Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 129 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Motivace zemí Visegrádské skupiny pro energetickou spolupráci
Kohoutová, Petra ; Kučerová, Irah (vedoucí práce) ; Odintsov, Nikita (oponent)
UNIVERZITA KARLOVA FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD Institut Politologických studií Katedra Bezpečnostních studií Projekt diplomové práce Podávající: Petra Kohoutová Studijní program: Bezpečnostní studia Vedoucí práce: PhDr. Irah Kučerová, PhD. Datum podání projektu: 9. 6. 2016 2 I. Název projektu Motivace zemí Visegrádské skupiny pro energetickou spolupráci. II. Námět práce, hypotéza a výzkumné otázky Energetická bezpečnost se v posledních několika desetiletích stala významným politickým a bezpečnostním tématem, neboť zajištění pravidelných dodávek energií je v dnešní době pro fungování jakéhokoliv státu naprosto nezbytné. Ačkoliv je energetická bezpečnost vnímána v jednotlivých zemích rozdílně, národní bezpečnostní strategie se většinou zaměřují na minimalizaci potenciálních rizik, která by mohla zapříčinit přerušení dodávek energií či takzvaný "blackout". Mezinárodní energetická agentura IEA v definici energetické bezpečnosti klade důraz i na ekonomicky přijatelnou cenu energií. Jedná se hlavně o evropské státy, které jsou do velké míry závislé na importu energetických surovin a tím pádem jsou v této oblasti snadno zranitelné. Na poli Evropské unie proto představuje energetická bezpečnost jedno z nejvíce probíraných témat. Stoupající poptávka a nestabilní ceny s rizikem možného přerušení přísunu energií vedou k...
Brain Drain: Hindering Development of Lesser Developed Nations?
Galeano, Mario ; Parízek, Michal (vedoucí práce) ; Kučerová, Irah (oponent)
Mario Galeano Thesis- Migration and Remittances: Hindering the Development of Lesser Developed Nations? International Economic and Political Studies Supervisor: Mgr Michal Parizek Abstract As migration has become recently one of the highlights for studies in sociology and economics and is becoming ever more apparent in the political discourse world-wide, the objective of this study is to widen our understanding of its effects on culture, politics, economy and development, particularly in Latin and Central America. It can be considered that the accelerated migration after the fall of Communism will not be slowing down, as economic inequalities within nations keep putting pressure on populations and as the levels of globalization open-up new spaces into which the former primary pressure for migration can be absorbed. An interaction of these two factors thus propels both the supply and the demand for migration. This thesis seeks to understand both sides of the migration phenomenon and investigate to what extent migration is hindering the development of Latin American nations that fall under the attraction of some more developed world powers and which subsequently lose the status of a self-sustaining economy. The study analyzes the case of migration of Central American workers primarily to the United States,...
Efektivita rozhodovacího procesu ve WTO - Uruguayské a Katarské kolo
Jánská, Lucie ; Karlas, Jan (vedoucí práce) ; Kučerová, Irah (oponent)
Práce se zabývá multilaterálním vyjednáváním v rámci Všeobecné dohody o clech a obchodu a později v rámci Světové obchodní organizace. Konkrétně se zaměřuje na analýzu efektivity rozhodovacího procesu o liberalizaci obchodu se zemědělskými produkty v Uruguayském a Katarském kole vyjednávání. Právě oblast zemědělství se v průběhu obou kol vyjednávání jeví jako nejproblematičtější a nejkonfliktnější bod agendy. Cílem práce je na základě analýzy vyjednávání ve zvolených případech (a jejich následným srovnáním) identifikovat faktory, které vysvětlují rozdíl v efektivitě rozhodovacího procesu mezi Uruguayským a Katarským kolem. Práce se také snaží objasnit, z jakého důvodu se nedaří po více než patnácti letech vyjednávání úspěšně uzavřít Katarské kolo. Za tímto účelem je v její teoretické části definováno šest faktorů s předpokládaným vlivem na efektivitu rozhodovacího procesu: počet aktérů, vůdcovství, inkluzivnost jednání, komplexnost agendy, koalice a strategie aktérů. Vliv těchto faktorů je následně testován v praktické části práce. Práce předpokládá, že na efektivitu rozhodovacího procesu pozitivně působí nižší počet aktivních aktérů ve vyjednávání, větší ochota některých aktérů plnit vůdčí roli ve vyjednávání, vyšší míra inkluzivnosti jednání, menší komplexnost agendy, převaha integrativních...
Kaspický zemní plyn a jejich relevance pro upevnění energetické bezpečnosti Evropské unie: Výzva pro 21. století?
Binhack, Petr ; Kučerová, Irah (vedoucí práce) ; Jakš, Jaroslav (oponent) ; Litera, Bohuslav (oponent)
Práce se věnuje diskuzi o diverzifikaci importů zemního plynu do Evropské unie a roli, jakou v tomto směru hraje a může hrát Kaspický region. Cílem práce je popis energetické politiky Evropské unie v sektoru zemního plynu a analýza role kaspického zemního plynu a projektu Jižního plynového koridoru. Téma relevance kaspického zemního plynu pro upevnění energetické bezpečnosti Evropské unie celkově zapadá do aktuální debaty o dalším vývoji klimaticko-energetické politiky, která s návrhem rámce pro vytvoření Energetické unie z roku 2015 integruje dosud paralelní evropské politiky boje proti změnám klimatu, energetické bezpečnosti, vnitřního energetického trhu a vnějších energetických vztahů se třetími zeměmi. Práce je založena na hypotéze, že Kaspický region je alternativním zdrojovým regionem schopným poskytnout Evropské unii diverzifikaci dovozů zemního plynu. Základní výzkumné otázky jsou pak následující; "Je Evropské unie schopna ovlivnit, za jakých podmínek bude kaspický plyn do Evropy dopravován?" a "Je Jižní plynový koridor schopen splnit očekávání spojená s jeho plánovaným objemem 60-120 miliard metrů krychlových zemního plynu ročně?" Z teoretického hlediska je práce ukotvená v přístupu Kodaňské školy, tedy přesněji řečeno v přístupech, které modifikují koncept Kodaňské školy tak, aby byl...
Reception of Strategic Economic Narratives: Case Study of the Kenyan News Discourse.
Řehák, Vilém ; Kučerová, Irah (vedoucí práce) ; Horáková, Hana (oponent) ; Záhořík, Jan (oponent)
Strategický narativ je komunikační nástroj politických elit, které jeho prostřednictvím konstruují sdílený význam mezinárodního dění, formulují národní zájmy, snaží se změnit mezinárodní diskurzivní prostředí a také ovlivnit chování ostatních aktérů. Strategický narativ je složen ze tří dynamických procesů, které probíhají současně a vzájemně se ovlivňují a posilují: formování narativu v daném státě, jeho projekce na mezinárodní scéně a jeho recepce v ostatních státech. Teorie strategických narativů zapadá do teoretického rámce tzv. nového regionalismu, který se snaží analyzovat vztahy mezi procesy globalizace, globalismu (globálního vládnutí), regionalizace a regionalismu. Až donedávna byla tato analýza prováděna výhradně ze státně-centrické a pozitivistické perspektivy, což víceméně znemožňovalo zahrnout do analýzy otázku percepce a recepce mezinárodně-politických, resp. mezinárodně- ekonomických událostí. Předložená dizertace se snaží vyplnit tuto mezeru v současném výzkumu. Dizertace analyzuje globální politickou ekonomii z interpretativního konstruktivistického pohledu: jako zdrojová data využívá články z místního nejčtenějšího deníku a analyzuje mediální (zpravodajský) diskurz jako jednu z forem širokého společenského diskurzu. Takto provedená analýza nám může pomoci odhalit, jak místní...
Dohoda o volném obchodu mezi Evropskou unií a Korejskou republikou - úspěch, či promarněná příležitost?
Haas, Václav ; Kučerová, Irah (vedoucí práce) ; Plechanovová, Běla (oponent)
Tato práce se zabývá Dohodou o volném obchodu mezi Evropskou unií a Korejskou republikou, která pro EU představuje první případ tzv. nové generace dohod o volném obchodu. Nejprve je problematika zasazena do teoretického rámce tvořeného teorií mezinárodních režimů a teorií neoliberálního institucionalismu, což umožňuje její adekvátní uchopení v mezinárodně politickém kontextu. Práce poté představuje vývoj legislativního prostředí týkajícího se společné obchodní politiky a proměnu strategického uvažování v této oblasti. Dále definuje rozsah ekonomických interakcí obou aktérů a jejich společné zájmy vedoucí k uzavření dohody. Následně práce provádí rozbor již existujících smluvních vztahů obou aktérů a vymezuje hlavní aspekty nově přijaté dohody. V poslední části je analyzován dosavadní efekt účinnosti dohody na obchod se zbožím a službami.
A Comparative Analysis of South American Integration: Cases of CAN and UNASUR
Husáková, Gabriela ; Kučerová, Irah (vedoucí práce) ; Karlas, Jan (oponent)
Tato diplomová práce je zam ená na výzkum p í in rozdílné efektivity dvou mezinárodních organizací v Latinské Americe, Andského spole enství a Unií jihoamerických národ , kdy využívá neoliberální teorii mezinárodních vztah pro ur ení p í in, pro je Andské spole enství více efektivní než Unie jihoamerických národ . Nejprve je definována neoliberální teorie a popsán koncept koopera ních problém , poté následuje kapitola obecn popisující integraci v Latinské Americe se všemi jejími charakteristikami a dále kapitola popisující historii a základní institucionální uspo ádání dvou výše zmín ných organizací. V praktické ásti diplomové práce jsou koopera ní problémy aplikovány na každou z organizací a je zkoumán vztah mezi t mito problémy a institucionálním uspo ádáním organizací, po tem lenských stát a homogenitou mezi nimi. V záv re né ásti jsou všechny t i koopera ní problémy spole n shrnuty pro posouzení, zda je hlavní p í inou rozdílné efektivity mezi nimi institucionální nastavení, po et lenský stát i homogenita mezi lenskými zem mi.
Aktuální diverzifikační scénáře Ruské federace na jedné straně a zemí V4 na straně druhé v oblasti dodávek zemního plynu na pozadí teorie vzájemné asymetrické závislosti
Záhradníková, Lea ; Holubcová, Jitka (vedoucí práce) ; Kučerová, Irah (oponent)
Diplomová práce se zaměřuje na problematiku aktuálních diverzifikačních scénářů v oblasti dodávek zemního plynu na pozadí teorie asymetrické vzájemné závislosti zemí Visegrádské skupiny (V4) a Ruské federace. Hlavním dodavatelem zemního plynu do tohoto regionu je historicky Ruská federace, která ale v důsledku plynových válek s Ukrajinou v roce 2006 a 2009, které negativně ovlivnily zásobování zemí EU zemním plynem, ztratila status důvěryhodného partnera. Výzkum je zaměřen na aktuální možnosti zemí V4 diverzifikovat dodavatele a trasy zemního plynu s ohledem na vztah s Ruskou federací a analyzovány jsou rovněž možnosti diverzifikace odběratelských trhů Ruské federace. Autorka mj. potvrzuje hypotézu, že energetické vztahy zemí Visegrádské skupiny a Ruské federace v oblasti dodávek zemního plynu jsou do velké míry řízeny asymetrickou vzájemnou závislostí, která v současné době zhoršuje napětí mezi aktéry. V práci jsou dále představeny a zhodnoceny aktuální diverzifikační scénáře, přičemž cílem bude posouzení významu zkoumaných projektů pro zvýšení energetické bezpečnosti jednotlivých aktérů. Klíčová slova: vzájemná závislost, energetická bezpečnost, diverzifikace, dodávky zemního plynu, přeshraniční propojení, V4, energetická unie, Ruská federace, Nord Stream II, LNG
Komparace adaptačních opatření na změnu klimatu: případy ČR, Německa a Polska
Skupa, Marek ; Ditrych, Ondřej (vedoucí práce) ; Kučerová, Irah (oponent)
Diplomová práce "Komparace adaptačních opatření na změnu klimatu: případy ČR, Německa a Polska" srovnává národní adaptační strategie České republiky, Německa a Polska na změnu klimatu. Tyto strategie pro účely práce reprezentují přístup států k politice adaptace na klimatickou změnu a jsou autorem srovnávány z hlediska opatření, které obsahují, za použití rámce doporučení a návrhů, které státům předkládá Mezivládní panel pro změnu klimatu (IPCC) i EU. Autor zároveň v této práci analyzuje i politiku boje s klimatickou změnou (mitigace) ze strany vybraných států a zjišťuje, zda jsou přístupy k oběma politikám shodné či rozdílné, případně jaké vykazují podobnosti a odlišnosti. V závěru práce se autor vztahuje k již existujícímu výzkumu na podobné téma a s jeho použitím a se závěry této práce představuje několik omezenějších teoretizujících zjištění, pokoušející se vystihnout možné vztahy mezi mitigačními a adaptačními politikami států.
Energetická bezpečnost pobaltských států Estonska, Lotyšska a Litvy
Havel, Zdeněk ; Zájedová, Iivy (vedoucí práce) ; Kučerová, Irah (oponent)
Energetická bezpečnost je v současné době často skloňované téma. Hovoří se o ní v souvislosti s řadou konfliktů v zemích třetího světa, které díky zásobám energetických surovin, jako jsou ropa a plyn ovlivňují energetický trh. Pro některé státy je však otázka zajištění energetické bezpečnosti otázkou životně důležitou. Takovým příkladem jsou pobaltské státy - Estonsko, Lotyšsko a Litva jsou totiž závislé na dodávkách fosilních paliv z okolních zemí, a i když jsou členskými státy EU, až donedávna nebyly energetické trhy v Pobaltí liberalizovány a ani napojeny na zbytek evropské energetické infrastruktury. Je známým faktem, že hlavním dodavatelem fosilních paliv do Pobaltí je Ruská federace. Pobaltské státy se proto již od znovuzískání samostatnosti, snaží snížit vliv Ruské federace na pobaltský energetický trh. Tato diplomová práce se proto zabývá analýzou energetické bezpečnost všech tří pobaltských států. Práce pečlivě rozebírá všechny aspekty jejich energetických sektorů. Zkoumá jak historický vývoj regionu, díky kterému porozumíme vlivu Ruské federace na Pobaltí, tak i úroveň mezinárodní spolupráce pobaltských států s EU při zajišťování energetické bezpečnosti. Analýza se zaměří i na vztahy mezi jednotlivými pobaltskými státy a energetickou politiku, kterou zvolili pro svůj energetický sektor....

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 129 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
4 KUČEROVÁ, Iveta
3 Kučerová, Ilona
1 Kučerová, Irah,
2 Kučerová, Irena
1 Kučerová, Iva
2 Kučerová, Ivana
4 Kučerová, Iveta
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.