Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 45 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Miniaturized and fast method for solubility and level of supersaturation determinations of drug nanocrystals
Paľová, Romana ; Nováková, Veronika (vedoucí práce) ; Kuchařová, Monika (oponent)
Názov diplomovej práce: Miniaturizovaná a rychlá metoda pro stanovení rozpustnosti a stupně přesycení nanokrystalů léčivých látek. Autor: Romana Paľová Katedra: Katedra biofyziky a fyzikální chemie Školiteľ: Doc. Veronika Nováková, Ph.D. Školiteľ-špecialista: Doc. Leena Peltonen, Ph.D. Nanokryštály liečiv môžu byť používané ako formulácie pre zlepšenie biodostupnosti liečiv, ktoré sú vo vode zle rozpustné. Niekoľko štúdií dokazuje, že nanokryštály vykazujú lepší disolučný profil v porovnaní s bežnými formuláciami. Avšak po perorálnom podaní môžu podmienky v gastrointestinálnom trakte, ako napríklad zmeny v pH, spôsobiť problémy so vstrebaním liečiva. V tejto práci bola vlhkým mletím pripravená nanosuspenzia itrakonazolu, ako predstaviteľa vo vode zle rozpustnej zlúčeniny. Pridané boli vhodné stabilizéry (Poloxamer 407 a Hydroxypropylmetylcelulóza). Pufr s pH hodnotou 1.2 bol vybraný pre vytvorenie prostredia podobného tomu v žaludku. Zmeny v rozpustnosti boli sledované pomocou UV spektrofotometra, pri nastavení vlnovej dĺžky 551 nm, kde rozpustený itrakonazol neabsorbuje svetlo. Zmeny v absorbancii neboli zaznamenané. Následne zvýšením pH na hodnotu 7 boli simulované podmienky ktoré nastávajú keď liečivo prechádza zo žaludku do tenkého čreva - hlavného miesta absorpcie. Výsledky ukázali rapídny...
Determination of fatty acids in human tissues
Turňová, Ivana ; Kuchařová, Monika (vedoucí práce) ; Nováková, Veronika (oponent)
Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biofyziky a fyzikální chemie Kandidát: Bc. Ivana Turňová Vedúci diplomovej práce: Mgr. Monika Kuchařová, Ph.D. Konzultant: prof. MUDr. Zdeněk Zadák, CSc. Názov diplomovej práce: Stanovenie mastných kyselín v ľudských tkanivách Mastné kyseliny sú nezanedbateľnou súčasťou lipidov ako jednej zo základných živín. Táto práca v teoretickej časti približuje predovšetkým skupinu polynenasýtených mastných kyselín, ktoré sú dôležitou stavebnou jednotkou membrán buniek i prekurzormi viacerých významných biologicky aktívnych látok. Polynenasýtené mastné kyseliny sa takto v ľudskom organizme podieľajú na mnohých fyziologických i patologických procesoch, kde spôsobujú široké spektrum účinkov. Práca ďalej popisuje metódu plynovej chromatografie, ktorá sa v chemickej analýze lipidov používa pre stanovenie mastných kyselín ako zlatý štandard. Experimentálne bolo stanovené zastúpenie mastných kyselín v krvi, svale, srdci, pečeni a ľadvinách u 26 kadáverov, ktorí boli na základe predpokladanej prítomnosti/absencie zápalového procesu v čase úmrtia rozdelení do dvoch skupín. Získané údaje boli štatisticky spracované. Výsledky sú popisne zhodnotené a sú naznačené možné vysvetlenia zistených rozdielov v zastúpení mastných kyselín medzi oboma skupinami...
The influence of anesthesia on the degree of DNA oxidative damage
Zubáňová, Veronika ; Kuchařová, Monika (vedoucí práce) ; Nováková, Veronika (oponent)
Cieľ práce: Oxidatívne poškodenie je jedným z najčastejších typov poškodenia bunkových komponent, ktorý vedie k oxidácii lipidov, proteínov ale aj molekúl DNA (deoxyribonukleová kyselina). V dôsledku toho dochádza k vyššiemu výskytu rôznych patológií ako sú ateroskleróza, neurodegeneratívne ochorenia, rakovina alebo diabetes. V našej štúdii sme sa zamerali na vplyv celkovej anestézie na poškodenie DNA počas menšej operácie s použitím techniky kométovej analýzy. Metódy: Základným princípom tejto metódy je fixácia buniek (lymfocytov) v agaróze, ich lýza pre odstránenie membrán, inkubácia so špecifickými enzýmami a elektroforéza uvoľnených bunkových jadier. Počas elektroforézy sa voľné nízkomolekulárne a negatívne nabité fragmenty DNA pohybujú smerom k anóde, čo spôsobuje tvorbu typického kométového tvaru bunky. Na konci boli gély nafarbené etídiom bromidu (DNA interkalačná farbička) a vizualizované. Výsledky: Skúmali sme jednoreťazcové zlomy a, s použitím modifikovanej metódy s využitím špecifických enzýmov na detekciu špecifických lézií, tiež oxidované puríny a pyrimidíny. Navýšenie DNA poškodenia, určené intenzitou chvosta kométy, bolo kvantifikované použitím LUCIA Comet Assay (Laboratory Imaging, Czech Republic) softvéu pre obrazovú analýzu. Záver: Výsledky boli použité na porovnanie poškodenia...
Miniaturized and fast method for solubility and level of supersaturation determinations of drug nanocrystals
Paľová, Romana ; Nováková, Veronika (vedoucí práce) ; Kuchařová, Monika (oponent)
Názov diplomovej práce: Miniaturizovaná a rychlá metoda pro stanovení rozpustnosti a stupně přesycení nanokrystalů léčivých látek. Autor: Romana Paľová Katedra: Katedra biofyziky a fyzikální chemie Školiteľ: Doc. Veronika Nováková, Ph.D. Školiteľ-špecialista: Doc. Leena Peltonen, Ph.D. Nanokryštály liečiv môžu byť používané ako formulácie pre zlepšenie biodostupnosti liečiv, ktoré sú vo vode zle rozpustné. Niekoľko štúdií dokazuje, že nanokryštály vykazujú lepší disolučný profil v porovnaní s bežnými formuláciami. Avšak po perorálnom podaní môžu podmienky v gastrointestinálnom trakte, ako napríklad zmeny v pH, spôsobiť problémy so vstrebaním liečiva. V tejto práci bola vlhkým mletím pripravená nanosuspenzia itrakonazolu, ako predstaviteľa vo vode zle rozpustnej zlúčeniny. Pridané boli vhodné stabilizéry (Poloxamer 407 a Hydroxypropylmetylcelulóza). Pufr s pH hodnotou 1.2 bol vybraný pre vytvorenie prostredia podobného tomu v žaludku. Zmeny v rozpustnosti boli sledované pomocou UV spektrofotometra, pri nastavení vlnovej dĺžky 551 nm, kde rozpustený itrakonazol neabsorbuje svetlo. Zmeny v absorbancii neboli zaznamenané. Následne zvýšením pH na hodnotu 7 boli simulované podmienky ktoré nastávajú keď liečivo prechádza zo žaludku do tenkého čreva - hlavného miesta absorpcie. Výsledky ukázali rapídny...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 45 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 KUCHAŘOVÁ, Miroslava
1 Kuchařová, Mariana
2 Kuchařová, Markéta
4 Kuchařová, Martina
3 Kuchařová, Michaela
2 Kuchařová, Milena
2 Kuchárová, Marta
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.