Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 95 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Vizuální prezentace amerických prezidentských voleb v roce 2016 v českých online médiích
Janoušková, Martina ; Láb, Filip (vedoucí práce) ; Topinková, Martina (oponent)
Diplomová práce Vizuální prezentace amerických prezidentských voleb v roce 2016 v českých online médiích se zabývá vizuálním zobrazením amerických prezidentských kandidátů v odlišně zaměřených českých online médiích. Nejprve jsou v práci nastíněny základy politické komunikace, trendy objevující se v politickém marketingu a vývoj fotografie ve volebních kampaních. Následující část práce se věnuje charakteristice zpravodajství v online prostředí se zaměřením na zpracování fotografického doprovodu. V závěru teoretické části jsou stručně charakterizovaná analyzovaná online média, tedy iDNES.cz a Blesk.cz. Praktická část práce pak prostřednictvím kvantitativně-kvalitativní obsahové analýzy doplněné hloubkovými rozhovory se zástupci redakcí podrobně zkoumá obrazové materiály jednotlivých zpravodajských serverů týkajících se amerických prezidentských voleb v roce 2016, přičemž data jsou srovnávána nejen mezi jednotlivými servery, ale i v rámci období před a po zveřejnění výsledku volby. Závěrem analýzy je vyhodnocení celkového přístupu jednotlivých redakcí k obrazovému materiálu týkajícího se amerických prezidentských voleb v roce 2016.
Využití aplikace Instagram v současné fotožurnalistice
Císařová, Petra ; Láb, Filip (vedoucí práce) ; Topinková, Martina (oponent)
Využití aplikace Instagram v současné fotožurnalistice je teoreticko-empirickým výzkumem. Cílem práce byla deskripce způsobu, jakým aplikaci Instagram používají vybraní čeští fotoreportéři. Zda je pro ně důležitá z hlediska profesního zaměření, nebo ji využívají spíše k osobním účelům a také, zda je pro ně důležitá zpětná vazba, kterou prostřednictvím této aplikace mohou získat. V první kapitole se diplomová práce zabývá fotografií jako takovou, jejím přechodem z analogového k digitálnímu věku a problematikou její manipulace. Druhá a třetí kapitola této diplomové práce se věnuje sociálním sítím a aplikaci Instagram, která je pro ni stěžejní. Dále se zabývá tím, jak proces digitalizace ovlivnil práci dnešního fotoreportéra. Praktická část práce je založena na dvou přístupech - kvantitativní obsahové analýze a kvalitativními rozhovory s některými z reportérů. Výzkumná otázka zní: Jakým způsobem se prezentují někteří čeští fotožurnalisté na sociální sítí Instagram? Kvantitativní obsahová analýza odpověděla na stanovené hypotézy v rámci výzkumné otázky, které se týkaly především vizuální stránky instagramových účtů. Kvalitativní rozhovory daly možnost nahlédnout na konkrétní strategie, se kterými fotožurnalisté k aplikaci přistupují. V závěru jsou výsledky obou výzkumných metod vyhodnoceny a mohly by...
Vizuální reprezentace uprchlické krize v českých online médiích
Brodcová, Daniela ; Láb, Filip (vedoucí práce) ; Topinková, Martina (oponent)
Diplomová práce se zabývá tématem uprchlické krize a její vizuální reprezentace v českých online médiích. V úvodní části představuje příčiny, průběh a širší kontext krize, zaměřuje se přitom i na její odraz v české společnosti. Kromě toho se práce věnuje otázkám mediální reprezentace a definuje základní teorie s ní spojené. Popisuje například problematiku stereotypizace, seznamuje s principy rámcování či gatekeepingu v médiích. Poznatky přitom vždy vztahuje na oblast vizuální komunikace. Mimo to se text zabývá rolí fotožurnalistiky při tvorbě zpravodajských obsahů, definuje její podstatu i proměny spojené s příchodem digitální éry. Neopomíjí však ani redakční rutiny související s produkcí fotografických materiálů v médiích, uvádí organizační specifika této práce a popisuje postup, kterým snímky prochází, než se dostanou k recipientům. Součástí diplomové práce je také obrazová obsahová analýza serverů iDNES.cz a Blesk.cz, která nabízí podrobnější náhled na způsoby vizuální reprezentace uprchlické krize v českých online médiích. Její součástí je přitom nejen prezentace výsledků v rámci jednotlivých portálů, ale i porovnání s přihlédnutím k jejich rozdílnému charakteru. Prakticky zaměřenou část diplomové práce zakončují rozhovory s editory zkoumaných médií, jejichž účelem je doplnit celkový obraz analyzované...
Fotografie protestu v kontextu českého prostředí po roce 1989
Mňuková, Dominika ; Láb, Filip (vedoucí práce) ; Turek, Pavel (oponent)
Tato práce zkoumá různé aspekty fotografie protestu v kontextu českého prostředí po roce 1989 se zaměřením na extrémní levici. Nejdříve objasňuje problematiku protestu, nového radikálního aktivismu a popisuje roli fotografie. Věnuje se rovněž roli médií a ve spojení s nimi se věnuje informování o protestech, konceptu morální paniky a významotvorné roli médií. Dále se zabývá ikonickými fotografiemi, problémem objektivity, emoční stránkou fotografie protestu a etikou fotožurnalismu. V další části objasňuje problematiku extremismu, vymezuje extrémní levici a z historického hlediska ji stručně mapuje na vybraných skupinách, mezi které patří zejména anarchisté. V kontextu extrémní levice práce dále popisuje největší protesty v České republice, které se udály za její účasti. Následují medailonky čtyř vybraných českých fotografů protestu Jaroslava Kučery, Karla Tůmy, Karla Cudlína a Petra Vrabce. V závěrečné fázi prostřednictvím rozhovorů práce zkoumá aspekty fotografie protestu a pomocí analýzy fotografií zmíněných fotografů analyzuje styl fotografování protestů a odhaluje případné zobrazovací stereotypy.
Vizuální reprezentace uprchlické krize v českých tištěných médiích
Zitka, Lukáš ; Láb, Filip (vedoucí práce) ; Géla, František (oponent)
Diplomová práce Vizuální reprezentace uprchlické krize v českých tištěných médiích zkoumá, jakým způsobem vybraná česká média informovala o tématu migrační krize. Teoretická část představuje jednotlivé důležité koncepty, které poskytly této práci teoretické ukotvení. V teoretické části práce je taktéž obsažené stručné shrnutí událostí, kterými se vyznačovalo zkoumané období. V analytické části práce je představená metoda obsahové obrazové analýzy. Kapitola výsledky výzkumu poskytuje porovnání přístupu jednotlivých vybraných deníků, tedy Deníku, Mladé fronty DNES, Hospodářských novin a Práva, k publikování snímků k tématu uprchlické krize. Práce končí zhodnocením a výčtem hlavních poznatků, které výzkum přinesl.
Prolínání mediálního a marketingového obsahu na příkladu společnosti Ambiente
Červenka, Jan ; Láb, Filip (vedoucí práce) ; Halada, Jan (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá prolínáním žurnalistického a marketingového obsahu na příkladu společnosti Ambiente Restaurants, konkrétně jejího firemního blogu Jídlo a radost, který v roce 2015 vznikl primárně k propagačním účelům. Hlavním cílem této diplomové práce je zjistit, jaké postupy při tvorbě obsahu redakce blogu Jídlo a radost používá, odkud redaktoři blogu získávají informace a zdali je jejich redakční rutina srovnatelná s tou v klasických vydavatelských domech. Zároveň práce zkoumá, kdo čtenáři blogu Jídlo a radost jsou, jak vnímají obsah, který společnost Ambiente Restaurants publikuje, zdali je pro ně blog Jídlo a radost primárním zdrojem informací o gastronomii a zdali informacím z blogu důvěřují. Praktická část této diplomové práce obsahuje smíšený výzkum, který uplatňuje dvě výzkumné metody. První je kvantitativní metoda dotazníkového šetření, ve kterém byli dotazováni čtenáři blogu Jídlo a radost. Druhá je metoda kvalitativní, a to konkrétně polostrukturovaný rozhovor s vedoucí komunikace společnosti Ambiente Restaurants Šárkou Hamanovou. Data z výzkumu této diplomové práce byla použita pro zodpovězení pěti hlavních výzkumných otázek.
Mediální obraz seniorů v českých magazínech pro seniory
Sikorová, Renáta ; Láb, Filip (vedoucí práce) ; Turek, Pavel (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá tím, jak jsou staří lidé zobrazováni v médiích. Práce pomocí obrazové analýzy obsahu zkoumá pět magazínů pro seniory: Doba seniorů, Grand Generace, Revue 50 plus, Spokojený domov a Vital Plus, ročník 2015. První část této práce představuje teoretické koncepty, které se váží k této problematice. Je zde definován koncept stáří, pojem senior a určeny hranice stáří podle různých autorů. Další kapitola definuje reprezentaci reality v médiích a popisuje rozdílnost mediální a sociální reality. V kapitole Reprezentace stáří v médiích představujeme závěry českých a zahraničních studií, ze kterých jsme čerpali nejen v teoretické části, ale i při tvorbě výzkumného plánu. Čtvrtá kapitola se věnuje stereotypům a mýtům spojeným se stářím, stárnutím a se seniory. Součástí práce je samostatná obrazová analýza obsahu fotografií. Jejím předmětem jsou fotografie, na kterých jsou osoby nad 50 let. Tyto obrazy jsou analyzovány pomocí několika proměnných, které jsme si sestavili z českých a zahraničních výzkumů. Vycházíme především z české studie z roku 2007, jejíž výsledky pak porovnáváme s našimi. Cílem výzkumu je odpovědět na výzkumné otázky, vytvořit obraz seniorů, kteří se v magazínech pro osoby nad 50 let vykytují, a sledování trendu vývoje zobrazování starších osob v českých...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 95 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.