Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 20 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Metodika použití nízkoteplotního plazmatu ve veterinární léčbě
Dejneka, Alexandr ; Kubinová, Šárka ; Moravec, J. ; Bezděk, D.
Cílem metodiky je aplikace nízkoteplotního plazmatu ve veterinární léčbě. Nízkoteplotní plazma (NTP) má nespecifické antimikrobiální účinky a lze jej bezpečně aplikovat na živé tkáně, aniž by došlo k jejich poškození. Metodika předkládá řešení dermatologických problémů s potenciální bakteriální, plísňovou či kvasinkovou kontaminací. Metodu lze použít také k antimikrobiální dekontaminaci a podpoře hojení chronických a nehojících se ran.
Analysis of Open Space of Prefab Housing Estates in Brno
Kubínová, Šárka
Článek pojednává o rozepsané dizertační práci na téma „Volný prostor brněnských panelových sídlišť“. Cílem této práce je analyzovat a zmapovat volné prostory v brněnských panelových sídlištích a vytvoření a zhodnocení využitelného systému dat a informací (s ohledem na časovou posloupnost). Získaná data a celou disertační práci bude možné využít při plánování a projektování zásahů na panelových sídlištích i do struktury jiných obytných celků, popř. jako součást multikriteriální analýzy jednotlivých sídlišť.
Immunogenicity of stem cells and their derivatives
Doležalová, Nikola ; Holáň, Vladimír (vedoucí práce) ; Kubinová, Šárka (oponent)
Imunogenicita kmenových buněk a jejich derivátů Nikola Doležalová Abstrakt Kmenové buňky mají potenciál v regenerativní medicíně především z důvodu své schopnosti diferenciovat v řadu buněčných linií a také nízké imunogenicity. Ta vyplývá mimo jiné z nízké exprese histokompatibilních antigenů a kostimulačních molekul nebo sekrece tlumivých cytokinů. Imunogenicita tkání odvozených z kmenových buněk byla v minulosti často přehlížena, ale dnes je zřejmé, že rejekce představuje nezanedbatelné riziko při jejich transplantaci. Jejich imunologickým vlastnostem je tedy věnována velká pozornost, aby bylo možné zaručit bezpečnost léčby kmenovými buňkami. Tato bakalářská práce se snaží nastínit současné poznatky o imunogenicitě kmenových buněk a jejich derivátů - zmíněny jsou jak pluripotentní kmenové buňky (embryonální a indukované pluripotentní), tak dospělé kmenové buňky (mezenchymální, limbální, neurální, hematopoetické a kmenové buňky z pupečníkové krve). Exprese imunologicky významných molekul a interakce s buňkami imunitního systému in vitro a in vivo tvoří v této práci základ pro hodnocení imunogenicity. Společně s těmito vlastnostmi budou prezentovány možné způsoby překonání imunologických bariér při transplantaci kmenových buněk. Teprve po pečlivé analýze všech těchto faktorů bude možné poznatky o kmenových...
Treatment of spinal cord injury by transplantation different types of stem cells
Dubišová, Jana ; Kubinová, Šárka (vedoucí práce) ; Cizkova, Dasa (oponent)
Poranenie miechy (SCI) je veľmi zložité poranenie s obrovskými následkami, ktoré postihujú nielen samotného pacienta, ale zmenia život aj rodinným príslušníkom a okoliu. Rovnako sa extrémne dvíhajú náklady na život takto postihnutých ľudí. Preto sa hľadá vhodná metóda, ktorá by pomohla pacientom po SCI vrátiť sa do normálneho života, alebo aspoň zmierniť následky na čo najmenšiu možnú formu. Existuje viacero medicínskych prístupov pre liečenie následkov SCI. V tejto práci sme sledovali účinky transplantácie rozličných typov kmeňových buniek, a to mezenchymálnych buniek kostnej drene (hBM-MSCs), mezenchymálnych buniek z pupočníkového tkaniva (hUC- MSCs), neurálnych prekurzorov derivovaných z indukovaných pluripotentných buniek (iPS- NPs) a neurálnych kmeňových buniek derivovaných z ľudského fetálneho tkaniva miechy (SPC- 01). Tieto bunky boli transplantované intraspinálne alebo inrtathekálne 7 dní po navodení experimentálneho modelu SCI u laboratórneho potkana. Sledovali sme expresiu génov, týkajúcich sa neurogenézy, rastových faktorov a inflamačných markerov a to v dvoch časových intervaloch, 10 a 28 dní po SCI. Naše údaje ukázali signifikantné zmeny v génovej expresií 10 dní po SCI. Signifikantne zvýšená expresia vaskulárneho endotelového rastového faktoru (Vegf), ciliárneho rastového faktoru...
Variský magmatismus na styku bohemika a moldanubika v oblasti sv. výběžků středočeského plutonického komplexu
Kubínová, Šárka ; Holub, František (vedoucí práce) ; Pertoldová, Jaroslava (oponent)
Žilné roje asociované se středočeským plutonickým komplexem (SPK) variského stáří na rozhraní tepelsko-barrandienské a moldanubické jednotky Českého masivu představují jeden z velmi zajímavých geologických jevů. Svou četností a látkovou variabilitou nemají srovnatelnou obdobu v celých evropských variscidách. Předkládaná práce je zaměřena na studium žilných hornin v oblasti severovýchodních výběžků SPK v geologicky komplikovaném území s často deformovanými granitoidy, kontaktně metamorfovanými sedimenty i magmatity tzv. metamorfovaných ostrovů (reliktů stropu SPK) s různým stářím protolitů, deformovanými bazickými horninami nejasného původu a stáří, západně od hranice nejsevernější části moldanubika, která je sama o sobě tektonicky problematická. Studované lokality jsou roztroušeny v území východně od Senohrab (jv. od Prahy) na pravém (severním) břehu řeky Sázavy po jv. okolí Stříbrné Skalice. V tomto území vystupují početné žilné horniny s převahou gabrových až tonalitových porfyrů, doprovázené lamprofyry a ojediněle se vyskytujícími nesporně mladšími porfyry syenitovými, kterým byla pro odlišné stáří věnována jen okrajová pozornost. Specifickým rysem gabrových až tonalitových porfyrů je přítomnost rozmanitých druhů amfibolů, které byly proto studovány velmi podrobně. Na základě mikroskopického...
Mesenchymal stem cells for treatment of spinal cord injury
Dubišová, Jana ; Kubinová, Šárka (vedoucí práce) ; Hock, Miroslav (oponent)
Poranenie miechy a jeho terapia pomocou mezenchymálnych kmeňových buniek Abstrakt Pacienti s vážnym poranením miechy (SCI - spinal cord injury) majú malú šancu na plnohodnotný návrat do ich pôvodného života. Tento druh zranení necháva doživotné následky ako na samotnom pacientovi, tak aj na jeho najbližšom okolí, rodine a celosvetovo sú vydávané nemalé finančné prostriedky pre znovuzačlenenie týchto pacientov do spoločnosti. Táto práca sa zameriava na popis poranenia miechy, jeho komplikovanosť a možnosť liečby pomocou novej terapeutickej metódy mezenchymálnymi bunkami. Prvá časť pojednáva o závažnosti poranenia miechy a jeho patofyziológii s predstavením následných klinických fáz. Druhá časť je venovaná novým liečebným metódam a prístupom s dôrazom na bunkovú terapiu. Tretia časť predstaví liečebnú metódu pomocou mezenchymálnych kmeňových buniek (MSCs - mesenchymal stem cells), ktorých imunomodulačné a protizápalové vlastnosti, tak ako ich schopnosť migrácie do miesta poranenia a možnosť ich genetickej modifikácie z nich urobili skvelých kandidátov na liečbu tohto závažného poranenia. Kľúčové slová: Poranenie miechy, kmeňové bunky, mezenchymálne kmeňové bunky, bunečná terapia, regeneratívna medicína
Targeted differentiation of mesenchymal stem cells and their clinical application
Hámor, Peter ; Kubinová, Šárka (vedoucí práce) ; Trošan, Peter (oponent)
Cílem této práce je úvod do možností neurální diferenciace mezenchymálních kmenových buněk a jejich využití v klinické praxi zaměřené na opravu a regeneraci tkání centrální nervové soustavy. Protože tato soustava představuje řídící centrum funkčních vlastností celého těla a léčba zranění a degenerací často přináší mnoho problémů a překážek, je možnost využití vlastních buněk jako transplantátu nebo podpory přirozených regeneračních vlastností tkání hodna hlubšího zkoumání. Práce se postupně zaměřuje na obecné vlastnosti a charakteristiku kmenových buněk a jejich diferenciačního potenciálu, následně jsou podrobněji charakterizované mezenchymální kmenové buňky společně s možností jejich izolace a kultivace. Hlavní část textu tvoří rešerše studií a metod zaměřených na cílenou diferenciaci mezenchymálních kmenový buněk se snahou o jejich transdiferenciaci do buněk neurální buněčné linie, společně se současným a předpokládaným využitím těchto buněk v terapiích centrální nervové soustavy.
Dostavba objektů určených pro FA a FaVU VUT Brno v areálu Údolní
Stejskal, Ivo ; Kubínová, Šárka (oponent) ; Makovský, Zdeněk (vedoucí práce)
Je nutné si klást otázku vztahu a tím odpovídající formy budov fakulty architektury a fakulty výtvarného umění vůči veřejnosti. Vzhledem ke snaze fakult se ještě více otevřít veřejnosti, mi přijde nedůstojné umisťovat nové objekty do vnitrobloku, a tak se schovávat za hradbu historických objektů. Mnohem smysluplnější se mi jeví využití stávajících objektů na hranici parcely. Je důležité chránit naši historii, ale ochrana stávajících staveb by se neměla dostat do bodu, kdy bude bránit přítomnosti, být na stejné úrovni, a tím zajistit její kvality a společně tak utvářet budoucnost. Nově přidělené kreativní využití původních objektů kasáren má vyšší nároky na prostor, ať už kapacitně či jeho velkorysostí. Je nutné tedy objekty pro současnou funkci přizpůsobit. Nástavba pomůže udržet fakulty v jednom objektu. Výhodou je také napojení na stávající sítě či vertikální komunikace. Navrhovaný minimalistický zásah je v kontrastu s historickou budovou, čím jí dává vyniknout, a zároveň vertikalita nástavby povznáší objekt původních kasáren na požadovanou instituci fakulty architektury a fakulty výtvarného umění.
Problémy definice a klasifikace lamprofyrů
Kubínová, Šárka ; Holub, František (vedoucí práce) ; Štemprok, Miroslav (oponent)
Lamprofyry jsou porfyrické mafické až ultramafické horniny obsahující vyrostlice hydratovaných mafických minerálů, převážně tmavé slídy a amfibolu, které tvoří i součást základní hmoty a typicky jsou nápadně idiomorfně omezeny. Světlé minerály, hlavně živce a foidy, jsou naopak zastoupeny pouze v základní hmotě, kde může být také přítomen v podstatném množství primární karbonát. Mezi lamprofyry lze rozlišovat tři základní skupiny - (1) vápenatoalkalické, (2) alkalické a (3) ultramafické, z nichž každá zahrnuje několik horninových typů. Některé lamprofyry velmi úzce souvisejí s kimberlity, lamproity i karbonatity a někdy postupně přecházejí do "nelamprofyrových" hornin podobného minerálního složení. Ačkoli lamprofyry a jim blízké horniny představují objemově jen malou část magmatických hornin, v určitých ohledech jsou velmi významné. Zejména jde o pochopení složitých procesů, probíhajících v zemském plášti a kůře, význam však mohou mít například i při vyhledávání ložisek diamantů nebo zlata. Značnou roli pro správné rozpoznání lamprofyrů hraje pochopení procesů formování lamprofyrových magmat, jejich případné interakce s korovým materiálem nebo obohacování některými prvky v plášti. Lamprofyry mohou být velmi podobné běžným magmatickým horninám a lze je odlišit pouze na základě několika...
Metodika použití nízkoteplotního plazmatu za účelem sterilizace ran
Dejneka, Alexandr ; Kubinová, Šárka ; Moravec, J. ; Bezděk, D.
Cílem metodiky je řešení sterilizace kožního povrchu a ran ve veterinární medicíně pomocí aplikace nízkoteplotního plazmatu. Nízkoteplotní plazma (NTP) má nespecifické antimikrobiální účinky a lze jej bezpečně aplikovat na živé tkáně, aniž by došlo k jejich poškození. Metodika předkládá řešení sterilizace tkání a ran s potenciální bakteriální, plísňovou či kvasinkovou kontaminací. Metodu lze použít také k antimikrobiální dekontaminaci a podpoře hojení chronických a nehojících se ran.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 20 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.