Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 6 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Analýza indexů akciových trhů a režimů na komoditních trzích
Kuchina, Elena ; Cahlík, Tomáš (vedoucí práce) ; Máša, Petr (oponent) ; Lukáčik, Martin (oponent)
Disertační práce se zaměřuje na identifikaci typických scénářů vzájemných vztahů mezi akciovými trhy s přihlednutím k různým režimům na komoditních trzích. Pro nalezené scénáře byly navrženy investiční doporučení. S ohledem na různé režimy, kterými komoditní trhy procházejí, a na vzájemnou provázanost mezi akciovými trhy během různých situací na komoditních trzích, bylo analyzováno šest scénářů vzájemných vztahů mezi akciovými trhy. Bylo ukázano, že v době nejvíce nestabilního období, kdy vysoce volatilní stav převládá současně na energetickém trhu, na trhu drahých kovů a na neenergetickém komoditním trhu, se celá ekonomika stává více svázaná se silnějšími vzájemnými závislostmi mezi indexy akciových trhů, a jako důsledek začínají selhávat přínosy diverzifikace. Při současné přítomnosti nízké volatility na všech třech sledovaných komoditních trzích je shoda mezi výskyty vysoce volatilních stavů většiny indexů, kromě indexů v rámci evropského trhu (DAX, CAC 40, IBEX 35), poměrně slabá. Podobně i korelace v rámci regionů a s ostatními regiony je slabší ve srovnání s jinými situacemi na komoditních trzích, takže standardní investiční strategie může být zachovována. Rovněž bylo ukázano, že provázanost mezi akciovými trhy během období vysoké volatility na energetickém trhu se liší v závislosti na zdroji ropného šoku, způsobujícím vyšší volatilitu. Skrytý Markovův model je použit k určení režimů, převládajících na různých komoditních a akciových trzích během různých časových období. K měření podobnosti akciových trhů z hlediska výskytu stavu s vysokou volatilitou na daném trhu je použit Jaccardův koeficient podobnosti. Korelace mezi akciovými trhy byla vypočtena pomocí Spearmanova korelačního koeficientu. Závěrečná část výzkumu je věnována modelovému přístupu použivanému k analýze závislosti směru pohybu hodnoty SSEC indexu na ostatních analyzovaných akciových indexech mezi dvěma obchodními dny během různých situací na komoditních trzích. Analýza závislosti byla provedena pomocí Stochastického Gradientního Boostingu.
Ekonometrická analýza inflace v otevřené ekonomice
Rebrova, Yulia ; Formánek, Tomáš (vedoucí práce) ; Kuchina, Elena (oponent)
Tato bakalářská práce je zaměřená na ekonometrickou analýzu inflace v otevřené ekonomice. Cílem této práce je nalézt faktory působící na změny cenové hladiny. Přednostně bude analýza zaměřena na zkoumání ekonomik Rakouska a České republiky a jejích návaznosti na dominantní ekonomiku Německa. K analýze inflace jsou použité různé modifikace Phillipsových křivek a metoda exchange rate pass-through. K získání vhodných modelů popisujících vývoj inflace jsou použity ekonometrické postupy k hodnocení kvality výsledků. Práce je rozdělená do 3 hlavních kapitol, přičemž dvě jsou teoretické a poslední je praktická. Teoretická část se podrobně zabývá rozborem dosud známých faktů o inflaci, jejím měřením a blíže popisuje vybrané ekonometrické metody. V praktické části jsou sestaveny modely pro každý stát a výsledky jsou porovnány. Rezultáty ukazují, že se ekonomiky zkoumaných států řídí teoretickými předpoklady popsanými pomocí Phillipsových křivek. Křivky odhadnuté metodou exchange rate pass-through překvapivě nepotvrzují teoretické poznatky z použité literatury. Zároveň tato práce ukazuje vysokou komplexitu vybraného tématu.
Analýza vztahů mezi mírou inflace, mírou nezaměstnanosti, měnovým kurzem a repo sazbou v České republice
Denisova, Evgeniya ; Kuchina, Elena (vedoucí práce) ; Čížek, Ondřej (oponent)
V této bakalářské práci je provedená analýza vztahů mezi mírou inflace, mírou nezaměstnanosti, měnovým kurzem a repo sazbou na základě čtvrtletních časových řad pro Českou republiku od roku 2002 aţ do roku 2015. V první části je vysvětlena základní ekonomická teorie inflace, nezaměstnanosti, měnového kurzu a repo sazby. Druhá část je zaměřená na ekonometrickou teorii časových řad, jejich modely a testy, podle kterých je provedená analýza v praktické části. Jako předběţný krok je sestaven VAR model a zjištěna maximální délka zpoţdění. Po ověření vlastností náhodných sloţek je odhadnut kointegrační vztah. Následně je sestaven VEC model a na základě statisticky významných odhadů proměnných jsou popsány dlouhodobé a krátkodobé vztahy mezi ekonomickými veličinami.
Ekonometrická anylýza ekonomiky ve hře World of Warcraft
Buchníčková, Michaela ; Kuchina, Elena (vedoucí práce) ; Formánek, Tomáš (oponent)
Práce se zabývá analýzou vlivu reálných směnných kurzů a oficiálního směnného poměru příslušné fiat měny a herních zlaťáků na cenovou hladinu ve hře World of Warcraft. Součástí práce je také stručné shrnutí fungování herní ekonomiky v této hře. K samotné analýze je využito testování kointegrace a Grangerův test kauzality. Jednotlivé regresní odhady jsou konstruovány na základě teorie VAR a VEC modelů. Závěry této práce jsou konstruovány pro konkrétní náhodně vybrané dvojice serverů s rozdílnou populací. Na základě výsledků byl učiněn závěr, že jsou jen velmi těžce zobecnitelné pro celý region, ale nabízejí náhled na možné faktory ovlivňující cenovou hladinu v jednotlivých virtuálních ekonomikách. Výsledky ukazují, že cenová hladina na amerického serveru Aegwyn má vliv na kurzy fiat a herní měny a také že kurzy herní měny v evropském regionu jsou citlivější na změnu kurzů eura a juanu. Veškeré výpočty v této práci jsou provedeny v softwaru Eviews 8.
Modely analýzy a prognózy insolvence českých podniků
Kuchina, Elena ; Hušek, Roman (vedoucí práce) ; Řičař, Michal (oponent)
Procesu insolvence podniku mohou předcházet různé scénáře vývoje finanční situace podniku. O blížícím se firemním úpadku mohou nasvědčovat dlouhodobě se zhoršující tendence vývoje finanční situace podniku, anebo může k bankrotu dojít neočekávaně i přesto, že se podnik celé období před tím řadil mezi prosperující podnikatelské jednotky. Pokud se ekonomická situace podniku řídila druhým scénářem, kdy insolvence byla těžko předvídatelná, statický model, tj. model, který nebere v úvahu dynamiku změny finančních ukazatelů, je dobrou možností zachycení výskytu bankrotu. Ovšem situace se mění, když vývoj finančních ukazatelů nevykazuje pozitivní trend několik let před úpadkem. V tomto případě by predikční přesnost statického modelu mohla být zlepšena dynamizací modelu, která bere v úvahu také skutečnost, že vývoj finančních ukazatelů předcházejících období může ovlivnit finanční zdraví podniku za uvažované období.
Využití teorie her a metody reálných opcí v investičním rozhodování
Kuchina, Elena ; Dlouhý, Martin (vedoucí práce) ; Rada, Miroslav (oponent)
Tato práce ukazuje nový přístup ohodnocování investičních projektů za podmínek nejistoty, který spočívá ve sjednocení metody reálných opcí a základních principů teorie her. Aplikace teoretických východisek "opční hry" je ukázána na ilustračním příkladu představujícím dvouúrovňovou hru. Řešení příkladu porovnává hodnotu investičního projektu pro variantu, kdy investice do výzkumu a vývoje není uskutečněna oproti variantě, kdy je investice provedena, přičemž ve druhém případě se zároveň rozlišují dvě možnosti, a to zdali výsledky výzkumu a vývoje budou proprietární nebo sdílené. Předkládaná práce poukazuje na to, že při hodnocení investičních projektů by kromě standardní NPV hodnoty měla být vzata v úvahu také hodnota flexibility a hodnota strategického efektu, přičemž tyto dvě složky disponují antagonistickým charakterem. V rámci řešení ilustračního příkladu je pro různé případy ukázán rozklad hodnoty investičního projektu na jednotlivé složky.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.