Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Aktivizace pacientů s imobilizačním syndromem
Kučerová, Ivana ; Lukášová Jeřábková, Lenka (vedoucí práce) ; Kulhavá, Miluše (oponent)
Imobilizační syndrom neboli syndrom z inaktivity je sekundární porucha organismu. Příčiny imobilizačního syndromu mohou být silná bolest, poruchy nervového, kosterního a svalového systému, celková slabost, psychosociální problémy, infekční procesy a věk. Imobilizační syndrom postihuje nejen pohybový aparát, ale i kardiovaskulární systém, respirační systém, močový systém, kůži, nervový systém a celkový metabolismus. Bakalářská práce na téma "Aktivizace pacientů s imobilizačním syndromem" je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část pojednává o problematice imobilizačního syndromu a je zaměřena především na oblast aktivizace pacienta. V teoretické části dále uvádím způsoby vzdělávání sester v tomto oboru. Praktická část se zabývá analyzováním a vyhodnocením výsledků kvantitativního výzkumu, získaného na základě dotazníkového šetření mezi všeobecnými sestrami z oddělení geriatrie, následné péče a léčebny dlouhodobě nemocných. Respondentky, které jsem zvolila, pocházejí jak z pracovišť státních zdravotnických zařízení, tak ze soukromého sektoru. Hlavním cílem bakalářské práce bylo zjistit, jaké se používají v Léčebnách dlouhodobě nemocných, na odděleních Následné péče a na oddělení Geriatrie aktivizační metody u pacientů s imobilizačním syndromem. Dílčími cíli bylo zjistit, jaký je...
Destrukce chlorovaných uhlovodíků včetně PCB v pevných odpadech ve fluidní vrstvě existujících tepelných kotlů za přítomnosti oxidu vápenatého a křemičitanů alkalických kovů
Ústav pro výzkum paliv, Praha ; Ústav chemických procesů AV ČR, Praha ; Enviro Technology Today, s.r.o., Praha ; Novotný, P. ; Šabata, S. ; Hetflejš, Jiří ; Kučerová, Ivana
Zpráva přináší výsledky velkokapacitní zkoušky nového způsobu destrukce polychlorovaných bifenylů /PCB/ . Ukazuje se, že tato metoda by byla použitelná pro účinné zneškodnění těch typů zátěží, v nichž jsou na tuhý nosič vázány PCB.

Viz též: podobná jména autorů
4 KUČEROVÁ, Iveta
3 Kučerová, Ilona
1 Kučerová, Irah,
2 Kučerová, Irena
1 Kučerová, Iva
4 Kučerová, Iveta
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.