Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Hodnocení změn dělby přepravní práce v souvislosti s výstavbou vysokorychlostní trati Praha-Brno
Koukal, Martin ; Květoň, Viktor (vedoucí práce) ; Kvizda, Martin (oponent)
Předkládaná diplomová práce se zabývá hodnocením změn dělby přepravní práce v souvislosti s výstavbou vysokorychlostní trati Praha-Brno. Práce se zaměřuje na širší souvislosti dvou teoretických konceptů v dopravních výzkumech: vzorců dopravního chování a hodnoty cestovního času. Sběr dat proběhl formou osobních rozhovorů tazatele s respondentem pomocí papírových dotazníků. Pro hlubší analýzu bylo využito nástroje kontingenční tabulky. Z nasbíraných dat bylo zjištěno, že ekonomicky aktivní lidé z autobusů a vlaků mají vyšší hodnotu cestovního času než studenti. Mezi uživateli automobilů je nejdůležitějším faktorem ovlivňujícím volbu dopravního módu rychlost, u respondentů z autobusů je to cena a u cestujících ve vlacích možnost práce/odpočinku během cesty. Za předpokladu snížení cestovní doby mezi Prahou a Brnem na cca 1 hodinu a současně zachování ceny jízdného na cca 200 Kč má vysokorychlostní železniční spojení u stávajících cestujících potenciál generovat častější cesty. Klíčová slova: dělba přepravní práce, dopravní chování cestujících, hodnota času cestujících, konkurenceschopnost železnice, vysokorychlostní železnice
Vliv governance na výkon vysokých škol v mezinárodním srovnání
Sedláček, Jan ; Šaroch, Stanislav (vedoucí práce) ; Hnát, Pavel (oponent) ; Laboutková, Šárka (oponent) ; Kvizda, Martin (oponent)
Cílem disertační práce je zformulovat doporučení pro governance vysokých škol v aktuálním kontextu České republiky na základě zkoumání vlivu vybraných aspektů governance na výkon vysokých škol v mezinárodním srovnání. Jako aspekty governance jsou vybrány míra autonomie a vliv aktérů na rozhodování vysoké školy univerzitního typu. Výkon zahrnuje činnost výzkumnou, vzdělávací a třetí roli. Disertační práce také aplikuje Goodhartův zákon na prostředí vysokých škol. Identifikuje a podle typologie rozděluje vedlejší nežádoucí efekty vyvolané nesprávným využíváním měřitelných ukazatelů. Na základě zjištění jsou uváděna doporučení pro governance vysokých škol v České republice.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.