Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Nádorová onemocnění a zdravý životní styl: Socio-epidemiologická studie
Coganová, Klára ; Dzúrová, Dagmar (vedoucí práce) ; Kulhánová, Ivana (oponent)
Prevalence nádorových onemocnění v celosvětovém měřítku stále stoupá, rychleji v ekonomicky vyspělých zemích. Přitom dle současných vědeckých poznatků by se nejméně jedné třetině případů dalo předejít osvojením zdravého životního stylu. Předkládaná práce si proto kladla za cíl analyzovat prevalenci nádorových onemocnění v souvislosti se životním stylem obyvatel evropských zemí, resp. 63 772 respondentů studie SHARE (The Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe). Práce obsahuje teoretické ukotvení problému a analytickou část. V empirické části byly sledovány rozdíly v prevalenci onemocnění respondentů z 16 evropských zemí. Metodou binární logistické regrese byl analyzován vztah mezi výskytem nádorových onemocnění celkem a skupinami onemocnění vymezenými konzumací alkoholu, kouřením, obezitou a životním stylem respondentů. Zkoumání bylo rozšířeno o sumarizující ukazatel Index zdravého životního stylu sestaveného z proměnných kouření, nárazová konzumace alkoholu, pohybová aktivita, tělesná hmotnost a konzumace ovoce a zeleniny. Analýza mimo jiné prokázala, že s poklesem indexu zdravého životního stylu se riziko výskytu nádorových onemocnění u mužů i u žen zvyšovalo, výrazněji u mužů. Klíčová slova: nádorová onemocnění, prevalence, index zdravého životního stylu, SHARE, respondent, binární...
Nádorová onemocnění prsu, děložního hrdla a varlat - epidemiologie, screening a prevence
Altová, Anna ; Lustigová, Michala (vedoucí práce) ; Kulhánová, Ivana (oponent)
Tato práce se zabývá problematikou nádorů prsu, děložního hrdla a varlat se zaměřením na jejich epidemiologii, screening a prevenci. Pomocí ukazatelů úmrtnosti a incidence je zde popsána epidemiologická situace v Česku a vybraných zemích EU. Prvním hlavním cílem práce je analyzovat míry účasti žen na screeningových vyšetřeních rakoviny prsu a děložního hrdla a pravidelných gynekologických prohlídkách za využití dat získaných z Všeobecné zdravotní pojišťovny. Bylo zjištěno, že míry účasti na screeningu prsu jsou ovlivněny věkovou strukturou. Míry účasti na cervikálním screeningu a gynekologických vyšetřeních ve sledovaném období od roku 2009 do roku 2017 rostou. Druhým cílem je zjistit, do jaké míry je česká mládež informována o možnostech samovyšetřování prsu a varlat za pomoci dat z dotazníků k výukovému programu "Zdravé koule". Znalosti studentů, kteří se programu účastnili, byly omezené. Byly však nalezeny rozdíly ve zdravotním chování a zdravotní gramotnosti mezi pohlavími a věkovými skupinami.
Dlouhodobé trendy vývoje odvratitelné úmrtnosti v zemích střední a východní Evropy
Kulhánová, Ivana ; Burcin, Boris (vedoucí práce) ; Kučera, Tomáš (oponent)
Cílem této práce je analýza vývoje odvratitelné úmrtnosti ve vybraných zemích střední a východní Evropy v letech 1980-2005. Od pádu komunistického režimu v roce 1989 se úmrtnost v České republice snižovala mnohem rychleji v porovnání s ostatními zeměmi střední a východní Evropy. Koncept odvratitelné úmrtnosti je používán jako nástroj měření efektivnosti zdravotního systému v rámci snižování intenzity úmrtnosti populace. Použitím dvourozměrné dekompozice intervalové naděje dožití mezi věky 0 a 75 let byly zjistěny příspěvky jednotlivých kategorií příčin úmrtí. Výsledky časové analýzy nasvědčují, že zkvalitnění lékařské péče a preventivních opatření a změna životního stylu významně přispěly k nárůstu intervalové naděje dožití mezi roky 1980 a 2005. Naopak při studiu územních rozdílů úmrtnosti nebyl vliv zdravotního systému jednoznačně prokázán. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.