Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 8 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Role of MAPK in regulation of cytoplasmic polyadenylation during meiotic maturation of mammalian oocytes
Kráčmarová, Jana ; Kubelka, Michal (vedoucí práce) ; Svoboda, Petr (oponent)
V průběhu meiotického zrání savčích oocytů neprobíhá transkripce a exprese genů je proto řízena na úrovni translace. Jedním z dobře prozkoumaných mechanismů, které se podílí na regulaci translace maternálních mRNA v oocytech, je cytoplazmatická polyadenylace. Ta je zahájena aktivační fosforylací proteinu, který se váže na cytoplazmatický polyadenylační element (CPEB protein, z ang. cytoplasmic polyadenylation binding protein). Cílem této práce je zjistit, jakou roli hraje mitogenem aktivovaná proteinkináza (MAPK) v regulaci cytoplazmatické polyadenylace zprostředkované CPEB proteinem ve zrajících myších a prasečích oocytech. Za tímto účelem byla aktivita MAPK inhibována specifickým inhibitorem (GDC-0994) a byl zkoumán efekt této inhibice na polyadenylaci mRNA pro cyklin B1. V myších oocytech neovlivnila inhibice MAPK ani polyadenylaci, ani translaci mRNA pro cyklin B1, z čehož vyplývá, že se MAPK pravděpodobně nepodílí na regulaci cytoplazmatické polyadenylace v tomto živočišném druhu. Na základě výsledků experimentů provedených na prasečích oocytech nelze vyloučit ani potvrdit případnou úlohu MAPK v regulaci cytoplazmatické polyadenylace. Klíčová slova: cytoplazmatická polyadenylace, myší oocyt, prasečí oocyt, mitogenem aktivovaná proteinkináza (MAPK), cyklin B1, inhibitor GDC-0994
Effect of selected endocrine disruptors on the male mouse reproductive system in vivo
Žatecká, Eva ; Pěknicová, Jana (vedoucí práce) ; Kubelka, Michal (oponent) ; Kaňka, Jiří (oponent)
Souhrn Každý den je do našeho prostředí uvolňováno ohromné množství tzv. polutantů životního prostředí, které mohou negativně ovlivnit naše zdraví. Některé z těchto sloučenin jsou hormonálně aktivní látky (tzv. endokrinní disruptory), které mohou interferovat s naším hormonálním systémem. Hormonální systém ovlivňuje správnou funkci mnoha fyziologických procesů a je jeden z nejdůležitějších regulačních systémů v organismu. I reprodukční systém je do značné míry regulován různými hormony a jejich správná funkce je zásadní pro tvorbu gamet, oplodnění a vývoj embrya. Proto znečištění životního prostředí je považováno za jednu z možných příčin zvýšené neplodnosti v lidské populaci. V našich studiích jsme se proto rozhodli studovat vliv dvou endokrinních disruptorů (tetrabrombisfenol A - TBBPA a zearalenon - ZEA) na samčí reprodukční systém myší in vivo. Podle našich výsledků je TBBPA schopen indukovat apoptózu testikulárních buněk, stejně jako změny v expresi vybraných testikulárních genů a protaminaci spermií. Dále naše výsledky naznačují, že při kontinuální expozici TBBPA dochází k akumulaci jeho negativního vlivu v další generaci v závislosti na tom, zda rodiče byli nebo nebyli ovlivněni. Jedním z možných mechanismů trans-generačního přenosu by mohly být pozorované změny v protaminaci spermií. Výsledky z naší...
Characteristics of novel protein interactions of gamma-tubulin and their roles with microtubules and in cell division
Kohoutová, Lucie ; Binarová, Pavla (vedoucí práce) ; Kubelka, Michal (oponent) ; Dráber, Pavel (oponent)
SOUHRN Přesná časová regulace lokalizace nukleace mikrotubulů spolu s regulací jejich dynamiky je nezbytná pro tvorbu mikrotubulárních uspořádání schopných pružně reagovat na vnitřní a vnější signály. Nukleace mikrotubulů probíhá z mikrotubuly organizujících center, u řady živočišných buněk z centrosomů a u kvasinek z pólových tělísek. Buňky vyšších rostlin ztratily centrozómy, a představují tak vhodný model pro výzkum acentrozomálního buněčného dělení a acentrozomální nukleace mikrotubulů a jejich organizace. γ-Tubulin je konzervovaný protein z tubulinové nadrodiny, který hraje důležitou roli v nukleaci mikrotubulů a reguluje jejich dynamiku a organizaci včetně regulace pozice dělícího vřeténka. γ-Tubulin hraje významnou roli v regulaci buněčného cyklu, jeho kontrolních bodů, v regulaci transkripce a také koordinuje jednotlivé kroky buněčného cyklu v pozdní mitóze. V této práci jsme chtěli charakterizovat proteinové interakce γ-tubulinu a jejich funkce v buňkách Arabidopsis. Identifikovali jsme homolog domnělého centrozomálního proteinu RanBPM u Arabidopsis a dále jsme ukázali jeho přítomnost v CTLH komplexech. Náš nález CTLH komplexů v rostlinách ukazuje na konzervovanost těchto komplexů v eukarotických buňkách. Zjistili jsme, že NITRILÁZA1 reguluje buněčný cyklus u Arabidopsis a je důležitá pro zachování...
Meiotic sex chromosome inactivation within mouse spermatogenesis
Homolka, David ; Jansa, Petr (vedoucí práce) ; Kubelka, Michal (oponent) ; Pěknicová, Jana (oponent)
Meiotická inaktivace pohlavních chromozomů (Meiotic sex chromosome inactivation - MSCI) je zásadní epigenetický proces, jehož prostřednictvím dochází v průběhu spermatogeneze k transkripčnímu umlčení X a Y chromozomu. Doprovází ho výrazná remodelace chromatinu, vedoucí k tvorbě tzv. pohlavního nebo-li XY tělíska, které je charakteristickým znakem pachytenních spermatocytů. Přestože MSCI je nezbytné pro samčí plodnost, jeho biologická role i molekulární podstata stále zůstává do značné míry nejasná. Nicméně, objevený vztah mezi chromozomální asynapsí a transkripčním umlčením poukazuje na úzký vztah MSCI a asynapse z velké časti nehomologních pohlavních chromozomů, a na skutečnost, že MSCI je specifickým případem obecnějšího mechanismu nazývaného meiotické umlčení asynapsovaného chromatinu (meiotic silencing of unsynapsed chromatin - MSUC ). Zásadní role MSCI vyplývá ze studia myších modelů, např. nesoucích X-autozomální translokace, kde abnormální synapse pohlavních chromozomů vede k poruše MSCI a sterilitě samců. Specifická zástava ve spermatogenezi je překvapivě charakteristickým znakem nejen X-autozomálních translokací ale i řady autozomálních přestaveb, včetně translokací, inverzí či jiných strukturních mutací. Na ...
CDC25A je schopna indukovat znovuzahájení meiosy, ale inhibuje metafase I – metafase II přechod
Šolc, Petr ; Šašková, Adéla ; Baran, V. ; Kubelka, Michal ; Motlík, Jan
Práce se zabývá expresí a funkcí CDC25A v myších oocytech. Bylo zjištěno, že CDC25A protein se exprimuje v GV-oocytech, avšak jeho hladina při meiotickém zrání klesá, přičemž na konci meiosy je v metafase II oocytech pouze velmi nízká hladina CDC25A proteinu. Tento CDC25A proteinový pokles je závislý na CDK1 aktivitě, nesouvisí však se změnami hladiny Cdc25A mRNA, která zůstává konstantní. Pomocí funkčních studií (RNA interference, mikroinjekce mRNA) jsme jasně prokázali, že CDC25A je nezbytná pro znovuzahájení meiosy a tvorbu metafase I spindelu. Pokles CDC25A aktivity po znovuzahájení meiosy je klíčový pro korektní metafase I – metafase II přechod.
Aurora-A je zhrnuta v znovuzahájení meiosy a formaci metafáze I spindlu
Šašková, Adéla ; Šolc, Petr ; Baran, V. ; Kubelka, Michal ; Motlík, Jan
Práce se zabývá úlohou Aurora-A kinázy během meiotického zrání in vitro. Pomocí farmakologické inhibice PI3K, PKB a CDK1 bylo prokázáno, že Aurora-A, se aktivuje velmi časně při znovuzahájení meiosy, a toto aktivace je nezávislá na PI3K-PKB a CDK1 signalizaci. Dále bylo prokázáno (RNA interference, mikroinjekce mRNA), že Aurora-A je nutná pro korektní výstavbu metafáze I spindelu a pro metafase I – metafase II přechod.
Aurora-A je zhrnuta v znovuzahájení meiosy a formaci metafáze I spindlu
Šašková, Adéla ; Šolc, Petr ; Baran, V. ; Kubelka, Michal ; Motlík, Jan
Práce se zabývá úlohou Aurora-A kinázy během meiotického zrání in vitro. Pomocí farmakologické inhibice PI3K, PKB a CDK1 bylo prokázáno, že Aurora-A, se aktivuje velmi časně při znovuzahájení meiosy, a toto aktivace je nezávislá na PI3K-PKB a CDK1 signalizaci. Dále bylo prokázáno (RNA interference, mikroinjekce mRNA), že Aurora-A je nutná pro korektní výstavbu metafáze I spindelu a pro metafase I – metafase II přechod.
CDC25A je schopna indukovat znovuzahájení meiosy, ale inhibuje metafase I – metafase II přechod
Šolc, Petr ; Šašková, Adéla ; Baran, V. ; Kubelka, Michal ; Motlík, Jan
Práce se zabývá expresí a funkcí CDC25A v myších oocytech. Bylo zjištěno, že CDC25A protein se exprimuje v GV-oocytech, avšak jeho hladina při meiotickém zrání klesá, přičemž na konci meiosy je v metafase II oocytech pouze velmi nízká hladina CDC25A proteinu. Tento CDC25A proteinový pokles je závislý na CDK1 aktivitě, nesouvisí však se změnami hladiny Cdc25A mRNA, která zůstává konstantní. Pomocí funkčních studií (RNA interference, mikroinjekce mRNA) jsme jasně prokázali, že CDC25A je nezbytná pro znovuzahájení meiosy a tvorbu metafase I spindelu. Pokles CDC25A aktivity po znovuzahájení meiosy je klíčový pro korektní metafase I – metafase II přechod.

Viz též: podobná jména autorů
2 Kubelka, Martin
1 Kubelka, Milan
1 Kubelka, Miloš
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.