National Repository of Grey Literature 12 records found  1 - 10next  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Generation of Energy Using Renewable Resources
Vrbka, Martin ; Langerová, Petra (referee) ; Froehling, Kenneth (advisor)
Tato bakálářská práce se zaměřuje na výrobu elektrické energie za pomoci obnovytelných zdrojů. Existuje nespočet faktorů vztahůjících se k obnovitelné energii. Nicméně na tyto aspekty je většinou pohlíženo spíše individuálně, než jako na celek. Tudíž se tato práce pokouší obsáhnout většinu významných aspektů jež jsou spojeny s výrobou energie za pomoci obnovitelných zdrojů a organizuje je v jeden logický celek. To je uskutečněno představením obecného popisu technologie jako takové stejně jako výsledných dopadů použitých systémů.
The influence of mother tongue on learning foreign languages
Kimličková, Lenka ; Langerová, Petra (referee) ; Smutný, Milan (advisor)
Tato práce se zabívá tématem přivlastňování si cizího jazyka a vztahem mezi mateřským a cizím jazykem. Objasňuje základní pojmy, například přivlastňování si jazyk, kontrastní analýza a jazykový transfer. Zdůrazňuje význam přivlastňování si mateřského jazyka a vysvětluje teorie přivlastňování si jazyků. Poskytuje čtenáři příklady nejčastějších chyb, které se vyskytují při učení jazyků. Kromě tohohle pojednává také o nejrůznějších faktorech, mezi které patří věk nebo motivace a jejich vliv na učení jazyků.
Practical applications of superconductivity
Mádrová, Tereza ; Langerová, Petra (referee) ; Baumgartnerová, Alena (advisor)
Předložená bakalářská práce je zaměřena na zpracování souhrnného přehledu využití supravodivosti v technických řešeních a aplikacích, čímž se rozumí nikoliv experimentální využití, nýbrž využití v reálném technickém řešení. Tato práce se věnuje zejména popisu, v první části základním atributům supravodivosti, bez nichž není možné princip supravodivosti pochopit a jsou tudíž nezbytnou součástí práce, ve druhé části rozdělení do kategorií supravodičů podle určitých kritérií, a v poslední části popisuje příklady aplikací supravodivosti tak, jak se s nimi můžeme setkat v každodenním životě.
A Comparative Study of English as a Lingua Franca in International Corporations
Juráň, Vilém ; Šťastná, Dagmar (referee) ; Langerová, Petra (advisor)
Angličtina je dnes jednoznačně nejpoužívanějším jazykem v rámci mezinárodních styků. Tato práce se zabývá důležitými jazykovými problémy, které vznikají v mezinárodních společnostech, ve kterých je angličtina Lingua Franca. V práci jsou analyzována specifická jazyková témata jako výslovnost a idiomatické vazby. Cílem této práce je nabídnout možnosti, jak lze tuto komunikaci zefektivnit. Přináší bližší pohled na použití jazyka prostřednictvím poznatků získaných ve společnosti BMW UK.
Advanced systems of Li-Ion accumulators
Lexová, Kristýna ; Langerová, Petra (referee) ; Mihai, Hana (advisor)
S rostoucí potřebou energie pro přenosnou elektroniku a elektrická vozidla se problematika úschovy elektrické energie stává stále významnější. Tato bakalářská práce poskytuje přehled elektrochemických zdrojů energie, a to zejména lithno-iontových akumulátorů a nejpoužívanějších materiálů pro kladnou elektrodu. Práce pojednává také o vývoji vysokonapěťových katodových materiálů, včetně systému lithium-síra. Experimentální část této práce popisuje zhotovení několika vzorků kladných elektrod, a porovnává jejich elektrochemické vlastnosti.
From industrial robots to androids
Baďura, Martin ; Langerová, Petra (referee) ; Šťastná, Dagmar (advisor)
Tato bakalářská práce je zaměřena na téma robotiky. V teoretické části se stručně zabývá pojmem robot a popisuje historii robotiky, od nejprimitivnějších vynálezů až po dnešní androidy. Věnuje se zejména těm nejvýznamnějším milníkům v průběhu historie. Dále se zabývá problematikou společenských robotů. Zaměřuje se na to, co dělá robota společenským a řeší nejrůznější designové a etické problémy spojené s konstrukcí takového druhu robota. Poslední část se zabývá legálními a etickými problémy v robotice podle Evropského parlamentu. V praktické části jsou prezentovány výsledky dotazníkového průzkumu.
Measurement in Electrical Engineering – Digital Learning Materials
Ondráčková, Michaela ; Langerová, Petra (referee) ; Ellederová, Eva (advisor)
Cílem bakalářské práce je poskytnout podklady pro tvorbu digitálních učebních materiálů pro předmět „Měření v elektrotechnice“. Práce je zaměřena na samotný koncept digitálních učebních materiálů a na metodologii tvorby digitálních učebních materiálů. Dále se práce zabývá studijními požadavky samotného předmětu („Měření v elektrotechnice“), nezbytnými teoretickými východisky pro tvorbu didaktických textů a také požadavky na návrh. Navíc práce obsahuje dva návrhy digitálního učebního materiálu, prezentaci a pracovní list.
Technologies for storing electrical energy in electric vehicles
Zdražil, Marek ; Walek, Agata (referee) ; Langerová, Petra (advisor)
Tato bakalářská práce je zaměřena na technologie pro ukládání elektrické energie, s důrazem na jejich použití v elektrických vozidlech. První kapitola se zabývá historickým vývojem technologií pro ukládání elektrické energie a jejich použitím v prvních elektrických vozidlech. Dále popisuje elektrická vozidla, která byla sporadicky vyráběna v průběhu dvacátého století, až po devadesátá léta, kdy tato technologie opět nabyla na atraktivitě. V další části nalezneme rozdělení současných elektromobilů a zástupce těchto kategorií mezi automobily vyráběnými v současnosti. Třetí část se věnuje technologiím používaným v současnosti, či nedávné minulosti. Následně je uveden přehled technologií, které by mohly do budoucna nahradit současné systémy, nebo dokonce konvenční spalovací motory.
Antennas from non-conventional materials
Sedlák, David ; Baumgartnerová, Alena (referee) ; Langerová, Petra (advisor)
Výroba antén z alternativních a netradičních materiálů je velmi zajímavý elektrotechnický obor, ve ktrých pracuje spousta velkých firem. Zejmána pak firmy zabývající se mobilní elektronikou. Vývoj v tomto oboru probíhá neustále. Všechnz výrobní postupy a procesz popsané v této bakalářské práci jsou ověřené a funkční. Berte však na vědomí, že existuje spousta jiných a odlišných postupů výroby nositelných antén, které nejsou obsahem této práce. tato bakalářská práce se yabývá yejména: tzpz antén pro mobilní elektroniku, drátovými anténami, štěrbinovými anténami, elektricky vodivou povrchovou úpravou, sítotiskem, inkoustovým tiskem, implementací vodivých vláken do textilu, tisknutelnou anténou na sklo a praktickou výrobou flíčkové antény z 3D textilu.
Fast signal processing
Rychlý, Ivo ; Langerová, Petra (referee) ; Mikulka, Jan (advisor)
Zvětšující se množství dat v moderním zpracování obrazu vyžaduje nový postupy v psaní algoritmů. Největší překážkou pro úspěšné zrychlení algoritmu je paralelizace a následná optimalizace. Programy jako CUDA a OpenCL s modifikovaným programovacím jazykem a rozhraním pomáhají s tímto problémem a otevírají paralelní zpracování širšímu okruhu lidí. V této práci zabývám základy zpracování obrazu a tomu jak paralelizace algoritmů může urychlit zpracování obrazu.

National Repository of Grey Literature : 12 records found   1 - 10next  jump to record:
See also: similar author names
1 Langerová, Pavlína
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.