Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 37 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Fundraising neziskového kulturního projektu VILY Štvanice
Macháčková, Barbora ; Hucková, Barbara (vedoucí práce) ; Lindner, Milan (oponent)
Práce je zaměřena na proces vzniku divadelní inscenace v podmínkách nezávislého divadelního souboru na konkrétním případu projektu pražské VILY Štvanice. Teoretická část pojednává o neziskovém sektoru se zaměřením nestátní neziskové organizace, vymezuje pojem fundraising a přibližuje formy divadelních institucí. Praktická část je věnována kulturnímu prostoru VILA Štvanice, konkrétně jejímu rezidenčnímu souboru Tygr v tísni a na příkladu inscenace Synáčci je provedena analýza jejího vzniku i s problémy, se kterými se setkala. Závěr poskytuje zhodnocení a možné řešení situace.
Analýza vybraných minipivovarů v Jihočeském kraji jako destinace pro rodinnou dovolenou
Košatková, Michaela ; Dianová, Markéta (vedoucí práce) ; Lindner, Milan (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá pivním turismem v Jihočeském kraji a blíže analyzuje nabídku šesti vybraných minipivovarů. Cílem je ověření hypotézy, že jsou tyto podniky vhodnou destinací pro trávení rodinné dovolené. První část práce se zabývá teoretickými poznatky z dané oblasti a vymezuje důležité pojmy. Druhá část je zaměřena prakticky, obsahuje přehled veškerých produktů pivního turismu v Jihočeském kraji, situační a komparativní analýzu vybraných pivovarů, a především výsledky a zhodnocení kvantitativního výzkumu, který byl proveden pro účely této práce. Závěry vyvozené z výzkumu poslouží k ověření hypotézy a k navrhnutí změn či zlepšení.
Kulturní aspekty využívání srážkové vody v prostředí českých měst
Pospíšilová, Nikola ; Kouba, Vojtěch (vedoucí práce) ; Lindner, Milan (oponent)
Bakalářská práce se zaměřuje na nové trendy v nakládání s dešťovou vodou v urbanizovaném území, a také na osvětu, jež úspěšná implementace těchto strategií vyžaduje. Práce popisuje historický vývoj odvodňování a seznamuje s důvody neudržitelnosti současného stavu. Uvádí implikace hospodaření s dešťovou vodou a způsoby aplikace tohoto nového přístupu v urbanizovaném území. Dále zkoumá, zda v ČR probíhá dostatečná osvěta o hospodaření s dešťovou vodou. Kvalitativní výzkum demonstruje pohledy odborníků na vodní hospodářství i vzdělávacích a poradenských organizací.
Možnosti ekonomické pasportizace nemovitých kulturních památek
Dudková, Martina ; Kouba, Vojtěch (vedoucí práce) ; Lindner, Milan (oponent)
Práce rozpracovává a hodnotí ukazatele certifikované metodiky Socioekonomická pasportizace nemovitých kulturních památek, která vznikla v rámci projektu NAKI Efektivní metodiky podpory malých a středních subjektů sektoru kultury v prostředí národní a evropské ekonomiky. Soubor ukazatelů certifikované metodiky je aplikován na vybrané objekty nemovitých kulturních památek, například na zámek Děčín, zámek Dub, hrad Sloup a další. Cílem je na základě praktické aplikace zhodnotit uživatelskou vstřícnost ukazatelů (jejich srozumitelnost, časovou náročnost) a možnost jejich praktického použití v závislosti na typu uživatelů metodiky.
Obnova, ochrana a alternativní využití Horského hotelu a televizního vysílače Ještěd u Liberce
Šmausová, Rozálie ; Kouba, Vojtěch (vedoucí práce) ; Lindner, Milan (oponent)
Bakalářská práce se věnuje obnově národní kulturní památky Horský hotel a televizní vysílač Ještěd. Cílem práce je zjistit, jestli současný provoz naplňuje potenciál místa. Teoretická část práce popisuje historii hory Ještěd, proces prohlášení za kulturní a národní kulturní památku, současný stav budovy a představuje zainteresované organizace. Práce se dále zabývá celkovou obnovou, kterou Ještěd projde v blízké budoucnosti, a kroky, které vedly k její přípravě. Praktická část práce analyzuje jednotlivá alternativní řešení provozu a porovnává je se současným modelem. Práce využívá metody kvalitativního a kvantitativního výzkumu.
Revitalization of public space as means for the development and functionality of a wider city centre
Šlepkovská, Katarína ; Lindner, Milan (vedoucí práce) ; Tyslová, Irena (oponent)
Bakalářská práce se zabývá problematikou obnovy veřejného prostoru, se zaměřením na oblast širšího městského centra. S tím souvisí i pojetí urbanismu a lidského měřítka. Cílem této práce je prostřednictvím PEST analýzy, zjistit funkčnost veřejného prostoru okresu Košice I ve městě Košice, a následně navrhnout několik opatření, které by přispěly k jeho zlepšení. Teoretická část pojednává o terminologii a významných dokumentech pro městské plánování. Také o urbanistických směrech minulosti, po kterých následují novodobé myšlenky, možnosti a formy nazírání na veřejný prostor. V praktické části jsou nejprve shrnuty strategie obnovy různých městských sídel. Následně je provedena analýza hodnocení městského prostoru v okrese Košice I, a zároveň určitých konfliktů bránících rozvoji území. Na jejich základě je navrženo několik doporučení, jak tyto konflikty zamezit.
Územní rozvoj Jánských Lázní
Mercová, Monika ; Kouba, Vojtěch (vedoucí práce) ; Lindner, Milan (oponent)
Cílem této bakalářské práce je zhodnocení nejdůležitějších aspektů prostorového rozvoje Janských Lázní. Východiskem práce je teoretická část, která představuje problematiku destinačního managementu, územního rozvoje, a také historie a současnosti lázeňství v ČR. Následně je teorie aplikována na destinaci Janské Lázně a je navrženo několik alternativ rozvoje tohoto města a z nich vycházejících doporučení do budoucna.
Revitalizace veřejného prostoru a její dopady na lokální podnikatele
Dostálek, Martin ; Lindner, Milan (vedoucí práce) ; Prokůpek, Marek (oponent)
Bakalářská práce Revitalizace veřejného prostoru a její dopady na lokální podnikatele se zabývá ekonomickými dopady revitalizačních projektů ulic ve městech pro lokální podnikatele. V teoretické části jsou definovány základní pojmy, vymezen a objasněn pojem veřejný prostor, jakož i popsány možné přístupy k jeho revitalizaci. Cílem této práce je analýza ekonomických dopadů revitalizace veřejného prostoru, a to jak v rovině teoretické, tak posléze i v rovině praktické v rámci revitalizačního projektu ulice Vinohradská na Praze 2. Závěrečná část obsahuje formulaci autorských návrhů a doporučení.
Specifika památkové péče v Norsku
Císařová, Svatava ; Kouba, Vojtěch (vedoucí práce) ; Lindner, Milan (oponent)
Bakalářská práce se zabývá specifiky a systémem památkové péče v Norsku, jejím historickým vývojem a organizací. Představuje norskou památkovou politiku včetně národních cílů, jichž má památková péče v blízké budoucnosti dosáhnout. Popisuje výzvy, se kterými se památková péče v současnosti potýká. Teoretická část práce představuje hlavní projekty Ředitelství kulturního dědictví, které je klíčovou institucí památkové péče v Norsku. Praktická část práce je zaměřena na proces prohlášení budovy vlakového nádraží a překladiště ve městě Bodoe za kulturní památku, s ohledem na jejich využití a provoz.
Socioekonomické a kulturní dopady světelného znečištění
Záhejská, Regina ; Lindner, Milan (vedoucí práce) ; Prokůpek, Marek (oponent)
Téma se věnuje stále aktuálnější problematice světelného znečištění. Předmětem bakalářské práce je analýza a zhodnocení současného stavu světelného znečištění v České republice, přičemž práce samotná je zaměřena na konkrétní ukázku dostatečně zjevného výskytu světelného znečištění v praxi. Cílem práce je identifikace významných negativních dopadů světelného smogu po stránce environmentální, socio-kulturní a ekonomické, s aplikací na zvolené město v ČR, ve kterém je výskyt světelného znečištění největší. V závěru práce jsou uvedeny formulace v praxi realizovatelných návrhů a doporučení na eliminaci alespoň některých z identifikovaných negativních dopadů světelného smogu.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 37 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.