Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Korelace zástupců čeledi Spathognathodontidae (Conodonta) na hranici silur/devon v profilech Na Požárech a Praha-Radotín (pražská synforma)
Hušková, Aneta ; Slavík, Ladislav (vedoucí práce) ; Kumpan, Tomáš (oponent)
Práce je zaměřena na konodontovou biostratigrafii kolem hranice silur/devon v pražské synformě na dvou profilech - Na Požárech a Praha-Radotín. Tyto profily byly vybrány pro studium diverzity konodontové fauny a jejích změn v rozdílných karbonátových prostředích - mělkovodních a hlubokovodních vápenců kolem hranice silur/devon, aby bylo zjištěno, jestli změny batymetrických podmínek ovlivňují diverzitu taxonů náležejících čeledi Spathognathodontidae. Bylo odebráno 22 vzorků (13 z lokality Praha-Radotín a 9 z lokality Na Požárech), které byly laboratorně zpracovány. Jednotlivé elementy byly následně studovány pomocí světelné mikroskopie. Četnost konodontových elementů z obou profilů je velmi vysoká (přes tisíc elementů) a získaný materiál vykazuje vysokou diverzitu i disparitu u zástupců čeledi Spathognathodontidae. Celkem bylo identifikováno 17 taxonů a byl popsán nový druh Zieglerodina petrea, který je díky své jasně odlišitelné morfologii snadno rozpoznatelný a mohl by usnadnit identifikaci spodní hranice devonu v rámci pražské synformy. Globální využití této morfologie však bude vyžadovat další podrobné studie. Na obou profilech se hojně vyskytují i zástupci čeledi Icriodontidae, což je oproti původnímu očekávání překvapivé. Pro základní mikrofaciální charakteristiku a interpretace...

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.