Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 21 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Přesčasová práce a nároky z ní vyplývající
Chalupa, Jakub ; Morávek, Jakub (vedoucí práce) ; Lang, Roman (oponent)
Tato diplomová práce se věnuje tématu přesčasové práce a následným nárokům, které zaměstnancům za její odvedení vznikají. Zaměřuje se také na institut pracovní doby obecně, jakožto základní východisko pro určení přesčasů. Rozebírá nejen limity a podmínky přesčasové práce, ale také přesčasy při různých režimech pracovní doby i přesčasovou práci specifických skupin zaměstnanců. Cílem práce je shrnutí české právní úpravy institutu přesčasů, při současném zhodnocení judikatury věnující se této problematice. Práce je rozdělena do pěti kapitol. V první kapitole je nastíněn historický vývoj nejen přesčasové práce samotné, ale i pracovní doby, jakožto institutu bezprostředně souvisejícímu s přesčasy. Vzhledem k členství České republiky v Evropské unii nelze opomenout ani pohled na přesčasovou práci z hlediska unijní legislativy, kde klíčovým předpisem upravujícím pracovní dobu a přesčasovou práci je směrnice 2003/88/ES. Druhá kapitola se zabývá institutem pracovní doby, a popisuje jednotlivé způsoby jejího rozvržení. Shrnuje i noční práci a pracovní pohotovost, jejíž právní úprava činí problémy a zaměstnanci se dostávají se zaměstnavateli často do sporu ohledně nejistoty odměňování. Třetí kapitola pojednává o samotné přesčasové práci, jakožto hlavním tématu diplomové práce, přičemž rozebírá nejen současný...
Výběr uchazečů o zaměstnání
Rejchrtová, Aneta ; Morávek, Jakub (vedoucí práce) ; Lang, Roman (oponent)
Práce se zabývá vybranými právními aspekty procesu výběru uchazečů o zaměstnání. Prostřednictvím studia odborné literatury a dalších pramenů, právních předpisů a také pomocí vlastního malého průzkumu se autorka v souvislosti s tématem práce zabývá především problematikou zásady rovného zacházení a zákazu diskriminace a ochrany osobních údajů. Přibližuje ale také problematiku postavení uchazeče o zaměstnání, předsmluvní odpovědnosti a nepoctivého jednání potenciálního zaměstnance i zaměstnavatele, způsoby možného získávání zaměstnanců a další souvislosti, neboť s tématem práce je spjato daleko více konsekvencí, než by se na první pohled mohlo zdát. Nejsou opomenuty ani možnosti obrany poškozeného. Výběr uchazeče o zaměstnání tak rozhodně nelze pokládat pouze a výlučně za disciplínu personalistickou. Práce pracuje s právními předpisy jako je zejména zákoník práce, zákon o zaměstnanosti, antidiskriminační zákon o zákon o ochraně osobních údajů. Ačkoli je výběr budoucího zaměstnance v působnosti zaměstnavatele, jsou na zaměstnavatele kladeny takové požadavky, aby se nemohl například dopouštět diskriminace či nemohl neoprávněně zasahovat do soukromí uchazeče o zaměstnání. Proto například potenciální zaměstnavatel může vyžadovat od uchazeče o zaměstnání a dalších osob pouze informace, které bezprostředně...
Koordinace systémů sociálního zabezpečení
Pivoda, Jan ; Lang, Roman (vedoucí práce) ; Koldinská, Kristina (oponent)
v češtině Koordinace systému sociálního zabezpečení je velmi důležitá pro migrující pracovníky, kteří během své pracovní kariéře pracují ve více státech světa. Tím jim vznikají nároky na čerpání sociálních dávek ve státech, kde vykonávaly výdělečnou činnost, které jsou však velmi často ovlivněny dostatečnou dobou pojištění, která však nemusí být v daném státě splněna. Z tohoto důvodu státy mezi sebou uzavírají dohody, aby usnadnili migrujícím pracovníkům přístup k sociálním dávkám, na něž jim vznikl nárok. Úprava mezi státy existuje jak na multilaterální úrovni tak i na úrovní bilaterální. Tato právu ukazuje jak je koordinace systému sociálního zabezpečení upravena na multilaterální úrovni, především v Evropské unii, ale i na bilaterální úrovni na příkladu smluv, které Česká republika uzavřela dalšími státy světa, také se věnuje představení institucí, jež koordinaci systému sociálního zabezpečení naplňují v České republice. Na multilaterální úrovni je nejdůležitější úprava, která byla vytvořena na úrovni Evropské unie. Zdejší úprava vychází z práva na volný pohyb, které je jedním ze základních principů, na kterých je Evropská unie postavena. Samotná koordinace systému sociálního zabezpečení v Evropské unii má základní čtyři principy rovnost zacházení, uplatňování právního řádu jediného státu,...
Systém dávek důchodového pojištění
Bauer, Vilém ; Lang, Roman (vedoucí práce) ; Hůrka, Petr (oponent)
Předložená diplomová práce zpracovává systém dávek důchodového pojištění na území České republiky. Práce objasňuje v úvodních kapitolách základní pojmy a další důležité pojmy, jejichž alespoň kusá charakteristika je nezbytná k dalšímu komplexnímu pochopení provázaného systému důchodových dávek. Pátá kapitola se zaměřuje na elementární termíny, které objasňují obecný výpočet důchodu. Jednotlivé důchodové dávky (starobní důchody, invalidní důchody a pozůstalostní důchody) práce vymezuje obecným úvodem do problematiky konkrétního typu důchodu a jeho charakteristikou. V některých případech je stručně upozorněno na historický kontext dané dávky, konkrétně např. u pozůstalostních důchodů, práce odkazuje na kořeny této úpravy. Následně je objasněno, za jakých zákonných podmínek vzniká nárok na dávku, čím je podmíněno trvání dávky a kdy zaniká nárok na příslušnou dávku ze systému důchodového pojištění, včetně výše a výplaty jednotlivých důchodů. Důležitá judikatorní rozhodní vnitrostátních soudů práce obsahuje především u výkladu důchodového věku, kde je zmíněn i významný rozsudek ESLP. Práce obsahuje také kritické zhodnocení některých institutů právní úpravy důchodů s námětem na případné změny zákonné úpravy de lege ferenda, jedná se o případ trvale snížené procentní výměry VZ u poživatelů starobních...
Problematika zaměstnávání osob se zdravotním postižením v České republice
Černý, Jiří ; Koldinská, Kristina (vedoucí práce) ; Lang, Roman (oponent)
Tématem své diplomové práce jsem zvolil problematiku zaměstnávání osob se zdravotním postižením v České republice. K tomuto tématu mě přivedly jednak mé pracovní zkušenosti v této oblasti, zejména školení zaměstnávání zdravotně postižených osob a poskytování rad osobám se zdravotním postižením, jednak přehled o tomto odvětví, které jsem díky zmíněným pracovním aktivitám získal a snaha si vědomosti o něm prohloubit. Rovněž jsem díky pohybování se v této oblasti práva věděl o problematických aspektech, problémové nebo zastaralé úpravě, problémech podvodů na úseku náhradního plnění, ale i problémech souvisejících se zaměstnaností zdravotně postižených osob sekundárně, především v problémech s překotnými změnami v oblastech průkazů mimořádných výhod nebo kompenzačních pomůcek. Čím více těchto problémů jsem znal, tím více jsem byl přesvědčen, že bych je chtěl zpracovat ve vědecké práci. Mimo jiné i proto, že po zběžné rešerši publikací jsem zjistil, že o tomto tématu v uplynulých více než pěti letech nevyšla žádná odborná publikace. Byl bych tak potěšen, pokud bych touto prací, do oboru pracovního práva a práva sociálního zabezpečení, přispěl. Práci jsem rozdělil do osmi samostatných částí. V první části se věnuji vymezení pojmu osoby se zdravotním postižením, zdravotnímu postižení a dalších související...
Rovné zacházení a zákaz diskriminace v pracovněprávních vztazích
Dolejš, Jaroslav ; Koldinská, Kristina (vedoucí práce) ; Lang, Roman (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá tématem rovného zacházení a zákazu diskriminace v pracovněprávních vztazích. Zásada rovného zacházení a zákazu diskriminace je jedním ze základních principů pracovního práva. Proto je tento princip součástí pracovního práva na všech úrovních - mezinárodního pracovního práva, pracovního práva Evropské unie a vnitrostátního pracovního práva. Autor práce zvolil toto téma z důvodu jeho vzrůstajícího společenského významu. Zásada rovného zacházení a zákazu diskriminace se pomalu stává důležitým sociálním tématem i v České republice. Diplomová práce je rozdělena do čtyř hlavních kapitol, které jsou dále děleny na podkapitoly. První kapitola stručně popisuje některé ze základních pojmů jako rovnost, diskriminace, gender apod. Ačkoliv jsou tyto pojmy běžně užívány, jejich přiblížení je důležité pro lepší pochopení tématu. Následující kapitoly se zabývají zejména předpisy, které jsou v současnosti platné a účinné v České republice. Druhá kapitola popisuje zásadu rovného zacházení a zákazu diskriminace v dokumentech mezinárodního práva, zejména mezinárodních úmluvách Organizace spojených národů, Mezinárodní organizace práce a Rady Evropy. Třetí kapitola se zaměřuje na uvedený princip v pracovním právu Evropské unie. Pro EU je princip rovného zacházení a zákazu diskriminace...
Důchodové zabezpečení horníků v České republice
Holečková, Romana ; Vysokajová, Margerita (vedoucí práce) ; Štefko, Martin (oponent) ; Lang, Roman (oponent) ; Ryba, Jan (oponent)
Tato práce se zabývá rozborem důchodového zabezpečení horníků v České republice od jeho historických počátků až po současnost, s hlavním zaměřením na právní úpravu de lege lata. Vybraný okruh zaměstnanců v hornictví je v českém právu důchodového pojištění oproti jiným pojištěncům zvýhodněn při stanovení důchodového věku a stanovení výše starobního důchodu. Tato zvýhodnění jsou prozatím časově omezena, aktuálně je však prosazováno, aby byly uvedené preference ve veřejném důchodovém systému zakotveny natrvalo. Hlavní těžiště práce proto představuje analýza platné právní úpravy týkající se nároku horníků na starobní důchod s přihlédnutím ke zvláštnímu důchodovému věku a stanovení výše tohoto důchodu. Práce se dotýká též dalších důchodových dávek vyplácených z českého důchodového systému, a to invalidního důchodu a pozůstalostních důchodů. Dále jsou zmíněny některé nároky vyplývající z odškodňovacích předpisů a vybraná témata z mezinárodněprávní problematiky, která mohou mít vliv i na plnění vyplácená horníkům z českého důchodového systému (zejména dorovnávací přídavek).
Právo na zdraví a legitimní očekávání z pohledu standardních a nadstandardních zdravotních služeb v systému českého zdravotnictví
Mezeiová, Vendula ; Morávek, Jakub (vedoucí práce) ; Lang, Roman (oponent)
Název práce: Právo na zdraví a legitimní očekávání z pohledu standardních a nadstandardních zdravotních služeb v systému českého zdravotnictví Tato diplomová práce se zabývá právní úpravou práva na zdraví jako sociálního práva. Pro účely interpretace práva na zdraví je v první kapitole analyzována geneze sociálních práv, jejich specifická charakteristika a úloha ve vztahu k právům občanským a politickým, přičemž v kapitole je posléze diskutována aktuální problematika krize legitimity států spočívající v neschopnosti států závazky a očekávání ze sociálních práv naplňovat. V návaznosti na tento sociologicko-právní kontext je v následující kapitole podrobně rozebírána mezinárodní právní úprava i některé specifické národní úpravy práva na zdraví. S ohledem na to se v další kapitole práce zabývá zejména rozhodovací praxí soudních i kvazisoudních rozhodovacích orgánů v souvislosti s otázkou pojetí práva na zdraví a jeho vztahem k některým občanským a politickým právům. Stejně tak je analyzován proces standardizace práva na zdraví v rámci této rozhodovací praxe. Právo na zdraví je následně zkoumáno i z perspektivy české právní úpravy. Práce se podrobně zabývá obsahem a ochranou ústavně zakotveného práva na bezplatnou zdravotní péči a zdravotní pomůcky na základě veřejného zdravotního pojištění za podmínek...
Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů
Blaha, Martin ; Lang, Roman (vedoucí práce) ; Štefko, Martin (oponent)
Diplomová práce se zabývá institutem přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů dle české právní úpravy v komparaci s evropskou právní úpravou, a to ve světle české judikatury spolu s judikaturou EU. Text je rozvržen do třech stěžejních oblastí. V první oblasti jsou vymezeny pracovněprávní vztahy obecně, jejich prvky a možná změna. Druhá oblast popisuje daný institut, dopad na dotčené zaměstnance a všechna práva a povinnosti s přechodem spojená. Třetí oblast pak pojednává o situacích, kdy k přechodu práv a povinností dochází dle zvláštních právních předpisů. V textu jsou nastoleny otázky, které mohou v souvislosti se změnou zaměstnavatele vyvstat, a autor práce se je snaží více či méně zodpovědět za pomocí rozhodovací praxe soudů.
Nástroje aktivní politiky zaměstnanosti ve světle zaměstnávání osob se zdravotním postižením
Hanušová, Lenka ; Morávek, Jakub (vedoucí práce) ; Lang, Roman (oponent)
Diplomová práce "Nástroje aktivní politiky zaměstnanosti ve světle zaměstnávání osob se zdravotním postižením" se zabývá institutem aktivní politiky zaměstnanosti obsaženým zejména v zákoně č. 435/2004 Sb., o zaměstnanost. Ve své první části práce nastiňuje širší kontext aktivní politiky zaměstnanosti, a to ve vztahu k právu na práci, politice zaměstnanosti jako pojmu nadřazenému a postavení osob se zdravotním postižením v českém právu i mezinárodních dokumentech. V druhé části pak popisuje a hodnotí právní úpravu jednotlivých nástrojů, přičemž klade především důraz na možnost jejich užití při zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Zabývá se přitom nejen nástroji specificky zaměřenými na podporu zaměstnanosti osob se zdravotním postižením, jimiž jsou pracovní rehabilitace a chráněná pracovní místa. Věnuje se i obecným nástrojům aktivní politiky zaměstnanosti, jako jsou například rekvalifikace, investiční pobídky, společensky účelná pracovní místa a sdílené zprostředkování zaměstnání. Cílem práce je analyzovat jednotlivé nástroje a podat co nejucelenější obraz o problematice podpory zaměstnanosti osob se zdravotním postižením. Přitom práce čerpá zejména ze zákona o zaměstnanosti a navazujících předpisů, odborné literatury a dokumentů vydaných Ministerstvem práce a sociálních věcí, do jehož...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 21 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
3 Lang, Radek
2 Lang, Richard
1 Lang, Rostislav
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.