Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 8 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Digitalizace fotografií z archivních souborů Masarykova ústavu a Archivu AV ČR
Květová, Miroslava ; Tomsová, Petra
Studie informuje o digitalizaci fotografií z archivních fondů a sbírek Masarykova ústavu a Archivu AV ČR, v. v. i. Kromě prezentace již digitalizovaných fotografických celků z jednotlivých fondů jsou ve studii představeny i právě probíhající projekty a plány pro další zpracování v budoucnu.
Kroniky českobudějovických měšťanů Jana Jiřího Millauera a Jana Eichlera a jeho syna Jana Antonína Eichlera z druhé poloviny 18. století ve vzájemné komparaci
KVĚTOVÁ, Miroslava
Diplomová práce s názvem Kroniky českobudějovických měšťanů Jana Jiřího Millauera a Jana Eichlera a jeho syna Jana Antonína Eichlera z druhé poloviny 18. století ve vzájemné komparaci je rozdělena do čtyř kapitol. První se věnuje kronice Jana Jiřího Millauera a je členěna na několik podkapitol, které přináší popis vnějších znaků tohoto rukopisu, podrobně je zmíněn obsah knihy a charakteristika písaře Jana Jiřího Millauera. První kapitola je věnována také otázkám filiace kroniky, důvodu jejího sepsání a jejím dalším osudům. Druhá kapitola, taktéž rozčleněna na několik podkapitol, se zabývá stejnými otázkami u druhé kroniky Jana Eichlera a jeho syna Jana Antonína Eichlera. Ve třetí části práce jsou detailně srovnány záznamy obou kronik navzájem a v poslední kapitole je učiněn pokus o komparaci záznamů i se všemi ostatními dochovanými kronikami českobudějovických měšťanů z období raného novověku zejména s kronikami z druhé poloviny 18. století. Součástí diplomové práce je seznam literatury a pramenů a její přílohu tvoří ediční poznámka, vědecké edice kroniky Jana Jiřího Millauera a kroniky Jana Eichlera a jeho syna Jana Antonína Eichlera, jmenný a místní rejstřík a ukázky písma z editovaných kronik.
Kronika českobudějovického měšťana Adriana Adalberta Battisty (1463-1656)
KVĚTOVÁ, Miroslava
Bakalářská práce Kronika českobudějovického měšťana Adriana Adalberta Battisty (1463-1656) se zaměřuje na srovnání Battistovy kroniky s ostatními kronikami českobudějovických měšťanů z období raného novověku. Součástí bakalářské práce je seznam literatury a pramenů a její přílohu tvoří vědecká edice Battistovy kroniky, jmenný a místní rejstřík, ukázky z Battistova rukopisu a přehledné tabulky s uvedením základních informací o kronikách. Práce je rozdělena do tří kapitol. První se zabývá měšťanským kronikářstvím v raném novověku. Ve druhé, kompilativně pojaté, jsou krátce uvedeny všechny českobudějovické měšťanské kroniky raného novověku spolu s charakteristikami jednotlivých kronikářů, přičemž je více prostoru věnováno těm dochovaným. Třetí kapitola se zaměřuje na obsah Battistovy kroniky, rozbor kroniky jako historického pramene a srovnání Battistovy kroniky s ostatními českobudějovickými kronikami. V závěru je naznačena možnost využití Battistova rukopisu pro další studium.

Viz též: podobná jména autorů
8 KVĚTOVÁ, Miroslava
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.