Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 52 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Determinanty zdraví a subjektivní délka života
Dvořáková, Eliška ; Rychtaříková, Jitka (vedoucí práce) ; Kurtinová, Olga (oponent)
Determinanty zdraví a subjektivní délka života Abstrakt Bakalářská práce je zaměřena na vztah vybraných determinantů a výpovědí o vlastním zdraví za rok 2014 pro věkovou kategorii 65 a více let. Výběrová dotazníková šetření EHIS a EU-SILC představují výchozí informaci. Vybrané determinanty zdraví spadají do kategorie životního stylu, a tudíž patří mezi ovlivnitelné faktory. Jsou jimi body mass index, kuřáctví/tabakismus a konzumace alkoholu. Práce vychází z mezinárodního porovnání vybraných determinantů zdravotního stavu a indikátorů úmrtnosti na základě údajů databáze EUROSTATu v 28 členských státech Evropské Unie. Klíčová slova: determinanty zdraví, subjektivní zdraví, body mass index, kuřáctví, konzumace alkoholu, EU28
Struktury a trendy nezaměstnanosti v České republice a zemích Visegrádské čtyřky
Lichtenberková, Anna ; Rychtaříková, Jitka (vedoucí práce) ; Kurtinová, Olga (oponent)
Struktury a trendy nezaměstnanosti v České republice a zemích Visegrádské čtyřky Abstrakt Nezaměstnanost je jedním z hlavních globálních problémů současnosti. Tato diplomová práce se zabývá vývojem úrovně nezaměstnanosti v České republice a mezinárodním porovnáním se zeměmi Evropské unie, zejména pak se státy Visegrádské čtyřky. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část je zaměřena na legislativu spojenou s nezaměstnaností, metodiku a zdroje dat, dále pak definuje nezaměstnanost, její druhy a dopady. V analytické části popisuje vývoj nezaměstnanosti v České republice od jejího vzniku až do současnosti. Zvláštní pozornost je věnována roku 2016, který byl podroben analýze nezaměstnanosti z hlediska demografických ukazatelů jako je pohlaví, věk, vzdělání a dále pak podle jednotlivých krajů České republiky. Práce následně porovnává vývoj úrovně nezaměstnanosti mezi státy Visegrádské čtyřky od roku 2000 až do roku 2016 a analyzuje úroveň nezaměstnanosti z hlediska nejvyššího dosaženého vzdělání mezi těmito zeměmi v roce 2016. Klíčová slova: Nezaměstnanost, struktury nezaměstnanosti, pohlaví, věk, vzdělání, legislativa, metodika, výběrové šetření pracovních sil, Česká republika, Visegrádská čtyřka, Polsko, Maďarsko, Slovensko
Dynamika populačního stárnutí ve světě
Bošková, Mariana ; Kurtinová, Olga (vedoucí práce) ; Hulíková Tesárková, Klára (oponent)
Dynamika populačního stárnutí ve světě Abstrakt Cílem bakalářské práce je zhodnocení vývoje trendů populačního stárnutí ve světě v období let 1950 až 2050. Proces stárnutí populace je analyzován prostřednictvím pěti ukazatelů: index stáří, index ekonomické závislosti, úhrnná plodnost, naděje dožití při narození a mediánový věk. Hodnoceny jsou země s největšími a nejmenšími hodnotami použitých ukazatelů. Dále jsou zkoumány nejhomogenější a nejheterogenější regiony pomocí směrodatné odchylky hodnot použitých ukazatelů. Hodnoceny jsou také země s největšími a nejmenšími rozdíly hodnot použitých ukazatelů mezi roky 1950-2015 a 2015-2050. Nejdynamičtější stárnutí populace proběhne do roku 2050 dle prognózy ve Východní a Jihovýchodní Asii. Tyto regiony budou s největší pravděpodobností zastávat světové prvenství v hodnotách indexu stáří i mediánového věku. Po celé sledované období zůstane s největší pravděpodobností Afrika populačně nejmladším světadílem světa. Klíčová slova: demografické stárnutí, populační vývoj, svět
Státy s nejnižší úrovní úmrtnosti: jejich specifika a trendy vývoje
Stýblová, Julie ; Burcin, Boris (vedoucí práce) ; Kurtinová, Olga (oponent)
Státy s nejnižší úrovní úmrtnosti na světě: jejich specifika a trendy vývoje Abstrakt Hlavním cílem této práce je analyzovat úmrtnostní poměry ve státech s nejnižší úrovní úmrtnosti na světě mezi lety 1990 a 2013 za každé pohlaví odděleně. Pro zhodnocení vývojových trendů byly použity ukazatele naděje dožití při narození, dále pravděpodobnost úmrtí, která posloužila pro zhodnocení úmrtnosti podle věku, a pomocí jednorozměrné dekompozice byly určeny příspěvky jednotlivých věkových skupin ke změně naděje dožití při narození. Pro detailnější pohled byla hodnocena úmrtnost na vybrané skupiny příčin smrti, která byla analyzována pomocí standardizované míry úmrtnosti a pohled doplnila dvourozměrná dekompozice, díky které byly určeny příspěvky věkových skupin a hlavních tříd příčin smrti, které umožňují zhodnotit, jak se která věková skupina a třída příčin smrti podílela na změně naděje dožití při narození. U všech států dochází ke zvyšování naděje dožití při narození a nejsou pozorovány žádné náznaky zpomalení. Výsledky ukazují, že se k sobě jednotlivé státy přibližují a nevykazují příliš velké rozdíly. Vybrané státy mají podobné trendy, kdy se snižuje úmrtnost ve starších věkových skupinách a dochází ke změně pořadí nejvýznamnějších příčin smrti. Klíčová slova: Úmrtnost, věk a pohlaví, příčiny smrti, naděje...
Dopady genocidy v 90. letech 20. století na rwandskou populaci a její informovanost o plánovaném rodičovství
Jelínková, Kamila ; Hulíková Tesárková, Klára (vedoucí práce) ; Kurtinová, Olga (oponent)
Dopady genocidy v 90. letech 20. století na rwandskou populaci a její informovanost o plánovaném rodičovství Abstrakt Tato práce se zabývá demografickým vývojem a přístupem obyvatel k plánovanému rodičovství ve státě Rwanda. Časové rozmezí sledovaného vývoje je vymezeno druhou polovinou 20. století do současnosti. Prvním cílem je základní popis demografického vývoje daného státu v souvislosti s historickými událostmi. Je obecně známo, že války mají negativní dopad na populaci a ekonomiku státu. V 90. letech ve Rwandě vypukla občanská válka a přinesla velké populační ztráty. V tomto období stejně jako v mnoha dalších rozvojových zemích probíhala demografická revoluce, která je důležitá pro socioekonomický rozvoj státu a byla v důsledku genocidy pozastavena. Rwandská vláda začala touto dobou jako jedna z prvních s podporou programů plánování rodičovství, což mohlo mít příznivý dopad na urychlení demografického přechodu. Druhým cílem práce je zjistit, zda měla genocida vliv na tyto vládní intervence a pozastavila tím šíření povědomí a informací o plánovaném rodičovství mezi obyvatelstvo, a to pomocí médií. Posledním cílem práce je zjistit, zda mezi informovaností žen o plánovaném rodičovství prostřednictvím médií a vybranými klíčovými faktory, jimiž jsou místo bydliště, věk matky při narození prvního dítěte a...
Věková a pohlavní struktura učitelů základních a středních škol v Česku mezi lety 2006-2016
Hanzlík, Radek ; Hulíková Tesárková, Klára (vedoucí práce) ; Kurtinová, Olga (oponent)
Věková a pohlavní struktura učitelů základních a středních škol v Česku mezi lety 2006-2016 Abstrakt Hlavním cílem této bakalářské práce je zhodnocení nejdůležitějších vývojových trendů věkové a pohlavní struktury učitelů základních a středních škol v Česku za roky 2006-2016. Nejprve je v práci představen systém českého školství a poté následuje analýza věkové a pohlavní struktury učitelů. V práci jsme použili několik ukazatelů: průměrný a mediánový věk, index stáří a index feminity učitelů na prvním a druhém stupni základních škol a středních škol. Na základě těchto ukazatelů jsme popsali stárnutí populace učitelů a feminizaci učitelské profese. Vypracovali jsme analýzu počtu absolventů pedagogických oborů vysokých škol a absolventů kurzů celoživotního vzdělávání se zaměřením na vzdělávání. Nakonec jsme popsali projekci počtu žáků základních a středních škol a vývoj počtu žáků na jednoho učitele za roky 2006-2016. Z projekce počtu potřebných úvazků učitelů základních a středních škol ve vztahu na předpokládaném počtu žáků jsme zjistili, že bude potřeba více pracovních úvazků učitelů. Klíčová slova: učitelé, věková struktura, pohlavní struktura, základní škola, střední škola, Česko, feminizace
Chudoba českých seniorů
Hromádková, Václava ; Šídlo, Luděk (vedoucí práce) ; Kurtinová, Olga (oponent)
Chudoba českých seniorů Abstrakt Chudoba je i ve vyspělých zemích aktuálním tématem, kterému je potřeba se věnovat. V následující diplomové práci nejprve seznamuji s různými definicemi a koncepty chudoby a materiální deprivace. Rovněž se zabývám procesem demografického stárnutí a vývojem seniorské složky populace v České republice. Cílem analytické části diplomové práce je zachycení úrovně chudoby a materiální deprivace českých seniorů za rok 2014 s použitím ukazatelů míra ohrožení chudobou a míra materiální deprivace. Zaměřím se na otázku, které skupiny seniorů - dle pohlaví, rodinného stavu, věkové skupiny a nejvyššího dosaženého stupně vzdělání - jsou chudobou či materiální deprivací ohroženy nejvíce. Popíši rozložení úrovně chudoby a materiální deprivace v rámci jednotlivých krajů České republiky. Budu se také snažit zjistit, zda je seniorská složka populace více či méně ohrožena chudobou a materiální deprivací než celková populace České republiky. Práce vychází ze statistických dat Českého statistického úřadu, zejména z výsledků SLDB 2001 a 2011 a výběrového šetření Životní podmínky 2014. Právě na datech z tohoto šetření jsou za využití metody binární logistické regrese dokumentovány determinanty chudoby a materiální deprivace seniorů v České republice s cílem zjistit, jaké skupiny seniorů mají...
Sociální bydlení v sociální politice se zaměřením na situaci v městské části Praha 7
Junková, Kateřina ; Kurtinová, Olga (vedoucí práce) ; Kraus, Jaroslav (oponent)
Sociální bydlení v sociální politice se zaměřením na situaci v městské části Praha 7 Abstrakt Diplomová práce je zaměřena na současný systém sociálního bydlení v kontextu sociální politiky České republiky. Zabývá se jak jednotlivými skupinami využívajícími sociální bydlení, tak sociálním bydlením v evropských zemích a celkovým historickým kontextem, který vedl k současnému stavu sociálního bydlení v České republice. Teoretická část se dále věnuje bytové politice, která s tématem úzce souvisí. Vzhledem ke složitosti a šíři daného tématu je analytická část práce zaměřena na zhodnocení problematiky sociálního bydlení v Městské části Praha 7. Stávající populace Městské části Praha 7 je do značné míry ovlivněna zvýšenou imigrací osob ve věku 20-45 let. Tím dochází již řadu let k omlazení celkové populace, přičemž se tento fakt projevuje mj. klesajícím podílem seniorů žijících na území této městské části. Výsledky populační projekce do roku 2050 naznačují, že poměr jednotlivých věkových složek se pravděpodobně nepatrně pozmění, přičemž může dojít i k vysokému nárůstu počtu obyvatel. Hodnoty střední délky života při narození spolu s průměrným věkem matky při narození prvního dítěte se budou zvyšovat a následovat celorepublikový trend. Pozornost je věnována i městským bytům, kterými městská část disponuje,...
Analýza úmrtnosti na nemoci způsobené kouřením ve vybraných evropských zemích v letech 1999-2014
Vachová, Aneta ; Hulíková Tesárková, Klára (vedoucí práce) ; Kurtinová, Olga (oponent)
Analýza úmrtnosti na nemoci způsobené kouřením ve vybraných evropských zemích v letech 1999-2014 Abstrakt Hlavním cílem diplomové práce je pomocí analytických metod provést zhodnocení vývoje úmrtnosti na nemoci způsobené kouřením ve vybraných zemích Evropské unie v období 1999-2014. Nejprve jsou studované státy představeny z hlediska hodnot ukazatelů prevalence kouření a spotřeby cigaret na kuřáka v dané populaci. Poté je znázorněn vývoj úmrtnosti na nemoci způsobené kouřením ve vybraných zemích Evropské unie a následně proveden výpočet intervalové střední délky života mezi přesnými věky 35 a 85 let. Porovnáním reálné intervalové délky života a intervalové střední délky života věkové skupiny 35-85 let za předpokladu potlačení příčin úmrtí na nemoci způsobené kouřením stejné věkové skupiny, získáme hodnotu, o kolik by populace prožila více let v daném věkovém intervalu, kdyby se podařilo eliminovat úmrtnost na příčiny smrti spojené s kouřením. Výsledky hlavní části práce ukazují, že kdyby lidé neumírali na nemoci způsobené kouřením, došlo by k nejvýraznějšímu prodloužení intervalové střední délky života mezi přesnými věky 35-85 let především v pobaltských zemích, nejvíce pak v Lotyšsku, a to u obou pohlaví. Klíčová slova: úmrtnost, kouření, příčiny smrti, intervalová střední délka života, Evropská unie, pohlaví

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 52 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.