Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 167 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Konfiskace a činnost mimořádných lidových soudů v období 1945 - 1948
Feniková, Petra ; Kuklík, Jan (vedoucí práce) ; Šouša, Jiří (oponent)
Konfiskace v letech 1945-1948 a činnost mimořádných lidových soudů v jednotlivých regionech Abstrakt Obsahem této práce je pojednání o konfiskaci nemovitého i movitého majetku po druhé světové válce dle dekretů prezidenta Edvarda Beneše a současně o retribučním soudnictví, které bylo realizováno zejména prostřednictvím mimořádných lidových soudů, a jehož základem je rovněž dekretální normotvorba. Práce obsahuje nejen výklad dekretů a jejich prováděcích předpisů, ale také exkurz do období jejich přípravy a vzniku, ze kterého je možno čerpat souvislosti a význam některých ustanovení právních předpisů, který samotný legislativní text nemůže poskytnout. Součástí práce je také popis několika konkrétních případů projednávaných před mimořádnými lidovými soudy, ale i konkrétní případy správního řízení, jehož obsahem byla konfiskace movitého i nemovitého majetku. Jak poválečná konfiskace majetku, tak retribuční soudnictví, byly jednak reakcí na válečné události (nelegitimní přesuny majetku, válečné zločiny páchané na obyvatelstvu), tak prostředkem obnovy poválečného Československa. Legislativa k oběma tématům nebyla vytvářena živelně v reakci na konec válečného konfliktu, ale byla dlouhodobě připravována již na úrovni exilové vlády a mezinárodních organizací ještě za doby války. Cílem autora bylo mimo obecného výčtu...
Vyšetřování protistátní trestné činnosti příslušníků československé armády v letech 1948 - 1989
Polnar, Stanislav ; Soukup, Ladislav (vedoucí práce) ; Klimko, Jozef (oponent) ; Kuklík, Jan (oponent)
Vyšetřování protistátní trestné činnosti příslušníků československé armády vletech 1948 - 1989 Abstrakt Cílem této disertační práce je rekonstruovat proces vyšetřování politické delikvence příslušníků československé armády, respektive jiných příslušníků ozbrojených sil, v periodě let 1948 - 1989. Autor se zaměřil na popis problematiky v širším kontextu vývoje socialistického práva, československého státu a dobové mocensko-politické struktury. V řešení uvedeného tématu bylo použito metod právněhistorické vědy, tedy ve své podstatě interdisciplinárního přístupu na rozhraní právní a historické vědy. Oborově text spadá do oblasti recentního oboru trestního práva hmotného a procesního. Kromě rozboru podstaty protistátní trestné činnosti disertace obsáhle čerpá z archívních dokumentů spisové povahy jakožto aktů aplikace práva vyšetřujících bezpečnostních orgánů a orgánů vojenské prokuratury. Při tom se text práce opírá i o rozbor takových méně tradičních historických pramenů, jejichž použití je obvykle spojováno s předmětem soudobých dějin, konkrétně například o filmové dokumenty či vzpomínky přímého účastníka. Uvedený základní algoritmus badatelské práce se autor pokusil vsadit do kontextu vývoje politického vývoje Československa po únorových událostech roku 1948. Provedeným výzkumem bylo zjištěno, že...
Vývoj prokuratury v okrese Trutnov v letech 1949 - 1993
Jarolínová, Veronika ; Kuklík, Jan (vedoucí práce) ; Gábriš, Tomáš (oponent) ; Soukup, Ladislav (oponent)
Vývoj prokuratury v okrese Trutnov v letech 1949 - 1993 Abstrakt v českém jazyce Předkládaná práce se zabývá vznikem, vývojem a činností Okresní prokuratury v Trutnově v letech 1949 - 1993. Časové vymezení této práce je ohraničeno na počátku rokem 1949, kdy došlo ke vzniku okresních prokuratur jako zcela nového typu úřadů veřejné žaloby, a na konci rokem 1993, kdy byla přijata zcela nová právní úprava státních zastupitelství, která již neměla kořeny v období komunistického Československa. Práce se v první části zabývá organizací a postavením úřadů veřejné žaloby z historicko - právního úhlu pohledu, přičemž do jeho rámce je začleněn vznik Okresní prokuratury v Trutnově. Navazující druhá část se zabývá věcnou působností prokuratury, hlavními zásadami její činnosti, kvalifikací a etikou prokurátora. Zejména je zde pojednáno podrobněji o problematice prokurátorského dozoru, jehož integrálními složkami byly všeobecný dozor, trestní stíhání osob a dozor nad zachováním zákonnosti v přípravném řízení trestním, dozor nad zákonností postupu a rozhodování soudů a státních notářství a dozor nad zachováním zákonnosti v místech, kde se vykonává vazba, trest odnětí svobody, ochranné léčení a ochranná výchova. Třetí část této práce se zaměřuje na vnitřní organizaci práce prokuratury a vedení registraturních pomůcek. Do...
Volební právo v Anglii v 19. a na počátku 20. století
Klener, Vavřinec ; Kuklík, Jan (vedoucí práce) ; Seltenreich, Radim (oponent)
Volební právo v Anglii v 19. a na počátku 20. století Abstrakt Diplomová práce se zabývá problematikou volebního práva v Anglii v 19. a na počátku 20. století. Pozornost je na prvním místě věnována reformním zákonům upravujícím volby do Dolní sněmovny Parlamentu Spojeného království, přijatým v letech 1832, 1867, 1884-85, 1918 a 1928. Uskutečnění těchto reforem vedlo k přechodu od původní archaické podoby volebního práva, přetrvávající bez větších změn z období pozdního středověku, ke všeobecnému, rovnému, přímému a tajnému volebnímu právu v podobě, která ve Spojeném království s drobnými změnami panuje do současnosti. Tato transformace byla završena v roce 1928. Mimo to je rovněž zmíněn vývoj právní úpravy komunálních voleb, změny v pasivním volebním právu a další legislativa týkající se voleb, zejm. legislativa potýkající se s volební korupcí. Nastíněna je také politicko-společenská debata týkající se volební reformy, a to s důrazem na debatu parlamentně relevantní. Vlastní text práce je členěn do šesti částí sledujících chronologický vývoj. První část je zaměřena na popis a zhodnocení nereformovaného volebního práva, panujícího před rokem 1832. Ve druhé části jsou rozebrány okolnosti přijetí a důsledky "Velké volební reformy" z roku 1832. Třetí část se zaobírá časovým úsekem mezi reformami z let 1832 a...
Vývoj anglického parlamentu - od počátků do konce 15. století
Vovchuk, Oleksandr ; Kuklík, Jan (vedoucí práce) ; Seltenreich, Radim (oponent)
Vývoj anglického parlamentu - od počátků do konce 15. století Abstrakt Tato diplomová práce je věnována procesu utváření anglického parlamentu, a to od vydání Magny Charty až do začátku vládnutí dynastie Tudorovců. Skládá se z úvodu, závěru a 13 kapitol s tím, že kapitola pátá má rovněž podkapitoly. První kapitola popisuje kořeny vzniku parlamentu a jeho souvislost s witanem, respektive Velkou radou panovníka. Druhá kapitola se věnuje období vládnutí Jana Bezzemka, které vyústilo ve vzpouru baronů a následné přijetí Magny Charty. Poté jsou zde rozebírána ustanovení Magny Charty a její význam pro tehdejší anglickou společnost a vývoj parlamentu, jakož i význam, který nabyla s uplynutím následujících století. Třetí kapitola se zabývá obdobím vládnutí Jindřicha III., ve kterém klíčový význam měla vzpoura baronů pod vedením Simona z Monfortu, jenž pro zajištění svého mocenského postavení svolal parlament, na kterém byli mimo jiné přítomní i zástupci měst a rytíři. Čtvrtá kapitola povídá o vývoji parlamentu za doby vládnutí Eduarda I., který ve mnohem navázal na Simona z Monfortu a pokračoval svolávat parlament. Rovněž během tohoto období parlament se začal formovat do své klasické podoby, pokud jde o reprezentaci, a zástupci měst a hrabství začali být pravidelně svoláváni na jednání parlamentu. Kapitola se také...
Kořeny britského parlamentu v anglosaském období
Nevyjel, Jan ; Kuklík, Jan (vedoucí práce) ; Seltenreich, Radim (oponent)
Tato magisterská práce je výsledkem snahy o analýzu Witenagemotu, anglosaského zemského shromáždění, a to především jeho ústavních funkcí a vztahu k anglickému panovníkovi v průběhu své existence od 7. do 11. století. Na začátku se práce zabývá etymologií a vymezením termínu Witenagemot, kterým je shromáždění označováno nejen v dobových pramenech, ale také v anglické historiografii. Dále kritickým zhodnocením dobových pramenů a dostupné anglické odborné literatury rozebírá v příslušných kapitolách původ, vývoj, organizaci a základní funkce anglosaského zemského shromáždění v anglickém království. V těchto kapitolách je kladen důraz zejména na vydávání anglosaských listin, privilegií a patronátů, na udělování prelatur a jmenování do šlechtických stavů a úřadů, na výkon spravedlnosti a na tvorbu anglosaských zákoníků jako významného pramene anglosaského práva. Práce se dále zabývá právem shromáždění volit panovníka a jeho významem pro utváření anglosaského práva ve vztahu k panovníkovi v rámci anglického ústavního vývoje na sklonku a po zániku samotného shromáždění v druhé polovině 11. století. Pozornost je zde věnována především ke způsobu, jakým právo volit panovníka bylo využito k trvalé změně anglosaského práva a postavení anglického krále v kritických chvílích anglického státu v průběhu 11....
Omezování Židů ve veřejném a osobním životě za Protektorátu Čechy a Morava - právní předpisy a jejich aplikace v praxi
Bačová, Jitka ; Kuklík, Jan (vedoucí práce) ; Skřejpková, Petra (oponent)
Tato diplomová práce s názvem Omezování Židů ve veřejném a osobním životě za Protektorátu Čechy a Morava - právní předpisy a jejich aplikace v praxi se zabývá tím, jak byli Židé po nástupu nacistické okupace vyřazováni z veřejného a osobního života, přičemž se vše odehrávalo legální cestou. Práce se zabývá tím, jak bylo toto vyřazování Židů právně ukotveno. Práce je systematicky řazena a rozčleněna do deseti výkladových kapitol. Konkrétně se diplomová práce věnuje vzniku Protektorátu Čechy a Morava a jeho charakteristice, normotvorbě v protektorátu, počátkem řešení židovské otázky, která nastala již za druhé republiky, úvodu do židovské politiky v protektorátu, definici pojmu Žid v protektorátu, vyřazení Židů z veřejného života, rasovým zákazům, vyřazení židovských míšenců a manželů Židů z veřejného života, a závěrem omezení Židů v osobním životě. Klíčová slova Židé Protektorát Čechy a Morava Omezování ve veřejném a soukromém životě
Příprava a přijetí ústavních zákonů o československé federaci
Hlaváč, Martin ; Kuklík, Jan (vedoucí práce) ; Kindl, Vladimír (oponent)
1 Příprava a přijetí ústavních zákonů o československé federaci ABSTRAKT (ČESKY) Tato diplomová práce se zaměřuje na jednání, přípravu a následnou realizaci federalizace československého státu od ledna 1968 do prosince 1970. Zabývá se vnitropolitickou situací v kontextu státoprávního vývoje Československa a vývoje vztahů mezi federálními a národně-státními institucemi. Svoji práci jsem rozdělil do pěti kapitol. První kapitola poskytuje stručný úvod do vývoje československého ústavního práva a česko-slovenských vztahů v letech 1944-1967. Druhá kapitola podrobně popisuje jednání o připravovaných změnách státoprávního uspořádání, hlavní možnosti, o kterých se diskutovalo, proces přijetí příslušného ústavního zákona v říjnu 1968 a popis přijatého pojetí federace. Třetí kapitola se zabývá realizací československé federace, čtvrtá se zaměřuje na deformaci (re-centralizaci) federace, která vyústila v ústavní zákony přijaté v prosinci 1970. Pátá kapitola krátce popisuje zánik československé federace po "sametové revoluci" v roce 1989. Klíčová slova: Dějiny. Československo. Federace.
Popularita atletiky u české atletické veřejnosti a její sledovanost v České televizi
Kuklík, Jan ; Čáslavová, Eva (vedoucí práce) ; Štědroň, Bohumír (oponent)
Název: Popularita atletiky u české atletické veřejnosti a její sledovanost v České televizi Cíle: Cílem bakalářské práce je zjištění popularity atletiky u české atletické veřejnosti a komparace se získanými sekundárními daty o sledovanosti atletiky v České televizi. Metody: Názory a postoje k popularitě jsou u respondentů z atletické rodiny zjišťovány pomocí písemného dotazování. Pomocí rozhovoru na bázi hloubkového interview získáváme data o problematice tvorby pořadů o atletice v České televizi a jakým způsobem probíhá samotná příprava vysílání. Získaná sekundární data o sledovanosti atletiky v České televizi byla použita ke komparaci všech výsledkových částí. Pro vytvoření teoretické části práce byla použita metoda analýzy dokumentů. Výsledky: Získané výsledky ukazují, že atletika patří k populárním sportům. Ve výsledcích výrazně převažují názory mužů, kteří se také atletice věnují více než ženy. Atletika v České republice potvrzuje pravidlo, kdy počet sportujících mužů převyšuje ženy. Názory respondentů na doping je ucelený v tom, že podstatná část veřejnosti chce zpřísnění trestů. Za nejpopulárnější hvězdy světové atletiky česká atletická veřejnost považuje Usaina Bolta, Wayda van Niekerka a Mutazze Barshima a z atletických legend výsledky výrazně preferují osobnost Jana Železného. Atletická...
Retribuční soudnictví mimořádných lidových soudů ve středních Čechách
Němečková, Daniela ; Kuklík, Jan (vedoucí práce) ; Kindl, Vladimír (oponent) ; Vojáček, Ladislav (oponent)
ABSTRAKT
 Retribuční soudnictví mimořádných lidových soudů ve středních Čechách Dizertační práce si klade za cíl doplnit dosavadní literaturu o retribuci statistickým zpracováním dvou mimořádných lidových soudů - v Mladé Boleslavi a Kutné Hoře, odpovědět na stanovené výzkumné otázky a vytvořit metodiku pro vytváření jmenných seznamů obviněných osob, která může posloužit do budoucnosti jako podpůrný prostředek při vytváření nových jmenných seznamů jiných mimořádných lidových soudů. Dalším cílem bylo zjistit vliv laického prvku na rozhodování mimořádných lidových soudů. Zdrojem dat byly spisy ve stejnojmenných fondech uložených ve Státním oblastních archivu v Praze. Součástí práce je i sonda k Mimořádnému lidovému soudu v Praze. Ze spisů bylo zjištěno, že bylo u Mimořádného lidového soudu v Mladé Boleslavi obviněno 487 mužů a 124 žen, tudíž ženy tvořily pětinu obviněných a téměř pětinu odsouzených osob. Ze statistické analýzy dále vyplynulo, že průměrná žena měla větší šanci, že bude zproštěna viny, muži byli souzeni mírně přísněji. Tento mimořádný lidový soud stíhal zejména Čechy. Národnost ovšem měla vliv na délku trestu, která byla u Němců téměř dvojnásobná. Udavačství patřilo mezi nejčetnější trestné činy, na základě kterých byli obvinění obžalováni a posléze odsouzeni. Poté následovala propagace nacismu...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 167 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 Kuklík, Jan
1 Kuklík, Jiří
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.