Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 15 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Electronic structure and magnetic properties of the materials with strong electron-electron correlation
Kozub, Agnieszka Lidia ; Shick, Alexander (vedoucí práce) ; Legut, Dominik (oponent) ; Minár, Ján (oponent)
V disertační práci jsou shrnuty metody vhodné pro realistický popis elektronové struktury silně korelovaných systémů a následně jsou tyto metody použity k roz- boru chování vybraných materiálů. Diskutované metody spojují výpočty vycháze- jící z teorie funkcionálu hustoty s explicitně mnohočásticovými přístupy. V kon- krétních variantách této kombinace je přiblížení lokální hustoty doplněno o zesíle- nou elektrostatickou repulzi započtenou Hartreeho-Fockovou metodou, případně je tato repulze zahrnuta přesněji pomocí úplné diagonalizace Andersonova přímě- sového modelu. Jednou z aplikací je studium magnetických příměsí: atomu kobaltu substitučně umístěného v mědi a dále atomů samaria a neodymu adsorbovaných na grafénu. Pro tyto příměsi jsou vypočteny spektrální funkce a poté je analyzováno jejich magnetické chování. Další aplikací je rozbor vlastností tří sloučenin nep- tunia: NpPt2In7, Np2Ni17 a NpBC. Zde jsou vypočteny spinové a orbitální mag- netické momenty a hustoty stavů. V případě NpPt2In7 a NpBC je navíc určeno stabilní magnetické uspořádání.
Studium elektronové struktury a krystalických fází teluru z prvních principů
Hemzalová, P. ; Legut, Dominik ; Šob, Mojmír
Na základě výpočtů elektronové struktury z prvních principů je studována elektronová struktura a totální energie sedmi krystalových modifikací teluru.
Elektronová struktura slitin india a cínu
Všianská, Monika ; Legut, Dominik ; Šob, Mojmír
Na základě výpočtů elektronové struktury z prvních principů je studována elektronová struktura a totální energie gamma-cínu.
Elektronová struktura slitin india a cínu
Všianská, Monika ; Legut, Dominik ; Šob, Mojmír
Systém InSn je zajímavý tím, že v koncentrační oblasti od 72 do 87 at% Sn při 25 °C and od 73 do 85 at% Sn při -150 °C vykazuje prostou hexagonální strukturu. Tyto slitiny se obvykle nazývají gama-cín. Slitiny InSn jsou neuspořádané v celém koncentračním intervalu. V tomto příspěvku studujeme chování totální energie a elektronovou strukturu systému InSn z prvních principů. K popisu neuspořádanosti používáme zjednodušenou verzi aproximace virtuálního krystalu. Ukazuje se, že tento přístup postihuje některé aspekty fázového složení systému InSn, zejména předpovídá existenci prosté hexagonální struktury v oblasti kolem 80 at% Sn.
Energetika strukturních změn MoSi2
Káňa, Tomáš ; Legut, Dominik ; Šob, Mojmír
Pomocí ab initio výpočtů jsme zkoumali energiové profily podél transformačních drah mezi strukturami C11b, C40 a C54 v MoSi2. Transformace mezi strukturami proběhly změnou uspořádání atomových rovin, konkrétně jejich vzájemným posuvem. Energiové profily zkoumaných drah vykazují vysoké energiové bariéry mezi strukturami: 1.4 eV/f.u. (formula unit) pro dráhu C40-C54, 1.8 eV/f.u. pro dráhu C11b-C40 a 2.5 eV/f.u. pro dáhu C11b-C54.
Studium magnetismu kobaltu podél tetragonální deformační dráhy z prvních principů
Zelený, Martin ; Legut, Dominik ; Šob, Mojmír
V článku studujeme magnetické chování kobaltu podél tetragonálních deformačních drah pri různých objemech. Vypočtené totální energie jsou znázorněny pomocí vrstevnicového grafu jako funkce objemové a tetragonální deformace a jsou nalezeny hranice mezi feromagnetickými a nemagnetickými stavy.
Studium struktury a magnetismu FeCo při vysokých deformacích z prvních principů
Čák, Miroslav ; Legut, Dominik ; Šob, Mojmír
Na základě výpočtů elektronové struktury jsou vypočteny totální energie a magnetické momenty intermetalické sloučeniny FeCo podél tetragonálních deformačních drah při různých objemech. Je nalezena fázová hranice mezi feromagnetickými a nemagnetickými stavy. Vypočtené totální energie jsou použity k předpovědi mřížkových parametrů tenkých vrstev na substrátech s geometrií (001), příkladem je zde substrát MgO. Je pozorována ztráta feromagnetismu při nízkých atomových objemech a vysokých tvarových deformacích.
Možné transformační dráhy spojující struktury C11b, C40 and C54 v MoSi2
Káňa, Tomáš ; Legut, Dominik ; Šob, Mojmír
Pro disilicidy tranzitivních kovů navrhujeme tři transformační dráhy mezi ideálními strukturami C11b, C4O a C54. Tyto tři struktury lze chápat jako různá uspořádání identických atomových rovin. Každá z navrhovaných transformačních drah odpovídá vzájemnému posouvání těchto rovin. Podle každé dráhy počítáme totální energii MoSi2. Naše výsledky potvrzují pořadí struktur C11b, C40 a C54 a určují energetické bariéry podél jednotlivých transformačních drah.
Studium fázových hranic v niklu podél transformační dráhy bcc-fcc z prvních principů
Zelený, M. ; Legut, Dominik ; Šob, Mojmír
Byly vypočteny totální energie niklu jako funkce objemové a tetragonální deformace. Vypočtené vrstevnicové grafy lze použít k vysvětlení a k predikci mřížkových parametrů a magnetického stavu tenkých vrstev niklu na substrátech s geometrií (001).
Ztráta magnetismu Ni3Al podél tetragonální deformační dráhy
Legut, Dominik ; Šob, Mojmír
Byly určeny fázové hranize mezi feromagnetickou a nemagnetickou oblastí v tetragonálně deformovaném Ni3Al. Ztráta magnetismu byla analyzována i pomocí Stonerova kritéria.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 15 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 Legut, Dana
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.