Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 62 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Proměny mediální debaty o autonomním sociálním centru Klinika
Knapp, Matouš ; Lehečková, Eva (vedoucí práce) ; Adam, Robert (oponent)
(česky) Práce analyzuje dva texty mediálního diskurzu o autonomním sociálním centru Klinika. Zaměřuje se na odhalení stěžejních témat, analýzu argumentace a diskurzivních praktik jednotlivých stran a zhodnocení potenciálního vývoje diskurzu v období mezi vznikem prvního a druhého textu. Analýza vychází primárně z diskurzivně-historického přístupu (DHA, Ruth Woodaková a Martin Reisigl), který považuje diskurz za komplexní sociální jev a zahrnuje také studium kontextu (historického, sociálního, myšlenkového). Předmětem analýzy jsou texty diskuzního charakteru, jedná se o rozhlasové pořady Radia Plus Pro a proti (z února roku 2015) a Odpolední Plus (z března roku 2016). Jejich formát poskytuje analýzu stanovisek jednotlivých stran ve vzájemné interakci. Při analýze je kladen důraz na sebeidentifikaci mluvčích, nominace, predikace, témata a blízké diskurzy a v závěru na samotnou argumentaci. Práce v detailu ukazuje, že diskurz je blízký diskurzu právnímu a politickému, konflikt jednotlivých stran je poměrně hluboký a výrazným prvkem argumentace je srovnávání s minulým režimem.
Vícenásobná prefixace v češtině, ruštině a bulharštině
Vosmíková, Nikol ; Lehečková, Eva (vedoucí práce) ; Adam, Robert (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá lexikálněsémantickými významy českých, ruských a bulharských slovesných předpon a jejich zapojením do vícenásobné prefixace. V první části podává přehled o slovotvorných a lexikálněsémantických významech slovesných prefixů. V rámci morfologické kategorie vidu popisuje úlohu předpon z hlediska vidové opozice dokonavost × nedokonavost. Druhá část práce se zabývá problémem vícenásobné prefixace. S ohledem na sémantiku slovesných předpon posuzuje, které předpony jsou při zapojení do vícenásobné prefixace ve sledovaných jazycích produktivní a které nikoliv. Poslední část práce se zabývá analýzou produktivity slovesné předpony po- v češtině, ruštině a bulharštině. KLÍČOVÁ SLOVA: slovesné předpony, vícenásobná prefixace, derivace, lexikální a superlexikální prefixy, slovotvorba, lexikálněsémantický význam, slovesný vid, modifikace
Lexikální výrazy pro popis barvy hudebního zvuku v češtině
Ceháková, Markéta ; Bozděchová, Ivana (vedoucí práce) ; Lehečková, Eva (oponent)
Bakalářská práce se věnuje povaze lexikálních výrazů, jimiž je v češtině popisována barva hudebního zvuku. Vzhledem k tomu, že v češtině dosud nebyla dané oblasti slovní zásoby věnována lingvistická pozornost, je cílem práce především zjistit, jaké výrazy jsou vůbec k popisu barvy zvuku užívány, jak široká je tato oblast slovní zásoby, s jakou frekvencí jsou výrazy užívány a zda jsou mluvčími užívány systematicky. Pozornost je zároveň upřena na sémantickou povahu těchto výrazů. Vzhledem k tomu, že je velká část z nich metaforická, soustředí se práce na určení zdrojových domén, z nichž jsou výrazy čerpány. Data pro výzkum byla získána dotazníkovým šetřením provedeným prostřednictvím on-line formuláře. Práce by měla v ideálním případě popsat obecné vlastnosti této oblasti slovní zásoby a na jejich základě nabídnout možnosti k dalšímu směřování výzkumu. Klíčová slova: barva zvuku, hudba, frekvence, konceptuální metafora
Možnosti odborného vzdělávání učitelů v oboru čeština jako cizí/druhý jazyk
Machačová, Veronika ; Šormová, Kateřina (vedoucí práce) ; Lehečková, Eva (oponent)
(abstrakt) Práce se zabývá situací odborného vzdělávání učitelů v oblasti češtiny jako cizího jazyka. Téma bylo zvoleno na základě aktuálnosti problematiky výuky češtiny jako cizího jazyka. Dalším důvodem výběru tohoto tématu je otázka současné situace nabízeného vysokoškolského vzdělání na českých univerzitách. První, teoretická část se zabývá situací a vývojem češtiny jako druhého jazyka. Dále je popsán způsob, jakým jsou v ČR vzděláváni pedagogové, kteří se chtějí věnovat učitelství, konkrétně oboru UČCJ a s tím související profil učitele UČCJ. V neposlední řadě jsou charakterizovány složky, které jsou nezbytnou součástí všech učitelských oborů. Na základě těchto složek výuky se v analytické části zabývám možnostmi odborného vzdělávání v oblasti češtiny jako cizího jazyka a jejich porovnáním. Další část tvoří výčet a popis "neuniverzitních" možností odborného vzdělávání, které jsou v ČR dostupné (kurzy, metodická školení atd.). Cílem této části je ucelený přehled možností odborného vzdělávání v ČR jak na univerzitní půdě, tak i mimo ni, který usnadní práci nejen budoucím, ale i současným pedagogům při orientaci v současné situaci. Praktická část je tvořena kvantitativním dotazníkem a je zaměřena na spokojenost absolventů se studiem oboru UČCJ a povědomí o dalším vzdělávání v tomto oboru. Cílem...
Mediální diskurz o zálohovaném výživném - kritická analýza diskurzu
Pojarová, Lucie ; Řezníková, Sylva (vedoucí práce) ; Lehečková, Eva (oponent)
Bakalářská práce se zabývá diskurzem o zálohovaném výživném v českých médiích ode dne, kdy byl vládou ČR schválen návrh zákona o takzvaném zálohovaném výživném, tj. od 29. 3. 2017. Teoretickým rámcem práce je kritická analýza diskurzu, konkrétně diskurzivně-historický přístup. V této práci jsou analyzovány tři soubory dat: a) znění návrhu zákona o tzv. zálohovaném výživném včetně důvodové zprávy obsahující důvody a cíle předložení tohoto zákona, b) články veřejnoprávních médií (Česká televize, Český rozhlas) a c) články tří nejčtenějších online médií (Novinky.cz, Idnes.cz, Aktualne.cz). Jedná se o detailní případovou studii. Diskurzivně-historickým přístupem jsou v textech identifikovány strategie nominace, predikace, argumentace, perspektivizace a intenzifikace figurující v mediálním diskurzu o zálohovaném výživném a jazykové realizace těchto strategií. Klíčová slova: matky samoživitelky, zálohované výživné, mediální diskurz, kritická analýza diskurzu, diskurzivně-historický přístup
Současné tendence obouvidových sloves v češtině
Hladíková, Barbora ; Chromý, Jan (vedoucí práce) ; Lehečková, Eva (oponent)
Tato práce se zabývá českými obouvidovými slovesy, a to slovesy původně českými, nikoliv častěji diskutovanými slovesy cizího původu. Cílem textu je zhodnotit, nakolik jsou slovesa vnímána českými mluvčími jako obouvidová, a také prověřit fungování testů obouvidovosti. Analýza sloves je realizována prostřednictvím dvou testů hodnocení přijatelnosti. V prvním experimentu jsou slovesa posuzována v kontextech vyžadujících perfektivní či imperfektivní interpretaci slovesa. Ve druhém experimentu je prostřednictvím modifikace některých pozic v testovacích větách sledován vliv kontextu a jsou rozšiřovány poznatky o vnímání sémantiky jednotlivých sloves. Na základě výsledků experimentů přijatelnosti jsou formulována některá omezení testů obouvidovosti, je zpochybněno, zda některá tradičně uváděná obouvidová slovesa skutečně fungují jako obouvidová, a slovesa jsou rozdělena do skupin dle toho, jak fungují. Výsledky experimentů také umožnily popsat několik sémantických rysů, které přispívají k obouvidovosti slovesa.
Analýza českých mluvených projevů nerodilých mluvčích
Pémová, Petra ; Hasil, Jiří (vedoucí práce) ; Lehečková, Eva (oponent)
(česky): Diplomová práce sleduje přesnost a plynulost projevu ruskojazyčných a anglickojazyčných mluvčích na základě případových studií. Pro tyto případové studie byli zvoleni dva zástupci ruskojazyčných mluvčích, dva zástupci anglickojazyčných mluvčích a pro porovnání jeden rodilý mluvčí češtiny. Postup při analýze přesnosti a plynulosti projevu vycházel z navrhovaného postupu Roda Ellise. Z hlediska přesnosti projevu se práce zaměřuje na počet bezchybných jednotek v projevu a průměrný počet chyb na sto slov. Přesnost je zkoumána na konkrétních gramatických jevech, kterými jsou užití zvratné částice se/si a užití pomocného slovesa být v minulém čase. V rámci diplomové práce je rovněž posuzována schopnost mluvčích přepínat jazykové kódy a rozlišovat prvky spisovné a obecné češtiny (typické pro neformální projev). Z hlediska plynulosti projevu je porovnávána rychlost projevu všech mluvčích na základě průměrného počtu slabik na sto slov, dále je zkoumán počet falešných začátků, počet opakování slov či slovních spojení, parazitních slov a hezitačních zvuků. Hypotézou pro tuto práci se stalo tvrzení, že pro Slovany je učení se druhému slovanskému jazyku jednodušší než pro Neslovany, a očekávala se tak od nich nižší chybovost a vyšší procento přesnosti. Tato hypotéza byla potvrzena na základě...
Ad hoc gradation of "non-gradable" adjectives in Czech
Doischer, Tomáš ; Křivan, Jan (vedoucí práce) ; Lehečková, Eva (oponent)
Některá adjektiva mohou při stupňování připadat rodilým mluvčím velmi podivně, např. "Tyhle perly jsou pravější než pravé!" Jak mohou být pravější a co to znamená? V této práci hledám odpověď na tuto a další relevantní otázky. Ačkoli se fenomén řídce stupňovaných adjektiv může zdát jako periferní, je přesto zajímavý a jeho porozumění je klíčové pro získání obecného porozumění stupňování adjektiv. Adjektiva jako pravý jsou tradičně považována za nestupňovatelná. Jak je však patrné z výše uvedeného příkladu, neznamená to, že nemohou být stupňována. Rozlišení mezi stupňovatelnými a nestupňovatelnými adjektivy tak zjevně nemůže být ostré. Cílem této práce je popsat tento jev, určit, které vlastnosti řídce stupňovaná adjektiva mají a jak mohou být stupňována. Analyzuji data z velkého korpusu psané češtiny (SYN v4), abych našel tato adjektiva a to, jak jsou v jazyce používána. Využívám kvantitativní i kvalitativní metody k dosažení detailního přehledu řídce stupňovaných adjektiv. Užívám statistických metod k tomu, abych odhalil parametry specifické pro tento typ adjektiv, a sémantickou analýzu, abych je rozdělil do kategorií, které budou dobře motivované. Rovněž vysvětluji, proč jsou tato adjektiva pouze řídce stupňována, jak jejich stupňování funguje a jaká je jeho funkce. Mým nejdůležitějším závěrem...
Rodinná komunikace při jídle
Vršková, Barbora ; Saicová Římalová, Lucie (vedoucí práce) ; Lehečková, Eva (oponent)
Diplomová práce se zabývá rodinnou komunikací při jídle. První část práce definuje základní teoretické pojmy týkající se teorie dětské řeči, popisuje výzkumy s ní spojené, definuje vývoj předškolního dítěte s důrazem na řeč, dále vymezuje pojem rodinná komunikace a řeč orientovaná na dítě. V závěru teoretické části vysvětluje význam jídla v životě rodiny. Teoretická část vychází především ze studia odborné literatury. Druhou část tvoří pět případových studií, které se zaměřují na analýzu videozáznamů rodinné komunikace při společném jídle. Všechny rodiny, které se zúčastnily nahrávání, podepsaly informovaný souhlas. Informace byly získány také za pomoci sociologicky zaměřeného dotazníku od dospělých účastníků. Všechny nahrávky byly přepsány dle způsobu zápisu systému CHAT, který je součástí databáze CHILDES. Výsledky srovnáváme s poznatky odborné literatury. Klíčová slova komunikace, předškolní dítě, řeč orientovaná na dítě, jídlo
Koncové body v řeči orientované na dítě u českých rodilých mluvčích
Marklová, Anna ; Mertins, Barbara (vedoucí práce) ; Lehečková, Eva (oponent)
Tématem diplomové práce je výskyt koncových bodů v řeči orientované na dítě u českých rodilých mluvčích. Výzkumy, na které práce navazuje, prokázaly, že čeština preferuje holistickou perspektivu. Ta se projevuje například při popisu pohybové události; mluvčí má tendenci do něj zahrnout koncový bod. Čeština se svou holistickou perspektivou zaujímá výjimečné postavení v rámci ostatních slovanských jazyků, které preferují perspektivu fázovou. Ta se namísto na koncový bod soustředí na průběh pohybu. Důvodů pro zvláštní postavení češtiny je několik: nejčastěji se uvádí jazykový kontakt s němčinou, která také preferuje holistickou perspektivu, a specifické chování kategorie vidu. Má práce zkoumá, zda si jeden z projevů holistické perspektivy, časté zmiňování koncových bodů v popisu pohybových událostí, mohou děti osvojovat během akvizice jazyka. Data pro výzkum tvoří přepisy nahrávek neformálních rozhovorů rodičů s dětmi nad výzkumnými podněty, vytvořenými pro tento účel. Je na nich zkoumán celkový počet koncových bodů a forma, jakou jsou vyjádřeny. Analýza dat potvrzuje vysoké zastoupení koncových bodů. Dále ukazuje, že rodič právě k nim směřuje pozornost dítěte.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 62 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
2 Lehečková, Eliška
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.