Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 55 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
České pivovarnictví 1869-1918, podnikatelské strategie, kartelizace, odbyt
Pánková, Kateřina ; Kubů, Eduard (vedoucí práce) ; Jančík, Drahomír (oponent)
Diplomová práce se snaží postihnout základní faktory formující vývoj pivovarnictví na našem území v letech 1869-1918. Činí tak pomocí analýzy fungování tří podniků, které představují tři odlišné cesty k pivovarskému velkopodnikání. Analyzovány jsou především mechanismy fungování podniku, organizace prodeje, technologická úroveň a zapojení do procesu kartelizace. Kartelizaci je věnován rovněž samostatný oddíl práce, který formuluje jednak specifika pivovarské kartelizace a její důležitost pro vývoj oboru ve sledovaném období.
Zrod a fungování monopolu zahraničního obchodu pro textilní zboží (PZO Centrotex 1948-1958)
Roušar, Jan ; Kubů, Eduard (vedoucí práce) ; Jančík, Drahomír (oponent)
Podnik zahraničního obchodu Centrotex byl zřízen jako státně monopolní společnost zabývající se zahraničním obchodem s textilem. Znárodnění zahraničního obchodu měla KSČ v plánu již v období třetí republiky. S jejím záměrem však nesouhlasili její partneři v Národní frontě. Přestože ministr zahraničního obchodu národní socialista Hubert Ripka jakékoli znárodňování ve svém rezortu odmítal, docházelo již v období mezi lety 1945 - 1948 k častým státním zásahům do zahraničního obchodu s textilem. Státní zásahy do zahraničního obchodu souvisely jednak s poválečným příklonem československé politické scény doleva, jednak s řešením potíží vzniklých v důsledku války. Ředitel Národní banky československé Leopold Chmela ve své analýze válečných škod, které Československo utrpělo, neuvádí textilní průmysl mezi poškozenými odvětvími. Přesto došlo k výraznému poklesu kvality textilního zboží oproti předválečnému období, kdy podniky jako Rolný a Nehera náležely mezi světovou špičku, a tak musel být jeho vývoz dotován. Příčinami snížení kvality československého textilu byly zastaralost strojů, nedostatek kvalitních surovin a nezkušená pracovní síla. Možnost obnovit někdej ší relativně vysokou kvalitu československého textilu pak byla promarněna v důsledku preferování těžkého a strojírenského průmyslu po převratu v únoru...
Trh stavebních hmot v Předlitavsku a Československu v letech 1873-1938. Formování, vývojové tendence, kartelizace
Gecko, Tomáš ; Kubů, Eduard (vedoucí práce) ; Zářický, Aleš (oponent) ; Jemelka, Martin (oponent)
Cílem disertační práce je porozumět formování a vývoji trhu se stavebními hmotami (cementem, vápnem a cihlami) v Předlitavsku a prvorepublikovém Československu. Důraz je kladen na vývojové tendence trhu (změny ve spotřebních zvyklostech, zavádění nových technologií), jeho monopolizaci, státní intervencionistickou politiku a institucionální proměny podnikatelské činnosti (přímé kapitálové vstupy bankovního sektoru a šíření kapitálových společností). Sledovány jsou jednak základní podmínky trhu a jeho struktura, jednak strategie tržních hráčů. Zahrnout je třeba také výkon trhu, tedy dopady průmyslu stavebních hmot na fungování předlitavské a československé ekonomiky. Výzkum je ohraničen obdobím tzv. velké deprese, během které se stavební hmoty začaly vyrábět na průmyslovém základě a přelomem let 1938/1939, značících instrumentalizaci českých zemí ve prospěch velkoprostorového hospodářství. Disertační práce vychází z metod průmyslové ekonomie (paradigma Structure-Conduct-Performance), ekonomie, ekonomické geografie i tradiční metodologie hospodářských dějin (zejména business history, hermeneutická a statistická metoda).
Národní správy živnostenských podniků zabývajících se řemeslnou výrobou ve Svitavách po druhé světové válce (Zavedení správ, jejich funkce a ukončení - příspěvek k dějinám správy)
Dvořák, Petr ; Kubů, Eduard (vedoucí práce) ; Šouša, Jiří (oponent)
(česky) Bakalářská práce Národní správy živnostenských podniků zabývajících se řemeslnou výrobou ve Svitavách po druhé světové válce se zabývá problematikou změn ve vlastnictví řemeslných provozoven v moravských Svitavách v souvislosti s retribucemi a odsunem většiny místního obyvatelstva, jejich fungování v rámci systému "limitované hospodářské demokracie" tzv. Třetí republiky a následným procesem jejich likvidace. S využitím dosud neznámých archivních pramenů zkoumá v konkrétních případech uplatňování příslušných prezidentských dekretů, jakož i navazujících nařízení a směrnic. Předmětem studia jsou především proměny maje- tkoprávních vztahů v linii procesů národní správa - konfiskace - (reprivatizace, resp. restituce) - znárodnění. Zavedení a ukončení národních správ je interpretováno v kontextu politické, hospodářské a sociální změny probíhající v dotyčném místě a období. Analýza zavedení, fungování, efektivity a rušení národních správ demonstruje dynamiku jejich vývoje a především přináší poznání způsobu a doby jejich ukončení. Nakládání s konfiskáty je zde doloženo v plné šíři. Celkové závěry práce se příliš neroz- cházejí s obecně přijímanými názory. Klíčová slova (česky) národní správa, Svitavy, retribuce, konfiskace, restituce, sociální mobilita, dějiny správy
"Heimat in Ketten": Vývoj ideové konstrukce německého hraničářského románu v době První republiky
Pípalová, Anna ; Kubů, Eduard (vedoucí práce) ; Štolleová, Barbora (oponent)
(česky) Předkládaná diplomová práce analyzuje německé hraničářské romány (Grenzlandroman) meziválečného období, konkrétně díla autorů Roberta Hohlbauma Grenzland (1921), Rudolfa Haase Heimat in Ketten (1924), Bruno Nowaka tvořícího pod pseudonymem Gottfried Rothacker Das Dorf an der Grenze (1936) a Wilhelma Pleyera Die Brüder Tommahans (1937). Hraničářský román jako literární žánr tematizoval nacionální konflikt, přičemž se zabýval současným či nedávným společenským vývojem. Prvorepublikové hraničářské romány jsou cennou výpovědí o tom, jakým způsobem nejenom autoři, ale i celé sociální skupiny reflektovaly změny po roce 1918. Rozbor narativů typických pro tento segment literatury potvrzuje jeho výpovědní hodnotu v otázce formování nacionální identity Němců v meziválečném Československu. Přitom zásadní roli při prosazování abstraktních nacionálních idejí ve vnímání člověka v každodenním životě sehrává mechanismus stereotypizace. Hraničářské romány přispívají svými vypravěčskými postupy k rekonstrukci a znovupotvrzování stereotypní percepce reality a ta ovlivňuje nejen vnímání jednotlivců a sociálních skupin, ale zasahuje také do interpretace událostí. Analýza vybraných textů tudíž umožňuje zkoumat proměnu obsahu kolektivní paměti československých Němců. Zvláštní pozornost je zde věnována pokusu o...
Prof. JUDr. Cyril Horáček, politik a národohospodář
Smutný, Zdeněk ; Kubů, Eduard (vedoucí práce) ; Jančík, Drahomír (oponent)
7 Předkládaná práce je biografií profesora JUDr. Cyrila Horáčka, který byl významným národohospodářem, pedagogem a politikem na přelomu a zejména v první třetině 20. století. Zkoumá jeho životní osudy a osobnostní vývoj s akcentem na jeho profesní dráhu národohospodáře, pedagoga, jakož i politika, s přihlédnutím k jeho soukromým aktivitám a zájmům. V několika kapitolách, zvláště pak v kapitole věnující se národohospodářství, zasazuje jeho odborné názory a práce do kontextu tehdejšího ekonomického myšlení a srovnává je s prací a myšlenkami ostatních tehdejších významných českých národohospodářů.
Ze světa podnikání do světa plánované distribuce. Sonda do vývoje českého spotřebního družstevnictví v letech 1945 - 1956 (kraj Ústí nad Labem)
Slavíček, Jan ; Kubů, Eduard (vedoucí práce) ; Jančík, Drahomír (oponent) ; Kocian, Jiří (oponent)
Ze světa podnikání do světa plánované distribuce Sonda do vývoje českého spotřebního družstevnictví v letech 1945 - 1956 (kraj Ústí nad Labem) Práce se zabývá proměnami obsahu, forem a rolí českého spotřebního družstevnictví v letech 1945 - 1956. Tuto problematiku tematizuje do čtyř zkoumaných okruhů (územně - organizační struktura, role družstev v československé ekonomice, vztahy s komunistickou stranou, hospodářská činost družstev). Ty tvoří předpoklad proměny spotřebních družstev z autonomních podnikatelských subjektů v podřízené články státem organizované distribuce. Práce analyzuje tuto proměnu v jejích jednotlivých fázích a zasazuje ji do širšího kontextu sovětizace, vytváření systému centrálně plánované ekonomiky a celkového ekonomického, sociálního a politického vývoje Československa v uvedených letech. Klíčová slova: Hospodářské dějiny, družstevnictví, spotřební družstva, sovětizace, Centrálně plánovaná ekonomika, 1945 - 1956
Kartelizace chmelařství v Českých zemích, 1890-38
Pojar, Vojtěch ; Kubů, Eduard (vedoucí práce) ; Šouša, Jiří (oponent)
České země patřily po většinu 19. a ve 20. století k největším světovým výrobcům chmele. Chmel byl zároveň významným exportním artiklem ekonomiky meziválečné ČSR. Předkládaná diplomová práce se snaží objasnit proces kartelizace produkce chmele v českých zemích od jejích počátků v 19. století až po rok 1938, jeho příčiny, formu vzniklých institucí i jejich výsledky. Vývoj kartelů v tomto odvětví zemědělské výroby je zasazen do do rámce, vytvářeného dynamikou hospodářských cyklů a proměnami státní hospodářské politiky. V návaznosti na impulsy z institucionální ekonomie vychází studie z předpokladu, že vznik kartelů, jejich forma a stabilita jsou do velké míry produktem struktury daného odvětví, současně však svou aktivitou tuto strukturu pozměňují. Vývoj odvětví je analyzován s využitím konceptů F. Kleinwächtera, J. A. Schumpetera, M. Olsona a neoklasické syntézy, s nimiž se pracuje jako s ideálními typy. Studie pracuje s pojmem exportního kartelu a ukazuje strukturálně determinované limity jeho vzniku v typově silně exportně orientovaném odvětví. Analyzovány jsou i koluzivní struktury v navázaných odvětvích téhož výrobního řetězce: obchodu chmelem a v pivovarnictví; akcent je přitom položen na interakci kartelů v rámci plně kartelizovaného výrobního řetězce. Studie ukazuje, že kartely v chmelařství byly...
Reflexe sociální zkušenosti Oty Pavla v jeho literární tvorbě
Vrchlavský, Tomáš ; Kubů, Eduard (vedoucí práce) ; Štolleová, Barbora (oponent)
Bakalářská práce s názvem Reflexe sociální zkušenosti Oty Pavla v jeho literární tvorbě se věnuje osobnosti a literatuře českožidovského spisovatele Oty Pavla. Cílem této práce je podat obraz sociální zkušenosti tak, jak ji Ota Pavel literárně ztvárnil. K Pavlově literárnímu dílu přistupuji jako k prameni hospodářských a sociálních dějin. Ve své práci sleduji následující aspekty. Jak se odráží přístup židů k majoritní společnosti a naopak. Dále na příkladu otce Oty Pavla sleduji vztah jeho rodiny k Československu. Rovněž se věnuji ekonomické situaci Oty Pavla a jeho rodiny počínaje první republikou, přes druhou světovou válku, přechodné období let 1945-1948 až po období komunistického režimu. Dále sleduji zkušenost Oty Pavla a jeho rodiny s okupační mocí a protižidovská opatření během Protektorátu Čechy a Morava. Také se věnuji problematice židů v poválečném Československu, tak ji Ota Pavel reflektoval na základě své zkušenosti ve svých vzpomínkových povídkách.
První čtvrtstoletí Akciové společnosti továren na fezy ve Strakonicích. Založení management podnikání a podnikatelské strategie.
Klíma, Karel ; Kubů, Eduard (vedoucí práce) ; Štolleová, Barbora (oponent)
Bakalářská práce pojednává o Akciové společnosti rakouských továren na fezy, později Akciové společnosti továren na fezy ve Strakonicích formou business history. Důraz je kladen především na ekonomický vývoj, podnikatele, podnikatelské strategie a management. Úmyslně je opomenut sociální vývoj. Úvodem seznamuje s problematikou fezárenské výroby v habsburské monarchii a především na Strakonicku v období 19. století, kdy toto průmyslové odvětví zažilo nevídaný rozkvět. Sledované čtvrtstoletí Akciové společnosti je datováno roky 1899 až 1926, tedy od akcionování po zákaz nošení fezů v Turecku v roce 1925, respektive hospodářského dopadu na Akciovou společnost o rok později. Klíčová slova: fez - akciová společnost - Strakonice - podnikatelé - podnikání - Živnostenská banka - Credit-Anstalt für Handel und Gewerbe - textilní průmysl

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 55 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 KUBŮ, Eliška
1 KUBŮ, Eva
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.