Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Vliv governance na výkon vysokých škol v mezinárodním srovnání
Sedláček, Jan ; Šaroch, Stanislav (vedoucí práce) ; Hnát, Pavel (oponent) ; Laboutková, Šárka (oponent) ; Kvizda, Martin (oponent)
Cílem disertační práce je zformulovat doporučení pro governance vysokých škol v aktuálním kontextu České republiky na základě zkoumání vlivu vybraných aspektů governance na výkon vysokých škol v mezinárodním srovnání. Jako aspekty governance jsou vybrány míra autonomie a vliv aktérů na rozhodování vysoké školy univerzitního typu. Výkon zahrnuje činnost výzkumnou, vzdělávací a třetí roli. Disertační práce také aplikuje Goodhartův zákon na prostředí vysokých škol. Identifikuje a podle typologie rozděluje vedlejší nežádoucí efekty vyvolané nesprávným využíváním měřitelných ukazatelů. Na základě zjištění jsou uváděna doporučení pro governance vysokých škol v České republice.
Porovnání návrhů zákona o lobbingu v ČR a SR
Kohoutková, Markéta ; Vymětal, Petr (vedoucí práce) ; Laboutková, Šárka (oponent)
Tématem této práce je lobbing, konkrétně je těžištěm komparace návrhů zákonů na regulaci lobbingu v České republice a Slovenské republice. Nejdříve se práce zaměřuje na historii pojmu lobbing, jeho vývoj a vnímání ve společnosti. Důležitou součástí úvodní kapitoly je i vymezení pojmu lobbing vůči korupci, pojmenování společných i rozdílných znaků. Další část je věnována popisu a představení základních teoretických přístupů k regulaci lobbingu a vymezení pojmu lobbing, což je zásadní pro možnost jeho úspěšné regulace. Hlavní část práce představuje postupně oba návrhy zákonů tak, aby je bylo možno následně komparovat. Práce si klade za cíl odpovědět na tři základní otázky "V čem se lobbing liší od prostého ovlivňování něčího názoru?", "Nakolik souvisí precizní vymezení pojmu lobbing s možností jeho kvalitní regulace?"a "Jaké jsou rozdíly mezi českou a slovenskou navrhovanou úpravou lobbingu?"

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.