Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 58 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Kationické povrchově aktivní látky a hodnocení jejich vlastností
Pekařová, Kateřina ; Nováková, Veronika (vedoucí práce) ; Kuchařová, Monika (oponent)
Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biofyziky a fyzikální chemie Konzultant: PharmDr. Jan Marek, Ph.D. Vedoucí: doc. PharmDr. Veronika Nováková, Ph.D. Student: Kateřina Pekařová Název diplomové práce: Kationické povrchově aktivní látky a hodnocení jejich vlastností Kvartérní amoniové soli se jako povrchově aktivní látky používají v mnoha odvětvích potravinářského, farmaceutického či chemického průmyslu. V rámci diplomové práce byly studovány základní vlastnosti těchto látek. Byla měřena kritická micelární koncentrace homologické řady pěti látek pomocí konduktometrické metody. Byla ověřena teorie klesající kritické micelární koncentrace s rostoucí délkou postranního alkylového řetězce. Dále byla studována hydrolytická účinnost dvou běžně používaných kationických tenzidů benzalkonium chloridu a benzoxonium chloridu pro rozklad organofosforového pesticidu fenitrothionu. Pro tyto dvě látky byl zhodnocen vliv pH prostředí a změny teploty. Dále byl sledován i vliv koncentrace tenzidu. Jako nejúčinnější hydrolytický katalyzátor pro rozklad (dekontaminaci) organofosforového pesticidu fenitrothionu se jevil benzoxonium chlorid při teplotě 50 řC a pH 11.
Stanovení spektra mastných kyselin u pacientů podstupujících léčbu taxany
Kuříková, Barbora ; Kuchařová, Monika (vedoucí práce) ; Nováková, Veronika (oponent)
Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biofyziky a fyzikální chemie Autor diplomové práce: Bc. Barbora Kuříková Vedoucí diplomové práce: Mgr. Monika Kuchařová, Ph.D. Konzultant: prof. MUDr. Zdeněk Zadák, CSc. Název diplomové práce: Stanovení spektra mastných kyselin u pacientů podstupujících léčbu taxany Diplomová práce se zabývá stanovením spektra mastných kyselin v erytrocytech u pacientů, kteří podstoupili léčbu taxany. Teoretická část se věnuje obecným vlastnostem mastných kyselin, jejich syntéze a degradaci. Dále je zaměřena na téma rakoviny prsu, na problematiku léčby za pomoci taxanů a na negativní účinky spojené s použitím taxanů, především polyneuropatii. Popisuje se zde i plynová chromatografie, která se v běžné praxi ke stanovení mastných kyselin využívá. Experimentální část je rozdělena na tři části. První část obsahuje popis pracovního postupu, chromatografické analýzy a vyhodnocení této analýzy. V druhé části porovnává spektra mastných kyselin u pacientů bez a s vyvinutou polyneuropatií. A v části poslední porovnává spektra mastných kyselin před začátkem léčby taxany, po podání a přibližně měsíc po podání taxanů. Výsledky experimentální části jsou zhodnoceny na konci práce. Klíčová slova: taxany, polyneuropatie, esenciální mastné kyseliny, omega-3 a omega- 6...
Náhradní sladidla
Žuffová, Frederika ; Drastík, Martin (vedoucí práce) ; Kuchařová, Monika (oponent)
Cieľom diplomovej práce "Náhradní sladidla" bolo vytvoriť prehľad náhradných sladidiel a zhodnotiť ich vplyv na ľudské zdravie. Práca analyzuje spojitosť náhradných sladidiel s obezitou, diabetom a zubným kazom. Diplomová práca pojednáva o možnostiach použitia náhradných sladidiel a ich vlastnostiach. Zahŕňa informácie o prijateľnej dennej dávke každého sladidla a porovnaní jeho sladivosti k sacharóze. Súčasťou práce je stručná charakteristika všetkých skupín prídavných látok, rovnako ako kapitola o platnej legislatíve. Kľúčové slová: náhradné sladidlá, umelé sladidlá, prídavné látky, prijateľná denná dávka, diabetes mellitus, obezita, zubný kaz
Pulsní léčba glukokortikoidy a změny exprese mikroRNA u pacientů se systémovými autoimunitními onemocněními
Uher, Martin ; Kuchařová, Monika (vedoucí práce) ; Nováková, Veronika (oponent)
Revmatoidní artritida patří mezi nejčastější onemocnění kloubů autoimunitního původu. Je doprovázená zánětlivými stavy, které vedou k nevratným změnám na kloubech, jejich deformitám, končícím trvalou invaliditou. Léčba onemocnění zahrnuje režimová opatření, chirurgickou, ale také farmakologickou léčbu, která je u rozvinutých stavů nezbytná. Glukokortikoidy jsou důležitou součástí léčebného zásahu do průběhu a progrese onemocnění. Navzdory jejich protizánětlivému účinku, který je pro zlepšení stavu pacienta klíčový, mají při dlouhodobém užívání řadu vedlejších účinků. V práci se zaměříme na vliv těchto léčiv na změny v expresi mikroRNA u artritických pacientů léčených pomocí pulsních dávek glukokortikoidů. MikroRNA jsou v současnosti velmi intenzivně studovány vzhledem k jejich možnému využití jako biomarkerů při sledování průběhu onemocnění a účinek léčby. Analýza exprese byla provedena metodou kvantitativních (real-time) PCR arrayí s reverzní transkripcí za použití vlásenkových primerů, které umožňují amplifikací krátkých úseků, jakými jsou právě mikroRNA. Výsledky ukázaly 29 miRNA statisticky významně rozdílně exprimovaných na hladině signifikance p ≤ 0,05, z toho 14 miRNA na hladině významnosti p ≤ 0,025 (resp. 7 miRNA na hladině p ≤ 0.005) u skupiny pacientů s léčbou glukokortikoidy. 21 miRNA...
The influence of anesthesia on the degree of DNA oxidative damage
Zubáňová, Veronika ; Kuchařová, Monika (vedoucí práce) ; Nováková, Veronika (oponent)
Cieľ práce: Oxidatívne poškodenie je jedným z najčastejších typov poškodenia bunkových komponent, ktorý vedie k oxidácii lipidov, proteínov ale aj molekúl DNA (deoxyribonukleová kyselina). V dôsledku toho dochádza k vyššiemu výskytu rôznych patológií ako sú ateroskleróza, neurodegeneratívne ochorenia, rakovina alebo diabetes. V našej štúdii sme sa zamerali na vplyv celkovej anestézie na poškodenie DNA počas menšej operácie s použitím techniky kométovej analýzy. Metódy: Základným princípom tejto metódy je fixácia buniek (lymfocytov) v agaróze, ich lýza pre odstránenie membrán, inkubácia so špecifickými enzýmami a elektroforéza uvoľnených bunkových jadier. Počas elektroforézy sa voľné nízkomolekulárne a negatívne nabité fragmenty DNA pohybujú smerom k anóde, čo spôsobuje tvorbu typického kométového tvaru bunky. Na konci boli gély nafarbené etídiom bromidu (DNA interkalačná farbička) a vizualizované. Výsledky: Skúmali sme jednoreťazcové zlomy a, s použitím modifikovanej metódy s využitím špecifických enzýmov na detekciu špecifických lézií, tiež oxidované puríny a pyrimidíny. Navýšenie DNA poškodenia, určené intenzitou chvosta kométy, bolo kvantifikované použitím LUCIA Comet Assay (Laboratory Imaging, Czech Republic) softvéu pre obrazovú analýzu. Záver: Výsledky boli použité na porovnanie poškodenia...
Determination of fatty acids in human tissues
Turňová, Ivana ; Kuchařová, Monika (vedoucí práce) ; Nováková, Veronika (oponent)
Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biofyziky a fyzikální chemie Kandidát: Bc. Ivana Turňová Vedúci diplomovej práce: Mgr. Monika Kuchařová, Ph.D. Konzultant: prof. MUDr. Zdeněk Zadák, CSc. Názov diplomovej práce: Stanovenie mastných kyselín v ľudských tkanivách Mastné kyseliny sú nezanedbateľnou súčasťou lipidov ako jednej zo základných živín. Táto práca v teoretickej časti približuje predovšetkým skupinu polynenasýtených mastných kyselín, ktoré sú dôležitou stavebnou jednotkou membrán buniek i prekurzormi viacerých významných biologicky aktívnych látok. Polynenasýtené mastné kyseliny sa takto v ľudskom organizme podieľajú na mnohých fyziologických i patologických procesoch, kde spôsobujú široké spektrum účinkov. Práca ďalej popisuje metódu plynovej chromatografie, ktorá sa v chemickej analýze lipidov používa pre stanovenie mastných kyselín ako zlatý štandard. Experimentálne bolo stanovené zastúpenie mastných kyselín v krvi, svale, srdci, pečeni a ľadvinách u 26 kadáverov, ktorí boli na základe predpokladanej prítomnosti/absencie zápalového procesu v čase úmrtia rozdelení do dvoch skupín. Získané údaje boli štatisticky spracované. Výsledky sú popisne zhodnotené a sú naznačené možné vysvetlenia zistených rozdielov v zastúpení mastných kyselín medzi oboma skupinami...
Pulsní léčba glukokortikoidy a změny exprese mikroRNA u pacientů se systémovými autoimunitními onemocněními
Uher, Martin ; Kuchařová, Monika (vedoucí práce) ; Nováková, Veronika (oponent)
Revmatoidní artritida patří mezi nejčastější onemocnění kloubů autoimunitního původu. Je doprovázená zánětlivými stavy, které vedou k nevratným změnám na kloubech, jejich deformitám, končícím trvalou invaliditou. Léčba onemocnění zahrnuje režimová opatření, chirurgickou, ale také farmakologickou léčbu, která je u rozvinutých stavů nezbytná. Glukokortikoidy jsou důležitou součástí léčebného zásahu do průběhu a progrese onemocnění. Navzdory jejich protizánětlivému účinku, který je pro zlepšení stavu pacienta klíčový, mají při dlouhodobém užívání řadu vedlejších účinků. V práci se zaměříme na vliv těchto léčiv na změny v expresi mikroRNA u artritických pacientů léčených pomocí pulsních dávek glukokortikoidů. MikroRNA jsou v současnosti velmi intenzivně studovány vzhledem k jejich možnému využití jako biomarkerů při sledování průběhu onemocnění a účinek léčby. Analýza exprese byla provedena metodou kvantitativních (real-time) PCR arrayí s reverzní transkripcí za použití vlásenkových primerů, které umožňují amplifikací krátkých úseků, jakými jsou právě mikroRNA. Výsledky ukázaly 29 miRNA statisticky významně rozdílně exprimovaných na hladině signifikance p ≤ 0,05, z toho 14 miRNA na hladině významnosti p ≤ 0,025 (resp. 7 miRNA na hladině p ≤ 0.005) u skupiny pacientů s léčbou glukokortikoidy. 21 miRNA...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 58 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
2 KUCHAŘOVÁ, Miroslava
2 Kuchařová, Mariana
2 Kuchařová, Markéta
4 Kuchařová, Martina
3 Kuchařová, Michaela
2 Kuchařová, Milena
2 Kuchařová, Miroslava
2 Kuchárová, Marta
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.