Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 19 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Nadváha a obezita u sedmiletých dětí: vliv faktorů zevního prostředí, změny od roku 2008
Metelcová, Tereza ; Kunešová, Marie (vedoucí práce) ; Vignerová, Jana (oponent)
Obezita je definována jako nadměrné hromadění tukové tkáně v těle. Obezita se zjišťuje pomocí indexu tělesné hmotnosti (BMI=Body Mass Index). U dětí je BMI adjustováno na věk. Prostá obezita je multifaktoriální onemocnění. Cílem mé práce je zjistit vliv environmentálních faktorů (stravovací návyky, doba spánku, vzdělání rodičů, nedostatek fyzické aktivity) na vznik nadváhy a obezity u sedmiletých dětí v České republice, prevalenci nadváhy a obezity sedmiletých dětí v České republice podle různých referenčních metod (WHO, CAV, IOTF, CDC). Diplomová práce vychází z projektu COSI (Childhood Obesity Surveillance Initiative). V roce 2016 probíhalo čtvrté kolo projektu COSI v ČR. Měření sedmiletých dětí probíhalo v rámci preventivní prohlídky u praktických lékařů. Součástí projektu bylo vyplňování dotazníků rodinou a školou. Ve čtvrtém kole byla získána data od 1718 dětí (824 chlapců, 894 dívek) ve věkové kategorii 6,5 až 7,99 let. Mezi roky 2013 a 2016 prevalence nadváhy u chlapců vzrostla o 2,16 % (z 11,78 % na 13,94) a u dívek vzrostla o 0,9 % (z 12,75 % na 13,65 %). Prevalence obezity mezi roky 2013 a 2016 u chlapců vzrostla o 0,79 % (z 8,54 % na 9,33 %) a u dívek klesla o 0,49 % (z 6,42 % na 5,93 %). Prevalence byla hodnocena podle referenční metody WHO. Podle našich výsledků není signifikantní...
Nadváha a obezita u sedmiletých dětí a distribuce tukové tkáně
Vodrážková, Nicole ; Kunešová, Marie (vedoucí práce) ; Vignerová, Jana (oponent)
Tato diplomová práce vychází ze čtvrtého kola Evropské iniciativy monitorování růstu u dětí. Od 1718 dětí ve věku 6,5 - 7,99 roku byly nasbírány antropometrické údaje a charakteristiky rodinného i školního prostředí. Byla vyhodnocena prevalence nadváhy a obezity, rizikové distribuce tukové tkáně a zhodnocení faktorů ovlivňujících abdominální obezitu. U chlapců byl zjištěn mírný nárůst nadváhy i obezity, u dívek vzrostla nadváha a poklesla obezita. Zvýšené hodnoty obvodu pasu a WHtR byly vyhodnoceny u obou pohlaví. Meziroční změny nejsou statisticky významné, celkově byl vyhodnocen stagnujicí trend dětské nadváhy a obezity. Vysoké WHtR vykazovali i jedinci v normální hmotnostní kategorii. Z hodnocených rodinných charakteristik se na rizikové distribuci tukové tkáně podílí především rodinná anamnéza obezity, hmotnost rodičů, čas strávený u televize / počítače a vzdělání matky. Klíčová slova nadváha, obezita, prevalence, výživa, fyzická aktivita, WHtR, obvod pasu
Vliv redukční diety a farmakologických intervencí na metabolizmus tukové tkáně u pacientů s diabetes mellitus 2. typu a obezitou.
Gregová, Monika ; Haluzík, Martin (vedoucí práce) ; Kunešová, Marie (oponent) ; Žourek, Michal (oponent)
Obezita a diabetes mellitus 2. typu (DM 2. typu) patří mezi metabolická onemocnění se stále vzrůstající incidencí a prevalencí. V soustředěný na objasnění patofyziologických mechanizmů vedoucích k rozvoji těch onemocnění. Vedle faktorů vnějších, jakými jsou životní styl a skladba a množství přijímané klíčovou roli v včetně inzulínové rezistence (IR) a DM 2. typu tuková tkáň Cílem naší práce bylo hlouběji prozkoumat možnou úlohu recentně popsaného adipokinu omentinu a dále zhodnotit úlohu podkožní tukové tkáni (SCAT) a periferních monocytech (PM) při rozvoji inzulínové rezistence a diabetu u pacientů s Do studie bylo celkem zařazeno 118 jedinců rozdělených do 3 skupin: pacienti s diabetes mellitus 2. typu (T2DM), skupina pacientů s prostou obezitou (OB) a zdravé štíhlé stoupily několik typů intervencí - 2 až 3 týdny nízkokalorické diety (VLCD, denní příjem 600 kcal), program pravidelné fyzické aktivity nebo bariatrický výkon (laparoskopická tubulizace žaludku, laparoscopic sleeve gastrectomy, LSG). Dosažené výsledky poukazují na možnou spoluúčast nízkých sérových tělesnou hmotnost a metabolický profil pacientů může být částečně zprostředkován e ukázali, že pacienti s mají mitochondriální dysfunkci ve SCAT a částečně i v PM, přičemž VLCD nevedla zásadnímu zlepšení této dysfunkce. Intervence vedoucí ke zvýšení...
Inzulínová rezistence a postprandiální stav u diabetu 2. typu. Vliv frekvence a složení jídel na metabolismus glukózy a další projevy metabolického syndromu
Thieme, Lenka ; Pelikánová, Terezie (vedoucí práce) ; Kunešová, Marie (oponent) ; Šmahelová, Alena (oponent)
Projekt se zabývá možnostmi nutričního ovlivnění diabetu 2. typu (DM2). Cílem projektu bylo zkoumat a) vliv složení jídel a b) vliv frekvence jídel na metabolismus glukózy a další projevy inzulínové rezistence; a charakterizovat vybrané mechanismy účinku dietní intervence u nemocných s DM2. Projekt byl řešen ve dvou samostatných studiích: A. Vliv složení jídel byl testován v rámci randomizované studie, která testovala akutní podání tří jídel se stejným kalorickým obsahem a různým složením makronutrientů na glukózovou toleranci, sekreci inzulínu, GIH a markerů oxidačního stresu v plazmě. Zařazeno bylo 50 nemocných s DM2 a 50 věkově odpovídajících zdravých osob (K). Účastníci konzumovali tři různé snídaně se stejným energetickým obsahem (veganský sandwich; V-meal, hamburger; M-meal, nebo sýrovou bagetu; S-meal). Vzorky krve pro analýzu byly odebrány v časech 0 a za 30, 60, 120 and 180 minut po jídle. Nemocní s DM2 měli ve srovnání s K významně vyšší bazální i postprandiální koncentrace glukózy a inzulínu v plasmě (p<0,001); bazální i postprandiální koncentrace téměř všech GIH (s výjimkou ghrelinu) (p<0,001) a látek reagujících s kyselinou thiobarbiturovou (TBARS) byly významně zvýšeny (p<0,001). Zatímco kyselina askorbová, redukovaný glutathion a aktivita superoxid dismutázy byly nižší u pacientů s...
Srovnání faktorů ovlivňujících vznik nadváhy a obezity u sedmiletých dětí a adolescentů
Hanusová, Tereza ; Kunešová, Marie (vedoucí práce) ; Vignerová, Jana (oponent)
Diplomová práce vychází ze studie sedmiletých dětí Childhood Obesity Surveillance Initiative (COSI) zpracované Endokrinologickým ústavem pod záštitou WHO Europe a grantu MZ ČR a studie adolescentů Childhood Obesity Prevalence And Treatment (COPAT) organizované Endokrinologickým ústavem za podpory Finančního mechanismu EHP Norska a MŠMT ČR. Studie se zaměřovaly na výskyt nadváhy a obezity u dětí a adolescentů a také na foktory, které mohou vznik nadváhy a obezity zapříčinit. Obezita je vážné chronické multifaktoriální onemocnění, které může významně ovlivnit zdravotní stav a správný vývoj dětí. Obezita se jako rizikový faktor podílí na vzniku kardiometabolických problémů (diabetes mellitus II. typu, ischemická choroba srdeční, hypertenze, dyslipidémie), nádorových onemocnění, problémů pohybového aparátu a poruch rozmnožovací soustavy (neplodnost, hypogonadismus, syndrom polycystických ovárií, u dětí poruchy pohlavního vývoje). Důležitou součástí péče o zdraví jsou preventivní programy zaměřené na problematiku dětské obezity, které se připravují na základě zkoumání faktorů, které se uplatňují při vzniku obezity. Cílem této práce je stanovit a porovnat prevalenci nadváhy a obezity u sedmiletých dětí a adolescentů podle klasifikačních kritérií České republiky, WHO a IOTF. Hlavním cílem je porovnat...
Dětská obezita - epidemiologická studie
Mádlová, Markéta ; Kunešová, Marie (vedoucí práce) ; Kudlová, Eva (oponent)
Obezita je v dnešní době považována za jedno ze závažných civilizačních onemocnění, vedoucí ke zvýšenému výskytu infarktu myokardu, diabetes mellitus 2. typu, hypertenze a dalších závažných onemocnění. Vzhledem k postupně se zvyšující prevalenci obezity v dospělém věku, se z hlediska prevence obrací pozornost také k dětem a dospívajícím, u nichž se tento problém rovněž projevuje. V této diplomové práci byla testována aktuální prevalence nadváhy a obezity pomocí různé metodiky (5. CAV, WHO, IOTF a CDC) v populaci českých dětí ve věku 6,5 - 7,5 let v roce 2013. Dále pak byl vyhodnocen trend výskytu nadváhy a obezity od roku 1951. Z hodnocení vývoje od roku 2008 vyplývá přetrvávání hodnot ve všech kategoriích na konstantních hladinách. V souvislosti s prevalencí zvýšené hmotnosti u dětí byly dále testovány rizikové faktory osobní, rodinné a školní, ze kterých nejvýznamnější zastoupení představují charakteristiky stravování, pohybu a rodiny. Zvýšení ukazatele rozložení tuku v těle, poměru pas/výška (WHtR), bylo zjištěno i v kategorii dětí s normální hmotností a ukázala se také jeho souvislost s predikcí výše zmíněných rizikových parametrů stravování, pohybu a rodiny. Klíčová slova Obezita, Nadváha, Prevalence, Dětství, BMI, 5. CAV, WHO, IOTF, CDC, COSI, WHtR, Obvod pasu, Rizikové faktory
Amelioration of obesity-associated disorders by n-3 PUFA and oleuropein: adipocentric view
Svobodová, Michaela ; Flachs, Pavel (vedoucí práce) ; Cahová, Monika (oponent) ; Kunešová, Marie (oponent)
Karlova Univerzita v Praze Přírodovědecká fakulta Katedra genetiky a mikrobiologie Akademie věd České republiky Fyziologický ústav Autoreferát dizertační práce Zlepšení metabolických komplikací spojených s obezitou podáváním n-3 PUFA a oleuropeinu: význam tukové tkáně Michaela Svobodová Praha 2015 Doktorské studijní programy v biomedicíně 1 2 Univerzita Karlova v Praze a Akademie věd České republiky Program: Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie Předseda oborové rady: prof. RNDr. Stanislav Zadražil, DrSc. Školicí pracoviště: Fyziologický ústav AV ČR Autor: Michaela Svobodová Školitel: RNDr. Pavel Flachs, Ph.D. S disertací je možno se seznámit v příslušných knihovnách Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
Úloha adiponektinu a natriuretického peptidu typu B v regulaci lipolýzy v tukové tkáni
Wedellová, Zuzana ; Štich, Vladimír (vedoucí práce) ; Kunešová, Marie (oponent) ; Cahová, Monika (oponent) ; Horáková, Olga (oponent)
SHRNUTÍ Obezita je celosvětově nejrozšířenější metabolické onemocnění. Prevalence obezity v posledních letech stoupá ve všech světadílech. Alarmující je především trvalý vzestup výskytu obezity u dětí. Obezita je spojena se zvýšeným rizikem diabetu 2. typu, hyperlipidemie, kardiovaskulárních chorob, některých chorob nádorových a onemocnění pohybového systému. Náklady na péči chorob sdružených s obezitou každoročně stoupají a obezita tak představuje velmi významnou zátěž zdravotního systému v rozvinutých - a v poslední době i rozvíjejících se - zemích. Tato skutečnost podtrhuje nezbytnost výzkumu v oblasti prevence a léčby obezity. K rozvoji metabolických chorob sdružených s obezitou přispívá zásadní měrou dysfunkce tukové tkáně. Jejími projevy jsou: 1) změna sekrece specifických působků hormonální či parakrinní povahy (nazývaných obecně adipokiny) v tukové tkáni a 2) zvýšená mobilizace nenasycených mastných kyselin (NEMK) z tukové tkáně a následně jejich zvýšené uvolňování do krevního oběhu (1). Ve studiích shrnutých v této dizertační práci jsme se zaměřili na studium regulace lipolýzy, tj. procesu uvolňování NEMK z tukové tkáně. Pozornost jsme věnovali úloze adiponektinu a B-natriuretického peptidu (BNP) v regulaci lipolýzy u dvou patologických stavů, u nichž je lipolýza narušena: u obezity a srdečního...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 19 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
2 KUNEŠOVÁ, Martina
1 Kunešová, Magdaléna
2 Kunešová, Marcela
2 Kunešová, Martina
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.