Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 4 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
VOJENSKÁ DUCHOVNÍ SLUŽBA V ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDĚ V LETECH 1918-1939 se zvláštním přihlédnutím k římskokatolické církvi
Laňka, Jiří Ignác ; Weis, Martin (vedoucí práce)
LAŇKA, Jiří lgnác. Vojenská duchovní služba v Českosĺovenskéaľmádě v ĺetech ]g1B- l939 se zvláštnímpřihlédnutím k římskokatolické cíľkvi.ČęskéBudějovice 2017. Disertačnípráce. Jihočęská univeľzita v ČeskýchBudějovicích. Teologická fakulta' Katedľa teologických věd. Vedoucí práce Maľtin Węis. Disertačnípľáce se zabývâ historií vojenskéduchovní sluŽby v pľostoru histoľických českýchzemí. Věnuje se pľimáľně meziválečnérnuobdobí existence samostatné Československérepubliky. Pľvníčást se zabývâ histoľiípůsobenívojenských duchovních osob do doby vzniku pľvníľepubliky. Stľučněpřitom procházi údobírnmnoha staletí. Poté inforrnuje o vzniku československéarmády po ľoce 1918. Všímási zvláště recępce a vývoje duchovní sluŽby aŽ do doby reorganizace bľannémoci ve třicátých letech' Dále podává infoľmace o vývoji ve stabilizované duchovní službě a o jejíobecné organizaci jak v době míľu'tak i v době branné pohotovosti státu. V dalšíčástipľáce infoľmuje o činnosti vojenských duchovních v ľůznýchspecifických prostředíclr. Nejobsáhlejší pátá kapitola je věnována Životnírn příběhům jednotlivých vojenských duchovních. Na ni navazuje část' ve kteľépľáce přibližuje źivota dílo posledního přednosty duchovní službygeneľála Jaľoslava Janáka. Tyto Životopisy jsou klíčovýmizdľoji pro poznání reálného průběhu s lužebníhożiv...
Vojenská duchovní služba v československé armádě v letech 1918-1939 se zvláštním přihlédnutím k římskokatolické církvi
LAŇKA, Jiří Ignác
Disertační práce se zabývá historií vojenské duchovní služby v prostoru historických českých zemí. Věnuje se primárně meziválečnému období existence samostatné Československé republiky. První část se zabývá historií působení vojenských duchovních osob do doby vzniku první republiky. Stručně přitom prochází údobím mnoha staletí. Poté informuje o vzniku československé armády po roce 1918. Všímá si zvláště recepce a vývoje duchovní služby až do doby reorganizace branné moci ve třicátých letech. Dále podává informace o vývoji ve stabilizované duchovní službě a o její obecné organizaci jak v době míru, tak i v době branné pohotovosti státu. V další části práce informuje o činnosti vojenských duchovních v různých specifických prostředích. Nejobsáhlejší pátá kapitola je věnována životním příběhům jednotlivých vojenských duchovních. Na ni navazuje část, ve které práce přibližuje život a dílo posledního přednosty duchovní služby generála Jaroslava Janáka. Tyto životopisy jsou klíčovými zdroji pro poznání reálného průběhu služebního života katolických vojenských kněží. Disertační práce je zpracována především na základě studia archivních pramenů.
Fenomén náboženství v ozbrojených složkách
LAŇKA, Jiří Ignác
V práci se zabýváme možností vzniku duchovní služby v prostoru Policie ČR. Jedním ze vzorů, ze kterých vycházíme, je Duchovní služba AČR. Proto se obšírněji věnujeme historii jejího vzniku i současnému působení. Dále jsme zmapovali aktivity u Policie ČR, které svým charakterem odpovídají činnostem vlastním kaplanům armádní duchovní služby. Porovnáním a zhodnocením zjištěných informací stanovíme možnost a vhodnost založení duchovní služby u Policie ČR. Základní a klíčové informace byly získány studiem literatury a oficiálních internetových zdrojů. Doplňující a upřesňující informace pak byly vytěženy z osobní komunikace s odborníky z různých oblastí.
POROVNÁNÍ VÝCHOVNÝCH SYSTÉMŮ VYBRANÝCH ALTERNATIVNÍCH ŠKOL S PREVENTIVNÍM SYSTÉMEM DONA BOSKA
LAŇKA, Jiří Ignác
Práce pojednává o výchově jako systému, zvláště pak o výchovném systému svatého Jana Boska. Ten je pak porovnáván s výchovnými systémy vybraných alternativních škol, které svou podstatou velmi lidsky přistupují k duši dítěte. Cílem bakalářské práce je porovnání vybraných problematik, které se autorovi jeví jako významné. Jedná se o určení cílové skupiny, vůči které je výchovný systém zaměřený, výchovné metody, sledované cíle výchovného působení a edukační prostředí. Rovněž bude sledován vztah systému ke křesťanské víře.

Viz též: podobná jména autorů
4 Laňka, Jiří Ignác
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.