Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 26 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Právní aspekty sociálního bydlení s přihlédnutím k návrhu zákona o sociálním bydlení
Hon, Matěj ; Lang, Roman (vedoucí práce) ; Štefko, Martin (oponent)
V práci autor sleduje právní předpoklady pro poskytování sociálního bydlení v České republice. V první řadě se zabývá vymezením pojmu sociální bydlení, který vztahuje k souvisejícím pojmům, jako je bytová politika, právo na bydlení či pobytové sociální služby. Následně představuje historické předpoklady pro vytvoření systému sociálního bydlení v České republice - všímá si povahy systému sociálního zabezpečení v Českých zemích, jak se vyvíjel od druhé poloviny 19. století, a vyvozuje, co z tohoto vývoje vyplývá pro upokojování potřeby bydlet. Hlavním cílem práce je pak zhodnocení stávající právní úpravy, přičemž základním měřítkem, které k tomuto účelu autor používá, je uplatnitelnost aktuálních trendů v sociálním bydlení v českém právním řádu. Pro úplnost představuje autor i doposud neúspěšné návrhy zákona o sociálním bydlení a ukazuje na další trendy, které ovlivňují oblast sociálního bydlení v českém právu sociálního zabezpečení. Samotný rozbor právních institutů rámujících poskytování sociálního bydlení v ČR tvoří gros práce. Autor se zde zaměřuje na tři úrovně norem, totiž normy zajišťující prevenci bytové nouze, normy sociálního zabezpečení, které zajišťují pomoc lidem, kteří se v bytové nouzi ocitli, a nakonec normy upravující úlohu územních samosprávných celků při zajišťování bydlení a...
Hmotné zabezpečení rodin s dětmi
Hejnicová, Martina ; Lang, Roman (vedoucí práce) ; Morávek, Jakub (oponent)
Hmotné zabezpečení rodin s dětmi Abstrakt Hmotné zabezpečení rodin s dětmi je téma, se kterým se v životě setká většina z nás, ať už v postavení dítěte nebo v dospělosti rodiče. Mnoho rodin se ocitne v situaci, kdy jsou doslova závislé na dávkách sociálního zabezpečení. Cílem mé práce je představit základními systémy, ze kterých jsou tyto dávky poskytovány. Jde o systém sociálního pojištění, státní sociální podpory a sociální pomoci. Dále se má práce zaměřuje na pomoc rodinám vykonávajícím pěstounskou péči. Má práce je rozdělena na několik částí, z nichž se každá z nich zaměřuje na určitou oblast sociálního zabezpečení pro rodiny s dětmi. Prvním ze systémů je sociální pojištění, které je postavené na pojistném principu, podmínkou pro vznik nároku je účast na pojištění. Sociální pojištění lze dále rozdělit na systém nemocenského a důchodového pojištění. Druhý z představovaných systémů je státní sociální podpora, která je zaměřena na pomoc rodinám s nezaopatřenými dětmi. Dávky tohoto systému se dělí na dávky testované a netestované, a to podle toho, zda je vznik nároku na dávku závislý na příjmech rodiny či nikoliv. Třetím systémem je sociální pomoc, která je reprezentantem tzv. poslední záchranné sítě sociální ochrany. Zaměřuje se zejména na osoby, kterým nepostačují dávky poskytované z předchozích dvou...
Pracovní smlouva
Škraňka, Vít ; Hůrka, Petr (vedoucí práce) ; Lang, Roman (oponent)
Pracovní smlouva Abstrakt Tématem této práce je pracovní smlouva. Cílem této práce je zhodnotit platnou právní úpravu tohoto smluvního typu a všech s ním souvisejících ustanovení, zejména související ustanovení zákoníku práce, pomocí odborné literatury a zkoumáním souvisejících soudních rozhodnutí a poté případně navrhnout, jaké změny právní úpravy by mohly být implementovány zákonodárcem. První část této práce je úvod do tématu, jehož cílem je zejména vysvětlit, proč jsem si zvolil toto téma, jaký bude obsah této práce, jaký bude její cíl a jaké metody budou použity pro dosažení tohoto cíle. Druhá část práce se zabývá pojmem pracovního práva, jeho postavením v systému práva a zejména zásadami tohoto odvětví, neboť ty ovlivňují to, jak je přijímána celá právní úprava tohoto odvětví. Třetí část práce je věnována institutu pracovního poměru, jakožto institutu s pracovní smlouvou nezbytně souvisejícímu, postupu před jeho založením, způsobům jeho založení, obsahu tohoto institutu a jeho vztahu k pracovní smlouvě. Čtvrtá část práce se zabývá samotnou pracovní smlouvou. V této části je rozebráno předsmluvní jednání, požadavek na formu pracovní smlouvy, obsah pracovní smlouvy požadovaný zákonem, jakožto i obsah pracovní smlouvy, jež se obvykle ve smluvním typu objevuje v praxi po dohodě stran, subjekty pracovní...
Pracovní doba, její délka a rozložení
Halušková, Martina ; Štefko, Martin (vedoucí práce) ; Lang, Roman (oponent)
Pracovní doba, její délka a rozložení Abstrakt Diplomová práce se věnuje tématu pracovní doby a souvisejících institutů v českém pracovním právu s cílem poskytnout ucelený přehled platné právní úpravy. Vedle toho se práce zabývá i problematikou přestávek v práci a dob odpočinku, které s pracovní dobou nerozlučně souvisí. Práce je rozdělena na šest kapitol, které se dále člení na podkapitoly. První kapitola obsahuje historický exkurz do dějin právní úpravy pracovní doby v českých zemích od středověku až po současnost. Dále se v ní zmiňuji o platné právní úpravě pracovní doby na mezinárodní a vnitrostátní úrovni. Ve druhé, stěžejní kapitole je nejprve vymezen pojem pracovní doby, na který pak navazuji podrobným popisem jednotlivých souvisejících institutů - její délky, rozvržení, práce přesčas, noční práce, pracovní pohotovosti a evidence pracovní doby. V následujících kapitolách je rozebrána úprava pracovní doby pro zaměstnance pečující o dítě nebo jiné fyzické osoby, pedagogické pracovníky, zaměstnance v dopravě a zaměstnance pracující v rámci dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Pro tyto zaměstnance platí určité odchylky od obecné úpravy pracovní doby, popřípadě zvláštní podmínky, na které zde poukazuji. Poslední kapitola se zabývá flexibilními formami pracovní doby. Snažím se blíže postihnout...
Problematika úhrad a cenové regulace léčivých přípravků při poskytování zdravotních služeb
Elišáková, Gabriela ; Morávek, Jakub (vedoucí práce) ; Lang, Roman (oponent)
Diplomová práce se zabývá cenovou a úhradovou regulací léčivých přípravků v České republice. Práce danou problematiku popisuje a analyzuje v širších, zejména ekonomických, souvislostech a klade si za cíl podat čtenáři ucelený pohled na toto téma. Práce samotná je rozdělena do devíti kapitol. V úvodní kapitole je obecně nastíněna problematika cen léčivých přípravků a jsou zde nastíněny reformy zdravotnictví, které se na problematické aspekty této oblasti pokoušely více či méně úspěšně zaměřit. Následující kapitola je věnována vysvětlení pojmů, které jsou pro oblast zdravotnického, respektive farmaceutického práva klíčové či nějakým způsobem nejasné. Třetí kapitola pojednává o ekonomickém přístupu k regulaci a klade si za cíl vysvětlit čtenáři, proč je regulace ze strany státních orgánů v moderní společnosti v některých případech důležitá a v některých dokonce nezbytná. Taktéž jsou zde popsány a vysvětleny nástroje regulace a na závěr kapitoly je ekonomický přístup promítnut přímo do situace trhu s léčivými přípravky na území České republiky. Následující kapitola charakterizuje samotný vstup konkrétního léčivého přípravku na trh. Zabývá se tedy výzkumem léčivých přípravků, jejich registrací a analyzuje možnosti podání léčivého přípravku, který nezískal potřebnou registraci, pacientovi. Pátá kapitola...
Přesčasová práce a nároky z ní vyplývající
Chalupa, Jakub ; Morávek, Jakub (vedoucí práce) ; Lang, Roman (oponent)
Tato diplomová práce se věnuje tématu přesčasové práce a následným nárokům, které zaměstnancům za její odvedení vznikají. Zaměřuje se také na institut pracovní doby obecně, jakožto základní východisko pro určení přesčasů. Rozebírá nejen limity a podmínky přesčasové práce, ale také přesčasy při různých režimech pracovní doby i přesčasovou práci specifických skupin zaměstnanců. Cílem práce je shrnutí české právní úpravy institutu přesčasů, při současném zhodnocení judikatury věnující se této problematice. Práce je rozdělena do pěti kapitol. V první kapitole je nastíněn historický vývoj nejen přesčasové práce samotné, ale i pracovní doby, jakožto institutu bezprostředně souvisejícímu s přesčasy. Vzhledem k členství České republiky v Evropské unii nelze opomenout ani pohled na přesčasovou práci z hlediska unijní legislativy, kde klíčovým předpisem upravujícím pracovní dobu a přesčasovou práci je směrnice 2003/88/ES. Druhá kapitola se zabývá institutem pracovní doby, a popisuje jednotlivé způsoby jejího rozvržení. Shrnuje i noční práci a pracovní pohotovost, jejíž právní úprava činí problémy a zaměstnanci se dostávají se zaměstnavateli často do sporu ohledně nejistoty odměňování. Třetí kapitola pojednává o samotné přesčasové práci, jakožto hlavním tématu diplomové práce, přičemž rozebírá nejen současný...
Výběr uchazečů o zaměstnání
Rejchrtová, Aneta ; Morávek, Jakub (vedoucí práce) ; Lang, Roman (oponent)
Práce se zabývá vybranými právními aspekty procesu výběru uchazečů o zaměstnání. Prostřednictvím studia odborné literatury a dalších pramenů, právních předpisů a také pomocí vlastního malého průzkumu se autorka v souvislosti s tématem práce zabývá především problematikou zásady rovného zacházení a zákazu diskriminace a ochrany osobních údajů. Přibližuje ale také problematiku postavení uchazeče o zaměstnání, předsmluvní odpovědnosti a nepoctivého jednání potenciálního zaměstnance i zaměstnavatele, způsoby možného získávání zaměstnanců a další souvislosti, neboť s tématem práce je spjato daleko více konsekvencí, než by se na první pohled mohlo zdát. Nejsou opomenuty ani možnosti obrany poškozeného. Výběr uchazeče o zaměstnání tak rozhodně nelze pokládat pouze a výlučně za disciplínu personalistickou. Práce pracuje s právními předpisy jako je zejména zákoník práce, zákon o zaměstnanosti, antidiskriminační zákon o zákon o ochraně osobních údajů. Ačkoli je výběr budoucího zaměstnance v působnosti zaměstnavatele, jsou na zaměstnavatele kladeny takové požadavky, aby se nemohl například dopouštět diskriminace či nemohl neoprávněně zasahovat do soukromí uchazeče o zaměstnání. Proto například potenciální zaměstnavatel může vyžadovat od uchazeče o zaměstnání a dalších osob pouze informace, které bezprostředně...
Koordinace systémů sociálního zabezpečení
Pivoda, Jan ; Lang, Roman (vedoucí práce) ; Koldinská, Kristina (oponent)
v češtině Koordinace systému sociálního zabezpečení je velmi důležitá pro migrující pracovníky, kteří během své pracovní kariéře pracují ve více státech světa. Tím jim vznikají nároky na čerpání sociálních dávek ve státech, kde vykonávaly výdělečnou činnost, které jsou však velmi často ovlivněny dostatečnou dobou pojištění, která však nemusí být v daném státě splněna. Z tohoto důvodu státy mezi sebou uzavírají dohody, aby usnadnili migrujícím pracovníkům přístup k sociálním dávkám, na něž jim vznikl nárok. Úprava mezi státy existuje jak na multilaterální úrovni tak i na úrovní bilaterální. Tato právu ukazuje jak je koordinace systému sociálního zabezpečení upravena na multilaterální úrovni, především v Evropské unii, ale i na bilaterální úrovni na příkladu smluv, které Česká republika uzavřela dalšími státy světa, také se věnuje představení institucí, jež koordinaci systému sociálního zabezpečení naplňují v České republice. Na multilaterální úrovni je nejdůležitější úprava, která byla vytvořena na úrovni Evropské unie. Zdejší úprava vychází z práva na volný pohyb, které je jedním ze základních principů, na kterých je Evropská unie postavena. Samotná koordinace systému sociálního zabezpečení v Evropské unii má základní čtyři principy rovnost zacházení, uplatňování právního řádu jediného státu,...
Systém dávek důchodového pojištění
Bauer, Vilém ; Lang, Roman (vedoucí práce) ; Hůrka, Petr (oponent)
Předložená diplomová práce zpracovává systém dávek důchodového pojištění na území České republiky. Práce objasňuje v úvodních kapitolách základní pojmy a další důležité pojmy, jejichž alespoň kusá charakteristika je nezbytná k dalšímu komplexnímu pochopení provázaného systému důchodových dávek. Pátá kapitola se zaměřuje na elementární termíny, které objasňují obecný výpočet důchodu. Jednotlivé důchodové dávky (starobní důchody, invalidní důchody a pozůstalostní důchody) práce vymezuje obecným úvodem do problematiky konkrétního typu důchodu a jeho charakteristikou. V některých případech je stručně upozorněno na historický kontext dané dávky, konkrétně např. u pozůstalostních důchodů, práce odkazuje na kořeny této úpravy. Následně je objasněno, za jakých zákonných podmínek vzniká nárok na dávku, čím je podmíněno trvání dávky a kdy zaniká nárok na příslušnou dávku ze systému důchodového pojištění, včetně výše a výplaty jednotlivých důchodů. Důležitá judikatorní rozhodní vnitrostátních soudů práce obsahuje především u výkladu důchodového věku, kde je zmíněn i významný rozsudek ESLP. Práce obsahuje také kritické zhodnocení některých institutů právní úpravy důchodů s námětem na případné změny zákonné úpravy de lege ferenda, jedná se o případ trvale snížené procentní výměry VZ u poživatelů starobních...
Problematika zaměstnávání osob se zdravotním postižením v České republice
Černý, Jiří ; Koldinská, Kristina (vedoucí práce) ; Lang, Roman (oponent)
Tématem své diplomové práce jsem zvolil problematiku zaměstnávání osob se zdravotním postižením v České republice. K tomuto tématu mě přivedly jednak mé pracovní zkušenosti v této oblasti, zejména školení zaměstnávání zdravotně postižených osob a poskytování rad osobám se zdravotním postižením, jednak přehled o tomto odvětví, které jsem díky zmíněným pracovním aktivitám získal a snaha si vědomosti o něm prohloubit. Rovněž jsem díky pohybování se v této oblasti práva věděl o problematických aspektech, problémové nebo zastaralé úpravě, problémech podvodů na úseku náhradního plnění, ale i problémech souvisejících se zaměstnaností zdravotně postižených osob sekundárně, především v problémech s překotnými změnami v oblastech průkazů mimořádných výhod nebo kompenzačních pomůcek. Čím více těchto problémů jsem znal, tím více jsem byl přesvědčen, že bych je chtěl zpracovat ve vědecké práci. Mimo jiné i proto, že po zběžné rešerši publikací jsem zjistil, že o tomto tématu v uplynulých více než pěti letech nevyšla žádná odborná publikace. Byl bych tak potěšen, pokud bych touto prací, do oboru pracovního práva a práva sociálního zabezpečení, přispěl. Práci jsem rozdělil do osmi samostatných částí. V první části se věnuji vymezení pojmu osoby se zdravotním postižením, zdravotnímu postižení a dalších související...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 26 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
3 Lang, Radek
2 Lang, Richard
1 Lang, Rostislav
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.