Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 4 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Protein profiling, metabolic enzymes and transmembrane signaling in the heart of spontaneously hypertensive SHR-Tg19 rat
Manakov, Dmitry ; Novotný, Jiří (vedoucí práce) ; Kuncová, Jitka (oponent) ; Kalous, Martin (oponent)
Kardiovaskulární nemoci jsou nejčastější příčinou smrti jak na celém světě, tak v České republice. Hlavní faktory přispívající k rozvoji srdečních onemocnění, kromě věku a pohlaví, jsou obezita, vysoký krevní tlak a vysoká hladina cholesterolu a triglyceridů v krvi. Spontánně hypertenzní potkan (SHR) byl vyvinut a používán k vyhledávání genetických determinant těchto projevů. Tento běžně používaný potkaní model rozvíjí hypertenzi, dyslipidemii a inzulínovou rezistenci díky abnormálnímu genu translokázy mastných kyselin Cd36. Předchozí studie ukázaly, že transgenní oprava Cd36 u kmene SHR-Tg19 zlepšuje činnost beta-adrenergního systému v srdci, mírně zvyšuje srdeční hmotnost a vede ke zvýšení náchylnosti k arytmiím. Tato práce měla dva hlavní cíle: 1) Zjistit, zda a jak transgenní náhrada Cd36 v SHR ovlivňuje proteinové složení, mitochondriální funkci a aktivitu vybraných metabolických enzymů srdce. 2) Studovat expresi a distribuci vybraných složek beta-adrenergního signálního systému v lipidových raftech izolovaných pomocí solubilizace membrán detergentem TX-100. Rozhodli jsme se porovnat dva běžně používané proteomické přístupů, 2D elektroforézu spojenou s MALDI-TOF hmotnostní spektrometrií a tzv. label-free LC-MS. Výsledky neukázaly překryv mezi odlišně exprimovanými proteiny identifikovanými...
Farmakologické a metabolické ovlivnění funkce jaterních mitochondrií
Sobotka, Ondřej ; Červinková, Zuzana (vedoucí práce) ; Kuncová, Jitka (oponent) ; Žurmanová, Jitka (oponent)
Souhrn Jaterní mitochondrie hrají centrální úlohu v hlavních metabolických cestách lidského organismu. V této práci jsme studovali farmakologické ovlivnění jejich funkce in vitro pomocí dvou nových protinádorových léků: 3-brompyruvátu a α-tokoferylsukcinátu. Metabolické ovlivnění funkce jaterních mitochondrií bylo navozeno in vivo na potkanech krmených dietou s vysokým obsahem mastných kyselin a cholesterolu. Toxicita 3-brompyruvátu in vitro byla hodnocena v primárních kulturách hepatocytů potkana a myši. Účinek nových protinádorových léků na jaterní mitochondrie byl studován v suspenzi mitochondrií, homogenátu nebo permeabilizovaných buněk. Ke zhodnocení farmakologického a metabolického vlivu na mitochondriální funkce jater bylo využito respirometrie s vysokým rozlišením. 3-brompyruvát způsoboval morfologické i funkční postižení hepatocytů v kultuře. Toto poškození bylo doprovázeno zvýšenou tvorbou reaktivních forem kyslíku a poruchou mitochondriálních funkcí. 3-Brompyruvát snižoval konzumpci kyslíku mitochondrií energizovaných substráty pro komplexy I a II. α-Tokoferylsukcinát inhiboval sukcinát-dependentní respiraci jaterních mitochondrií. Stupeň inhibice byl závislý na použitém experimentálním modelu a na respiračním stavu. Nejvíce citlivé k účinkům α-tokoferylsukcinátu byly izolované mitochondrie v...
Regulace receptorů spřažených s G proteiny Studie muskarinových a β-adrenergních receptorů u M2KO myší
Beneš, Jan ; Mysliveček, Jaromír (vedoucí práce) ; Kuncová, Jitka (oponent) ; Nováková, Marie (oponent)
Souhrn (česky): Cílem práce bylo podrobně analyzovat myši s vyřazeným M2-receptorem (M2KO) jednak za klidových podmínek a dále po působení stresového podnětu (chladový stres). Zaměřili jsme se zejména na roli antagonistických receptorů (adrenoceptorů) v srdci a jejich roli v adaptaci na chybějící M2-receptor. Provedeny byly vazebné studie, studie genové exprese, echokardiografie, telemetrický monitoring srdeční činnosti, tělesné teploty a aktivity, analýza variability tepové frekvence, analýza biorytmů, analýza srdeční činnosti po podání agonistů a antagonistů muskarinových receptorů a adrenoceptorů, stanovení aktivity adenylyl cyklázy a NO syntázy, stanovení sérové koncentrace katecholaminů a genové exprese enzymů syntetizujících katecholaminy. Vyřazení M2-receptorů vedlo ke kompenzatornímu snížení β1 a β2-adrenoceptorů doprovázené snížením jejich genové exprese, down-regulovány byly rovněž M3-receptory. Chybějící M2-receptory byly funkčně nahrazeny β3-receptory, které byly upregulovány (nikoli kardioinhibičními M4-receptory). Signalizace přes β3-receptory vedla dále cestou adenylátcyklázy a nikoli NO syntázy. Všechny tyto změny byly zjištěny pouze v levé komoře, odpovědným mechanismem se tedy zdá být heterologní regulace. Mírně vyšší bazální frekvence a nižší tělesná teplota M2KO myší podtrhuje důležitost...
Exprese CD44 molekul v uroteliálních karcinomech močového měchýře
Kuncová, Jitka ; Mandys, Václav (vedoucí práce) ; Smetana, Karel (oponent) ; Hes, Ondřej (oponent) ; Záťura, František (oponent)
Hlavním cílem předložené práce bylo přispět k upřesnění významu změn exprese adhezivních molekul CD44 ve vzniku a maligním chování uroteliálních karcinomů močového měchýře. K jednotlivým etapám pro splnění tohoto cíle patřily: 2.1 Detailní stanovení exprese CD44s a CD44v6 proteinů v uroteliálních karcinomech močového měchýře ve vztahu ke stupni diferenciace nádoru. 2.2 Určení vztahu změn exprese CD44 proteinů v závislosti na histomorfologických charakteristikách uroteliálních karcinomů močového měchýře a na dalších ukazatelích biologického chování nádoru (proliferační aktivita, exprese p53). 2.3 Vyhodnocení exprese CD44s a CD44v6 proteinů ve dvou fenotypicky odlišných buněčných liniích uroteliálních karcinomů (HT1197 a 5637) a zjištění vztahů exprese CD44 k morfologickým a růstovým vlastnostem nádorových buněk těchto linií.

Viz též: podobná jména autorů
4 KUNCOVÁ, Jana
4 Kuncová, Jana
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.