Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Role koordinace kreslení a psaní ve vývoji ke školní zralosti
Kylarová, Helena ; Klusák, Miroslav (vedoucí práce) ; Viktorová, Ida (oponent)
Tato diplomová práce navazuje na oblast výzkumu teoretických východisek orientačního testu školní zralosti Jaroslava Jiráska. Má za cíl se soustředit na objasnění toho, co je testováno v úkolu zaměřeném na napodobení psacího písma. V dialogu s dalšími autory (Jean Piaget a Barbara Inhelderová, Anette Karmiloff Smithová, Emilia Ferreirová a Ana Teberoskyová, Esther Adi-Japhová a Norman Freeman) hledá oblasti, které se podílí na utváření dětských představ o psaném. Tyto představy následně reflektuje prostřednictvímn verbalizace dětských představ o psímu. Do souvislostí s vynořující se gramotností vnáší témata vlivu chybné ikoničnosti a kvaziikonicity na vývoj spějící k osvojení znakovosti písma. Data získaná prostřednictvím transverzálního výzkumu u dětí předškolního věku (3;0 - 6;11) pak přináší odpovědi, které odkazují na významnou souvislost mezi úspěchem v testu napodobení psacího písma a překonáním ikonicity. Zvládání kvaziikonicity se ukázalo být pro zpracování nápodoby psacího písma neproduktivní. KLÍČOVÁ SLOVA Předškolní věk, Jiráskův test školní zralosti, psací písmo, myšlenkové operace, ikonicita, kvaziikonicita, transverzální výzkum.
Vývoj dovednosti psaní u dětí předškolního věku
Kylarová, Helena ; Viktorová, Ida (vedoucí práce) ; Pecha Šimotová, Eva (oponent)
Cílem této práce je vysvětlit vývoj v oblasti osvojování si dovednosti psaní a s tím související schopnosti segmentace (dělení) slov. Tato práce vychází z výzkumu Emilie Ferreirové a Sofie Vernonové (Vernon a Ferreiro, 1999) a, dále pak Constance Kamiiové a Maryann Manningové (Kamii a Manning, 2002). Z výzkumu E. Ferreirové a S. Vernonové přebírá úkol na fonologickou segmentaci slov. Z výzkumu C. Kamiiové a M. Manningové pak úkol zaměřený na vlastní písemnou produkci. Jako doplňující byl zvolen úkol "čtení s obrázkem" od E. Ferreirové. Úkoly byly součástí experimentu, který probíhal na vybraném vzorku čtrnácti dětí předškolního věku. Výsledky byly dále interpretovány pro každé dítě zvlášť a následně proběhlo komplexní zpracování, během kterého byla hledána vzájemná souvislost mezi vývojem v oblasti psaní a vývojem v oblasti schopnosti dělit slova. Výsledky ukázaly, že obě kategorizace výchozích teorií spolu souvisí. Po zhodnocení výzkumu následuje kapitola zaměřená na konkrétní zvláštnosti v produktech jednotlivých dětí. Hodnocení probíhá ve většině případů formou hypotéz. Teoretická část se věnuje tématu edukace. Zabývá se aplikací poznatků získaných z teorie E. Ferreirové a dalších autorů na oblast metodiky.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.