Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 190 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Adversus nationes Arnobia ze Sikky a Octavius Minucia Felixe
Říhová, Ladislava ; Lášek, Jan Blahoslav (vedoucí práce)
Africký učitel rétoriky Arnobius ze Sikky, žijící na přelomu 3. a 4. stoletní, patří k méně známým křesťanským autorům. Právě on je autorem latinsky psané apologie křesťanství Adversus nationes. Jeho spis poutá především zájem filologů a historiků starověku, obsahuje totiž velké množství látky mytologického charakteru. Cílem této práce pak je představit Arnobia nejen jako pramen pohanské teologie, ale také jako křesťana a svědka komplikované nábožensko - politické situace křesťanství v době před milánským ediktem, konkrétně v čase Diokleciánova pronásledování křesťanů. Vzhledem k nutnosti práce s původními texty obsahuje práce také první český překlad Arnobiovy apologie.
Pivovarnictví a sladovnictví jako zdroj obživy církevních a světských statků v období od svých počátků až do doby svého vrcholného rozkvětu před třicetiletou válkou Konventní pivovar Vyšší Brod
Wernerová, Marie ; Veverková, Kamila (vedoucí práce) ; Lášek, Jan Blahoslav (oponent)
Tato diplomová práce pojednává o pivovarnictví a sladovnictví jako o způsobu obživy církevních a světských statků na území království českého. Tato práce si dále klade za cíl ukázat náš tradiční a téměř národní nápoj, jako důležitou součást naší kultury a tradice. Chce představit pivo nikoliv jen jako alkoholický nápoj, ale hlavně jako obchodní artikl, jehož výroba a obchodování s ním bylo zdrojem vysokého příjmu financí nejen do pokladen měst a šlechty, ale především do pokladen církevních. Jako příklad církevního pivovaru byl zvolen konventní pivovar ve Vyšším Brodě. První kapitola práce se pokouší přiblížit historii vaření piva. Práce si neklade za cíl popsat historii vzniku piva, ale zaměřit se na první zmínky o něm a na výrobní postupy, které byly používány od nejstarších kultur, jako byla např. mezopotamská, babylonská nebo egyptská až po nám nejbližší kulturu slovanskou. Další kapitola se snaží zmapovat výrobu piva a boj o ni na území Koruny české v období jejího vzestupu, rozkvětu a mírného úpadku v polovině sedmnáctého století. Poslední kapitola je zaměřena na konventní pivovar ve Vyšším Brodě, který byl zvolen jako charakteristická ukázka hodící se k zvolenému tématu a především jako památka zasluhující pozornost.
Historie a vývoj náboženské obce Církve československé husitské ve Tmani
Šmardová Koulová, Jana ; Hrdlička, Jaroslav (vedoucí práce) ; Lášek, Jan Blahoslav (oponent)
Závěrem mé práce je zjištění o velkém vlivu vlasteneckého cítění v době po I. světové válce (i po II. světové válce), které spolu s charismatickými osobnostmi zakladatele Antonína Kouly a prvního patriarchy Karla Farského, měli zásadní význam při vzniku velké Náboženské obce Církve československé husitské ve Tmani. Působením faráře Antonína Kouly se církev rozrostla i do okolních obcí. Jak je patrné z pamětních knih, ze kterých jsem čerpala nejvíce informací. Porovnáváním těchto zdrojů (Pamětní kniha obce Tmaň, Katolická pamětní kniha, Pamětní kniha Církve československé husitské ve Tmani), společně s odbornou literaturou si lze utvořit objektivnější obraz doby. Částečným vyřešením sporů mezi katolickou a československou církví, pomocí státních subvencí, byl dán podnět ke stavbě zcela nových budov, nového typu architektury, která je pro CČSH typická. Práce mi také dala mnoho podnětů k budoucí obnově této NO. Dalším výstupem by mělo být hlubší zmapování historie, a zpřístupnění těchto informací lidem, jejichž předci místní sbor a obec budovali. V současnosti jsou nenáboženské aspekty pro veřejnost přijatelnější a více zajímavé. Dalším úkolem je zapojení veřejnosti, především dětí, do dění v kostele (koncerty, výstavy, vystoupení dětí, divadlo, rekonstrukce a zvelebování sboru), čímž se pak může...
Jan Blahoslav a evropský humanismus
Šrubařová, Ivana ; Veverková, Kamila (vedoucí práce) ; Lášek, Jan Blahoslav (oponent)
Tato práce se zabývá životem a dobou bratrského biskupa Jana Blahoslava a jeho vztahem k Jednotě bratrské. Cílem práce je představit Blahoslavův pohled na vyšší vzdělávání a to jak z pohledu humanisticky smýšlejícího člověka, tak také z pohledu člena Jednoty. Práce je strukturována do osmi kapitol, které se zaměřují na tři hlavní témata - Jan Blahoslav a Jednota bratrská, humanismus a školství. Nejdříve je zde představeno období renesance a humanismu. Následuje kapitola pojednávající o historii Jednoty bratrské, která přechází do třetí kapitoly s životopisem Jana Blahoslava. Ve čtvrté části jsou blíže představena Blahoslavova stěžejní díla. Druhá polovina diplomové práce se zaměřuje na školství z pohledu evropského v době scholastiky a humanismu, následně na vzdělávací systém Jednoty bratrské a završena je pedagogickým přínosem Jana Blahoslava.
The Narrowness of the Jewish World in the <> Encyclical of James in the Context of Political and Religious Conflicts of the Second Temple Period
Tarasenko, Olexandr ; Lášek, Jan Blahoslav (vedoucí práce) ; Pokorný, Petr (oponent) ; Ábel, František (oponent)
Tato disertace zkoumá systém hodnot autora Listu Jakubova, což je sbírka kázání nebo besed jeruzalémského "episkopa", sestavených a editovaných jeho následovníkem. List se netýká žádných konkrétních specifických problémů komunit nebo jednotlivců, a proto může být považován za encykliku. Obrácení se autora ke čtenářům vypadá takto: "Udělej takto a nedělej jinak". Proto tento opus lze považovat za "Halachu", literární formu používanou mudrci Izraele před naším letopočtem. "Halacha", stejně jako řecký literární žánr paraenesis, nepřipouští diskusi, ale spíše vybízí čtenáře k poslušnosti. Jako vzor pro napodobování Jakub ukazuje ne Ježíše Krista, ale svaté ze Starého zákona.
Proměny církve v době nastupujícího osvícenství
Žezlo, Martin ; Veverková, Kamila (vedoucí práce) ; Lášek, Jan Blahoslav (oponent)
Diplomová práce Proměny církve v době nastupujícího osvícenství pojednává o pokračujících sporech mezi jednotlivými vyznáními v 18. století. Katolická církev, která je zpočátku vnucována všem poddaným i vrchnosti v říši římské, pomalu ztrácí svou dosavadní moc. Její moc nepřímou úměrou klesá v době, kdy se do Čech přes Německo a Itálii šíří Osvícenství. Mění úplně vše, na co bylo nějakým způsobem nahlíženo, a naopak vytváří mnoho nových poznatků. Osvícenství se objevuje již za císaře Karla VI., sice ne v takové míře jako u jeho dcery Marie Terezie, a už vůbec ne jako u jeho vnuka císaře Josefa II., který celou svou říši přetvořil podle svých osvícenských představ. Při těchto reformách dochází postupně k "osvobození" nekatolíků a ke zrušení nevolnictví. Církev se v takové době velmi tříští, vznikají nové pohledy duchovních na katolickou církev i na křesťanství samotné.
SPOLEČNOST A CÍRKEV NA ÚZEMÍ BÝVALÉ ZÁPADOŘÍMSKÉ ŘÍŠE V 5. AŽ 7. STOLETÍ
Jaroš, Josef ; Veverková, Kamila (vedoucí práce) ; Lášek, Jan Blahoslav (oponent)
Diplomová práce Společnost a církev na území bývalé západořímské říše v 5.-7. století se zabývá vztahy mezi společností a církví konkrétně na území, které ve vymezeném období tvořilo západořímskou říši (5. století), respektive tvořilo nástupnické státní útvary (6.-7.století). Dané období je zvoleno, protože v něm došlo k přelomovému vývoji relace mezi státem, respektive společností a církví a v tomto období lze hledat kořeny dalšího, nejen církevního, vývoje v Evropě. Páté století tvoří určitou předehru, nástup pro zlomové století šesté a sedmé století je pak dohrou, jakýmsi doladěním detailů dalšího směřování katolické církve. Samotným cílem mé práce je analýza, zda, respektive jakým způsobem křesťanství (církev) přispělo k pádu západořímské říše či ho urychlilo, jakým způsobem a přispělo k panujícím poměrům a jaký byl charakter církve jako instituce. Pozornost je věnována nejprve poměrům politickým a hospodářským a následně vztahům mezi církví a společností, tj. pozici církve a křesťanství ve státě (vliv na společnost), vztahu k pohanům, majetku církve a vnitřním teologickým rozepřím ve sledovaném období. Tato práce vychází ze současné odborné literatury zahraniční i české a komparace teorií a interpretací a pramenné literatury.
Motiv sv. Příbuzenstva v křesťanské víře a jeho aplikace ve výtvarném umění se zvláštním zřetelem na Českou republiku
Klobušický, Jan ; Royt, Jan (vedoucí práce) ; Lášek, Jan Blahoslav (oponent) ; Jančárková, Julie (oponent)
Práce se zabývá ikonografickou analýzou motivu sv. Příbuzenstva, zaměřuje se na zdroje v Písmu sv., v církevní tradici i mezi význačnými teology a historiky. Přeloženy jsou texty z řecké i latinské patristiky, texty církevních dokumentů a význačných teologů. Ke dvěma známým českým obrazům nachází neznámé paralely z aukčních katalogů. Přináší přehled maleb a plastik s motivem sv. Příbuzenstva v ČR. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 190 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 Lašek, Jakub
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.