Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 36 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Charge Transport through Molecular Towers Based on Tetraphenylmethane Tripods
Kolivoška, Viliam ; Šebera, Jakub ; Lindner, M. ; Valášek, M. ; Mayor, M. ; Mészáros, G. ; Gasior, Jindřich ; Hromadová, Magdaléna
Molecular platforms with multiple anchors were introduced recently to provide robust\ncoupling between molecular electronic components and metallic electrodes. In this work,\ncharge transport in tower-shaped single molecule conductors based on tetraphenylmethane\ntripod possessing three thiol anchors is investigated by scanning tunneling microscopy break\njunction technique. The effect of tripod substitution pattern and number of repeating units in\nmolecule is addressed. The substitution was found to influence conductance value in early\nstages of molecular junction evolution, where tower lays parallel to surface. In late stages, the\ncharge is transported through principal molecular axis and junction breaks thermally in tilted\nconfiguration.
Konverze industriální stavby na kulturní prostory využívané pro divadelní účely a scénický tanec
Tanzerová, Eliška ; Lindner, Milan (vedoucí práce) ; Hucková, Barbara (oponent)
Bakalářská práce se věnuje tématu konverze industriálních staveb na kulturní prostory využívané pro divadelní účely a scénický tanec. Cílem práce je analýza a zhodnocení stavu takovýchto nemovitých industriálních památek v České republice. Porovnává vybrané objekty s příklady ze zahraničí a předkládá návrhy na zlepšení nebo příležitosti dalšího rozvoje. Základem práce je teoretické vymezení průmyslových staveb, jejich kategorizace a rozdělení. Dále prozkoumává historii průmyslového dědictví a počátek jeho památkové ochrany. Práce se snaží stručně shrnout proměny architektury týkající se průmyslových objektů a to především v průběhu posledního století. Následně představuje možnosti proměny industriálních prostor a jejich animaci. Důležitou součástí jsou ekonomické a socioekonomické aspekty těchto projektů a možnosti nového využití. Následuje praktická část, která se zaměřuje konkrétně na divadlo Ponec a poté na podobné příklady konverzí z České republiky. V této části jsou poznatky z rozboru historické, funkční a ekonomické stránky vybraného objektu ze zahraničí srovnávacím způsobem využity a aplikovány do vybraného příkladu divadla Ponec.
Revitalizace pivovaru v Úněticích
Vysoká, Kristýna ; Lindner, Milan (vedoucí práce) ; Tyslová, Irena (oponent)
Cílem této bakalářské práce je nastínit, a na příkladu Únětického pivovaru názorně ukázat, možnosti efektivního využití nemovitých industriálních památek. Teoretická část se věnuje charakteristice památek výroby a techniky a jejich dělení. Zabývá se problematikou industriálního dědictví, hlavně z pohledu jeho ochrany. A dále představuje využití technických a průmyslových staveb k novým účelům a jeho financování. Praktická část se zaměřuje na Únětický pivovar, pojednává o počátečním rozhodování o investici a jeho reálném provozu. Součástí je zhodnocení jeho fungování, které obsahuje porovnání business plánu s realitou, finanční analýzu a také identifikování problémů a omezení s ním spojených. Na závěr jsou uvedeny návrhy na zlepšení do budoucna.
Typologie naučných stezek v ČR
Kvačková, Barbora ; Kouba, Vojtěch (vedoucí práce) ; Lindner, Milan (oponent)
Předmětem této práce je kvalitativní analýza naučných stezek jako programu interpretace místního dědictví. Kvalitativní analýza ověřuje, zda byla při tvorbě panelů naučných stezek přijata doporučení vyplývající ze dvou u nás uznávaných metodik interpretace místního dědictví. V rámci analýzy je šetřeno osmnáct naučných stezek na území CHKO Český kras. V empirické části práce je vyhodnoceno každé kritérium pro každou naučnou stezku. Výsledkem je celkové vyhodnocení grafického a obsahového zpracování panelů naučných stezek. Naučné stezky na území CHKO Český kras zaznamenaly největší nedostatky především ve třech zkoumaných kritériích: Kvalita grafického zpracování; Text oslovuje čtenáře a nabízí další místa a zdroje informací o předmět interpretace a Texty na panelu nepředpokládají lineární čtení. V rámci analýzy se projevily i silné stránky panelů naučných stezek: Použitá zobrazení se vždy vztahují k danému textu a Text je snadno čitelný a bez cizích slov. Nejvýše byla hodnocena v této kriteriální analýze Vodácká naučná stezka Berounka. Stezky s nejvíce problematickými prvky byly vyhodnoceny NS Památné stromy Karlštejnska a NS Klonk-Suchomasty.
Územní rozvoj města Lomnice nad Popelkou
Musilová, Barbora ; Kouba, Vojtěch (vedoucí práce) ; Lindner, Milan (oponent)
Tato bakalářské práce se zabývá územním rozvojem města Lomnice nad Popelkou, resp. památkově chráněných oblastí na jeho území. Práce popisuje historii města a zkoumá příčiny současného stavu památkového fondu. Popisuje a hodnotí snahy zastupitelů o obnovu staveb na území památkových zón, také prostřednictvím Strategie rozvoje města pro roky 2016 až 2023. Cílem práce je zhodnotit, do jaké míry se v tomto strategickém dokumentu podařilo reagovat na stav památkových objektů a současně potřeb obyvatel města.
Ekonomické a kulturní aspekty rekultivací krajiny na Kadaňsku
Lipoldová, Anna ; Kouba, Vojtěch (vedoucí práce) ; Lindner, Milan (oponent)
Bakalářská práce se zaměřuje na proces znovuobnovení krajiny poničené rozsáhlou těžbou hnědého uhlí (tzv. rekultivace). Zkoumá konkrétní oblast na území severních Čech mezi městy Kadaň a Chomutov. Stěžejní součástí práce je kulturně-ekonomické zhodnocení rekultivací a možnosti jejich využití pro účely zvýšení turistické i ekonomické atraktivity daného území. Teoretická část práce seznamuje čtenáře s vývojem těžby v dané oblasti, s proměnami regionu v důsledku těžby a se základními pojmy a teorií technických rekultivací. Praktická část práce zkoumá způsoby, jakými by rekultivační práce mohly v budoucnu navrátit kulturní hodnoty místní krajině. Součástí praktické části je také ekonomická analýza rekultivačních činností ve zkoumané oblasti a kvalitativní výzkum související s problematikou rekultivací. V práci je použita metoda popisu, literární rešerše a kvalitativní dotazník.
Ekonomika zámku Jezeří
Frantová, Ivana ; Kouba, Vojtěch (vedoucí práce) ; Lindner, Milan (oponent)
Práce se zaměřuje na ekonomiku státního zámku Jezeří, jakožto památky, která byla v 80. letech určena k zániku kvůli postupující těžbě hnědého uhlí. Hlavním cílem práce je zjistit, jaké jsou možnosti financování zámku a jaké jsou jeho hlavní atraktivity. Z rozhovorů s kastelánkou zámku a starostou města Horní Jiřetín vyplývá, že v současné době je Jezeří financováno pouze státem skrze Národní památkový ústav a pomocí města Horní Jiřetín, které pomáhá s propagací zámku a drobnými opravami. Do budoucna se počítá s využíváním strukturálních fondů IROP, z programu SMVS či z Programu přeshraniční spolupráce mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou. Z dotazníkového šetření vyplynulo, že hlavní atraktivitou zámku je jeho samotná historie. Avšak přes 40 % návštěvníků zámek navštívilo z důvodu výhledu na velkolom, jež se pod zámkem rozkládá. Vzhledem k obrovskému potenciálu zámku je možné, že se Jezeří v budoucnu stane památkou středoevropského významu.
Minipivovary jako kulturně ekonomický fenomén
Hlaváček, Václav ; Lindner, Milan (vedoucí práce) ; Tyslová, Irena (oponent)
Tato bakalářská práce pojednává o minipivovarech, jejich vzniku a fungování v České republice a to z pohledu ekonomického i kulturního. V teoretické části jsou představeny historické souvislosti pivovarnictví, posléze i ekonomické aspekty a specifika minipivovarů. Praktická část je konkrétně zaměřená na minipivovary v podbrdském regionu, které jsou postupně charakterizovány a dále rozebrány s ohledem na kulturní význam v rámci lokality. Práce ukazuje, že minipivovary mají z hlediska obcí potenciál především v oblasti cestovního ruchu. Pro místní obyvatele znamená minipivovar příležitost k rozvoji lokální identity a uvědomění si jedinečnosti místa a regionu.
Ekonomické a sociokulturní dopady budování nákupních center v historických jádrech měst
Maleikovich, Aliaksandra ; Lindner, Milan (vedoucí práce) ; Kouba, Vojtěch (oponent)
Předmětem této bakalářské práce je analýza dopadů budování velkých nákupních center v historických jádrech měst Minsk a Praha s cílem nalézt existující problémy a navrhnout jejich řešení. Práce obsahuje dvě části. První část je teoretická, kde za pomoci odborných zdrojů budou zpracované teoretické poznatky, které slouží jako podklad pro zpracování části praktické. Druhá část je praktická, v ní jsou představena dvě vybraná nákupní centra Palladium a Stolitsa a zhodnoceny dopady jejich vybudování.
Revitalizace Pražského sídliště v Táboře se zaměřením na jeho rezidenční atraktivitu
Kristianová, Andrea ; Lindner, Milan (vedoucí práce) ; Hotový, Karel (oponent)
Předmětem práce je v současné době aktuální téma revitalizace veřejného prostoru, a to v aplikaci na konkrétní projekt Pražského sídliště v Táboře. Hlavním cílem práce je zjistit, zda existuje prokazatelná souvislost mezi revitalizací sídliště a zvýšením jeho rezidenční atraktivity. Revitalizace sídlišť je spojena s řadou pozitivních efektů, ať už se jedná o zlepšení technického stavu budov, snížení jejich energetické náročnosti, zvýšení komfortu bydlení, snížení uniformity a monotónnosti vnější podoby objektů. Revitalizace přitom v různé míře mění i obnovuje funkčnost území, vytváří nové vazby a vztahy, může být i zdrojem zapojení a rozvoje soudržnosti rezidentů. Teoretická část práce se zaměří na problematiku veřejného prostoru, jeho podoby, charakteru, významu a využití, jakož i podmínek a efektů jeho revitalizace. Prakticky orientovaná část práce bude věnována revitalizaci Pražského sídliště v Táboře. Součástí prakticky orientované části práce bude prezentace a interpretace výstupů provedeného dotazníkového šetření zjišťujícího názory nerezidentů na výsledky revitalizace ve vztahu k jejich zájmu o bydlení v dané lokalitě.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 36 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.