Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 38 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Charge Transport through Molecular Towers Based on Tetraphenylmethane Tripods
Kolivoška, V. ; Šebera, Jakub ; Lindner, M. ; Valášek, M. ; Mayor, M. ; Mészáros, G. ; Gasior, J. ; Hromadová, M.
Molecular platforms with multiple anchors were introduced recently to provide robust coupling between molecular electronic components and metallic electrodes. In this work, charge transport in tower-shaped single molecule conductors based on tetraphenylmethane tripod possessing three thiol anchors is investigated by scanning tunneling microscopy break junction technique. The effect of tripod substitution pattern and number of repeating units in molecule is addressed. The substitution was found to influence conductance value in early stages of molecular junction evolution, where tower lays parallel to surface. In late stages, the charge is transported through principal molecular axis and junction breaks thermally in tilted configuration.
Fundraising neziskového kulturního projektu VILY Štvanice
Macháčková, Barbora ; Hucková, Barbara (vedoucí práce) ; Lindner, Milan (oponent)
Práce je zaměřena na proces vzniku divadelní inscenace v podmínkách nezávislého divadelního souboru na konkrétním případu projektu pražské VILY Štvanice. Teoretická část pojednává o neziskovém sektoru se zaměřením nestátní neziskové organizace, vymezuje pojem fundraising a přibližuje formy divadelních institucí. Praktická část je věnována kulturnímu prostoru VILA Štvanice, konkrétně jejímu rezidenčnímu souboru Tygr v tísni a na příkladu inscenace Synáčci je provedena analýza jejího vzniku i s problémy, se kterými se setkala. Závěr poskytuje zhodnocení a možné řešení situace.
Analýza vybraných minipivovarů v Jihočeském kraji jako destinace pro rodinnou dovolenou
Košatková, Michaela ; Dianová, Markéta (vedoucí práce) ; Lindner, Milan (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá pivním turismem v Jihočeském kraji a blíže analyzuje nabídku šesti vybraných minipivovarů. Cílem je ověření hypotézy, že jsou tyto podniky vhodnou destinací pro trávení rodinné dovolené. První část práce se zabývá teoretickými poznatky z dané oblasti a vymezuje důležité pojmy. Druhá část je zaměřena prakticky, obsahuje přehled veškerých produktů pivního turismu v Jihočeském kraji, situační a komparativní analýzu vybraných pivovarů, a především výsledky a zhodnocení kvantitativního výzkumu, který byl proveden pro účely této práce. Závěry vyvozené z výzkumu poslouží k ověření hypotézy a k navrhnutí změn či zlepšení.
Kulturní aspekty využívání srážkové vody v prostředí českých měst
Pospíšilová, Nikola ; Kouba, Vojtěch (vedoucí práce) ; Lindner, Milan (oponent)
Bakalářská práce se zaměřuje na nové trendy v nakládání s dešťovou vodou v urbanizovaném území, a také na osvětu, jež úspěšná implementace těchto strategií vyžaduje. Práce popisuje historický vývoj odvodňování a seznamuje s důvody neudržitelnosti současného stavu. Uvádí implikace hospodaření s dešťovou vodou a způsoby aplikace tohoto nového přístupu v urbanizovaném území. Dále zkoumá, zda v ČR probíhá dostatečná osvěta o hospodaření s dešťovou vodou. Kvalitativní výzkum demonstruje pohledy odborníků na vodní hospodářství i vzdělávacích a poradenských organizací.
Možnosti ekonomické pasportizace nemovitých kulturních památek
Dudková, Martina ; Kouba, Vojtěch (vedoucí práce) ; Lindner, Milan (oponent)
Práce rozpracovává a hodnotí ukazatele certifikované metodiky Socioekonomická pasportizace nemovitých kulturních památek, která vznikla v rámci projektu NAKI Efektivní metodiky podpory malých a středních subjektů sektoru kultury v prostředí národní a evropské ekonomiky. Soubor ukazatelů certifikované metodiky je aplikován na vybrané objekty nemovitých kulturních památek, například na zámek Děčín, zámek Dub, hrad Sloup a další. Cílem je na základě praktické aplikace zhodnotit uživatelskou vstřícnost ukazatelů (jejich srozumitelnost, časovou náročnost) a možnost jejich praktického použití v závislosti na typu uživatelů metodiky.
Obnova, ochrana a alternativní využití Horského hotelu a televizního vysílače Ještěd u Liberce
Šmausová, Rozálie ; Kouba, Vojtěch (vedoucí práce) ; Lindner, Milan (oponent)
Bakalářská práce se věnuje obnově národní kulturní památky Horský hotel a televizní vysílač Ještěd. Cílem práce je zjistit, jestli současný provoz naplňuje potenciál místa. Teoretická část práce popisuje historii hory Ještěd, proces prohlášení za kulturní a národní kulturní památku, současný stav budovy a představuje zainteresované organizace. Práce se dále zabývá celkovou obnovou, kterou Ještěd projde v blízké budoucnosti, a kroky, které vedly k její přípravě. Praktická část práce analyzuje jednotlivá alternativní řešení provozu a porovnává je se současným modelem. Práce využívá metody kvalitativního a kvantitativního výzkumu.
Revitalization of public space as means for the development and functionality of a wider city centre
Šlepkovská, Katarína ; Lindner, Milan (vedoucí práce) ; Tyslová, Irena (oponent)
Bakalářská práce se zabývá problematikou obnovy veřejného prostoru, se zaměřením na oblast širšího městského centra. S tím souvisí i pojetí urbanismu a lidského měřítka. Cílem této práce je prostřednictvím PEST analýzy, zjistit funkčnost veřejného prostoru okresu Košice I ve městě Košice, a následně navrhnout několik opatření, které by přispěly k jeho zlepšení. Teoretická část pojednává o terminologii a významných dokumentech pro městské plánování. Také o urbanistických směrech minulosti, po kterých následují novodobé myšlenky, možnosti a formy nazírání na veřejný prostor. V praktické části jsou nejprve shrnuty strategie obnovy různých městských sídel. Následně je provedena analýza hodnocení městského prostoru v okrese Košice I, a zároveň určitých konfliktů bránících rozvoji území. Na jejich základě je navrženo několik doporučení, jak tyto konflikty zamezit.
Územní rozvoj Jánských Lázní
Mercová, Monika ; Kouba, Vojtěch (vedoucí práce) ; Lindner, Milan (oponent)
Cílem této bakalářské práce je zhodnocení nejdůležitějších aspektů prostorového rozvoje Janských Lázní. Východiskem práce je teoretická část, která představuje problematiku destinačního managementu, územního rozvoje, a také historie a současnosti lázeňství v ČR. Následně je teorie aplikována na destinaci Janské Lázně a je navrženo několik alternativ rozvoje tohoto města a z nich vycházejících doporučení do budoucna.
Revitalizace veřejného prostoru a její dopady na lokální podnikatele
Dostálek, Martin ; Lindner, Milan (vedoucí práce) ; Prokůpek, Marek (oponent)
Bakalářská práce Revitalizace veřejného prostoru a její dopady na lokální podnikatele se zabývá ekonomickými dopady revitalizačních projektů ulic ve městech pro lokální podnikatele. V teoretické části jsou definovány základní pojmy, vymezen a objasněn pojem veřejný prostor, jakož i popsány možné přístupy k jeho revitalizaci. Cílem této práce je analýza ekonomických dopadů revitalizace veřejného prostoru, a to jak v rovině teoretické, tak posléze i v rovině praktické v rámci revitalizačního projektu ulice Vinohradská na Praze 2. Závěrečná část obsahuje formulaci autorských návrhů a doporučení.
Specifika památkové péče v Norsku
Císařová, Svatava ; Kouba, Vojtěch (vedoucí práce) ; Lindner, Milan (oponent)
Bakalářská práce se zabývá specifiky a systémem památkové péče v Norsku, jejím historickým vývojem a organizací. Představuje norskou památkovou politiku včetně národních cílů, jichž má památková péče v blízké budoucnosti dosáhnout. Popisuje výzvy, se kterými se památková péče v současnosti potýká. Teoretická část práce představuje hlavní projekty Ředitelství kulturního dědictví, které je klíčovou institucí památkové péče v Norsku. Praktická část práce je zaměřena na proces prohlášení budovy vlakového nádraží a překladiště ve městě Bodoe za kulturní památku, s ohledem na jejich využití a provoz.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 38 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.