Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 17 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Přírodní prostředí a pravěké zemědělské společnosti (na území Čech)
Dreslerová, Dagmar ; Kuna, Martin (vedoucí práce) ; Pavlů, Ivan (oponent) ; Hajnalová, Mária (oponent)
Práce se zabývá vztahy mezi pravěkými zemědělskými kulturami a vybranými faktory přírodního prostředí v Čechách. Největší pozornost je věnována klimatu, jehož charakter a změny ovlivňují všechny další prvky ekosystému včetně lidské společnosti. Dále jsou zkoumány vztahy k nadm. výšce, půdám, teplotám a srážkám, způsoby pravěkého zemědělství, vývoj porostu, míra odlesňování. Mapy prostorového rozšíření pravěkých kultur a předpokládaná hustota osídlení tvoří podklady pro odhad intenzity lidského vlivu na prostředí. Všechny sledované parametry (včetně klimatu) jsou regionálně omezené a i závěry z nich vyvozené mají pouze regionální platnost. Na základě rozvoje orného zemědělství a vztahu archeologických období k půdním a klimatickým podmínkám jsou stanoveny čtyři etapy pravěkého vývoje: neolit ¸ eneolit - starší fáze starší doby bronzové, mladší fáze starší doby bronzové - latén, doba římská - doba stěhování národů. Tyto etapy jsou konfrontovány s klimatickou historií modelovanou podle archeoklimatického modelu MCM. Zdá se, že závislost společnosti na klimatu a dalších sledovaných prvcích přírodního prostředí je silnější ve starší části pravěku, ale nejpozději během starší doby bronzové se uvolňuje. Po celé pravěké období se zdá být vztah prostředí - společnost uniformní, to znamená, že je vždy dávána...
Opevnění a osidlení českých oppid. Přínos moderních nedestruktivních metod
Křivánek, Roman ; Kuna, Martin (vedoucí práce) ; Venclová, Natalie (oponent) ; Čižmár, Miloš (oponent)
Opevnění a osídlení českých oppid. Přínos moderních nedestruktivních metod. Keltská oppida jsou zvláštním typem plošně rozsáhlých hradišť založených a intenzivně osídlených v období pozdního laténu. Tyto v české archeologii specifické lokality byly dlouholetými intenzivními archeologickými výzkumy zkoumány především mezi 50. až 80. lety 20. stol. Následné zpracování více z těchto výzkumů stále ještě vyžaduje čas a intenzivní práci archeologů. Z hlediska rozsahu se ale doposud jedná o detailními výzkumy prokoumanou malou část oppid (mezi 1-3 %). Zbylé různorodé terény oppid dosahující běžně desítky ha jsou bez archeologických ověření či také informací. Aplikace moderních a méně finančně nákladných nedestruktivních metod především v posledním desetiletí nabízí více možností systematického průzkumu resp. výzkumu rozsáhlých nezkoumaných území českých oppid. V dizertační práci byly využity různé výsledky nedestruktivních metod z pěti oppid středních a jižních Čech: Hrazany, Nevězice, Stradonice, Třísov a Závist. Hlavním metodou nového studia oppid byly geofyzikální (především magnetometrické a také geoelektrické odporové) průzkumy vybraných vhodných terénů a archeologicky perspektivních ploch. Výsledky geofyzikálních měření byly často kombinovány s výsledky dalších nedestruktivních metod, novými a také...
Přírodní a sociální aspekty sídelní struktury zemědělského pravěku a raného středověku. Příklad mikroregionu Únětického a Podmoráňského potoka
Nový, Petr ; Popelka, Miroslav (oponent) ; Kuna, Martin (vedoucí práce)
Krajina na severozápad od Prahy je krajinou s bohatou historií. Nejpádnějším důvodem, pro který byla tato pracovní oblast zvolena, nebyla jen předpokládaná nadprůměrná četnost archeologických lokalit, nýbrž i důvěrná znalost území. Členité území nepříliš velké rozlohy s bohatou nálezovou základnou se jeví takřka jako ideální pro zamýšlené zpracování vlivu přírodních a sociálních aspektů na strukturu osídlení. Oproti jiným podobným pracím si tato však klade za cíl dobrat se pokud možno nezkreslených výsledků, je tedy nutné pracovat s přesnými vstupními daty, precizně je zpracovat i věnovat velkou opatrnost při zacházení a výkladu výsledných informací. V práci této dochází ke spojení manuální práce s mapovými podklady, znalostí terénu a geografických informačních systémů. K uspokojivému zvládnutí problematiky je zapotřebí sledovat nejen data archeologická, ale i přírodovědecká. Není možné se při zpracovávání takovéto problematiky spokojit pouze s "plochými" daty zastupujícími jednotlivé lokality či komponenty v mapových či textových podkladech, aniž bychom se s nimi seznámili přímo v terénu. Každá komponenta je individuálním projevem přítomnosti našich předků v krajině a jako takovou ji musíme nakonec brát. Nicméně tento směr (při předem přesně definovaných otázkách) archeologických prací nabývá na intenzitě....
Pravěké kulturní souvrství jako archeologický pramen
Ernée, Michal ; Salač, Vladimír (vedoucí práce) ; Macháček, Jiří (oponent) ; Kuna, Martin (oponent)
Některé zdánlivě chybějící a často skutečně nenalézané (neviděné), původně však nepochybně existující archeologizované součásti naší živé minulosti nám stále nedávají spát (z poslední doby např. řada příspěvků in: Neustupný ed. 2002). Jako dobrý příklad takového nedostatkového zboží - nemovitého archeologického nálezu, terénní situace, či, chcete-li, archeologického pramene, nám dobře poslouží často postrádaná tzv. kulturní vrstva, nebo kulturní souvrství pravěkého (raně středověkého) stáří. Jejich absence na většině našich pravěkých (raně středověkých) rovinných sídlišť byla již mnohokráte konstatována, stejně jako příčiny a procesy, vedoucí v minulosti často k úplnému odstranění tohoto druhu archeologického pramene (např. Neustupný 1981, 154; 1996, 506; Kuna 1994, 19-20, 31-32; 2002, 120; 2004a, 31 0-318; Vencl 2001, 608 atd.). Cílem této práce je především vyvrátit vžitou představu o tom, že kulturní vrstvy či souvrství na našich rovinných sídlištích téměř nenajdeme, zpochybnit podobně zažitý názor o jejich informační méněcennosti a na příkladu konkrétních situací ukázat, že jde naopak o zcela běžný, byť velmi podceňovaný typ archeologického pramene. Bez jeho výzkumu a patřičné analýzy však zůstávají informace získané pouze z výplní do podloží zahloubených částí objektů většinou pouhým z kontextu...
Pravěké osídlení severní části západních Čech
Kusý, Zdeněk ; Popelka, Miroslav (vedoucí práce) ; Kuna, Martin (oponent)
Krajina je složitý fenomén propojený vzájemnými vztahy přírodních procesů a lidské sídelní praxe (Gojda 2000, 63), přesto není pochyb o relevanci jeho užití v nazírání na sociální rozměr krajiny. Nejen v současnosti (či nedávné minulosti) si uvědomujeme krajinu osvojenou (Vařeka 1994, 132), čili intenzivně využívanou k nejrůznějším účelům a krajinu neosvojenou, která je buď lidmi dotčena jen nepřímo nebo existují důvody k jejímu ponechání v původním stavu (prázdný prostor). Je úkolem současné archeologie, zabývat se mírou osvojení krajiny jednotlivými populacemi v konkrétních obdobích pravěku, ale stejně tak je důležité prověřovat existenci a rozměr neosvojeného prostoru v průběhu pravěkého vývoje. Velkým posunem vpřed je hledání symbolického a sociálního rozměru krajiny, který hrál významnou roli v jejím vnímání a strukturaci. Na rozdíl od procesuálního paradigmatu, které chápe krajinu jako prostor či platformu pro fungování lidského světa, ale jehož strukturace je prý podmíněna konkrétními přírodními determinanty (nadmořská výška, svažitost, orientace svahu aj.), je tímto přístupem možno vyplnit nemalé skulinky teorií, postavených právě na čistě přírodních determinantech, symbolickými aspekty lidského chování (filley 1994). Jedině kombinace struktur rozpoznaných na základě vztahu osídlení a přírodních...
Místo a metody archeologie: kauza Roztoky
Kuna, Martin
Práce se zabývá vztahem mezi historií a archeologií při rekonstrukci raných období dějin. Autor upozorňuje na potenciální rizika pojetí archeologie jako historické disciplíny v užším slova smyslu. Používá příklad raně středověkého naleziště v Roztokách, na kterém ukazuje soubor otázek, které lze zodpovědět pouze pomocí archeologických metod. Zakotvení těchto metod není ve společenskovědní oblasti, nýbrž v přírodních vědách.
Návrh na zvýšení obchodní úspěšnosti elektronického obchodu
Kuna, Martin ; Veselý, Karel (oponent) ; Dydowicz, Petr (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá zhodnocením základních faktorů, které ovlivňují obchodní úspěšnost elektronického obchodu Anglia-Trading.cz, a návrhem změn, jež by měly jeho obchodní úspěšnost dále zvýšit. První část obsahuje stručný úvod do problematiky elektronického prodeje a obchodní úspěšnosti webu. Jsou zde rovněž představeny faktory, které úspěšnost elektronického obchodu v této oblasti ovlivňují, a to včetně ukazatelů, které je možno pro měření úspěšnosti využívat. Tyto teoretické poznatky jsou následně využity ve druhé, praktické, části ke zpracování analýzy uvedených faktorů, jež je zaměřena zejména na identifikaci slabých míst a příležitostí pro zlepšení. Z tohoto rozboru následně vychází popis návrhů řešení nalezených problémů, který je stěžejní částí práce. Práci pak uzavírá kapitola, ve které jsou popsány hlavní přínosy zavedení navržených změn v praxi.
Zhodnocení on-line marketingových aktivit společnosti SNOWBOARD ZEZULA s.r.o.
Kuna, Martin ; Bühn, František (oponent) ; Dydowicz, Petr (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá zhodnocením využití nástrojů on-line marketingu v podmínkách společnosti SNOWBOARD ZEZULA s.r.o. První část pojednává o problematice významu internetu, marketingového řízení a jejich vzájemného vztahu. Poté následuje vymezení nejdůležitějších pojmů a popis současných trendů v oboru. Tyto teoretické poznatky jsou následně využity ve druhé, praktické, části ke zpracování analýzy on-line marketingových aktivit zmíněné firmy, jež je zaměřena zejména na identifikaci slabých míst a příležitostí pro zlepšení. Z tohoto rozboru následně vychází popis návrhů řešení nalezených problémů, který je stěžejní částí práce.
Archeologická mapa České republiky (AMČR) jako páteřní infrastruktura české archeologie
Kuna, Martin ; Křivánková, Dana ; Hasil, Jan ; Novák, David
Obecným záměrem projektu AMČR je zvýšit efektivitu toku informací v české archeologii, konkrétně v oblasti evidence terénních archeologických výzkumů a jejich výsledků. Vytčený cíl považujeme za nezbytný předpoklad efektivní památkové péče a jeden z předpokladů úspěšného teoretického výzkumu v archeologii, jakož i prezentace archeologického dědictví širší veřejnosti. Příspěvek stručně shrnuje současný stav a nastiňuje směry dalšího rozvoje.
Dokumentace a popularizace, fotografie v e službách vědy
Frouz, Martin ; JŮN, Libor (vedoucí práce) ; Kuna, Martin (oponent)
Práce pojednává o využití fotografie ve vědě, zvláště pak archeologii

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 17 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
2 Kuna, Matej
2 Kuna, Milan
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.