Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 23 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Hodnocení průběhu a efektu kursu kardiopulmonální resuscitace
Matušinová, Monika ; Vachková, Eva (vedoucí práce) ; Kupečková, Ivana (oponent)
Autor: Monika Matušinová Instituce: Ústav sociálního lékařství LF UK v Hradci Králové Oddělení ošetřovatelství Název práce: Hodnocení průběhu a efektu kursu kardiopulmonální resuscitace Vedoucí práce: Mgr. Eva Vachková Počet stran: 141 Počet příloh: 10 Rok obhajoby: 2014 Klíčová slova: kardiopulmonální resuscitace, edukace dospělých, celoživotní vzdělávání, kurs KPR Bakalářská práce se zabývá hodnocením průběhu a efektu kursu kardiopulmonální resuscitace v nemocnici Kolín, a. s. V teoretické části jsou začleněny kapitoly osvětlující kardiopulmonální resuscitaci podle současných doporučení, problematiku edukace dospělých, kompetence všeobecných zdravotních sester a celoživotního vzdělávání v rámci organizace obecně. Empirická část je pak zaměřena na zhodnocení průběhu kursu, a to jak didakticky, tak očima edukantů, zhodnocení znalostí a dovedností edukantů jako ukazatele efektu kursu a v neposlední řadě jsou v závěru empirické části navrhnuty změny, které by optimalizovaly daný kurs. Cílovou skupinou byli účastníci kursu KPR - lékaři a NLZP nemocnice Kolín, a. s.
Přístup k neodkladné resuscitaci u nelékařských zdravotnických pracovníků
Kantůrková, Ivana ; Kupečková, Ivana (vedoucí práce) ; Klicperová, Zuzana (oponent)
Autor: Ivana Kantůrková Instituce: Ústav sociálního lékařství LF HK v Hradci Králové Oddělení ošetřovatelství Název práce: Přístup k neodkladné resuscitaci u nelékařských zdravotnických pracovníků Vedoucí práce: Mgr. Ivana Kupečková, MBA Počet stran: 92 Počet příloh: 3 Rok obhajoby: 2012 Klíčová slova: historie resuscitace, Guidelines 2010, znalosti nelékařských zdravotnických pracovníků Teoretická část mé práce pojednává o historii resuscitace, o vývoji resuscitačních postupů až po současnou dobu, kdy jsou platné resuscitační postupy - Guidelines 2010. Empirická část mé práce zkoumá úroveň znalostí NLZP v oblasti kardiopulmonální resuscitace. Výzkum byl prováděn ve třech institucích, a to na Poliklinice Moravská Třebová, v Sociálních službách města Moravská Třebová a v Nemocnici následné péče v Moravské Třebové. Výzkum probíhal v říjnu a listopadu 2011, byl realizován formou anonymního dotazníkového šetření.
Akreditace a její vliv na kvalitu poskytované péče v lůžkovém zdravotnickém zařízení
Valentová, Marcela ; Dvořáčková, Ivana (vedoucí práce) ; Kupečková, Ivana (oponent) ; Vaňková, Dana (oponent)
83 ANOTACE Autor: Valentová Marcela Instituce: Ústav sociálního léka ství LF UK v Hradci Králové, Odd lení ošet ovatelství Název práce: Akreditace a její vliv na kvalitu poskytované péče v l žkovém zdravotnickém za ízení Vedoucí práce: Mgr. Ivana Vašátková, Ph.Dr. Počet stran: 70 Počet p íloh: 4 Počet literatury: 30 Rok obhajoby: 2010 Klíčová slova: ošet ovatelská péče, standard, kvalita, akreditace, audit, Spojená akreditační komise, indikátory kvality, systémy ízení, ošet ovatelská dokumentace, hygiena rukou Bakalá ská práce pojednává o akreditaci zdravotnických za ízení a o jejím vlivu na kvalitu poskytované péče. Všímá si vlivu akreditace na poskytování ošet ovatelské péče. Teoretická část pojednává o významu kvality ošet ovatelské péče a o systémech ízení, které ji zajiš ují. T žišt práce tvo í kvalitativní výzkum založený na rozhovorech se staniční, vrchní a hlavní sestrou. Tyto rozhovory byly sestaveny na základ kvantitativního pilotního výzkumu. Tento kvalitativní výzkum si klade za cíl objasnit p íčiny nedodržování akreditačních standard a platné legislativy.
Úloha anesteziologických sester v multidisciplinárním týmu v péči o pacienta
Šustrová, Martina ; Vachková, Eva (vedoucí práce) ; Dostál, Pavel (oponent) ; Kupečková, Ivana (oponent)
Autor: Martina Šustrová Instituce: Ústav sociálního lékařství LF UK v Hradci Králové Oddělení ošetřovatelství Název práce: Úloha anesteziologických sester v multidisciplinárním týmu v péči o pacienta Vedoucí práce: Mgr. Eva Vachková Počet stran: 99 Počet příloh: 5 Rok obhajoby: 2011 Klíčová slova: anestézie, anesteziologická sestra, multidisciplinární tým, týmová spolupráce, týmové role SOUHRN: Bakalářská práce pojednává o úloze anesteziologických sester v multidisciplinárním týmu operačních sálů v péči o pacienta. Teoretická část definuje pojem anestezie, seznamuje s historií a se současností oboru anestezie. Popisuje roli anesteziologických sester, která je vymezená jejich vzděláním, kompetencemi a náplní práce. Péči o pacienta na sále ovlivňuje komunikace a úroveň vzájemné spolupráce mezi členy multidisciplinárního týmu operačních sálů. Empirická část práce vznikla na základě kvantitativního výzkumného šetření metodou nestandardizovaného dotazníku. Šetření mapuje současnou pozici anesteziologických sester v multidisciplinárním týmu vnímanou anesteziologickými sestrami samotnými a ostatními členy multidisciplinárního týmu. Dále zjišťuje výskyt negativních a pozitivních faktorů v týmové spolupráci a odhaluje nedostatky týkající se práce anesteziologických sester. Na základě analýzy dotazníkového...
KPR - vybavení pomůckami v PNP (metodika, stav pomůcek, kompetence NLZP)
Hazuková, Jana ; Votroubková, Michaela (vedoucí práce) ; Kupečková, Ivana (oponent) ; Klicperová, Zuzana (oponent)
Autor: Jana Hazuková Instituce: Ústav sociálního lékařství LF UK v Hradci Králové Oddělení ošetřovatelství Název práce: KPR - vybavení pomůckami v PNP (metodika, stav pomůcek, kompetence NLZP) Vedoucí práce: Mgr. Michaela Votroubková Počet stran: 120 Počet příloh: 3 Rok obhajoby: 2011 Klíčová slova: kardiopulmonální resuscitace, přednemocniční péče, kompetence, pomůcky, nelékařští zdravotničtí pracovníci Bakalářská práce pojednává o kompetencích nelékařských zdravotnických pracovníků při kardiopulmonální resuscitaci v přednemocniční péči v podmínkách zdravotnické záchranné služby, a jaké při své práci používají pomůcky, které jsou samozřejmě naprosto nezbytné, aby účinnost celého zásahu byla pro pacienta co nejpříznivější. V empirické části, která je tvořena kvantitativním průzkumným šetřením, jsou porovnány znalosti v jednotlivých okruzích kompetencí. Uceluje představu, do jaké míry své kompetence využíváme a naopak, jestli v některých případech nekonáme nad rámec svých pravomocí a povinností.
Význam telefonicky asistované neodkladné resuscitace při poskytování KPR
Holubová, Zuzana ; Schneiderová, Michaela (vedoucí práce) ; Mašek, Jiří (oponent) ; Kupečková, Ivana (oponent)
Autor: Instituce: Název práce: Vedoucí práce: Počet stran: Počet příloh: Rok obhajoby: Klíčová slova: Zuzana Holubová ÚSTAV SOCIÁL ÍHO LÉKAŘSTVÍ LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V HRADCI KRÁLOVÉ ODDĚLENÍ OŠETŘOV ATELSTVÍ Význam telefonicky asistované neodkladné resuscitace při poskytování KPR PhDr. Michaela Schneiderová MUDr. Petr Štěpánek 120 II 2011 Telefon icky asistovaná neodkladná resuscitace (T ANR), Kardiopulmonální resuscitace, Stavy ohrožující život Bakalářská práce pojednává o významu telefonicky asistované neodkladné resuscitaci při poskytování KPR. Teoretická část seznamuje s pojmem první pomoci, jejím významem a legislativou. Zaměřuje se na kardiopulmonální resuscitaci s ohledem na souvislosti se vznikem a průběhem život ohrožujících stavů a seznamuje s pojmem telefonicky asistované neodkladné resuscitace a její důležitou úlohu při poskytování laické resuscitace. Těžištěm práce je empirická část, která je zpracována na základě kvantitativního výzkumu zpracovaného metodou dotazníkového šetření. Zkoumaný vzorek 80 respondentů tvoří ne lékařská veřejnost z Královéhradeckého kraje, konkrétně s bydlištěm v okrese Náchod. Cílem výzkumného šetření je zmapovat význam telefonicky asistované neodkladné resuscitace při poskytování laické kardiopulmonální resuscitace.
Bazální stimulace
Novotná, Lenka ; Schneiderová, Michaela (vedoucí práce) ; Kupečková, Ivana (oponent) ; Juřeníková, Petra (oponent)
Autor: Lenka Novotná Instituce: Ústav sociálního lékařství LF UK v Hradci Králové Oddělení ošetřovatelství Název práce: Bazální stimulace Vedoucí práce: Mgr. Michaela Schneiderová, PhDr. Mariana Bažantová Počet stran: 91 Počet příloh: 13 Rok obhajoby: 2008 Klíčová slova: stimulace, iniciální dotek, cévní mozková příhoda, poloha "hnízdo", polohování, koupel Bakalářská práce pojednává o významu bazální stimulace. Je tvořená dvěma částmi - teoretickou a empirickou. V teoretické části se komplexně věnuji charakteristice bazální stimulace, jejím složkám a vývoji. Práce je zaměřená na polohování, kde se zabývám především významem polohy "hnízdo", a jejím vlivem na psychiku a somatické vnímání. Vzorek, který byl zkoumán, obsahuje pacienty/klienty hospitalizované pro cévní mozkovou příhodu na neurologické klinice a zdravé osoby. V této práci, výzkumná část v praxi zkoumá, jaké jsou reakce na polohu "hnízdo". Formou obrázků s komentářem pacienti/klienti i zdravé osoby vyjádřili, jak se cítí.
Kardiopulmonální resuscitace - vybavení pomůckami (metodika, stav pomůcek)
Fialová, Kateřina ; Kupečková, Ivana (vedoucí práce) ; Klicperová, Zuzana (oponent) ; Mathauser, Radek (oponent)
Autor: Kateřina Fialová Instituce : Ústav sociálního lékařství LF UK v Hradci Králové Oddělení ošetřovatelství Název práce : Kardiopulmonální resuscitace - vybavení pomůckami (stav pomůcek metodika) Vedoucí práce : Mgr. Ivana Kupečková Počet stran : 98 Počet příloh : 3 Rok obhajoby : 2008 Klíčová slova : historie resuscitace, guidelines 2005, resuscitační pomůcky, metodika v poskytování kardiopulmonální resuscitace V teoretické části jsme se zabývala historií resusucitace od pravěku až ke Guidelines 2000 a doporučenými postupy v resuscitaci Guidelines 2005. Pak jsem vypsala pomůcky používané k rozšířené KPR. V poslední části teorie jsem se zamýšlela nad legislativou, která souvisí s poskytováním laické i rozšířené kardiopulmonální resuscitace. Druhá, empirická část zkoumá celkovou vybavenost pomůckami, přístroji a léky pro KPR v Oblastní nemocnici v Náchodě a dále přítomnost standardů pro kontrolu a užití těchto resuscitačních pomůcek. Dotazníková akce probíhala od 4. 12. 2007 do 10. 1. 2008 v ONN, a. s. metodou osobního šetření a výsledky dotazníků jsem použila k tvorbě dvou návrhů na standardy. Vytvořila jsem standard "Standardní vybavení pomůckami, přístroji a léky pro neodkladnou resuscitaci v ONN, a. s" a "Metodika poskytování kardiopulmonální resuscitace v ONN, a. s".
Ošetřování pacientů se zlomeninou jamky kyčelního kloubu
Talpasová, Beáta ; Malkus, Tomáš (vedoucí práce) ; Kupečková, Ivana (oponent) ; Filková, Zuzana (oponent)
Autor: Beáta Talpasová Instituce: Ústav sociálního lékařství LF UK v Hradci Králové, Oddělení ošetřovatelství Název práce: Ošetřování pacientů se zlomeninou jamky kyčelního kloubu Vedoucí práce: MUDr. Tomáš Malkus, Bc. Daniela Šauerová Počet stran: 89 Počet příloh: 2 Rok obhajoby: 2007 Klíčová slova: Acetabulum, zlomenina acetabula, extenze skeletální, extenze náplasťová, ošetřovatelská péče Bakalářská práce pojednává o způsobu ošetřování pacientů se zlomeninou jamky kyčelního kloubu na Ortopedické klinice IPVZ a l.LF UK ve FN Na Bulovce. Popisuje anatomii acetabula, patogenezi a klasifikaci zlomenin, způsoby ošetření, ošetřovatelské postupy u pacienta s touto diagnózou, hygienu, naložení extenze, prevenci komplikací z dlouhodobého pobytu na lůžku, psychiku nemocného, předoperační a pooperační péči. Těžiště práce tvoří průzkumné šetření porovnání způsobu a náročnosti ošetřování o tyto pacienty ve dvaadvaceti zdravotnických zařízeních v České republice. Většina respondentek byly sestry se specializaci ve funkci vrchní, nebo staniční sestry s dlouholetou praxí.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 23 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.