Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 46 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Věková a pohlavní struktura učitelů základních a středních škol v Česku mezi lety 2006-2016
Hanzlík, Radek ; Hulíková Tesárková, Klára (vedoucí práce) ; Kurtinová, Olga (oponent)
Věková a pohlavní struktura učitelů základních a středních škol v Česku mezi lety 2006-2016 Abstrakt Hlavním cílem této bakalářské práce je zhodnocení nejdůležitějších vývojových trendů věkové a pohlavní struktury učitelů základních a středních škol v Česku za roky 2006-2016. Nejprve je v práci představen systém českého školství a poté následuje analýza věkové a pohlavní struktury učitelů. V práci jsme použili několik ukazatelů: průměrný a mediánový věk, index stáří a index feminity učitelů na prvním a druhém stupni základních škol a středních škol. Na základě těchto ukazatelů jsme popsali stárnutí populace učitelů a feminizaci učitelské profese. Vypracovali jsme analýzu počtu absolventů pedagogických oborů vysokých škol a absolventů kurzů celoživotního vzdělávání se zaměřením na vzdělávání. Nakonec jsme popsali projekci počtu žáků základních a středních škol a vývoj počtu žáků na jednoho učitele za roky 2006-2016. Z projekce počtu potřebných úvazků učitelů základních a středních škol ve vztahu na předpokládaném počtu žáků jsme zjistili, že bude potřeba více pracovních úvazků učitelů. Klíčová slova: učitelé, věková struktura, pohlavní struktura, základní škola, střední škola, Česko, feminizace
Chudoba českých seniorů
Hromádková, Václava ; Šídlo, Luděk (vedoucí práce) ; Kurtinová, Olga (oponent)
Chudoba českých seniorů Abstrakt Chudoba je i ve vyspělých zemích aktuálním tématem, kterému je potřeba se věnovat. V následující diplomové práci nejprve seznamuji s různými definicemi a koncepty chudoby a materiální deprivace. Rovněž se zabývám procesem demografického stárnutí a vývojem seniorské složky populace v České republice. Cílem analytické části diplomové práce je zachycení úrovně chudoby a materiální deprivace českých seniorů za rok 2014 s použitím ukazatelů míra ohrožení chudobou a míra materiální deprivace. Zaměřím se na otázku, které skupiny seniorů - dle pohlaví, rodinného stavu, věkové skupiny a nejvyššího dosaženého stupně vzdělání - jsou chudobou či materiální deprivací ohroženy nejvíce. Popíši rozložení úrovně chudoby a materiální deprivace v rámci jednotlivých krajů České republiky. Budu se také snažit zjistit, zda je seniorská složka populace více či méně ohrožena chudobou a materiální deprivací než celková populace České republiky. Práce vychází ze statistických dat Českého statistického úřadu, zejména z výsledků SLDB 2001 a 2011 a výběrového šetření Životní podmínky 2014. Právě na datech z tohoto šetření jsou za využití metody binární logistické regrese dokumentovány determinanty chudoby a materiální deprivace seniorů v České republice s cílem zjistit, jaké skupiny seniorů mají...
Sociální bydlení v sociální politice se zaměřením na situaci v městské části Praha 7
Junková, Kateřina ; Kurtinová, Olga (vedoucí práce) ; Kraus, Jaroslav (oponent)
Sociální bydlení v sociální politice se zaměřením na situaci v městské části Praha 7 Abstrakt Diplomová práce je zaměřena na současný systém sociálního bydlení v kontextu sociální politiky České republiky. Zabývá se jak jednotlivými skupinami využívajícími sociální bydlení, tak sociálním bydlením v evropských zemích a celkovým historickým kontextem, který vedl k současnému stavu sociálního bydlení v České republice. Teoretická část se dále věnuje bytové politice, která s tématem úzce souvisí. Vzhledem ke složitosti a šíři daného tématu je analytická část práce zaměřena na zhodnocení problematiky sociálního bydlení v Městské části Praha 7. Stávající populace Městské části Praha 7 je do značné míry ovlivněna zvýšenou imigrací osob ve věku 20-45 let. Tím dochází již řadu let k omlazení celkové populace, přičemž se tento fakt projevuje mj. klesajícím podílem seniorů žijících na území této městské části. Výsledky populační projekce do roku 2050 naznačují, že poměr jednotlivých věkových složek se pravděpodobně nepatrně pozmění, přičemž může dojít i k vysokému nárůstu počtu obyvatel. Hodnoty střední délky života při narození spolu s průměrným věkem matky při narození prvního dítěte se budou zvyšovat a následovat celorepublikový trend. Pozornost je věnována i městským bytům, kterými městská část disponuje,...
Analýza úmrtnosti na nemoci způsobené kouřením ve vybraných evropských zemích v letech 1999-2014
Vachová, Aneta ; Hulíková Tesárková, Klára (vedoucí práce) ; Kurtinová, Olga (oponent)
Analýza úmrtnosti na nemoci způsobené kouřením ve vybraných evropských zemích v letech 1999-2014 Abstrakt Hlavním cílem diplomové práce je pomocí analytických metod provést zhodnocení vývoje úmrtnosti na nemoci způsobené kouřením ve vybraných zemích Evropské unie v období 1999-2014. Nejprve jsou studované státy představeny z hlediska hodnot ukazatelů prevalence kouření a spotřeby cigaret na kuřáka v dané populaci. Poté je znázorněn vývoj úmrtnosti na nemoci způsobené kouřením ve vybraných zemích Evropské unie a následně proveden výpočet intervalové střední délky života mezi přesnými věky 35 a 85 let. Porovnáním reálné intervalové délky života a intervalové střední délky života věkové skupiny 35-85 let za předpokladu potlačení příčin úmrtí na nemoci způsobené kouřením stejné věkové skupiny, získáme hodnotu, o kolik by populace prožila více let v daném věkovém intervalu, kdyby se podařilo eliminovat úmrtnost na příčiny smrti spojené s kouřením. Výsledky hlavní části práce ukazují, že kdyby lidé neumírali na nemoci způsobené kouřením, došlo by k nejvýraznějšímu prodloužení intervalové střední délky života mezi přesnými věky 35-85 let především v pobaltských zemích, nejvíce pak v Lotyšsku, a to u obou pohlaví. Klíčová slova: úmrtnost, kouření, příčiny smrti, intervalová střední délka života, Evropská unie, pohlaví
Sociální bydlení v sociální politice
Junková, Kateřina ; Kurtinová, Olga (vedoucí práce) ; Kalibová, Květa (oponent)
Sociální bydlení v sociální politice Abstrakt Diplomová práce je zaměřena na současný systém sociálního bydlení v kontextu sociální politiky České republiky. Zabývá se jak jednotlivými skupinami využívajícími sociální bydlení, tak sociálním bydlením v evropských zemích a celkovým historickým kontextem, který vedl k současnému stavu sociálního bydlení v České republice. Teoretická část se dále věnuje bytové a rodinné politice, které s tématem úzce souvisí. Vzhledem k složitosti a šíři daného tématu, analytická část práce je zaměřena na zhodnocení problematiky sociálního bydlení v Městské části Praha 7. Stávající populace Městské části Praha 7 je do značné míry ovlivněna zvýšenou imigrací osob ve věku 20-45 let. Tím dochází již řadu let k omlazení celkové populace, přičemž se tento fakt projevuje mj. klesajícím podílem seniorů žijících na území této městské části. Výsledky populační projekce do roku 2050 naznačují, že poměr jednotlivých věkových složek se pravděpodobně nepatrně pozmění, přičemž může dojít i k vysokému nárůstu počtu obyvatel. Hodnoty střední délky života při narození spolu s průměrným věkem matky při narození prvního dítěte se budou zvyšovat a následovat celorepublikový trend. Pozornost je věnována i městským bytům, kterými městská část disponuje, podmínkám pro jejich získání a současnému...
Regionální analýza a prognóza počtu žáků středních škol
Mačková, Zuzana ; Hulíková Tesárková, Klára (vedoucí práce) ; Kurtinová, Olga (oponent)
Regionální analýza a prognóza počtu žáků středních škol Abstrakt Cílem této diplomové práce je analyzovat současnou strukturu počtu žáků středních školdle hlavních tříd klasifikace KKOV a dle jednotlivých krajů ČR a odhadnout budoucí vývoj do školního roku 2024/2025. Za tímto účelem byly využity dvě hlavní metody, metoda míry účasti na vzdělávání z populačních ročníků a metoda kvocientů přechodů mezi jednotlivými ročníky. První část práce se zaměřuje na historii vývoje vzdělávací soustavy a metodologiiklasifikace vzdělávací soustavy v České republice. Druhá část práce se věnuje aplikaci vybraných metod na data za kraje České republiky. S jejich pomocí jsou zjištěny podíly nově přijatých žáků dle věku a oboru studia na celkovém počtu osob v populaci daného kraje a pravděpodobnostipřechodu žáků mezi jednotlivými ročníky studia ve školních letech 2006/2007-2015/2016. Dále jsou odhadnuty počty nově přijatých žáků, žáků v jednotlivých ročnících studia a počty absolventů dle vybraných skupin oborů do školního roku 2024/2025. Tato informace může usnadnit rozhodovánía o plánování školských kapacit v jednotlivých krajích a směřování trhu práce v daném regionu. Klíčová slova: prognóza vzdělanostní struktury populace, vzdělávací soustava, střední vzdělávání, střední školy
Struktura rodin a domácností v Norsku se zaměřením na období 2005−2016
Perepeliuc, Maria ; Kurtinová, Olga (vedoucí práce) ; Ruml, Jiří (oponent)
Struktura rodin a domácností v Norsku se zaměřením na období 2005-2016 Abstrakt Hlavní cíl práce je popsat strukturu rodin a domácností v Norsku v období 2005-2016 s ohledem na populační vývoj Norska a dat ze statistického úřadu Norska vztahující se k rodinám a domácnostem. Dílčím cílem práce je porovnat strukturu rodin a domácností v Norsku s vybranými státy Evropy v roce 2001 a 2011 na základě hodnot standardizovaného indexu hlav domácností vypočteného z dat demografické ročenky OSN. Z analýzy vyplývá, že struktura rodin a domácností Norska se významně liší od struktury rodin a domácností států jižní a východní Evropy. Více podobnou strukturou rodin a domácností struktuře Norska disponují některé státy střední Evropy a nejvíce podobné jsou státy severní Evropy. Sklon zakládat vlastní domácnost u norských mužů a žen je jeden z nejvyšších mezi zkoumanými státy, ale i tak hodnota standardizovaného indexu hlav domácností pro ženy v Norsku s ohledem na standard je vyšší než pro muže jako ve většině analyzovaných státech. Z výsledků analýzy lze usuzovat na intenzivní šíření alternativních forem soužití skrz všechny vybrané země, oslabení institutu manželství a osamostatnění žen z důvodu vysoké úrovně rozvodovosti a emancipace žen. Bakalářská práce poskytuje náhled na strukturu rodin a domácností, populační...
Neúplné rodiny v České republice z dat sčítání a výběrových šetření
Mazalová, Jitka ; Kurtinová, Olga (vedoucí práce) ; Šťastná, Anna (oponent)
Neúplné rodiny v České republice z dat sčítání a výběrových šetření Abstrakt Hlavním cílem diplomové práce je komplexně zmapovat, co vše se můžeme o neúplných rodinách v České republice dozvědět z veřejně dostupných zdrojů dat, jako jsou výběrová šetření a sčítání. Pohled na neúplné rodiny je jak z historického hlediska, tak současného a nechybí ani očekávaný vývoj jejich počtu a struktury do budoucnosti. Fenomén neúplných rodin je velice aktuální, neboť se jejich počet se závislými dětmi za posledních patnáct let zvýšil v České republice téměř o polovinu. Práce podává informace o jednotlivých zdrojích dat, hodnotí jejich využití a srovnatelnost. Obsažena je analýza vývoje počtu a struktur rodin na základě populačního vývoje a dat sčítání. Detailně je zkoumána finanční situace neúplných rodin, tedy jejich struktura příjmů a vydání. Pozornost je věnována také vybavenosti jejich bytů. Na základě výsledku vytvořené prognózy počtu nukleárních rodin v České republice pro období 2015−2050, která vychází z dat sčítání lidu, domů a bytů 2011, World Population prospects: revize 2015 a Demografické ročenky OSN, je pak zobrazen očekávaný vývoj počtu jak nukleárních rodin, tak i neúplných rodin do roku 2050. Tento očekávaný vývoj je komparován s některými již dříve uskutečněnými prognózami rodin a domácností. Klíčová...
Odklad plodnosti v České republice a ve vybraných evropských zemích v období 1990−2015
Tovarová, Lenka ; Kurtinová, Olga (vedoucí práce) ; Šťastná, Anna (oponent)
Odklad plodnosti v České republice a ve vybraných evropských zemích v období 1990−2015 Abstrakt Od druhé poloviny 20. století můžeme sledovat v evropských zemích trend odkladu plodnosti do vyššího věku žen. Zásadním pro tuto práci je zjistit, zda existuje po roce 1990 až do současnosti rozdíl v odkladu plodnosti mezi vybranými zeměmi východní (Česká republika, Slovensko, Polsko) a západní (Německo a Rakousko) Evropy. Cílem práce je nalézt souvislost mezi nastavením rodinné politiky, úrovní plodnosti starších žen a názory respondentů. V první části práce jsou nastíněny základní teorie vysvětlující odsun mateřství. Uvedeny jsou také následky, které se k pozdnímu mateřstvím vážou. Práce se dotýká i tématu rodinné politiky, která má také na pozdější mateřství vliv. Představeny jsou některé základní nástroje rodinné politiky, které jsou mezi vybranými zeměmi porovnávány. V druhé části se práce zaměřuje na popis demografických ukazatelů, které dokládají pozdější časování mateřství. Hlavním nástrojem analýzy práce je logistická regrese, která vysvětluje názory respondentů na otázky související s harmonizací rodiny a zaměstnání pomocí vybraných vysvětlovaných proměnných z šetření ISSP 2012. Ukázalo se, že v zemích, kde jsou vhodně nastavené nástroje rodinné politiky zaměřené na harmonizaci rodiny a zaměstnání,...
Vývoj plodnosti ve vybraných zemích Evropy se zaměřením na efekt časování od druhé poloviny 20. století do současnosti
Ženíšková, Aneta ; Kurtinová, Olga (vedoucí práce) ; Šťastná, Anna (oponent)
Vývoj plodnosti ve vybraných zemích Evropy se zaměřením na efekt časování od druhé poloviny 20. století do současnosti Hlavním cílem této diplomové práce je zhodnotit v kontextu vývoje plodnosti ve vybraných evropských zemích od druhé poloviny 20. století do současnosti skutečný vliv efektu časování na ukazatel průměrného věku matky při narození dítěte. Dalším cílem je očistit ukazatel úhrnné plodnosti od vlivu časování, a následně ukázat, jak změny v časování plodnosti ve studovaných zemích ovlivňují v daném časovém období tento transverzální ukazatel. Posledním záměrem této práce je zhodnocení názorů respondentů daných zemí z výběrového šetření European Social Survey z let 2004 a 2010 na otázky týkající se sladění práce a rodiny jako jednoho z faktorů ovlivňujícího časování plodnosti. Na základě typologie sociálních států Esping-Andersena jsou vybrány následující státy: Nizozemí, Portugalsko, Švédsko, Švýcarsko a Ukrajina. Změny průměrného věku žen při narození dítěte jsou dány nejen skutečnými změnami v časování rození dětí (efektem časování), ale také změnami ve struktuře rození dětí dle pořadí (efektem struktury). Pro detailní pohled na příčiny změn tohoto ukazatele byla použita metoda dekompozice a pro zhodnocení vývoje úhrnné plodnosti byly zkonstruovány její očištěné varianty od vlivu časování....

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 46 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.