Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 5 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Vyhodnocení rizika svahových pohybů pro plánovanou stavbu rychlostní silnice R35 v oblasti jižního obchvatu Turnova
Dašková, Barbora ; Kycl, Petr (vedoucí práce) ; Krejčí, Oldřich (oponent)
Plánovaná rychlostní silnice R35 je v papírové podobě známá už od roku 1963, ale do dnešního dne jsou postaveny jen některé úseky. Mezi ně patří i plánovaný úsek přes Český ráj. Existuje několik variant, kudy by mohla rychlostní silnice vést, ale žádná z nich není plně dokonalá. Zatím vítězná severní varianta má naplánovaný jižní obchvat Turnova pomocí tunelu, který má vést pod obcemi Mašov, Hamry a Pelešany. Bohužel toto území je známé jako dočasně uklidněné sesuvné území. Tato diplomová práce se zabývá zjištěním smykové plochy sesuvu pomocí geofyzikálního měření ERT, mapováním zkoumaného svahu v měřítku1: 5000 a možnými dopady vybudovaného tunelu na obce. Mapování proběhlo v březnu roku 2016 a spolu s dokumentačními body je mapa součástí přílohy této práce. Klíčová slova: silnice R35, tunel, ERT, stabilita svahu, mapování sesuvu
Slope deformation risk assessment in the area of Prackovice after floods in 2013
Roháč, Jakub ; Kycl, Petr (vedoucí práce) ; Florián, Tomáš (oponent)
Táto diplomová práca sa zaoberá zostrojením inžinierskogeologickej mapy zosuvného územia Dobkovičky v mierke 1:1000, odberom porušených vzoriek zemín a ich laboratórnym testovaním v triaxiálnom prístroji a následné modelovanie stability stien zosuvu po prípadnom odťažení zosutých hmôt. Mapovanie prebiehalo v jarnom období roku 2014. Výsledkom je ručne kreslená mapa, kde sú zakreslené všetky znaky zosuvu, vrátane 38 dokumentačných bodov. K mape je priložená legenda. Odber porušených vzoriek prebiehal pri vrtnom prieskume, ktorý robila firma AZ Conzult, spol. s.r.o. v lete 2014. Z odobratých vzoriek boli vybraté 3, na ktorých som robil triaxiálne neodvodnené skúšky s meraním pórových tlakov. Výsledkom skúšky je kritický uhol vnútorného trenia, ktorý bol použitý pri modelovaní chovania stien zosuvu po odťažení všetkých zosutých hmôt. Modelovanie bolo realizované programom Plaxis 2D.
Sestavení digitální modelové inženýrskogeologické 3D mapy v M 1:5 000 pro území listu 6 - 8 Kralupy nad Vltavou
Kalinová, Radka ; Kycl, Petr (vedoucí práce) ; Pospíšil, Pavel (oponent)
Diplomová práce poukazuje na možnost využití 3D modelování pro vymezení inženýrskogeologických rajonů. Zabývá se územím stanoveným na mapě 6 - 8 Kralupy nad Vltavou v měřítku 1:5 000, kde vystupují horniny, popř. zeminy, jenž lze zařadit do jedenácti rajonů, z nichž devět stropů rajonů bylo využito pro modelaci. Výsledky zobrazují mapové přílohy, které obsahují inženýrskogeologickou mapu všech devíti stropů rajonů s 3D řezem ve směru osy x, pět 2D a 3D povrchů s vyznačenými příslušnými rajony, mapu dokumentačních bodů a DVD nosič, který je otevřenou databází. Trojdimenzionální modelování představuje výhodu hlavně v podobě řezů, kde jsou ihned k vidění kromě horninového prostředí také mocnosti jednotlivých vrstev. Toto by mohlo mít praktické využití při stavbě podzemních objektů, například tunelů, kde by to znamenalo zkrácení doby projektování. Zobrazení rajonů ukázalo možnost chybně popsaných některých archivních vrtů. Chyby v popisech se mohou týkat například záměny vrstvy neogenního písku za písek kvartérní. U popisu nových geologických průzkumných prací, při užití přílohy č. 4, může být tato možnost záměny výrazně ovlivněna. Digitální forma zpracování archivních dat do databáze a projekce mapových listů v programovém prostředí Surfer, představuje mimo jiné časovou úsporu v případě potřeby...
Construction of a purpose-built engineering geological map M 1:5000 of a selected area of Prague-Radlice elaborated on the basis of detailed field mapping
Roháč, Jakub ; Kycl, Petr (vedoucí práce) ; Chmelař, Radovan (oponent)
This work deals with constructing a detailed purpose-built engineering geological 1:5000 map of a part of Prague 5, where the tunnel of "Radlická radiála" will be excavated. This radial is designed to connect the motorway ring with the street circuit. The mapped territory is sparsely built-up, only a small part of the area on the north-east side is covered by single-family houses, on the west side there is an old brick-kiln. The subsoil is made up of paleozoic rocks which are covered with rocks from the cretaceous and quaternary age. The map is primarily designed as exposed. It was constructed using archive materials but also a detailed terrain mapping. In the work I describe the geological, engineering geological and hydrogeological conditions of the area and I create a purpose-built engineering geological map and a map of documentation points. The engineering geological map serves only as a reference base. The realization of tunnel construction will require a detailed engineering geological research.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.