou právní úpravu tohoto jevu. Následně se pak čtenářstvo seznámí s teoriemi vzniku sexuálního obtěžování v akademickém prostředí a s výsledky několika zahraničních i českých výzkumů, které byly v nedávných letech na toto téma provedeny. V závěru své teoretické části se věnuji specifikám středoškolského prostředí, zdůrazňuji hlavní funkce vzdělávacích institucí a také upozorňuji na následky, se kterými se oběti sexuálního obtěžování ze strany vyučujících setkávají. Empirická část pak popisuje zvolenou metodu výzkumu - dotazníkové šetření - a její praktické využití. Následně jsou pak prezentovány a analyzovány zjištěné údaje. Kromě celkového výskytu sexuálního obtěžování na českých středních školách se také zaměřuji na porovnání vnímání tohoto fenoménu mezi chlapci a děvčaty a také mezi různými typy středních škol.
Sexuální obtěžování středoškolských a vysokoškolských studujících ze strany vyučujících - porovnání
Fifková, Kateřina ; Pavlík, Petr (vedoucí práce) ; Linková, Marcela (oponent)
Cílem mé diplomové práce je porovnat výskyt a vnímání sexuálního obtěžování studujících středních a vysokých škol ze strany vyučujících. V teoretické části představuji teoretické koncepty, ze kterých vycházím. Věnuji se vývoji pojmu sexuální obtěžování a jeho možným definicím. Rozebírám také význam a roli školy v životě každého člověka a specifika sexuálního obtěžování v pedagogickém vztahu. V závěru pak představuji relevantní zahraniční i české výzkumy. V empirické části vycházím ze dvou výzkumů realizovaných týmem Katedry genderových studií - jeden se soustředil na střední školy, druhý na university. Vybraná data pak porovnávám a interpretuji. Soustředím se přitom především na to, zda (a jak) se u studujících středních a vysokých škol liší výskyt obtěžujícího chování, jestli ho i jinak vnímají - a proč. Součástí je také interpretace genderových rozdílů.
Report on gender bias in evaluation and governance
Linková, Marcela
This report on gender bias in evaluation and governance has been prepared within the framework of EGERA Workpackage 5 and addresses research evaluation and gender bias in evaluation and related governance structures in partner organization 3 CVGZ. Specifically, the report looks into the evaluation process of academic and administrative staff, focusing on the possible gender bias in these processes. The report concludes with a list of recommendations proposed to improve the management in terms of gender equality.\n\n
Analytical country report – Czech Republic: Integrating gender equality in RPOs
Linková, Marcela
The Czech country research report analyses the integration of gender equality into research performing organizations and universities, in the Czech Republic and the legislative environment governing the implementation of structural change for gender equality in research.
Výzkumná zpráva projekt TRIGGER: analýza skupinových rozhovorů
Linková, Marcela
Cílem skupinových rozhovorů bylo získat podrobnější názory pedagogických a výzkumných pracovníků a pracovnic na VŠCHT na konkrétní aspekty týkající se pracovních podmínek a fungování VŠCHT, a rozvinout tak zjištění z dotazníkového šetření. Celkem byly provedeny 4 skupinové rozhovory. Skupinové rozhovory se zaměřily na témata pracovních podmínek na VŠCHT, hodnocení vědecké a pedagogické práce, kombinace pracovního a soukromého života a postavení žen na VŠCHT a ve vědě obecně.
Harmonizace soukromého a pracovního života
Demnerová, Veronika ; Hubinková, Zuzana (vedoucí práce) ; Linková, Marcela (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá tématikou harmonizace soukromého a pracovního života. Cílem práce je najít efektivní způsoby sladění rodiny a práce se zaměřením na ženskou část populace v produktivním věku, a to zejména na ženy s malými dětmi v předškolním věku, na jejich pozici na trhu práce a možnosti opětovného začlenění do pracovního procesu s minimálním dopadem na rodinu a děti. Práce se dále věnuje i problematice firemních školek a jejich role v problematice zaměstnávání žen. Teorie obsahuje téma genderu, ženy na trhu práce, kombinace a konfliktu rodiny a práce a způsoby, jak sladit práci a rodinu. Praktická část je rozdělena do dvou případových studií. První se zabývá firemní školkou v konkrétní firmě jako jedním z možných řešení, a to z pohledu vedení a z pohledu zaměstnanců. Druhá část se zabývá několika konkrétními příklady řešení sladění soukromého života a práce na vzorku čtyř žen.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 16 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
2 Linková, Marie
4 Linková, Markéta
1 Linková, Michaela
4 Línková, Markéta
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.