National Repository of Grey Literature 12 records found  1 - 10next  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
PCB/PCT
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, Praha ; Vučka, Václav ; Němcová, Halka ; Tušil, Petr ; Kužílek, Vladimír ; Barchánková, Jiřina
Analytické činnosti spojené s evidencí PCB v zařízeních, materiálech a odpadech. Vzorkování látek s PCB ve skládkách, starých zátěžích a odpadech. PCB ve skládkách a starých zátěžích.
PCB/PCT
Zdravotní ústav - Národní referenční laboratoř ; Axys Varilab s.r.o., Vrané n/Vlt. ; Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, Praha ; Grabic, Roman ; Jech, Libor ; Vučka, Václav ; Eckhardt, Pavel ; Kužílek, Vladimír ; Barchánková, Jiřina
Analytické činnosti spojené s evidencí PCB v zařízeních, materiálech a odpadech. Vzorkování látek s PCB ve skládkách, starých zátěžích a odpadech. PCB v právních předpisech ČR.
PCB/PCT
AQ-test, spol. s r.o., Ostrava ; Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, Praha ; Cron, Marcel ; Vučka, Václav ; Eckhardt, Pavel ; Kužílek, Vladimír ; Barchánková, Jiřina
Analytické činnosti spojené s evidencí PCB v zařízeních, materiálech a odpadech. Vzorkování látek s PCB ve skládkách, starých zátěžích a odpadech. PCB ve skládkách a starých zátěžích.
PCB/PCT
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, Praha ; Sirotková, Dagmar ; Kužílek, Vladimír ; Barchánková, Jiřina
Systém odběru vzorků ze zařízení, z jednotlivých typů odpadů s obsahem PCB a z prostředí. Analytické činnosti spojené s evidencí PCB v zařízeních a identifikace PCB v materiálech a odpadech. Návrh systému evidence PCB včetně procesu inventarizace.
Národní inventura persistentních organických polutantů v České republice. 1. část: Cíle projektu, vlastnosti látek
Recetox - Tocoen and Associates, Brno ; Čupr, Pavel ; Kužílek, Vladimír ; Rieder, Mark ; Holoubek, Ivan
Je uveden popis jednotlivých POPs : DDT a jeho metabolity (DDTs), polychlorované cyklodieny (aldrin, dieldrin, endrin a isodrin), hexachlorcyklohexany (HCHs), hexachlorbenzen (HCB), polychlorované bifenyly (PCBs), polychlorované dibenzo-p-dioxiny a dibenzofurany (PCDDs/Fs), polycklické aromatické uhlovidíky (PAHs), heptachlor, toxaphen, mirex, chlordan.
Národní inventura persistentních organických polutantů v České republice: Kontaminace složek životního prostředí
Recetox - Tocoen and Associates, Brno ; Hofman, JAkub ; Provazník, Karel ; Sáňka, Milan ; Vácha, Radim ; Zbíral, Jiří ; Čupr, Pavel ; Rieder, Mark ; Kužílek, Vladimír ; Kohoutek, Jiří ; Novák, Jiří ; Ocelka, Tomáš ; Jech, Libor ; Holoubek, Ivan
Výskyt POPs je sledován v jednotlivých složkác ŽP (atmosféra, hydrosféra, půda, biomonitoring) a dále v krmivech, surovinách a pomocných látkách k jejich výrobě, v kalech z ČOV. Jsou popsány existující informační systémy pro monitorování jednotlivých složek a výsledky projektů, které se monitorování zabývaly.
Národní inventura persistentních organických polutantů v České republice: Výroba, použití, nespotřebované zásoby, odpady, hot spots, kontaminovaná místa, emisní inventura
Recetox - Tocoen and Associates, Brno ; Kohoutek, Jiří ; Ocelka, Tomáš ; Jech, Libor ; Adamec, Vladimír ; Machálek, Pavel ; Rieder, Mark ; Kužílek, Vladimír ; Čupr, Pavel ; Petira, Oldřich ; Matoušek, Jiří ; Matoušek, Milan ; Holoubek, Ivan
Analýza oblastí pro hodnocení chemických látek v rámci implementace Stockholmské úmluvy zahrnuje legislativu, výrobu, import/export, použití, zásoby a kontaminovaná místa. V rámci těchto oblastí je zkoumáno zacházení s jednotlivými skupinami POPs látek.
Národní inventura persistentních organických polutantů v České republice: Monitoring, výzkum
Recetox - Tocoen and Associates, Brno ; Volka, Karel ; Tomaniová, Monika ; Čupr, Pavel ; Novák, Jiří ; Rieder, Martin ; Kužílek, Vladimír ; Sáňka, Milan ; Hajšlová, Jana ; Holoubek, Ivan
Je kriticky popsán stav monitorování POPs v České republice. Jsou uvedeny systémy, které poskytují informace o stavu kontaminace abiotických a biotických složek životního prostředí na vysoké úrovni, zároveň je však konstatován nedostatek integračního úsilí v jednotlivých resortech státní správy pro vznik a realizaci dlouhodobé koncepce monitoringu, který by intergovaně sledoval problematiku POPs. Jsou uvedeny možnosti rozvoje monitoringu POPs v ČR.
Národní inventura persistentních organických polutantů v České republice: Legislativa. limity
Recetox - Tocoen and Associates, Brno ; Ruprich, Jiří ; Drápal, Jiří ; Sáňka, Milan ; Kužílek, Vladimír ; Rieder, Mark ; Machálek, Pavel ; Novák, Jiří ; Holoubek, Ivan
Přehled právních předpisů, které upravují nakládání s persitentními organickými látkami a jejich monitorování ve složkách životního prostředí. Jsou uvedeny nezbytné změny, které bude nutné v české legislativě provést, aby byla v souladu s předpisy Evropské unie.
Výzkum a ochrana hydrosféry - výzkum vztahů a procesů ve vodní složce životního prostředí‚ orientovaný na vliv antropogenních tlaků‚ její trvalé užívání a ochranu‚ včetně legislativních nástrojů: Antropogenní tlaky na vodní ekosystémy
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i., Praha ; Svoboda, Jan ; Kužílek, Vladimír ; Lochovský, Petr
V roce 2007 byly hodnoceny a sledovány vodní ekosystémy a jejich antropogenní ovlivnění - ovlivnění jednotlivých složek vodních ekosystémů (voda, sedimenty, biota) emisemi a specifickými polutanty. Byly hodnoceny a sledovány vodní ekosystémy a jejich antropogenní ovlivnění - časové a prostorové změny v souvislosti s antropogenními tlaky. Byl studován původ, vliv a transformace specifických polutantů ve vodních ekosystémech a jejich jednotlivých složkách, včetně možností vlivu na lidskou populaci.

National Repository of Grey Literature : 12 records found   1 - 10next  jump to record:
See also: similar author names
3 Kužílek, V.
2 Kužílek, Václav
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.