Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 20 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Širší souvislosti dopadu sluneční aktivity na úmrtnost podle příčin v České republice
Podolská, Kateřina ; Rychtaříková, Jitka (vedoucí práce) ; Šídlo, Luděk (oponent) ; Laštovička, Jan (oponent)
Širší souvislosti dopadu sluneční aktivity na úmrtnost podle příčin v České republice Abstrakt Předkládaná práce studuje vliv extraterestrických jevů v celé šíři jejich možného působení na lidskou populaci. Zabývá se jak dopadem změn klimatu indukovaných kolísáním sluneční aktivity na populaci, tak i vlivem koncentrace kosmogenních radionuklidů na lidské zdraví. V úvodu se práce věnuje popisu projevů sluneční aktivity na Zemi, shrnuje dosažené výsledky výzkumu a popisuje použité postupy zpracování dat i jejich zdroje. Primárně se tato práce zaměřuje na souvislost úmrtnosti na vybrané příčiny smrti z tříd příčin smrti VI. nemoci nervové soustavy a IX. nemoci oběhového systému podle 10. revize Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN-10) v České republice a změn v úrovni sluneční aktivity a jejími výjimečnými výkyvy. Hlavním cílem je zjistit možnou asociaci denních počtů zemřelých podle jednotlivých příčin smrti v členění podle pohlaví a věkových skupin v České republice na globálních i geograficky specifických denních hodnotách slunečních, ionosférických a geomagnetických parametrů metodami statistické analýzy mnohorozměrných dat v letech 1994-2013. Na základě výpočtů metodou obecných lineárních regresních modelů jsou zkonstruovány charakteristiky vystihující dopad sluneční aktivity na lidské zdraví ve sledovaném...
Metody stanovení prozánětlivých cytokinů
Freislebenová, Hana ; Lašťovička, Jan (vedoucí práce) ; Hájková, Michaela (oponent)
Sepse a septický šok jsou celosvětově hlavní příčinou úmrtí na jednotkách intenzivní péče. Cytokiny jsou důležitými regulátory imunitní odpovědi, která hraje klíčovou roli v patofyziologii sepse. Tato práce klade hlavní důraz na prozánětlivé cytokiny, hlavně interleukin 1, interleukin 6 a TNF-α a metody jejich detekce. Účelem práce je porovnat nejčastěji používané metody, teda imunochemické metody - ELISA a ELISPOT, a stanovení intracelulárních cytokinů pomocí průtokové cytometrie.
Subpopulace lymfocytů u pacientů s karcinomem prostaty v průběhu imunoterapie vakcínou z dendritických buněk
Volmová, Martina ; Lašťovička, Jan (vedoucí práce) ; Palich Fučíková, Jitka (oponent)
Bakalářská práce nás seznamuje s problematikou protinádorové imunoterapie a jejím možném využití v léčbě pacientů s karcinomem prostaty, které je zatím ve I/II. fázi klinické studie na Ústavu imunologie v Motole. Hodnotí data získaná metodou průtokové cytometrie a snaží se o korelaci výsledků procentuálního zastoupení jednotlivých subpopulací lymfocytů v průběhu imunoterapie vakcínou z dendritických buněk s progresí onemocnění. Výzkum byl prováděn z periferní krve na skupině 19 pacientů s adenokarcinomem prostaty v hromonálně refrakterním stádiu. Hlavním předmětem našeho zkoumání byly subpopulace lymfocytů CD3+, CD4+, CD8+, CD16+, CD19+ a HLA-DR+. Monitorování lymfocytárních subpopulací u pacientů s karcinomem prostaty v hormonálně refrakterním stádiu léčených vakcínou z dendritických buněk DCVAC/PCa ukázalo snížení celkového počtu leukocytů i lymfocytů během progrese onemocnění, dále snížení indexu CD4/CD8, snížení relativního i absolutního počtu CD4+ lymfocytů, a výrazný statisticky významný pokles relativních i absolutních hodnot B lymfocytů. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Vertikální proměnlivost vlivu jedenáctiletého slunečního cyklu ve střední a vyšší atmosféře
Kuchař, Aleš ; Pišoft, Petr (vedoucí práce) ; Laštovička, Jan (oponent)
Tato práce se zabývá analýzou zmin implikovaných variabilitou teploty, zonálního vitru a smišovacího pomiru ozonu bihem tzv. jedenáctiletého cyklu ve stratosféoe a spodní mezosféoe. Analýza je provádina pomocí vícenásobné lineární regrese na reanalyzovaných datech z projektu MERRA za období 1979-2012. Navíc byla provedena rešerše dostupných datových souboru, které taktéž poicházely v úvahu pro studium vyšších vrstev atmosféry. Výsledky práce vykazují kvalitativní shodu se soueasnými studiemi ve stratosféoe, od stratopauzy výše nalézáme podstatné rozdíly zejména v koncentracích ozonu. V polích všech meteorologických prvku bylo prokázáno intensivnijší náhlé stratosférické oteplení bihem sluneeního maxima a s tím spojený vliv na Brewer-Dobsonovu cirkulaci.
Global changes in the midlatitude stratosphere
Kozubek, Michal ; Laštovička, Jan (vedoucí práce) ; Halenka, Tomáš (oponent) ; Metelka, Ladislav (oponent)
V této práci studujeme několik fenoménů ve stratosféře středních šířek. Reanalýzy jsou využívány jako zdroj dat pro naši studii. Různé reanalýzy jsou srovnány vzájemně mezi sebou nebo také s pozorovanými daty. Zajímáme se o propojení ozónu, dynamiky stratosféry a dalších fenoménů (náhlá stratosférická oteplení, solární cyklus, NAO atd.) zvláště od roku 1979 do současnosti s využitím ERA- Interim, NCEP/NCAR reanalýz nebo satelitních pozorování. Lineární vztah mezi změnou celkového množství ozónu a 100 hPa eddy heat flux je ukázán v zimní sezóně. Trendy ozónu v Evropě a Číně jsou analyzovány. Je také studováno chování meridionálního a zonálního větru s využitím MERRA reanalýz nebo z modelových výstupů (CCM SOCOL v3.0). Srovnání geografického rozdělení geopotenciální výšky a meridionálního větru je ukázáno. Rozdíly mezi MERRA reanalýzou a CCM SOCOL v3.0 jsou pozorovány pro obě sledované veličiny hlavně v zimní sezóně.
Dlouhodobé změny vybraných stratosférických polí souvisejících s cirkulací a zesilující skleníkový efekt
Kozubek, Michal ; Laštovička, Jan (vedoucí práce)
V této práci studujeme chování a trendy stratosférického větru v období 1957-2002. Jsou použity reanalyzovaná denní data z projektu ERA-40. Výsledky jsou prezentovány v grafické podobě pro 3 vybrané atmosférické hladiny. V každé hladině popisujeme trendy rychlostí a směru větru rozdělených do dvou ročních sezón. Je zde také provedeno srovnání s trendy dalších prvků atmosférické cirkulace. Těmi jsou celkové množství ozónu a vítr středních zeměpisných šířek pro výšku okolo 80 km. Výsledky také ukazují výškovou analýzu trendů směru a rychlosti větru pro hladiny 10, 50 a 100 hPa.
Acoustic-gravity waves at ionospheric heights generated by meteorological activity in the troposphere
Šindelářová, Tereza ; Sládek, Ivan (vedoucí práce) ; Laštovička, Jan (oponent) ; Blanc, Elisabeth (oponent)
Akusticko-gravitační vlny troposférického původu pozorované v ionosféře Tereza Šindelářová Práce se zabývá pozorováním jevů v ionosféře, jejichž zdrojem jsou konvekční bouře v troposféře, zejména pozorováním akusticko-gravitačních vln s periodami 1-30 min. Konvekční bouře jsou zdrojem širokého spektra vln. Část vln se šíří do horní atmosféry, kde přispívají ke změnám struktury, dynamiky a složení atmosféry. Výsledky pozorování v České republice byly srovnány s pozorováními, jež se prováděla zejména v 60. a 70. letech 20. stol. v Severní Americe v oblasti Centrálních rovin. Konvekční bouře se ve Střední Evropě a v oblasti Centrálních rovin vyvíjejí v odlišných podmínkách, a proto mohou ovlivňovat horní atmosféru různým způsobem. Dalším cílem bylo hledání možnosti, jak odlišit akusticko-gravitační vlny vyvolané meteorologickou aktivitou v troposféře od vln emitovaných jinými zdroji. Vlny v ionosféře jsou často vyvolány fluktuacemi geomagnetického pole. K odlišení akusticko-gravitačních vln a vln geomagnetického původu zde byla použitá metoda založená na současné analýze ionosférických měření a měření fluktuací geomagnetického pole na observatoři Budkov. Ionosférický infrazvuk vyvolaný konvekčními bouřemi byl v České republice pozorován zřídka. Infrazvukové vlny s periodami 2-5 min se objevily jen ve dvou...
Dlouhodobé změny vybraných stratosférických polí souvisejících s cirkulací a zesilující skleníkový efekt
Kozubek, Michal ; Halenka, Tomáš (oponent) ; Laštovička, Jan (vedoucí práce)
In the present work we study behavior and trends of stratospheric wind in period of 1957-2002. We used reanalyzed daily data from project ERA-40. Results are shown in graphic form for 3 atmospheric levels. In each level we describe trends of wind velocities and directions separate into 2 seasons. We also compare trends of stratospheric wind with other characteristic indicators of atmospheric circulation. One of them is total columnar ozone and the second is mesopause midlatitude winds. Results of analyze halving adjustment of trends in wind directions and velocities for level 100, 50 and 10 hPa, too.
Dopady lidské činnosti na horní atmosféru
Laštovička, Jan
Trendy v teplotě mezosféry, elektronové koncentraci v dolní ionosféře, elektronové koncentraci a výšce jejího maxima v E vrstvě, elektronové koncentraci v maximu F1 vrstvy, hustotě termosféry a iontové teplotě ve vrstvě F kvalitativně souhlasí s následky zesíleného skleníkového efektu a tvoří konzistentní scénář globálních změn v horní atmosféře. Byly identifikovány tři skupiny parametrů, které nezapadají do tohoto scénáře, F2 vrstva ionosféry, vodní pára v mezosféře a dynamika mezosféry a dolní termosféry. V článku je podána informaci o pokroku v globálním scénáři dlouhodobých trendů v horní atmosféře se zaměřením na ty tři otevřené problémy. K dlouhodobým trendům přispívá několik dalších faktorů, jmenovitě antropogenní změny stratosférického ozónu, změny koncentrace vodních par v mezosféře, dlouhodobé změny geomagnetické aktivity a magnetického pole Země

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 20 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
2 Laštovička, Josef
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.