Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 61 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Monitoring ekosystémů v zájmovém území těžby a úpravy uranových rud na ložisku Rožná a v povodí Bukovského potoka v roce 2017
Lacina, Jan ; Halas, Petr
V území těžby a úpravy uranových rud u Rožné je dlouhodobě prováděn monitoring vegetace a volně žijících ptáků. V zájmovém území jsou vymezeny a sledovány desítky ekologicky významných segmentů krajiny a opakovaně pořizovány fytocenologické zápisy na trvalých plochách. Smyslem monitoringu je každoročně sledovat změny vegetace a ptactva v těžbou ovlivňované krajině.
Česká televize 2003-2009 - první období generálního ředitele Jiřího Janečka
Lacina, Jan ; Bednařík, Petr (vedoucí práce) ; Dominik, Šimon (oponent)
Jiří Janeček je po Ivu Mathém teprve druhým ředitelem České televize, který dokončil celé své funkční období. Českou televizi přebíral v komplikované situaci celkové nestability: provozní, programové, ekonomické i politické. Ta byla dána rychlým střídání ředitelů po odchodu Iva Mathého, které vyvrcholilo tzv. televizní krizí, která pozici České televize maximálně zpolitizovala. Téma Česká televize v letech 2003-2009 rozdělíme na tři pomocné roviny: ekonomicko-organizační, politickou (tedy věnující se provázanosti televize veřejné služby s politickými elitami) a programovou. Cílem práce bude předestřít v uceleném pohledu, kam se posunula Česká televize služby během zvoleného šestiletého období. Toto téma sebou přináší otázku, jaký je smysl a jaká je budoucnost televize veřejné služby v rychle a spontánně se rozvíjejícím tuzemském mediálním světě. Základní východisko autora této práce je k předešlé otázce navzdory komplikovanému vývoji ČT v posledních letech optimistické: Nejenže televize veřejné služby má svůj smysl, ale svým postavením ve společnosti (ani státní ani soukromá) může být dokonce příkladem pro mnoho dalších institucí v budoucnosti.
Rozšíření invazních neofytů v břehové vegetaci vodních toků
Matějček, Tomáš ; Lipský, Zdeněk (vedoucí práce) ; Mandák, Bohumil (oponent) ; Lacina, Jan (oponent)
Závěr Předložena prace shrnuje vysledky mapovani invaznich neofytů v břehove vegetaci vybranych vodnich toků, ktere bylo provaděno pomoci vlastni metodiky autora v letech 2006-2008. Vyskyt 17 taxonů (22 druhů) invaznich neofytů byl zaznamenavan v předem vymezenych segmentech břehove vegetace o delce 500 m. Početnost jednotlivych taxonů byla zaznamenavana pomoci logaritmicke stupnice. Zmapovano bylo 1693 segmentů břehove vegetace, z toho 218 segmentů opakovaně v letech 2006 a 2008. Ziskana data byla vyhodnocena s využitim několika ukazatelů, ktere byly vypočitany pomoci zakladnich statistickych metod a umožňuji interpretaci zaznamenanych dat. Pro každy segment lze vedle početnosti jednotlivych taxonů vyjadřit take: počet zaznamenanych taxonů, celkovy počet jedinců všech sledovanych taxonů, prosty index zatiženi invaznimi neofyty a važeny index zatiženi invaznimi neofyty. Zatimco prosty index zatiženi invaznimi neofyty přiklada stejnou vahu počtu zaznamenanych taxonů a celkovemu počtu jedinců všech sledovanych taxonů, važeny index zatiženi invaznimi neofyty zohledňuje take průměrnou velikost jednotlivych taxonů, jejich vytrvalost a potencialni nebezpečnost. Pro jednotlive useky (tzn. skupiny segmentů stejneho vodniho toku v relativně podobnych geografickych podminkach) bylo možne stanovit tyto souhrnne...
Starobylé výmladkové lesy - metodika inventarizace, evidence a péče
Maděra, Petr ; Buček, Antonín ; Úradníček, Luboš ; Slach, Tomáš ; Friedl, Michal ; Machala, Martin ; Řepka, Radomír ; Lacina, Jan ; Černušáková, Linda ; Volařík, Daniel
Metodika se zabývá návrhem postupu inventarizace, evidence a péče o starobylé výmladkové lesy. Starobylé výmladkové lesy definuje jako dlouhodobě, kontinuálně využívané lesy obhospodařované výmladkovým způsobem.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Komplexní rešerše problematiky lesního hospodářství v oblastech postižených svahovými sesuvy a řícením hornin
Bajer, B. ; Buček, A. ; Divíšek, Jan ; Friedl, M. ; Halas, Petr ; Kirchner, Karel ; Kuda, František ; Lacina, Jan ; Roštínský, Pavel ; Simon, J. ; Vavříček, D.
Předkládaná zpráva je 1. dílčí výstupem výzkumného projektu „Optimalizace lesnického hospodaření na svazích ohrožených sesuvy a řícením hornin – metodika lesopěstebních postupů“. Zpráva je rešerší publikovaných i nepublikovaných dat, která se vztahují ke geomorfologickým, geologickým i krajinným aspektům vzniku a rozšíření sesuvů a skalního řícení. Pozornost je zvláště věnována vlivu sesuvů a skalního řícení na hospodaření v lesích.
Monitoring ekosystémů v zájmovém území těžby a úpravy uranových rud na ložisku Rožná a v povodí Bukovského potoka v roce 2015
Lacina, Jan ; Halas, Petr
V území těžby a úpravy uranových rud u Rožné je dlouhodobě prováděn monitoring vegetace a volně žijících ptáků. V zájmovém území jsou vymezeny a sledovány desítky ekologicky významných segmentů krajiny a opakovaně pořizovány fytocenologické zápisy na trvalých plochách. Smyslem monitoringu je každoročně sledovat změny vegetace a ptactva v těžbou ovlivňované krajině.
Biogeografický vztah mezi charakterem krajiny, lokálními abiotickými podmínkami a vegetací lesních okrajů - Zpráva o výzkumu jihomoravských aluviálních luk v roce 2015
Lacina, Jan ; Halas, Petr
V roce 2015 bylo navštíveno několik desítek lokalit aluviálních luk a provedena revize jejich kvalit. Na vhodných lokalitách bylo pořízeno celkem 70 fytocenologických zápisů. Cílem výzkumu je ověřit vztah druhového složení a diverzity a historie využívání okolní krajiny.
Monitoring ekosystémů v zájmovém území těžby a úpravy uranových rud na ložisku Rožná a v povodí Bukovského potoka v roce 2014 - Biogeografický vztah mezi charakterem krajiny, lokálními abiotickými podmínkami a vegetací lesních okrajů
Lacina, Jan ; Halas, Petr
V území těžby a úpravy uranových rud u Rožné je dlouhodobě prováděn monitoring vegetace a volně žijících ptáků. V zájmovém území jsou vymezeny a sledovány desítky ekologicky významných segmentů krajiny a opakovaně pořizovány fytocenologické zápisy na trvalých plochách. Smyslem monitoringu je každoročně sledovat změny vegetace a ptactva v těžbou ovlivňované krajině.
Biogeografický vztah mezi charakterem krajiny, lokálními abiotickými podmínkami a vegetací lesních okrajů - Zpráva o výzkumu jihomoravských aluviálních luk v roce 2014
Lacina, Jan ; Halas, Petr
V roce 2014 bylo navštíveno několik desítek lokalit aluviálních luk a provedena revize jejich kvalit. Na vhodných lokalitách bylo pořízeno celkem 60 fytocenologických zápisů. Cílem výzkumu je ověřit vztah druhového složení a diverzity a historie využívání okolní krajiny.
Monitoring ekosystémů v zájmovém území těžby a úpravy uranových rud na ložisku Rožná a v povodí Bukovského potoka v roce 2013
Lacina, Jan ; Halas, Petr
V území těžby a úpravy uranových rud u Rožné je dlouhodobě prováděn monitoring vegetace a volně žijících ptáků. V zájmovém území jsou vymezeny a sledovány desítky ekologicky významných segmentů krajiny a opakovaně pořizovány fytocenologické zápisy na trvalých plochách. Smyslem monitoringu je každoročně sledovat změny vegetace a ptactva v těžbou ovlivňované krajině.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 61 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
49 LACINA, Jan
1 Lacina, Jakub
2 Lacina, Jiří
3 Laciná, Jana
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.