Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 62 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Příspěvek k hodnocení změn lesní krajiny východoslovenského Vihorlatu v uplynulých 50 letech
Lacina, Jan ; Halas, Petr ; Koutecký, T. ; Šebesta, J. ; Veska, J.
V letech 1968 – 1970 byl v západní polovině karpatského sopečného pohoří Vihorlat na Východním Slovensku prováděn typologický průzkum lesů a jejich diferenciace do jednotek přírodní potenciální vegetace ve smyslu geobiocenologické školy prof. A. Zlatníka. Během typologického průzkumu bylo založeno 155 geobiocenologických ploch, na kterých byla podrobně popsána fytocenóza a na většině ploch i půdní poměry. V letech 2013 – 2015, tedy po 45-47 letech byla většina těchto ploch obnovena a znovu popsána. Na základě fytoindikace současnými fytocenózami je zřejmé, že změny stanovišť za uplynulých téměř 50 let nejsou tak významné, aby vyvolaly změnu potenciální lesní vegetace. Velkým kladem lesního hospodaření na Vihorlatě je, zde plně využívána přirozená obnova listnatých dřevin, zejména buku. Na opuštěných pastvinách při úpatí pohoří však dochází k nepříznivé sukcesi a k ochuzení biodiverzity.
Monitoring ekosystémů v zájmovém území těžby a úpravy uranových rud na ložisku Rožná a v povodí Bukovského potoka v roce 2017
Lacina, Jan ; Halas, Petr
V území těžby a úpravy uranových rud u Rožné je dlouhodobě prováděn monitoring vegetace a volně žijících ptáků. V zájmovém území jsou vymezeny a sledovány desítky ekologicky významných segmentů krajiny a opakovaně pořizovány fytocenologické zápisy na trvalých plochách. Smyslem monitoringu je každoročně sledovat změny vegetace a ptactva v těžbou ovlivňované krajině.
Česká televize 2003-2009 - první období generálního ředitele Jiřího Janečka
Lacina, Jan ; Bednařík, Petr (vedoucí práce) ; Dominik, Šimon (oponent)
Jiří Janeček je po Ivu Mathém teprve druhým ředitelem České televize, který dokončil celé své funkční období. Českou televizi přebíral v komplikované situaci celkové nestability: provozní, programové, ekonomické i politické. Ta byla dána rychlým střídání ředitelů po odchodu Iva Mathého, které vyvrcholilo tzv. televizní krizí, která pozici České televize maximálně zpolitizovala. Téma Česká televize v letech 2003-2009 rozdělíme na tři pomocné roviny: ekonomicko-organizační, politickou (tedy věnující se provázanosti televize veřejné služby s politickými elitami) a programovou. Cílem práce bude předestřít v uceleném pohledu, kam se posunula Česká televize služby během zvoleného šestiletého období. Toto téma sebou přináší otázku, jaký je smysl a jaká je budoucnost televize veřejné služby v rychle a spontánně se rozvíjejícím tuzemském mediálním světě. Základní východisko autora této práce je k předešlé otázce navzdory komplikovanému vývoji ČT v posledních letech optimistické: Nejenže televize veřejné služby má svůj smysl, ale svým postavením ve společnosti (ani státní ani soukromá) může být dokonce příkladem pro mnoho dalších institucí v budoucnosti.
Rozšíření invazních neofytů v břehové vegetaci vodních toků
Matějček, Tomáš ; Lipský, Zdeněk (vedoucí práce) ; Mandák, Bohumil (oponent) ; Lacina, Jan (oponent)
Závěr Předložena prace shrnuje vysledky mapovani invaznich neofytů v břehove vegetaci vybranych vodnich toků, ktere bylo provaděno pomoci vlastni metodiky autora v letech 2006-2008. Vyskyt 17 taxonů (22 druhů) invaznich neofytů byl zaznamenavan v předem vymezenych segmentech břehove vegetace o delce 500 m. Početnost jednotlivych taxonů byla zaznamenavana pomoci logaritmicke stupnice. Zmapovano bylo 1693 segmentů břehove vegetace, z toho 218 segmentů opakovaně v letech 2006 a 2008. Ziskana data byla vyhodnocena s využitim několika ukazatelů, ktere byly vypočitany pomoci zakladnich statistickych metod a umožňuji interpretaci zaznamenanych dat. Pro každy segment lze vedle početnosti jednotlivych taxonů vyjadřit take: počet zaznamenanych taxonů, celkovy počet jedinců všech sledovanych taxonů, prosty index zatiženi invaznimi neofyty a važeny index zatiženi invaznimi neofyty. Zatimco prosty index zatiženi invaznimi neofyty přiklada stejnou vahu počtu zaznamenanych taxonů a celkovemu počtu jedinců všech sledovanych taxonů, važeny index zatiženi invaznimi neofyty zohledňuje take průměrnou velikost jednotlivych taxonů, jejich vytrvalost a potencialni nebezpečnost. Pro jednotlive useky (tzn. skupiny segmentů stejneho vodniho toku v relativně podobnych geografickych podminkach) bylo možne stanovit tyto souhrnne...
Starobylé výmladkové lesy - metodika inventarizace, evidence a péče
Maděra, Petr ; Buček, Antonín ; Úradníček, Luboš ; Slach, Tomáš ; Friedl, Michal ; Machala, Martin ; Řepka, Radomír ; Lacina, Jan ; Černušáková, Linda ; Volařík, Daniel
Metodika se zabývá návrhem postupu inventarizace, evidence a péče o starobylé výmladkové lesy. Starobylé výmladkové lesy definuje jako dlouhodobě, kontinuálně využívané lesy obhospodařované výmladkovým způsobem.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Komplexní rešerše problematiky lesního hospodářství v oblastech postižených svahovými sesuvy a řícením hornin
Bajer, B. ; Buček, A. ; Divíšek, Jan ; Friedl, M. ; Halas, Petr ; Kirchner, Karel ; Kuda, František ; Lacina, Jan ; Roštínský, Pavel ; Simon, J. ; Vavříček, D.
Předkládaná zpráva je 1. dílčí výstupem výzkumného projektu „Optimalizace lesnického hospodaření na svazích ohrožených sesuvy a řícením hornin – metodika lesopěstebních postupů“. Zpráva je rešerší publikovaných i nepublikovaných dat, která se vztahují ke geomorfologickým, geologickým i krajinným aspektům vzniku a rozšíření sesuvů a skalního řícení. Pozornost je zvláště věnována vlivu sesuvů a skalního řícení na hospodaření v lesích.
Monitoring ekosystémů v zájmovém území těžby a úpravy uranových rud na ložisku Rožná a v povodí Bukovského potoka v roce 2015
Lacina, Jan ; Halas, Petr
V území těžby a úpravy uranových rud u Rožné je dlouhodobě prováděn monitoring vegetace a volně žijících ptáků. V zájmovém území jsou vymezeny a sledovány desítky ekologicky významných segmentů krajiny a opakovaně pořizovány fytocenologické zápisy na trvalých plochách. Smyslem monitoringu je každoročně sledovat změny vegetace a ptactva v těžbou ovlivňované krajině.
Biogeografický vztah mezi charakterem krajiny, lokálními abiotickými podmínkami a vegetací lesních okrajů - Zpráva o výzkumu jihomoravských aluviálních luk v roce 2015
Lacina, Jan ; Halas, Petr
V roce 2015 bylo navštíveno několik desítek lokalit aluviálních luk a provedena revize jejich kvalit. Na vhodných lokalitách bylo pořízeno celkem 70 fytocenologických zápisů. Cílem výzkumu je ověřit vztah druhového složení a diverzity a historie využívání okolní krajiny.
Monitoring ekosystémů v zájmovém území těžby a úpravy uranových rud na ložisku Rožná a v povodí Bukovského potoka v roce 2014 - Biogeografický vztah mezi charakterem krajiny, lokálními abiotickými podmínkami a vegetací lesních okrajů
Lacina, Jan ; Halas, Petr
V území těžby a úpravy uranových rud u Rožné je dlouhodobě prováděn monitoring vegetace a volně žijících ptáků. V zájmovém území jsou vymezeny a sledovány desítky ekologicky významných segmentů krajiny a opakovaně pořizovány fytocenologické zápisy na trvalých plochách. Smyslem monitoringu je každoročně sledovat změny vegetace a ptactva v těžbou ovlivňované krajině.
Biogeografický vztah mezi charakterem krajiny, lokálními abiotickými podmínkami a vegetací lesních okrajů - Zpráva o výzkumu jihomoravských aluviálních luk v roce 2014
Lacina, Jan ; Halas, Petr
V roce 2014 bylo navštíveno několik desítek lokalit aluviálních luk a provedena revize jejich kvalit. Na vhodných lokalitách bylo pořízeno celkem 60 fytocenologických zápisů. Cílem výzkumu je ověřit vztah druhového složení a diverzity a historie využívání okolní krajiny.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 62 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
50 LACINA, Jan
1 Lacina, Jakub
2 Lacina, Jiří
3 Laciná, Jana
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.