Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 10 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
GENE EXPRESSION AND IMMUNOLOGICAL RESPONSE IN MICE EXPOSED TO ZnO NANOPARTICLES
Rössner ml., Pavel ; Vrbová, Kristýna ; Strapáčová, S. ; Rössnerová, Andrea ; Ambrož, Antonín ; Brzicová, Táňa ; Líbalová, Helena ; Javorková, Eliška ; Zajícová, Alena ; Holáň, Vladimír ; Kulich, P. ; Večeřa, Zbyněk ; Mikuška, Pavel ; Coufalík, Pavel ; Křůmal, Kamil ; Čapka, Lukáš ; Dočekal, Bohumil ; Šerý, Omar ; Machala, M. ; Topinka, Jan
We analyzed gene expression changes in the lungs and the immunological response in splenocytes of mice exposed by inhalation of ZnO nanoparticles (NP). Adult female ICR mice were treated for three days and three months, respectively. Analysis of differential expression in genes involved in oxidative stress was conducted using quantitative RT-PCR. The potential immunotoxic and immunomodulatory effects of ZnO NP were analyzed by phenotyping and cytokine production by splenocytes after three months exposure. Three days exposure resulted in down-regulation of GCLC, GSR, HMOX-1, NQO-1, NF-kB2, PTGS2 and TXNRD1 mRNA expression; three months exposure increased the expression of these genes. Three months exposure caused a significant decrease in the percentage of granulocytes in the spleen cells, and affected the production of IL-10 and IL-6 by lipopolysaccharide-stimulated leukocytes. In summary, our study revealed changes in the expression of genes involved in the oxidative stress response following acute ZnO NP exposure. Subchronic ZnO NP exposure induced immunomodulatory effects in the spleen.
Zpracování studie revitalizace malého vodního toku
KULICH, Petr
Cílem této diplomové práce je zpracovat návrh revitalizačního opatření toku Biřkovského potoka včetně návrhu poldru "Karlovky a Nivy". Navržené opatření by mělo ochránit obec Biřkov před bleskovou povodní a dále podpořit zvýšení, jak vodohospodářské, tak ekologické stability daného povodí. Řešení vychází z vyhodnocení podkladů hydrologických, pedologických, hydrogeologických a vegetačních i z výsledků podrobného terénního průzkumu zájmového území uváděné dále v diplomové práci.
Dynamická analýza koleje
Kulich, Pavel ; Salajka, Vlastislav (oponent) ; Plášek, Otto (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá analytickým popisem dynamické soustavy vozidlo - kolej. Jsou popsány základní analytické modely koleje, které jsou následně rozšířeny za účelem přesnějšího popisu dynamických jevů při průjezdu vozidla. Cílem práce je sestavení modelu, který co nejvěrněji popisuje dynamické jevy v koleji. Sestavené modely jsou kvalitativně porovnány s daty naměřenými v terénu.
Single particle analysis of size-segregated aerosol in Prague city center
Marvanová, S. ; Skoupý, Radim ; Kulich, P. ; Bendl, J. ; Hovorka, J. ; Machala, M.
Particulate matter (PM) is omnipresent pollutant in the ambient air known to cause cardiovascular and respiratory diseases (WHO 2004). Recently, outdoor air pollution and particulate matter in outdoor air pollution were classified as carcinogenic to humans, Group 1 (IARC 2015). Especially, ambient PM of aerodynamic diameter < 100 nm, ultrafine particles, appears to be of great importance due to its high specific surface area and high number concentration (Hughes et al. 1998). Ultrafine particles also easily enter and are being transferred in organisms, and interact with cells and subcellular components (Oberdorster et al. 2005). As the evidence of ultrafine PM significance increased, size-fractionated PMs sampled by various cascade impactors have been employed into the toxicological studies on cell cultures or isolated cells, using the organic extracts of size-fractionated PMs (Topinka et al. 2013, Topinka et al. 2015) or directly the size-fractionated particles (Becker et al. 2003, Ramgolam et al. 2009, Reibman et al. 2002, Loxham et al. 2013, Jalava et al. 2006, Thomson et al. 2015, Jalava et al. 2015). The aim of this study was to evaluate shape and composition of size-segregated aerosol particles, sampled by high volume cascade impactor, using electron microscopy and energy dispersive X-ray spectroscopy (EDX).
Design obytné lodi
Kulich, Petr ; Zdařil, Zdeněk (oponent) ; Zvonek, Miroslav (vedoucí práce)
Tématem této diplomové práce je design obytné jachty, zaměřený na použití moderních technologií s cílem zefektivnění provozu. Lepších výsledků v oblasti úspory paliva a ekologie chci docílit využitím hybridního systému pohonu a solární energie. Dále jsem se zaměřil na provázání konstrukční a ergonomické stránky designu tak, abych docílil komfortního a bezpečného prostředí pro cestující.
Design reproduktoru
Kulich, Petr ; Sládek, Josef (oponent) ; Zvonek, Miroslav (vedoucí práce)
Předmětem této bakalářské práce je design reproduktorů. Zaměřil jsem se na sestavu reproduktorů typu 2.1, dva satelitní reproduktory a subwoofer. Hlavním cílem tohoto návrhu je jednoduchá přenosnost a nastavitelnost sestavy. Tomu odpovídají použité technologie a ergonomické parametry. Zohledňoval jsem také cenu a interiérovou variabilitu.
Rekonstrukce železniční tratě Vsetín - Velké Karlovice mezi km 17,000 a km 19,950 včetně návrhu technologie prací
Kulich, Pavel ; Pokorný, Ondřej (oponent) ; Říha, Tomáš (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá rekonstrukcí železničního svršku a úpravou geometrických parametrů koleje na vybraném úseku železniční tratě Vsetín – Velké Karlovice. Při návrhu je brán zřetel především na stávající objekty tratě, a to přejezdy, propustky, zastávky, mostní objekty apod. Součástí práce je také návrh obnovy odvodnění tratě a technologie prací. Veškeré úpravy jsou v souladu s platnými právními předpisy.
Problematika úložišť jaderného odpadu v ČR a jejich vlivu na životní prostředí - analýza vlivu na příkladu vybrané lokality
KULICH, Petr
Práce se zabývá aktuální situací týkající se problematiky ukládání jaderného odpadu v České republice a analýzou vlivu na okolní krajinu v rámci konkrétní lokality Březový potok nedaleko obce Pačejov v Plzeňském kraji. Práce hodnotí potenciální dopad na jednotlivé složky krajiny, zemědělskou výrobu a obyvatele.
Analýza elektronického obchodu a realizace vybraných opatrení
Kulich, Petr ; Stříteský, Václav (vedoucí práce) ; Štědroň, Bohumír (oponent)
Cílem této práce je navržení sady opatření, jejichž realizace by měla vést ke zvýšení úspěšnosti elektronického obchodu společnosti EuroCup Agency s.r.o. Dále pak vytvoření harmonogramu jejich realizace, stanovení cílů celkové realizace a uvedení opatření patřících do první etapy přímo do praxe. Práce se pro splnění zmíněných cílů opírá zejména o uvedení komplexního teoretického přehledu možností pro zvýšení úspěšnosti elektronických obchodů a o rozsáhlou analýzu sledovaného elektronického obchodu. Tato analýza se zaměřuje na trh společnosti, cílové segmenty a konkurenci, prodeje společnosti, offline konverzní poměr, statistiky získané pomocí nástroje Google Analytics a použitelnost elektronického obchodu.
Metody zvyšování konverzního poměru elektronického obchodu
Kulich, Petr ; Stříteský, Václav (vedoucí práce) ; Štědroň, Bohumír (oponent)
Bakalářská práce se zabývá komplexním pohledem na konverzní poměr - ukazatel, jehož využití je nezbytné pro správné vyhodnocování úspěšnosti na intenetu. Teoretická část poskytuje obecné informace o konverzích a konverzním poměru, jejich klasifikaci, způsobech a nástrojích pro jeho měření. Dále také popisuje celou řadu oblastí, jejichž zlepšení často vede k několikanásobnému zvýšení konverzního poměru. Poznatky z této části byly aplikovány na konkrétní situaci společnosti EuroCup Agency s.r.o. a jejího internetového obchodu. Tato společnost se zabývá prodejem sportovních trofejí a upomínkových předmětů. Výstupem bakalářské práce je sada doporučení pro zvýšení konverzního poměru elektronického obchodu. Tato doporučení vychází z provedené analýzy současného stavu.

Viz též: podobná jména autorů
6 KULICH, Petr
2 Kulich, Pavel
6 Kulich, Petr
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.