Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 78 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Edukace u pacientů s homocystinurií
Paterová, Terezie ; Kulhavá, Miluše (vedoucí práce) ; Kulířová, Veronika (oponent)
Bakalářská práce se zabývá problematikou edukací pacientů a rodičů nezletilých pacientů s onemocněním homocystinurie. Je zaměřená na edukační roli sestry v metabolické ambulanci, kde jsou tito pacienti dispenzarizováni. Teoretická část popisuje dědičné metabolické poruchy (DMP), zvláště homocystinurii a charakterizuje edukace obecně i edukace zaměřené na pacienty s homocystinurií. Praktická část byla realizována dotazníkovým šetřením u pacientů a rodičů (zákonných zástupců) nezletilých pacientů anonymním nestandardizovaným dotazníkem vlastní konstrukce. Kritériem pro oslovení a výběr respondentů byla potvrzená diagnóza homocystinurie. Vzhledem k malé incidenci (1:83 000) tohoto onemocnění v České republice (ČR), bylo respondentů dvacet. Cílem výzkumu bylo zjistit, jsou-li tito pacienti dostatečně a srozumitelně edukováni a jsou-li pacientem preferovány jiné formy edukací v této oblasti, než byly doposud používány. Jednotlivé položky výzkumu jsou podrobně vyhodnoceny a zpracovány formou grafů a tabulek. Z výsledků dotazníkového šetření vyplynulo, že edukace jsou prováděny srozumitelnou formou a pacienti považují edukace za významnou součást léčby. Ze strany pacientů byla vyjádřena spokojenost s formou, průběhem i obsahem edukací. Bylo však také zjištěno, že pacienti nemají dostatečné informace...
Komplikace systémové trombolýzy u pacientů s CMP
Drbohlavová, Šárka ; Di Cara, Veronika (vedoucí práce) ; Kulhavá, Miluše (oponent)
Mozkové mrtvice jsou jednou z nejzávažnějších onemocnění, které často vedou k trvalé invaliditě, v některých případech i ke smrti. V současné době je doporučována široce dostupná léčba intravenózní trombolýzou. Cílem diplomové práce bylo analyzovat komplikace u pacientů s ischemickou cévní mozkovou příhodou, léčených intravenózním systémovým trombolytikem a vymezit role sestry na jednotce intenzivní péče (JIP) v péči o tuto skupinu pacientů a zmapovat faktory ovlivňující výsledek léčby. Pro získání dat jsme zvolili smíšenou formu výzkumu. Kvantitativní část byla retrospektivně vyhodnocena na základě dat z registru SITS. Výzkumný vzorek tvořili pacienti, kterým byla aplikována intravenózní trombolýza (IVT) v období leden 2014 až prosinec 2015. Analyzujeme komplikace léčby, pohlaví pacientů léčených IVT, přítomné rizikové faktory, časové údaje, tíži deficitu před léčbou a po ní. Dále sledujeme, kam je pacient po IVT propuštěn a kolik pacientů je tři měsíce po léčbě, schopno setrvat v domácím prostředí. Kvalitativní část šetření byla vyhodnocena na základě polostrukturovaných rozhovorů se sestrami pracujícími na JIP centra vysoce specializované péče o pacienta s iktem. Sledovali jsme jejich zkušenosti s tímto druhem léčby, monitoraci komplikací a jejich řešení. Na základě kvantitativního šetření jsme...
Informovanost žen o problematice umělého ukončení těhotenství.
Bittnerová, Laura ; Kulhavá, Miluše (vedoucí práce) ; Šimonová, Daniela (oponent)
Hlavním cílem mé bakalářské práce je zjistit, jak jsou ženy informovány o problematice umělého ukončení těhotenství. Práce je rozdělena na teoretickou a výzkumnou část. V teoretické části jsem stručně definovala interrupci, popsala vývoj interrupce v kontextu dějin, a to obecně i jen na území České republiky. Dále jsem popsala základní pohledy na interrupci, metody interrupce, postabortivní syndrom a doporučené zásady, které by žena po podstoupení umělého ukončení těhotenství měla dodržovat. Tyto informace jsem získala studiem odborné literatury. Ve výzkumné části jsem uvedla mnou zvolených šest dílčích cílů a dotazníkové otázky, které se k nim vztahují. Výzkum jsem vyhodnotila právě v rámci dílčích cílů, na které jsem hledala odpovědi. Jako metodu sběru dat k výzkumné části bakalářské práce jsem využila internetové dotazníkové šetření. Data jsem zpracovala pomocí tabulek a grafů. Z výsledku výzkumu vyplývá, že většina žen nějaké znalosti o problematice interrupce má, konkrétně například většina žen zná různé metody, jak je možné UUT provést, dále také mají dobré povědomí o rizicích a komplikací, které mohou s tímto výkonem nastat. Méně znalostí májí, o tom jaké zásady jsou po interrupci doporučovány dodržovat. Dále je z výzkumu patrné, že některé faktory jako je například věk, vzdělání, náboženské...
Porodní poranění ženy při vaginálním porodu pohledem porodní asistentky.
Fabiánová, Pavlína ; Kulhavá, Miluše (vedoucí práce) ; Jurigová, Gabriela (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou porodních poranění žen při vaginálním porodu. Cílem této práce bylo shrnout znalosti anatomie porodních cest a problematiky porodních poranění. V praktické části práce bylo cílem zjistit, jaká je informovanost žen v dané problematice, jaká jsou nejčastější porodní poranění či zda má příprava hráze k porodu vliv na vznik porodních poranění. Teoretická část práce popisuje ve stručnosti anatomii ženských porodních cest, v rozsahu, který je dle mého názoru dostatečný pro porodní asistentky. Dále jsou zde popsány jednotlivé druhy porodních poranění a jejich ošetření. Péče o porodní poranění v období šestinedělí, je další problematikou, která byla rozebrána v teoretické části. Dále jsem zde uvedla jednotlivé metody prevence porodních poranění. V praktické části jsem pracovala s informacemi, získanými z kvantitativního dotazníkového šetření, které probíhalo na odděleních šestinedělí Gynekologicko- porodnické kliniky 1. lékařské fakulty a Univerzity Karlovy v Praze. Z výzkumného šetření vyplynulo, že nejčastějším porodním poraněním je epiziotomie a ruptura. Zda má příprava hráze k porodu vliv na vznik poranění hráze se v tomto výzkumu nepotvrdilo, tyto výsledky však přisuzuji povaze pracoviště (perinatologické centrum), ve kterém výzkum probíhal. Práci mohou...
Pohled rodičky na roli otce v průběhu těhotenství a při porodu.
Honetschlägerová, Lucie ; Kulhavá, Miluše (vedoucí práce) ; Kolek, Petr (oponent)
Tématem mé bakalářské práce je pohled rodičky na roli otce v průběhu těhotenství a při porodu. Práce je rozdělena na část teoretickou a na část praktickou. Teoretická část se zabývá stručně historií této problematiky, přípravami v průběhu těhotenství na zcela jiný život, jaký význam mají psychoprofylaktické kurzy, pozitiva a negativa otcovy přítomnosti u porodu a jaké jsou role partnera u porodu. Hlavním cílem praktické části bylo zjistit, zda aktivní či pasivní pomoct partnera v průběhu těhotenství ovlivnila psychický stav ženy, zda partneři navštěvují psychoprofylaktické kurzy, jak rodičky hodnotí přítomnost partnera u porodu, jaké role splňoval partner u porodu a zdali společná účast u porodu měla vliv na jejich vzájemný vztah. K dosažení cílů byla zvolena metoda kvantitativního výzkumu formou dotazníkového šetření. Dotazníky byly rozdány ženám, které měly partnera u porodu. Výzkumem bylo zjištěno, že většina dotazovaných žen si nemůže stěžovat na nedostatek pozornosti ze strany partnerů, ať už se jedná o těhotenství chtěné či nechtěné. Z výzkumu také vyplývá, že vesměs u všech dotazovaných žen byla přítomnost otce u porodu přáním oboustranným. V menšině případů se jednalo o přání ze strany žen, kdy jim partneři vyhověli. Dalším poznatkem z mého výzkumu je zjištění, že ženy nepovažují za...
Ošetřovatelská péče u ženy s diagnózou fetus mortuus na porodním sále
Rus, Alice ; Endlicherová, Jana (vedoucí práce) ; Kulhavá, Miluše (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou mrtvého plodu. Práce má část teoretickou a praktickou. V teoretické části je v jednotlivých kapitolách rozebírána terminologie rozlišující porod a potrat, porod mrtvého plodu včetně vhodného užití epidurální analgezie. Dále se věnuji psychologické problematice v průběhu porodu. Poslední kapitola teoretické části se zabývá sociálně právní podporou rodičů. Praktická část je věnována kazuistice z porodního sálu, kde rozebírám konkrétní případ. Hlavní důraz je kladen na důležitost ošetřovatelského procesu v péči o ženu s vhodným určením ošetřovatelských diagnóz a jejich kompletní realizací. Výstupem z mé bakalářské práce je doporučení pro praxi. Práce jako celek je určena porodním asistentkám a studentkám porodní asistence. Bakalářská práce je pro přehlednost doplněna přílohami. klíčová slova: Ošetřovatelská péče, fetus mortuus, porodní sál, intrauterinní úmrtí plodu
Informovanost žen o prevenci karcinomu prsu
Červinková, Barbora ; Di Cara, Veronika (vedoucí práce) ; Kulhavá, Miluše (oponent)
Prevence karcinomu prsu formou mammografického screeningu je jedním z nejdůležitějších faktorů podílejících se na včasné diagnostice a snižování úmrtnosti na tento karcinom, který je u žen v České republice nejčastěji se vyskytujícím zhoubným nádorem. Cílem práce bylo prozkoumat předchozí využívání plošných screeningových a preventivních opatření ženami, které posléze onemocněly karcinomem prsu. Šetření probíhalo pomocí dobrovolného anonymního dotazníkového výzkumu na 163 náhodně vybraných pacientkách, které docházely do ambulancí kliniky zabývající se péčí o pacientky s karcinomem prsu. Hlavní hypotézy bakalářské práce: 1) Více než 50% žen testovaného souboru bylo informováno o doporučení pravidelné účasti na vyšetření prováděných v rámci screeningového vyšetření karcinomu prsu (mammografické vyšetření). 2) Více než 50% žen testovaného souboru se pravidelně (opakovaně) účastnilo vyšetření prováděných v rámci screeningového vyšetření karcinomu prsu (mammografické vyšetření). 3) Více než 50% žen testovaného souboru podstoupilo vyšetření prsu mimo rámec screeningové vyšetření karcinomu prsu (sonografické vyšetření). 4) Více než 50% žen testovaného souboru pravidelně provádělo samovyšetření prsu (palpační vyšetření). Stanovené hypotézy potvrzeny nebyly. Nicméně výsledkem je zjištění, že zdrojem...
Srovnání znalostí všeobecných sester a praktických sester o prevenci a léčbě dekubitů
Krajč, Lukáš ; Kordulová, Pavla (vedoucí práce) ; Kulhavá, Miluše (oponent)
Pro svoji bakalářskou práci jsem zvolil oblast dekubitů. Dekubitus je závažnou komplikací, která postihuje všechny věkové skupiny pacientů a snižuje jejich kvalitu života. Výskyt dekubitů patří mezi základní indikátory kvality léčebné a ošetřovatelské péče a je pečlivě monitorován. Nicméně vznikají i navzdory kvalitní a profesionální péči ošetřovatelského personálu,neboť existují faktory,které při vzniku dekubitu ovlivnitnedokážeme. Ve fázi, kdy tedy již došlo ke vzniku dekubitu, přichází na řadu léčba. Stejně jako dnes již není možné pojímat dekubitusjako samostatnýproblém,taki jeho léčba musí být pojata komplexně. Na prevenci i léčbu proleženin jsou ročně vynakládány nemalé finanční částky. Nejefektivněji vynaložené finanční prostředky jsou na prevenci, která cíleně chrání pacienty před poškozením jejich zdraví. V teoretické části otevírám problematiku dekubitů. Především se zaměřuji na diagnostiku, léčbu a prevenci.Podkladypro vypracování práce jsem čerpal na základě rešerše vytvořené v Národní lékařské knihovně. Zahrnuto bylo i doporučení European Pressure Ulcer Advisory Panel - EPUAP. Ve své práci používám citační normu ISO 690. Metodika: Pro vypracování bakalářské práce jsem zvolil kvantitativní formu výzkumu. Kvantitativnísběr dat pomocí strukturovanéhodotazníkového šetření, který zjišťuje...
Ošetřovatelská péče o dítě s juvenilní idiopatickou artritidou
Bobitko, Julia ; Lukášová Jeřábková, Lenka (vedoucí práce) ; Kulhavá, Miluše (oponent)
Juvenilní idiopatická artritida patří mezi nejčastější revmatologické choroby, které postihují děti ve věku do 16 let. Kvůli nejasné etiologii je dané onemocnění považované za nevyléčitelné. Vzhledem k velmi nízké informovanosti o tomto onemocnění je má práce zaměřená na ošetřovatelskou péči o dítě s juvenilní idiopatickou artritidou Hlavním cílem bylo popsat ošetřovatelskou péči o dětského pacienta s daným onemocněním a tím zvýšit informovanost o juvenilní idiopatické artritidě. Dalším cílem bylo vytvořit informační materiál pro zvýšení povědomí laické veřejnosti o daném onemocnění. Pro naplnění těchto cílů byla zvolena metoda případové studie. V praktické části bakalářské práce byl popsán ošetřovatelský proces pacienta s daným onemocněním, doplněný o model Mary Hendersonové. Informace jsem čerpala především ze zdravotnické dokumentace, rozhovoru s rodiči, zdravotnickým personálem a při poskytování ošetřovatelské péče zvolenému pacientovi. Na základě zjištěných informací a poznatků během hospitalizace pacienta, byla popsána specifika ošetřovatelské péče o dítě s juvenilní idiopatickou artritidou a vytvořen informační materiál, který je určen pro laickou veřejnost. klíčová slova: juvenilní idiopatická artritida, ošetřovatelská péče, revmatologie, pediatrie ošetřovatelství, artritida
Ošetřovatelská péče o pacientku s karcinomem prsu s intravenózním portem
Suková, Markéta ; Di Cara, Veronika (vedoucí práce) ; Kulhavá, Miluše (oponent)
Pro mou bakalářskou práci jsem si vybrala téma, které souvisí s ošetřovatelskou péčí o pacientku s karcinomem prsu se zavedeným intravenózním portem a s indikací k chemoterapii. Téma jsem zpracovávala na základě mých dlouholetých zkušeností s intravenózními porty na odběrovém centru. Karcinom prsu si stále udržuje prvenství v nádorových onemocněních a ročně na něj zemře mnoho žen. Jeho léčba vyžaduje specifika a je velice zdlouhavá. Velkým přínosem v této oblasti jsou právě intravenózní portové systémy. Při jejich používání se objevují i komplikace, které mnohdy brání rychlejšímu průběhu léčby. V závěru práce jsem popsala vyjádření pacientky a zdravotnického personálu se spokojeností s těmito dlouhodobými žilními vstupy. Cílem práce bylo poukázat na výhody a nevýhody intravenózních portů a jejich používání při léčbě onkologických pacientů. Zaměřila jsem se především na ošetřovatelské postupy a péči o intravenózní port v průběhu léčby, po léčbě a také na odběry krve související s onkologickou léčbou. Metodou práce je kazuistika u pacientky, která se dlouhodobě léčí s karcinomem prsu na onkologickém stacionáři. Informace jsem čerpala z odborné literatury, z českých a zahraničních článků a z dokumentace pacientky. Hlavním výsledkem této studie je zjištění, že intravenózní porty značně usnadňují...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 78 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 Kulhavá, Marcela
2 Kulhavá, Markéta
1 Kulhavá, Michaela
1 Kulhavá, Miroslava
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.