National Repository of Grey Literature 23 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Academic writing characteristics: a brief handbook for students.
Stránská, Michaela ; Langerová, Petra (referee) ; Baumgartnerová, Alena (advisor)
Tato bakalářská práce se zabývá tématem akademického písemného stylu. S akademickým písemným stylem se setkává každý student vysoké školy, pro mnohé z nich však může představovat nemalé potíže. Proto se tato práce zaměřuje nejen na rozbor a charakteristiku akademického stylu, ale také obsahuje stručnou příručku pro studenty, která by jim mohla pomoci usnadnit těžkosti spojené s vytvářením akademických textů. První část práce shrnuje pojem akademický písemný styl, nastiňuje jeho definici a poskytuje jeho podrobnou charakteristiku. Dále jsou zde zmíněny nejčastější typy akademických textů, se kterými by se studenti mohli při studiích setkat a jejich stručný popis. Druhá část se poté věnuje příručce pro studenty. Příručka je rozdělena do několika kapitol, které rozebírají aspekty akademického písemného stylu v praxi. Jejím hlavním cílem je pomoci studentům usnadnit možné problémy, se kterými se mohou při psaní setkat. Příručka není zaměřena jen na jazykovou složku, ale na proces psaní jako takový.
3D printing in popularization of science
Kubíčková, Klára ; Zmrzlá, Petra (referee) ; Langerová, Petra (advisor)
Tato bakalářská práce se zabývá především využitím 3D tisku veřejností, která není s touto technologií seznámena. Práce je rozdělena do dvou hlavních částí – první část uvádí teorii a druhá část předkládá praktické aktivity. V první části je definovaná terminologie spojená s 3D tiskem, je stanoven proces 3D tisku, a je nastíněn historický vývoj procesů 3D tisku. Kromě samotného 3D tisku je v první části této práce popsán i proces tvorby 3D tisknutelného modelu a také jsou popsány možnosti využití 3D tiskáren. Kromě již uvedeného jsou také popsána 3D tisková pera. V druhé části, praktické části, jsou navrženy konkrétní aktivity pro děti s využitím 3D tiskových per nebo 3D modelovacích programů. Veškeré tyto aktivity obsahují očekávanou délku trvání, věkovou skupinu a hlavní cíl.
Various approaches to visualization of 2D and 3D objects in computer graphics
Polášek, Radek ; Kotásek, Miroslav (referee) ; Langerová, Petra (advisor)
Cílem této semestrální práce je rozšířit povědomí lidí v okruhu procesů, které jsou využívány moderními počítačovými programy, k vizualizaci 2D a 3D objektů. Postupně projdeme některé nejzákladnější definice a koncepty funkcí a jejich parametrů, které poté v následujících kapitolách této práce využijeme k vysvětlení pokročilejších procesů, které umožňují grafickou reprezentaci těchto funkcí v souřadnicových systémech. Poslední kapitola se pak zaobírá přímo příklady z konkrétního počítačového softwaru a tím, na co by uživatel měl brát zřetel aby dosáhl úspěšné grafické reprezentace funkcí.
Laboratory Tasks for Analogue Technology
Pavelka, Ondřej ; Haupt, Jaromír (referee) ; Langerová, Petra (advisor)
Předmět Analogová technika se zabývá základními analogovými funkčními bloky a jejich využití v současných elektronických zařízeních. Skládá se z přednášek a laboratorních cvičení, kde si studenti mohou ověřit nabyté znalosti v praxi. Tato práce obsahuje detailní návody s postupem řešení všech laboratorních úloh, měřených během celého semestru v laboratorních cvičeních. Tato cvičení slouží jako pomůcka pro lepší pochopení problematiky předmětu Analogová technika. Návody se skládají z teorie týkající se probíraného tématu, požadovanými úkoly, které má student splnit, schémat zapojení a pokud to daná úloha vyžaduje, tak i potřebných matematických vzorců k výpočtu požadovaných hodnot. Pro lepší názornost a k ověření správnosti postupů práce se v obvodech využije osciloskop. Návody také obsahují tabulky k vytištění a zapsání vypočítaných hodnot, které jsou výstupem některých úloh. Hlavním cílem této práce je zvýšit úroveň znalostí studentů předmětu Analogová technika a zvýšit efektivitu práce v laboratořích.
Teaching technical English at universities
Příhoda, Miloslav ; Langerová, Petra (referee) ; Jašková, Jana (advisor)
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou výuky technického anglického jazyka na vysokých školách. Cílem práce je popsání a porovnání různých přístupů k dané problematice. Úvodní kapitola se zabývá analýzou přístupů k výuce obecné angličtiny. Následující kapitola popisuje přístup k výuce anglického jazyka pro účely odborného technického jazyka, kořeny a popis tohoto přístupu, jeho oblasti, v kterých se dá využít a návrh kurzů využívající tento přístup. Práce dále pokračuje popisem anglického jazyka pro akademické účely a jeho hodnocením, dále navrhuje možné aktivity, které lze uplatnit při výuce takového jazyka.
Commented Translation – New Trends in Air Transportation as Presented in Media
Sultanmuratov, Alibek ; Langerová, Petra (referee) ; Smutný, Milan (advisor)
Účelem této semestrální práce je překlad česky psaného textu týkajícího se nejnovějšího vývoje v letecké dopravě do jazyka anglického a analýza rozdílů mezi oběma jazyky, jež se vyskytují v překladu. Práce je rozdělena do tří hlavních částí: teoretický úvod, překlad textu a analýza překladu. Teoretický úvod se zabývá typy překladu. V závěrečné části jsou na příkladech z přeložených textů analyzovány jazykové jevy a charakteristické rysy anglického a českého jazyka
Electronic Circuits for Biomedical Applications
Pisarenko, Tatiana ; Langerová, Petra (referee) ; Zmrzlá, Petra (advisor)
Tato bakalářská práce obsahuje úvod do biomedicínských signálů a možnosti zpracování těchto signálů elektronickými obvody. Významná část práce se zaměřuje především na popis EMG signálu. Součástí práce jsou take schemata elektrických obvodů, které se používají především pro zpracování EMG signálů. Dále má práce praktickou část, v níž byly v simulátoru OrCAD Capture ověřovány funkce a parametry navrženého obvodu.
The Impact of Media on Consumer Behaviour in the Energy Sector
Sedláček, Štěpán ; Hála, Tomáš (referee) ; Langerová, Petra (referee) ; Šedrlová, Magdalena (advisor)
This bachelor thesis deals with the analysis of the aspects that prevent or allow the integration of the principles of social networks into the system of smart meters as well as the study of their potential and possibilities of implementation. The issue of how the future smart grid consumer will benefit from the future smart city grid services are hot topics. Here, a survey is presented that focuses on these aspects. An analysis of the survey results and key messages identifies view of the people on the topic and proposes directions that may be followed when designing applications and services of residential smart city consumers.
The Role of Video Games in Health Care and Medical Training
Gálíková, Markéta ; Langerová, Petra (referee) ; Šedrlová, Magdalena (advisor)
Tato bakalářská práce se zabývá možným využitím počítačových her a technologiemi s nimi spojených v rámci medicínského vzdělávání a zdravotní péči. Veřejnost často vnímá videohry jako ztrátu času, nebo je využívají pouze pro zábavu. Cílem této práce je proto prokázat jejich využitelnost a pozitivní vliv na již zmínění medicínský vzdělání a zdravotní péči. První část práce pojednává o vlivu her na vzdělávání studentů medicíny, lékařů i pacientů a zároveň jej kriticky analyzuje. Druhá část je zaměřena na využití her ve zdravotní péči, jako je například terapie dětí s autismem nebo dětskou mozkovou obrnou, dále jako možnost redukování bolesti, či způsob objevování nových biochemických látek a struktur. Záměrem práce je zabývat se nejen počítačovými hrami, ale také s nimi spojenými technologiemi jako je virtuální a rozšířená realita, které ještě násobí zkušenosti získané v medicínském vzdělání.
Linguistic and Cultural Aspects of Doing Business in Multicultural Environment
Zsiga, Juraj ; Šťastná, Dagmar (referee) ; Langerová, Petra (advisor)
S rostoucím množstvím globálních kulturních modelů se problém jazyka v mezikulturní komunikaci stává stále významnější. Tato bakalařská práce poskytuje přehled některých jazyků a jejich užití rodilými mluvčími, přičemž definuje vliv mateřských jazyků. Práce pojednává také o kultuře a jejich definicích, zatímco popisuje kulturní modely, zejména Lewisův model a Trompenaarsův model. Teorie je následně aplikována na subjekty této práce, a to Anglie a Japonsko.

National Repository of Grey Literature : 23 records found   1 - 10nextend  jump to record:
See also: similar author names
1 Langerová, Pavlína
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.