Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 8 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Effects of poverty on impatience: preferences or inattention?
Bartoš, V. ; Bauer, Michal ; Chytilová, Julie ; Levely, I.
We study two psychological channels how poverty may increase impatient behavior – an effect\non time preference and reduced attention. We measured discount rates among Ugandan farmers\nwho made decisions about when to enjoy entertainment instead of working. We find that\nexperimentally induced thoughts about poverty-related problems increase the preference to\nconsume entertainment early and delay work. The effect is equivalent to a 27 p.p. increase in\nthe intertemporal rate of substitution. Using monitoring tools similar to eye tracking, a novel\nfeature for this subject pool, we show this effect is not due to a lower ability to sustain attention.
Informal Economy: A micro-level analysis
Vu Duc, Cuong ; Levely, Ian Vandemark (vedoucí práce) ; Cingl, Lubomír (oponent)
Táto bakalárska práca analyzuje vzťah šedej ekonomiky s demografickými charak- teristikami. Prvá čast predstavuje definície a skladbu šedej ekonomiky a uvádza teoretický základ. Prezentuje dopady a príčiny z rôznych uhlov pohľadu. V druhej časti odlíšime charakteristiky ktoré predvídajú sklon k pracovaniu v šedej ekonomike použitím probit modelu. V tejto práci pozorujeme že smer jednotlivých efektov charakteristík súhlasi s výsledkami Perry a spol. (2007). Klíčová slova Šedá ekonomika, tieňová ekonomika, Južní Afrika, ekonometrie Range of thesis: pages, characters
Three Essays on Post-Conflict Reintegration
Levely, Ian Vandemark ; Bauer, Michal (vedoucí práce) ; Filer, Randall (oponent) ; Van Koten, Silvester (oponent) ; Kovařík, Jaromír (oponent)
Three Essays on Post-Conflict Reintegration Abstrakt Tato disertační práce se skládá ze tří články na téma konfliktu a reintegrace po ukončení konfliktu. Každý článek používá jinou metodologii za účelem studování jiného aspektu těchto otázek, včetně analýzy dat z průzkumů, "artefactual" ekonomického experimentu provedeného v terénu a laboratorního ekonomického experimentu. Výzkum zde představen ukazuje, jak se tyto metody navzájem doplňují a přispívají tak k našemu chápání toho, jak konflikt ovlivňuje blaho a chování jednotlivců. V prvním eseji analyzuji existující data z průzkumu mezi bývalými bojovníky v Libérii s cílem odhadnout vliv reintegračního programu pro bývalé vojáky na příjem a pracovního postavení účastníků. Užitá metoda "propensity-score matching" má za cíl odstranit zkreslení kvůli samovýběru. I když výsledky nasvědčují tomu, že účastníci prgramu vykazují vyšší míru zaměstnanosti, žádný dopad na příjem se nepotvrdil. Toto má implikace pro vyhodnocení integrovaného přístupu k reintegraci bývalých vojáků, který program zahrnoval. Druhá kapitola se také zabývá znovuzačleněním bývalých vojáků, ale zaměřuje se na sociální kapitál, kde pomocí souboru experimentů provedených v terénu, včetně "trust" a "dictator" her, studuje účinky nucené vojenské služby pro povstalecké skupiny na sociální kapitál v...
Does payoff dominance matter?: an experiment
Polena, Michal ; Cingl, Lubomír (vedoucí práce) ; Levely, Ian Vandemark (oponent)
Risk dominance a Payoff dominance jsou pokládána za nejdůležitější výběrová kritéria v hrách lov na jelena. Naproti tomu, hlavní závěry ze studie Schmidt et al. (2003) jsou, že změny v Payoff dominance parametru neovlivňují hráče v těchto hrách. Nicméně existují další možná vysvětlení pro výsledky studie Schmidt et al. (2003). Navíc, experimentální výsledky Dubois et al. (2011) a Battalio et al. (2001) naznačují, že dostatečně velké změny v Payoff domi- nance parametru mohou hrát roli. Z tohoto důvodu jsme navrhli tři hry lov na jelena, abychom prozkoumali, jestli hráči reagují na dostatečně velké změny v Payoff dominance parametru. Dále jsme otestovali prediktivní sílu Rela- tive riskiness. Naším hlavním nálezem je, že ani velké změny v Payoff domi- nance parametru nepřimějí hráče ke změně jejich voleb. Nesignifikantní trend v hráčských volbách způsobený díky Relative riskiness byl objeven v našem druhém nálezu. V práci jsou diskutována možná vysvětlení.
The Institutional Analysis of Banking Reforms in Vietnam
Nguyen Quang, Dung ; Mertlík, Pavel (vedoucí práce) ; Levely, Ian Vandemark (oponent)
Hlavním cílem bakalářské práce je institucionální analýza bankovních reforem ve Vietnamu. Autor analyzuje vliv bankovních reforem na vývoj institucí. Moderní instituce vyžadují flexibilní a efektivní pravidla, jak formální tak i neformální. Tudíž právní rámec je též součástí analýzy. Autor zkoumá, zda de jure právní rámec odpovídá de facto právnímu rámci. Liberalizace a inter- nacionalizace vietnamské ekonomiky má velký vliv na vývoj bankovního sek- toru. Ačkoliv instituce jsou právně dobře definované, jejich efektivnost je ne- dostačující z důvodu nedostatečné vymahatelnosti práv, nedůvěře a korupci v bankovním sektoru. Vietnam si vybralo správný směr své transformace. Musí však brát na zřetel, že tvorba efektivních institucí jde ruku v rukou se změnou neformálních pravidel. Jelikož difuze informací je limitováno nedostate`enou kodifikací právních norem, konexe a neformálních pravidla hrají velkou roli v bankovním sektoru. Neformální pravidla jsou hluboce zakořeněna a proto bude těžké je změnit v krátkém časovém horizontu. 1
Constructive Engagement or Illegal Investment?
Levely, Ian ; Levrincová, Petra (vedoucí práce) ; Riegl, Martin (oponent)
This thesis examines the role of transnational corporations in preventing human rights abuse and conflict, along with the limits to proactive strategies and engagement with host governments. It concludes by applying these principles in a case study: the oil and gas industry in Burma. The issue is approached both practically and theoretically from economic, legal and political approaches. In some cases it is possible for companies to avoid or mitigate risks by adopting proactive strategies that might included training and community development programs. A firm that recognizes these issues and adopts a socially responsible strategy may justify their presence in a given country based on the overall effect it has, despite some negative consequences, such as financing a corrupt regime. Furthermore, it can be assumed in many cases that a firm that withdraws will quickly be replaced by another firm, which may be less sensitive to these concerns. Based on these grounds, a company might argue that their presence in a country where the government does not respect human rights represents constructive engagement with the host country's regime. While this line of reasoning is certainly valid, and while this strategy is feasible in some cases, there are certain boundaries that firms should not cross. Firstly, any...

Viz též: podobná jména autorů
1 Levely, Ian
1 Levely, Ian Vandemark
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.