Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 72 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Asfaltové směsi s vyšší životností za použití R-materiálu
Stromecký, Roman ; Musil, Vladimír (oponent) ; Kudrna, Jan (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá návrhem asfaltových směsí s vysokým modulem tuhosti (VMT) za použití R-materiálu. V teoretické části jsou popsány charakteristiky těchto směsí v ČR a ve Švýcarsku. Dále se tato část zabývá využíváním R-materiálu v ČR a ve vybraných státech světa, a také způsoby recyklací vozovek. Teoretická část se také zabývá použitými zkušebními metodami. V praktické části jsou navrženy dvě nové asfaltové směsi typu VMT s přídavkem 25 % R-materiálu. Jako podklad k návrhu těchto směsí byla použita směs typu VMT, který byla odebraná na obalovně. Byly provedeny zkoušky pojiv a na navržených asfaltových směsích, a taktéž na odebrané směsi z obalovny, byly provedeny vybrané funkční zkoušky (moduly tuhosti, odolnost vůči únavě, nízkoteplotní vlastnosti). Následně byly výsledky porovnány mezi sebou. Závěr práce je věnován modelování konstrukce vozovky pomocí programu LayEps, ve kterém bylo ověřeno, zda by navržené asfaltové směsi dokázaly ušetřit tloušťky konstrukcí vozovek.
Návrh asfaltové směsi s použitím 30 % R-materálu a její posouzení funkčními zkouškami
Horáček, Daniel ; Šperka, Pavel (oponent) ; Kudrna, Jan (vedoucí práce)
Cílem mojí bakalářské práce je návrh asfaltové směsi s vyšší životností (směsi typu VMT 16) a její následné posouzení vybranými funkčními zkouškami. Směsi VMT se používají pro ložní a podkladní vrstvy vozovek s vyšším dopravním zatížením. Hlavní myšlenkou této bakalářské práce je návrh takové asfaltové směsi, která bude složena z přírodních kameniv, recyklovaných asfaltových směsí a asfaltu modifikovaného pryžovým granulátem, a přesto si zachová dobré vlastnosti pro použití ve vozovce. Použití recyklovatelných asfaltových směsí umožní znovupoužít vybourané nebo vyfrézované asfaltové vrstvy, kterých je v současnosti vysoký přebytek a umožní snížit celkové náklady na stavbu nových asfaltových vrstev s vysokou kvalitou. V bakalářské práci je popis provedených empirických a funkčních zkoušek, podle nichž byla výsledná asfaltová směs navržena, a výsledky porovnány s TP151 - Asfaltové směsi s vysokým modulem tuhosti (VMT).
Úprava imunit v ústavním systému ČR
Malcová, Barbora ; Kudrna, Jan (vedoucí práce) ; Jirásková, Věra (oponent)
Úprava imunit v ústavním systému ČR Diplomová práce Úprava imunit v ústavním systému ČR se zabývá zakotvením imunity některých veřejných činitelů v tuzemském právním řádu. Popisuje objektivní právní stavy, ale i vývoj přijetí tohoto institutu akademiky i samotnými osobami, jimž výhody imunity svědčí. Po krátkém úvodu, jehož účelem je nastínit některé možné pohledy na institut a obecně rozšířené polopravdy o něm, pak práce vykládá termíny, jež se s tímto ústavním institutem pojí - pojmy jako indemnita, imunita hmotněprávní/procesněprávní, exempce. Hlavní část práce se pak podrobně věnuje jednotlivým typům imunit. První kapitola rozebírá imunitu poslanců a senátorů. Nastiňuje vývoj jejích ústavních základů, prezentuje aktuální úpravu s řadou konkrétních případů, kdy došlo ke zbavení imunity poslance či senátora, a zaobírá se vztahem ústavní úpravy s jednacími řády obou komor. Práce popisuje i vybrané problematické aspekty institutu, a k některým z nich dodává historickou i aktuální judikaturu. Druhá kapitola je věnována imunitě prezidenta republiky. Rozděluje odpovědnost nejvyššího představitele výkonné moci ve státě do několika kategorií, sumarizuje historii právní úpravy v rámci nejvýznamnějších ústavních změn, dopodrobna rozebírá proces podávání ústavní žaloby a ke sporným aspektům dokládá řádu...
Jaký Senát? Postavení Senátu v ústavním systému České republiky
Holásek, Jan ; Hřebejk, Jiří (vedoucí práce) ; Kudrna, Jan (oponent)
1 Autor: Mgr. Jan Holásek, LL.M. Shrnutí/Abstrakt Téma práce: Jaký Senát? Postavení Senátu v ústavním systému České republiky Rigorózní práce na téma "Jaký Senát? Postavení Senátu v ústavním systému České republiky" (dále rovněž jen "práce") diskutuje postavení a fungování Senátu České republiky. Záměrem této práce je vyzdvihnout základní principy dvoukomorových parlamentů, zmínit historii dvoukomorových struktur v moderní historii Československa a České republiky, popsat hlavní principy fungování druhých/horních komor v ústavních systémech, které mohou být pro český Senát inspirací, popsat principy zakotvení, fungování a pravomocí současného Senátu České republiky, včetně dosavadních návrhů na úpravu postavení Senátu v ústavním systému. Záměrem práce je rovněž zvážit způsoby, kterými by bylo možno posílit postavení Senátu v ústavním a politickém systému České republiky, navrhnout konkrétní úpravy pravomocí Senátu s cílem posílení jeho postavení tak, aby byl Senát respektován nejen politickými reprezentacemi, ale rovněž odbornou a veřejností a občany České republiky. Po úvodních ustanoveních se část první zabývá základními principy ústavně právního zakotvení Senátu a jeho historickým vývojem od založení prvního českého Senátu v roce 1920 do ustavení současného Senátu českého parlamentu v roce 1996. Část...
Judikatura soudů ve volebních věcech
Záleský, David ; Antoš, Marek (vedoucí práce) ; Kudrna, Jan (oponent)
Práce se zabývá analýzou judikatury českých soudů (zejména Ústavního a Nejvyššího správního soudu) v otázkách souvisejících s volbami a politickými stranami. Zaměřuje se především na analýzu institutů, jenž bývají často kritizovány malými politickými stranami jako narušující svobodnou politickou soutěž - konkrétně se jedná o uzavírací klauzule, rovnost hlasů, volební formule, státní financování stran, volební kauce a přístup stran do médií. Práce stručně představuje zakotvení těchto institutů v teorii, předestírá hlavní body jejich kritiky, a předkládá názor justice na sporné otázky s nimi související. U každého ze zkoumaných institutů se snaží vyložit, jak jsou tyto justicí chápány, přičemž klade hlavní důraz na zmapování hranice toho, jaké nastavení příslušných institutů je pro soudy ještě přijatelné, a kdy jsou případně již připraveny zasáhnout v zájmu ochrany svobodné politické soutěže.
Úloha a postavení poslaneckých klubů v ústavním systému České republiky
Červinka, Lukáš Lev ; Syllová, Jindřiška (vedoucí práce) ; Kudrna, Jan (oponent)
- 144 - Abstrakt Úloha a postavení poslaneckých klubů v ústavním systému České republiky Tato diplomová práce se snaží zaplnit bílá místa na mapách ústavního systému České republiky podrobným zkoumáním a popisem úlohy a postavení poslaneckých klubů v něm. V žádném případě se však nejedná o obecný úvod do problematiky, nýbrž o komplexní studii aktérů tak nadmíru významných a vlivných, že je až s podivem, jak dlouho zůstávali mimo zájem hlavního proudu vědeckého bádání v naší zemi. Po nezbytném úvodním zasazení poslaneckých klubů do teoretického rámce právní vědy a politologie a kontextu jejich historického vývoje, se postupně detailně zaměřuji na jejich působení na půdě Poslanecké sněmovny a v jejím rámci, na jejich vztah k politickým stranám a jejich provázanost s nimi a nakonec na vnitřní fungování poslaneckých klubů samotných. Při zkoumání poslaneckých klubů bylo třeba se vypořádat s celou řadou problémů a zodpovědět nemálo zásadních otázek - mezi ty nejvýznamnější bezesporu patřila otázka povahy samotných poslaneckých klubů, tj. zdali se jedná o orgány Poslanecké sněmovny, politických stran, nebo zdali jsou kluby dokonce nadány vlastní právní subjektivitou; dále se bylo třeba vypořádat s problematikou nezbytných náležitostí, které skupina poslanců musí splnit, aby mohla založit poslanecký klub, nebo...
Ústavní institut milosti a amnestie
Šembera, Jan ; Janstová, Kateřina (vedoucí práce) ; Kudrna, Jan (oponent)
ÚSTAVNÍ INSTITUT MILOSTI A AMNESTIE Práce se zabývá ústavním institutem milosti a amnestie. Cílem práce je podat informace o existující aktuální právní úpravě v této oblasti, blíže vysvětlit jednotlivé právní instituty, popsat jejich historický vývoj a v neposlední řadě rovněž ukázat způsoby jejich použití v praxi v průběhu funkčních období jednotlivých prezidentů samostatné České republiky. Úvod je věnován stručnému shrnutí cílů práce, jejímu členění a důvodům pro výběr předmětného tématu. První kapitola je věnována vymezení základní pojmů milost a amnestie a vysvětlení rozdílů mezi jejich základními formami, tj. abolicí, agraciací a rehabilitací, jejichž správné chápání je pro porozumění následujícímu textu nezbytné. Druhá kapitola se zabývá historickým vývojem předmětných ústavních institutů před vznikem samostatné České republiky. Třetí kapitola obsahuje rozbor aktuální právní úpravy obsažené v předpisech ústavního i podústavního práva. Čtvrtá kapitola je věnována milosti, konkrétně podrobnějšímu rozboru otázky přenesení pravomoci k udělování milosti a procesních záležitostí souvisejících s použitím institutu milosti v praxi. Závěrečná část této kapitoly je věnována popisu konkrétních případů udělení milosti v průběhu funkčních období jednotlivých prezidentů samostatné České republiky. Pátá...
Mimořádné stavy v právním řádu ČR
Stejskal, Jakub ; Kudrna, Jan (vedoucí práce) ; Hřebejk, Jiří (oponent)
Cílem této práce je shrnout právní úpravu mimořádných stavů v českém právním řádu, upozornit na její nedostatky a navrhnout možná řešení. Diplomová práce je členěna do pěti kapitol. V první kapitole je nejprve přiblíženo obecné pojetí mimořádných stavů, jak je definuje právní teorie. V druhé části je nastíněno, jakým způsobem byly mimořádné stavy pojaty v antickém Římě, novodobé Anglii a jakým způsobem byla problematika upravena ve Francii a Německu v průběhu posledních 150 let. Druhá kapitola je zaměřena na mimořádné právní stavy, které znaly právní řády předchůdců dnešní České republiky. Pozornost je věnována zejména válečnému stavu a vyhlášení války. V následující části jsou rozebrány další mimořádné stavy od původně rakouského zákona o výjimečných opatřeních, až po legislativní návrhy, které předcházely současnému ústavnímu zákonu o bezpečnosti ČR. Třetí kapitola nejprve vymezuje pojmy, se kterými operuje současná právní úprava a analyzuje mimořádné právní stavy, které jsou v ní obsažené. Výklad začíná u stavu nebezpečí a pokračuje přes nouzový stav, stav ohrožení státu až k válečnému stavu. U každého stavu je popsáno kdo, jakým způsobem a za jakých podmínek jej vyhlašuje a jaké je postavení orgánů krizového řízení. Ve čtvrté kapitole je rozebírán vztah mimořádných právních stavů k lidským...
Právo na místní samosprávu
Sedláček, Petr ; Reschová, Jana (vedoucí práce) ; Kudrna, Jan (oponent)
Právo na místní samosprávu - shrnutí Diplomová práce se věnuje problematice práva na místní samosprávu v České republice. V první kapitole shrnuje současné teoretické přístupy k územní samosprávě a povaze práva na ni, připomíná její význam a nastiňuje její historický vývoj v českých zemích. Blíže se přitom věnuje obnově samosprávy a její koncepci po roce 1989. Všímá si přitom typologického zařazení České republiky do systémů samospráv. Ve druhé kapitole sleduje všechny dosud podané komunální stížnosti Ústavnímu soudu, přičemž popisuje okolnosti vzniku sporu a zabývá se argumentací Ústavního soudu v jednotlivých případech. Shrnuje poznatky o původci stížnosti, orgánu, vůči kterému stížnost směřuje, výsledku řízení. Dále ve třetí kapitole se věnuje jiným významným judikátům Ústavního soudu, které se vztahují k problematice samosprávy. Podrobněji si zde všímá nejdůležitějších výroků vztahujících se k náplni práva na samosprávu a jejímu fungování. Také ve čtvrté kapitole sleduje zákonodárnou iniciativu samosprávných krajů, kde nastiňuje tematické okruhy návrhů zákonů a blíže představuje úspěšné návrhy. Pro tento účel byla vytvořena statistika návrhů dle navrhovatelů v průběhu jednotlivých let a okruhů problémů. Práce v páté kapitole přibližuje vyhlášky samospráv napadené a zrušené před Ústavním soudem, přičemž...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 72 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 Kudrna, J.
1 Kudrna, Jakub
1 Kudrna, Jaroslav
4 Kudrna, Jiří
1 Kudrna, Josef
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.