Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 9 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
UNICELLULAR ALGA CHLORELLA AS A FEED SUPPLEMENT, CURRENT EXPERIENCE AND FUTURE PERSPECTIVES
Kotrbáček, V. ; Doucha, Jiří ; Kuchařová, V. ; Doubek, J.
n experiments with farm animals we studied the effect of Chlorella biomass as a feed supplement. In laying hens we found that diet supplemented with 1 % (i.e. 10 g/kg) of dry disintegrated heterotrophically grown Chlorella biomass significantly increased content of carotenoids in egg yolks of 8 experimental animals already after the first week of supplementation (P<0,01). Compared to 8 control hens these differences remained significantly higher until the end of the eight-week experiment. The average carotenoid concentration was 17,3 mu g per g of yolk in control group and 25,3 mu g per g of yolk in experimental animals (P<0,01). Autotrophically grown Chlorella was supplemented to the 30 gilts one month prior the expected first heat in a dose of 1,5 g per animal per day. These sows entered heat earlier and the number of pregnancy was higher in comparison to the 30 control animals. Other studies observed digestibility of selenium organically bound in Se-enriched Chlorella. The level of selenium in blood, colostrum and also tissues of new born piglets was determined. Group of 8 sows was supplemented with Se-enriched alga during the pregnancy and 3 days after parturition at a dose of 0,3 mg of selenium per 1 kg of feed. The same amount of selenium in the form of sodium selenite was administrated to the control group of 8 individuals. Organic form of selenium significantly increased concentration of Se in blood of sows and colostrum (P<0,05). Piglets born to supplemented sows had also significantly higher level of Se in heart, muscles and liver (P<0.01). The use of fresh Chlorella biomass produced outdoors on a dairy farm was experimentally tested. Location near biogas station enables utilization of flue gas as a source of carbon for algal photosynthesis. The liquid fresh biomass applied to dairy cows during the pregnancy at a dose of 15 g dry mass per cow increased the dry matter content in colostrum from 17,5 g per 100 ml of colostrum in control group to 20,5 g per 100 ml of colostrum in supplemented cows (P<0,05). This pilot experiment demonstrated possibilities of cheaper Chlorella production and its use in ruminant nutrition.
UNICELLULAR ALGA CHLORELLA AS A FEED SUPPLEMENT, CURRENT EXPERIENCE AND FUTURE PERSPECTIVES
Kotrbáček, V. ; Doucha, Jiří ; Kuchařová, V. ; Doubek, J.
We studied the effect of Chlorella biomass as a feed supplement. In laying hens we found that diet supplemented with 1 % (i.e. 10 g/kg) of dry disintegrated heterotrophically grown Chlorella biomass significantly increased content of carotenoids in egg yolks of 8 experimental animals already after the first week of supplementation (P<0,01). Compared to 8 control hens these differences remained significantly higher until the end of the eight-week experiment. The average carotenoid concentration was 17,3 mu g per g of yolk in control group and 25,3 mu g per g of yolk in experimental animals (P<0,01). Autotrophically grown Chlorella was supplemented to the 30 gilts one month prior the expected first heat in a dose of 1,5 g per animal per day. These sows entered heat earlier and the number of pregnancy was higher in comparison to the 30 control animals. Other studies observed digestibility of selenium organically bound in Se-enriched Chlorella. The level of selenium in blood, colostrum and also tissues of new born piglets was determined. Group of 8 sows was supplemented with Se-enriched alga during the pregnancy and 3 days after parturition at a dose of 0,3 mg of selenium per 1 kg of feed. The same amount of selenium in the form of sodium selenite was administrated to the control group of 8 individuals. Organic form of selenium significantly increased concentration of Se in blood of sows and colostrum (P<0,05). Piglets born to supplemented sows had also significantly higher level of Se in heart, muscles and liver (P<0.01). The use of fresh Chlorella biomass produced outdoors on a dairy farm was experimentally tested. The liquid fresh biomass applied to dairy cows during the pregnancy at a dose of 15 g dry mass per cow increased the dry matter content in colostrum from 17,5 g per 100 ml of colostrum in control group to 20,5 g per 100 ml of colostrum in supplemented cows (P<0,05).
A second child in the family - The consequences of changing family and fertility patterns in the Czech Republic
Šťastná, Anna ; Rychtaříková, Jitka (vedoucí práce) ; Kocourková, Jiřina (oponent) ; Kuchařová, Věra (oponent)
Druhé dítě v rodině - souvislosti měnících se rodinných a reprodukčních vzorců v České republice Anna Šťastná Abstrakt Disertační práce je věnovaná plodnosti druhého pořadí a modelu dvoudětné rodiny v kontextu měnících se společenských a strukturálních podmínek v České republice. Studie zkoumá podmínky a kontext narození druhého dítěte i obecné hodnoty spojované s dětmi a rodičovstvím a obsahuje diskusi vybraný faktorů souvisejících s rozhodovacím procesem ohledně narození druhého dítěte. Autorka analyzuje také determinanty narození druhého dítěte v české společnosti a pravděpodobnost narození druhého dítěte s ohledem na vybrané proměnné na mikro-sociální úrovni a pokouší se postihnout procesy, které působí na zvyšování či snižování intenzity narození druhého dítěte mezi různými skupinami žen. Specifickou pozornost v tomto ohledu věnuje vlivu vzdělání a partnerské historie potenciálních matek. Studie je rozdělena do tří tematických částí. Po úvodních kapitolách je první část věnována vývoji porodnosti a proměnám reprodukčních vzorců v České republice v průběhu několika posledních desetiletí, proměně (společenského) kontextu, ve kterém je reprodukce realizována, ale také teoretickým koncepcím, které se zabývají vysvětlením výrazných proměn reprodukčního chování v posledních 20 letech. Druhá část studie je...
Rodinná a pracovní uspořádání v kontextu společenských změn v České republice po roce 1989. Proměny rodinných a pracovních startů
Chaloupková, Jana ; Hamplová, Dana (vedoucí práce) ; Buriánek, Jiří (oponent) ; Kuchařová, Věra (oponent)
Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Katedra sociologie Studijní program: sociologie Rodinná a pracovní uspořádání v kontextu společenských změn v České republice po roce 1989. Proměny rodinných a pracovních startů Mgr. Jana Chaloupková Vedoucí práce: PhDr. Dana Hamplová, Ph.D. 2011 Abstrakt dizertační práce Tato dizertační práce se věnuje analýze změn pracovních a rodinných startů mladých mužů a žen v České republice. Srovnává počátky rodinných a pracovních drah lidí, kteří vstupovali do dospělosti v 90. letech 20. století, a těch, kteří prožívali své rodinné a profesní starty před rokem 1989. Teoretická a metodologická východiska předkládané práce čerpají z holistického přístupu ke studiu životní dráhy a analýzy sekvencí. Empirické analýzy se soustředí na tři oblasti: 1) normativní kontext rodinných a pracovních startů, 2) vývoj variability rodinných a pracovních startů, 3) analýzu podobnosti (typů) raných rodinných a pracovních drah. S použitím dat ISSP 2002 jsem sledovala sekvenci rodinných a pracovních statusů v období mezi 18. a 35. rokem věku. Analýzy normativního kontextu ukazují, že ve většině evropských zemí je sociální definice dospělosti spojována silněji s dosažením ekonomické nezávislosti než se založením rodiny. V české společnosti převládá norma modifikované tradiční rodinné dráhy...
Trvalá nebo dočasná změna? Uspořádání genderových rolí v rodinách s pečujícími otci
Maříková, Hana ; Buriánek, Jiří (vedoucí práce) ; Kozlová, Lucie (oponent) ; Kuchařová, Věra (oponent)
1 Abstrakt: Autorka se ve své disertační práci zaměřila na fenomén "pečujících otců", avšak nikoli primárně s cílem osvětlit proměnu podoby otcovství, nýbrž s cílem prozkoumat, zda přímá a celodenní péče o dítě ze strany otce vede k eliminaci genderových nerovností v rodině jak během období, kdy se otec zapojuje do péče o dítě jako primární pečovatel anebo jako spolupečovatel, tak i bezprostředně v období následujícím, kdy se navrací zpět na trh práce. Toto téma je tématem méně prozkoumaným v naší sociologii a vědách příbuzných než téma první. Participace otců na péči a výchově dítěte je přitom považována za jeden ze způsobů, jak narušit kulturní a sociální nerovnost mezi gendery. Autorka si v předkládané práci klade za cíl zodpovědět, zda v rodinách, kde se otcové zapojují do péče o děti v rané fázi jejich života, dochází k narušení genderových nerovností v rodině nebo zda se spíše jedná jen o modifikaci daného statusu quo. Klade si také otázku, kdy k nastolení genderové rovnosti v rodinách dochází (či může dojít) a jaký je vztah mezi genderovou rovností v rodině a genderovou nerovností v širší společnosti. Studie vychází ze speciálně realizovaného kvalitativního výzkumu uskutečněného v roce 2006 a v roce 2009 prostřednictvím polostrukturovaných rozhovorů. Cílem tohoto výzkumu bylo postihnout konstrukci...
Manželství a nesezdané soužití v České republice a ve Francii: projevy druhého demografického přechodu?
Paloncyová, Jana ; Rychtaříková, Jitka (vedoucí práce) ; Fialová, Ludmila (oponent) ; Kuchařová, Věra (oponent)
Cílem této práce je porovnat změny partnerského chování v České republice v 90. letech se situací ve Francii od 70. let. Pozornost je zaměřena na vstup do prvního partnerství, tedy na prvosňatečnost a život v nesezdaném soužití. Změny, ke kterým dochází v České republice od počátku 90. let, jsou často dávány do analogie se změnami, ke kterým došlo v rodinném chování v zemích západní Evropy v 60. a 70. letech. Řada studií se zabývá srovnávacími analýzami vycházejícími ze současného stavu, tj. porovnávají situaci ve více zemích ve stejném časovém období posledních let. Tato práce si klade otázku, zda celospolečenský kontext změn partnerského chování v České republice měl podobné rysy jako celospolečenský kontext podobných změn ve Francii. Z podrobných analýz vyplývá, že změny partnerského chování byly v obou zemích reakcí jak na strukturální změny společnosti, tak na hodnotové a postojové změny populace. Klíčová slova: sňatečnost, manželství, nesezdané soužití, druhý demografický přechod, změny hodnot, sociální zabezpečení, rodinná politika, strukturální analýza Abstract The aim of the study is to analyse the changes of partnership behaviour in the Czech Republic in the 1990s and in France since the 1970s. The attention is paid mainly to the first marriage and living in cohabitation. The changes...
Souvislosti časného rodičovství v České republice: Životní strategie těhotných žen a matek do dvaceti let
Kyzlinková, Renáta ; Rychtaříková, Jitka (vedoucí práce) ; Kocourková, Jiřina (oponent) ; Kuchařová, Věra (oponent)
SOUVISLOSTI ČASNÉHO RODIČOVSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE: ŽIVOTNÍ STRATEGIE TĚHOTNÝCH ŽEN A MATEK DO DVACETI LET Abstrakt Data získaná kvalitativním výzkumem prostřednictvím 58 polo-standardizovaných rozhovorů byla použita k analýze relativně širokého spektra životních situací spojených s těhotenstvím v raném věku. Autorka zjišťovala, jaké důvody stály za otěhotněním mladé dívky, jak respondentky na těhotenství reagovaly a jak se s ním vyrovnávaly, případně jak se změnily jejich životní strategie pod tlakem této nepředvídané události. Při studiu sexuálního chování adolescentních matek kladla autorka důraz na partnerskou komunikaci spojenou s prvním pohlavním stykem a na zvýšené riziko sexuálního zneužívání u zkoumané populace. Dále byla diskutována role původní rodiny v procesu tzv. "sexuální socializace". Pokud jde o rozhodovací proces týkající se otázky, zda si dítě ponechat či ne, autorka se soustředila zejména na vliv sociální opory. V této části studie byl také analyzován velmi důležitý fenomén spojený s časným rodičovstvím, a to fenomén "přání mít dítě". Práce se věnovala i tématům, jakými jsou budování rodiny jako samostatné jednotky či strategie bydlení poté, co se dívky rozhodly pro mateřství. Ve spojitosti s tím byla diskutována důležitost manželství a přítomnosti partnera pro těhotnou -náctiletou dívku....
Analýza hospodaření města Dvůr Králové nad Labem
Kuchařová, Veronika ; Procházka, David (vedoucí práce)
Práce analyzuje hospodaření s rozpočtovými prostředky v konkrétních podmínkách vybrané obce. Popisuje postavení obce v České republice, její působnost, majetek a orgány. Pozornost je věnována třídění příjmů a výdajů v rozpočtu obcí dle platné rozpočtové skladby. Praktická část je zaměřena na hodnocení plnění rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem v letech 2004 a 2005. Jsou analyzovány příjmy a výdaje rozpočtu města v členění dle rozpočtové skladby, jejich vývoj a plnění v jednotlivých letech. Na závěr je zhodnoceno hospodaření města a ukázána platnost základní rovnice rozpočtové skladby v rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem.

Viz též: podobná jména autorů
1 Kuchařová, Veronika
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.