Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 70 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Nástroj pro podporu provádění analýzy finančního zdraví firmy
Kubiš, Jan ; Bartík, Vladimír (oponent) ; Květoňová, Šárka (vedoucí práce)
Tématem této práce je finanční analýza podniku a investice a popis programového řešení pro její provádění, které bylo v rámci práce implementováno. V první části je popsána finanční analýza obecně -- vysvětlení pojmů, shrnutí motivace, vymezení množiny vstupních dat, výčet používaných metod a ukazatelů, jejich význam a interpretace jejich hodnot. Druhá část práce obsahuje popis návrhu, implementace a fungování nástroje, jehož účelem je automatizace vybraných oblastí finanční analýzy.
Modelování a řízení projektového portfolia
Skalníková, Zuzana ; Trchalík, Roman (oponent) ; Květoňová, Šárka (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá modelováním a řízením projektového portfolia. V první části vysvětluje problematiku projektového řízení, popisuje její teoretické základy a metody používané při řízení. V další částí je popsané projektové portfolio, techniky jeho řízení a aspekty, které ho ovlivňují. Práce pokračuje analýzou a návrhem prototypu pro řízení projektových portfolií. Jsou vybrány nejvhodnější metody pro analýzu projektů. Navržený prototyp je následně implementován a řešení je v práci detailně popsáno. Poslední částí práce je uživatelské testování, které poukázalo na funkčnost a využitelnost vytvořeného prototypu.
Mobilní přístup k datům z automatizačních prvků (vývoj Back-End části aplikace)
Habarta, Lukáš ; Kolář, Dušan (oponent) ; Květoňová, Šárka (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá průzkumem a popisem technologií použitých při vývoji mobilní aplikace. Dále návrhem a implementací mobilního přístupu k datům z automatizačních prvků. Aplikace pracuje se servery založenými na standardu OPC Foundation Classic.
Demonstrace indexačního algoritmu kD strom a jeho derivátů
Foukal, Tomáš ; Květoňová, Šárka (oponent) ; Kolář, Dušan (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá rozborem, návrhem a implementací aplikace pro výuku indexačního algoritmu k-D Strom a jeho derivátů. Dále se zabývá testováním aplikace, popisem jejího použití a příklady nad konkrétními daty. Aplikace také umožňuje krokování algoritmů a jejich zobrazení v grafickém uživatelském rozhraní. Při vývoji byl kladen důraz na spustitelnost aplikace ve všech majoritních internetových prohlížečích.
Mobilní přístup k datům z automatizačních prvků (vývoj Front-End části aplikace)
Kubiš, Jan ; Kolář, Dušan (oponent) ; Květoňová, Šárka (vedoucí práce)
Obsah této technické zprávy popisuje návrh, implementaci a funkcionalitu webové aplikace, jež byla vyvinuta v rámci bakalářské práce a jejíž účelem je sběr, přenos a prezentace dat ze zařízení, která jsou tato data schopna poskytovat dle specifikací standardu OPC (OLE for Process Control - Object Linking and Embedding for Process Control). Aplikace využívá architektury klient-server. Back-end aplikace je implementován v jazyce C# a front-end, na který se tato práce zaměřuje, využívá kombinaci programovacích, skriptovacích a značkovacích jazyků C#, JavaScript, HTML a SVG. Aplikace je vyvíjena pro společnost ABB (ta je vlastníkem všech zdojových kódů) a očekává se její nasazení v komerční sféře. Podporovanou platformou je operační systém Microsoft Windows 10.
Nástroj pro podporu volby optimální strategie firmy
Štěpánek, Ivo ; Bartík, Vladimír (oponent) ; Květoňová, Šárka (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá volbou optimální strategie firmy. V teoretické části práce je rozebrána problematika hmotného a nehmotného produktu, marketingu a především strategického řízení s důrazem na volbu optimální strategie firmy. V práci jsou představeny základní metody strategické analýzy vnějšího okolí a interních zdrojů a schopností podniku. S využitím těchto poznatků je dále navržen program pro podporu strategického řízení firmy s cílem usnadnit a zpřehlednit dobře strukturovatelné a kvantifikovatelné metody strategické analýzy, na jejichž základě lze definovat a zvolit optimální strategii.
Nástroj pro podporu časového plánování v projektech: Metody CPM a PERT
Beneš, Jaroslav ; Očenášek, Pavel (oponent) ; Květoňová, Šárka (vedoucí práce)
Práce se zabývá tématem projektového řízení. Nejprve je vysvětlena teorie týkající se problematiky projektového řízení a principy metod CPM (Critical Path Method) a PERT (Program Evaluation and Review Technique). Dále je na základě analýzy dostupných nástrojů na trhu proveden návrh nové aplikace a jeho implementace. Aplikace byla implementována v jazyce Java. Závěrem jsou zhodnoceny dosažené výsledky a je uveden návrh možných rozšíření.
Informační systém/intranet pro malou obec
Hlavička, Ladislav ; Květoňová, Šárka (oponent) ; Stryka, Lukáš (vedoucí práce)
Cílem bakalářské práce je implementovat informační systém pro malou obec v prostředí internetu. S využitím získaných teoretických znalostí a praktických zkušeností jsem navrhl jednoduchý informační systém obce. Systém by měl poskytnout uživatelům prostředí, které poskytne jednoduché komunikační rozhraní se systémem, a oprávněným osobám dovolí měnit obsah WWW stránek bez nutnosti znalosti jazyka HTML. K vytvoření sytému byly použity, v dnešní době běžné, technologie pro tvorbu dynamických internetových aplikací, jako jsou skriptovací jazyk PHP, značkovací jazyk XHTML a databázový systém MySQL.
Programová podpora managementu projektů
Janda, Petr ; Kreslíková, Jitka (oponent) ; Květoňová, Šárka (vedoucí práce)
Tento projekt se zabývá návrhem informačního systému pro podporu projektového managementu v IT organizacích. Představuje základní aspekty řízení projektů a zejména moderní metodologii Rational Unified Process, která se orientuje na řízení projektů v dnešním dynamickém prostředí. Systém je implementován v prostředí Microsoft Visual Studia 2005 s podporou Microsoft SQL Serveru 2005 a skládá se z ASP.NET webové prezentace a DLL knihovny napsané v jazyce C#. Navržený informační systém poskytuje podporu pro plánování a umožňuje řízení průběhu projektu, nezávisle na geografické lokalizaci realizačního týmu, který může se systémem pracovat přes standardní webové prohlížeče.
Informační systém kulturně vzdělávacího centra
Fiala, Jan ; Lukáš, Roman (oponent) ; Květoňová, Šárka (vedoucí práce)
Bakalářská práce popisuje vznik informačního systému kulturně vzdělávacího centra v Jihlavě. A jejím hlavním cílem je vytvořit informační systém (dále jen IS), který používá moderní grafiku a nabízí lepší služby zákazníkům centra. V současné době centrum žádný IS nemá a tak bude novy IS výrazným zdrojem informací pro zákazníky a širokou veřejnost.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 70 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.