Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 25 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Cestovní ruch se sportovním zaměřením v Pardubickém kraji
Kučerová, Lenka ; Navrátilová, Miroslava (vedoucí práce) ; Voráček, Josef (oponent)
Název: Cestovní ruch se sportovním zaměřením v Pardubickém kraji Cíle: Hlavním cílem bakalářské práce je na základě zhodnocení celkového potenciálu pro rozvoj cestovního ruchu se sportovním zaměřením v Pardubickém kraji vytvořit soubor obecných doporučení a vlastních návrhů, díky kterým by v budoucnu mohlo dojít k navýšení stávajícího potenciálu, akceleraci návštěvnosti a dynamickému rozvoji území. Metody: V rámci této práce byly využity dvě samostatné metody sběru dat a jedna vlastní metoda hodnocení. Stěžejní metodou sběru dat se stalo zkoumání dokumentů, a to zejména úředních dokumentů, archivních dat a virtuálních dat. Druhá metoda sběru dat nabyla konkrétní podoby dvou polostrukturovaných rozhovorů s experty na oblast cestovního ruchu. Vytvořena a následně aplikována na zkoumané území byla i vlastní metoda hodnocení potenciálu. Výsledky: Pardubický kraj disponuje dobrým a rozmanitým přirozeným potenciálem pro rozvoj cestovního ruchu, který se opírá zejména o vhodné přírodní předpoklady, prozatím je ale nedostatečně rozvinut. V regionu převažují sportovní a rekreační turismus s letní turistickou sezónou. V rámci aktivní dovolené turisté vyhledávají nejčastěji cykloturistiku, pěší turistiku, koupání a v zimě lyžování. Celkový potenciál cestovního ruchu se sportovním zaměřením je velmi vysoký a...
Optimalizace odpočinkového režimu v mateřské škole
Kučerová, Lenka ; Zvírotský, Michal (vedoucí práce) ; Linková, Marie (oponent)
Práce je zaměřena na odpočinkový režim v životě dítěte předškolního věku v rodině a v mateřské škole. V teoretické části jsou vymezeny dětské potřeby a práva, vývoj motivací, emočně morální vývoj a dále pak socializace dítěte dané věkové skupiny. V další části jsou objasněny úkoly a podmínky současné mateřské školy, její denní režim, rytmus, rituály. Práce se rovněž zabývá osobností učitele a jeho kompetencemi, působícího v rámci předškolního vzdělávání. Následuje část, která je věnována současné rodině, jejím výchovným stylům a aktuálním požadavkům na vztah mezi rodinou a školou v současné době. V závěru teoretické části je popsán spánek a odpočinek, jeho důležitost pro dítě předškolního věku, ale také možné poruchy spánku dětí. Praktická část je cílena na odpočinkový režim v rodinách dětí a v mateřské škole. Pomocí dotazníků byl zjištěn stav odpočinkového režimu dětí v rodinách a následně ve dvou třídách mateřské školy. Po zavedení návrhů organizačních a materiálních změn ve dvou třídách MŠ byl po šesti měsících zjištěn dopad těchto inovací na spokojenost dětí a pohled učitelů na dané změny. Výsledek akčního výzkumu ukazuje, jaký vliv na kvalitu odpočinkového režimu v předškolním zařízení mají organizační a materiální změny, a jak jsou učitelé schopni zavést a reflektovat nové podmínky. KLÍČOVÁ...
Hodnocení výkonnosti vybraného podniku podle modelu Start
Soldán, Martin ; Kučerová, Lenka (oponent) ; Veselý, Josef (vedoucí práce)
Hlavním záměrem mé bakalářské práce je využití metodiky modelu Start ke zhodnocení výkonnosti vybraného podniku. Za tímto účelem se práce ve své první části zabývá specifikací využitých stěžejních teoretických poznatků zejména pak definicí základních pojmů, modelů a metod hodnocení Dále je provedena samotná analýza s představením společnosti a její situace, definovány její slabé a silné stránky. Na základě výsledků provedené analýzy jsem sestavil v závěrečné části práce návrhy na zlepšení a další pozitivní rozvoj podniku.
Legal Acts in the Name of an Entrepreneur
Kučerová, Lenka ; Oehm, Jaroslav (vedoucí práce) ; Liška, Petr (oponent)
Predmetom diplomovej práce je právne konanie podnikateľa. Nejedná sa pritom o komplexné spracovanie celej matérie tejto problematiky, skôr o zameranie sa na judikatúru vyšších súdov v snahe o zaplnenie nejasných či problematických miest zákonnej úpravy. V úvode práce je právne konanie podnikateľa definované na kontraste s obchodným vedením a rozhodovaním. Druhá kapitola sa zaoberá priamym konaním podnikateľa - právnickej osoby jej štatutárnym orgánom, určeným spôsobom konania v kontraste k obmedzeniu konateľského oprávnenia a následkom súbehu oprávnení konať menom podnikateľa. Stručne je tiež zmienené konanie menom spoločnosti pred jej vznikom a niektoré aspekty konateľského oprávnenia likvidátora. V tretej kapitole je rozobraté zastúpenie podnikateľa so zameraním na hmotnoprávne zastúpenie. Na začiatku je rozlíšené a stručne charakterizované zastúpenie zmluvné a zákonné. Ďalej sa kapitola venuje jednotlivým jeho typom, a to konkrétne konaniu vedúceho odštepného závodu alebo inej organizačnej zložky podniku (§ 13 odst. 3 obch. zákonníka), zastúpeniu osobou podnikateľom poverenou k určitej činnosti (§ 15 obch. zákonníka) a konaniu inej osoby nachádzajúcej sa v prevádzkarni (§ 16 obch. zákonníka). Zmluvné zastúpenie podnikateľa a jeho špecifický typ, prokúra (§ 14 obch. zákonníka), sú uvedené na konci. Štvrtá...
Kalifornská propozice 187 - imigrační diskuze ve Spojených státech v polovině 90. let 20. století
Kučerová, Lenka ; Calda, Miloš (vedoucí práce) ; Korytová-Magstadt, Štěpánka (oponent)
Kalifornská propozice 187 a diskuze o nelegální i legální imigraci, která se kolem jejího přijetí rozpoutala, dlouhodobě ovlivnila kalifornskou i federální politickou scénu. Po několik dalších let byla problematika přistěhovalců, imigrace a rasových vztahů ve Spojených státech v centru pozornosti politiků i veřejnosti. Přes přijetí dalších dvou propozic namířených proti nebělošskému obyvatelstvu a minoritám v Kalifornii a dvou federálních zákonů, které znemožnily nelegálním i mnoha legálním přistěhovalcům využívat většinu sociálních a 174http://law.cornell.edu/supct/search/display.html?terms=INS%20v.%20St.Cyrurl=/supct/html/00- 767.ZO.html (2.5.2006) 175http://www.law.Cornell.edu/supct/search/display.html?terms%Zadvydas%20v.%20Davis&url/supct/html/99- 7791.ZO.htmi (2.5.2006) 176Gimpel, James G., Edwards, JR, James R.: The Congressional Politics of Immigration Reform, Allyn & Bacon, Boston 1999 s. 285 - 289 177http://uscis.gov/graphics/shared/aboutus/statistics/natz/na97table.pdf (10.5.2006) 178Tamtéž zdravotnických služeb financovaných státy a federální vládou, se počty příchozích do Spojených států výrazně nesnížily. Do celé imigrační diskuze se zřetelně promítaly obavy značné části obyvatel Kalifornie, oponentů i stoupenců propozice, z předpokládaného negativního vlivu nelegálních přistěhovalců na...
Monitoring spárkaté zvěře při čekané a efektivita tohoto způsobu lovu v honitbě Blatno a Jesenice
Kučerová, Lenka ; Kušta, Tomáš (vedoucí práce) ; Divišová, Michaela (oponent)
Cílem bakalářské práce bylo vyhodnotit aktivitu spárkaté zvěře, zejména srnce obecného, prasete divokého a jelena siky japonského při určitých abiotických vlivech, které na ně každodenně působí. Sledování dané zvěře probíhalo za pomoci čekaných, jejichž lovecká úspěšnost byla také předmětem práce. Měření probíhalo v honitbě Blatno a v honitbě Jesenice - Kosobody v časovém rozsahu 4 let. Během monitorovaného období se uskutečnilo 359 čekaných, s úspěšností lovu 57 kusů v obou honitbách dohromady. Z výsledků vyplývá, že teplota a oblačnost aktivitu zvěře nikterak neovlivňuje. Aktivita sledované zvěře je především ovlivňována jejich způsobem chování, které je mimo jiné odvíjeno od přítomnosti člověka.
Svět rostlin - rozvoj přírodovědné gramotnosti v předškolním vzdělávání
KUČEROVÁ, Lenka
Bakalářská práce obsahuje návrhy činností pro výuku přírodovědné gramotnosti se zaměřením na poznávání rostlin. Návrhy činností jsou zpracovány formou literární rešerše tak, aby byly vhodné pro věkově homogenní třídy v mateřské škole a poskytovaly vhodné podněty k získávání klíčových kompetencí s ohledem na dovednosti, možnosti a individuální potřeby jednotlivců. Cílem bakalářské práce je využití a ověření plynulého, názorného a prožitkového učení v přírodě. Poznatky získané pozorováním rostlin v přírodě prohloubit a rozšířit zajímavými metodami činností jako jsou výtvarná zpracování nebo dramatická ztvárnění daného tématu ve třídě. Ke konkrétním tématům výuky jsou zpracovány a doloženy v příloze pracovní listy, nebo návrhy výtvarných činností.
Design koupelnového nábytku
Kučerová, Lenka
Práce se věnuje problematice koupelnového nábytku, zejména potom jeho vlastnímu návrhu do bytového interiéru. Teoretická část se zabývá historií, bezpečností a ergonomií, typy nábytku, současnými trendy, materiály a vybranými designovými kolekcemi. Praktická část zahrnuje samotný proces navrhování designu koupelnového nábytku a jeho vývoj od prvotních skic až po konečné vizualizace.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 25 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
25 KUČEROVÁ, Lenka
20 KUČEROVÁ, Lucie
3 KUČEROVÁ, Ludmila
1 Kučerová, Lada
1 Kučerová, Laura
1 Kučerová, Libuše
20 Kučerová, Lucie
3 Kučerová, Ludmila
2 Kučerová, Lydie
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.