Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Generic Approach to Updating Uncertainty: Focus on Conditioning
Kuncová, Alexandra ; Peliš, Michal (vedoucí práce) ; Sedlár, Igor (oponent)
Najprv sa budeme zaoberat' rôznymi druhmi reprezentácie neistoty a metódami aktualizácie pomocou kondicionalizácie. Zameriame sa na generický rámec (kon- dicionálnej) plauzibility pre jeho schopnost' generalizovat' všetky ostatné repre- zentácie. Následne sa lepšie pozrieme na tri štruktúry a uvedieme vlastnosti, ktoré je nutné pridat' rámcu kondicionálnej plauzibility, aby sme každú z nich dokázali skonštruovat'. Hlavným ciel'om tejto práce je ukázat', ako môže byt' verejné vy- hlásenie na jedno-agentových modeloch plauzibility, " ranking" štruktúrach, a " possibility" štruktúrach, v spojení s ich odpovedajúcimi mechanizmami zmeny, vnorené do rámca kondicionálnej plauzibility. Na záver ešte stručne popíšeme všeobecný model zmeny postavený na miere plauzibility. Kl'účové slová: dynamická logika, epistemická logika, neistota, rámec plauzibility, revízia presvedčenia, verejné vyhlásenie, zmena neistoty.
Comparison of logical and psychological perspectives on the concept of number.
Kuncová, Alexandra ; Punčochář, Vít (vedoucí práce) ; Kůrka, Petr (oponent)
Táto práca je rozdelená na tri hlavné časti. V prvej časti predstavujeme logický prístup k pojmu čísla na základe Fregeho diela Základy Aritmetiky. Popri snahe definovať a klasifikovať číslo ako také, rozoberáme aj Husserlove ťažkosti s psy- chologizmom, Fregeho logicizmus, či konštrukciu postupnosti prirodzených čísel. V druhej časti sa pozeráme na psychologický prístup k pojmu čísla, a to cez teórie a experimenty kognitívnej vedy. Zameriavame sa na detské chápanie čísel a množstiev, ich schopnosť počítať a neskôr získané všeobecné znalosti. V posled- nej časti sumarizujeme rozdiely, ako aj podobnosti týchto dvoch prístupov. Kľúčové slová: číslo, Frege, Husserl, identita, kognitívna veda, pojem, logiciz- mus, Piaget, psychologizmus, vzájomne jednoznačná korešpondencia. "Kým zákony matematiky popisujú realitu, tak nie sú presné; a keď sú presné, tak nepopisujú realitu." (Albert Einstein, Geometry and Experience, 1921)

Viz též: podobná jména autorů
1 KUNCOVÁ, Alena
2 KUNČOVÁ, Adéla
1 Kuncová, Alžběta
4 Kuncová, Andrea
2 Kuncová, Aneta
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.