Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 142 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
SOCIÁLNÍ ODPOVĚDNOST FIREM A JEJÍ ROLE V RÁMCI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE
Baborová, Lucie ; Kučerová, Irah (vedoucí práce) ; Plechanovová, Běla (oponent)
Narůstající tlak na následování Agendy 2030 a snahu o naplnění Cílů udržitelného rozvoje v partnerství všech aktérů staví nadnárodní korporace do nové role - role s větší mocí, ale také širší odpovědností. Zároveň světová občanská společnost má pod drobnohledem velké společnosti. Rozvojové země jsou stále zranitelné vůči nerovnému zacházení, zatímco poskytují konzumnímu světu jejich přírodní zdroje. A právě v rozvojových zemích je potřeba progresu v souvislosti s udržitelným rozvojem nejurgentnější. Koncept sociální odpovědnosti firem je stále populárnějším nástrojem vzhledem k tomu, že nabízí nový a ohleduplnější přístup s potenciálem pokroku směrem k udržitelnému rozvoji. Tato práce je výzkumem potenciálu, či už zjevné souvislosti konceptu sociální odpovědnosti a udržitelného rozvoje. Zabývá se také rostoucí rolí a potřebou participace soukromého sektoru. Sociální odpovědnost nabízí způsob, jak se podílet na udržitelnosti tak, aby výsledkem byla oboustranně výhodná jak pro soukromý sektor, tak pro komunity a stakeholdery, které ovlivňují. Nicméně hrozí zde riziko zneužití konceptu sociální odpovědnosti tak, že z ní těží pouze jedna strana, a tou je soukromý sektor, který jej často využívá k napravení své reputace a zajištění legitimity, bez starostí o jeho možné dlouhodobé pozitivní efekty. Čím...
Ekonomická diplomacie ČR z pohledu exportérů
Čadil, David ; Parízek, Michal (vedoucí práce) ; Kučerová, Irah (oponent)
exportérů na problematiku ekonomické diplomacie. Za tímto účelem jsem provedl sérii rozhovorů se zástupci českých proexportních firem. Druhým současná podoba české ekonomické diplomacie bližší zájmům exportérů či zájmům státu. rozhovorů, dokumentů ekonomické diplomacie a výroků aktérů české zahraniční politiky z let 2014 . Předmětem analýzy je vztah daných aktérů ke třem vybraným teritoriím Rusku, Číně a Evropské unii. Pozice aktérů srovnávám za pomocí grafů. V práci docházím k závěru, že nelze stoprocentně určit zdali je česká diplomacie tvořena spíše dle zájmů státu, či dle zájmů exportérů.
Vliv přírodních zdrojů na vnitrostátní konflikty v mezinárodních vztazích - prodej budoucí kořisti v občanských válkách v Africe
Pazderník, Martin ; Kučerová, Irah (vedoucí práce) ; Werkman, Kateřina (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá potenciálním vlivem přírodních zdrojů na vnitrostátní konflikty v subsaharské Africe. Jejím hlavním cílem je prozkoumat obecnou platnost teorie prokletí přírodních zdrojů a z ní vycházející Rossovy hypotézy o prodeji budoucí kořisti v občanských válkách. Předpokládaný negativní vliv obou teorií je testován na případech pětice nedávných vnitrostátních konfliktů v regionu, jmenovitě pak v Angole, Demokratické republice Kongo, Konžské republice, Libérii a Sierra Leone. Přidanou hodnotou práce je především analýza posledního zkoumaného případu, tedy Botswany, která se na rozdíl od ostatních zkoumaných zemí vymyká obecně platným normám teorie prokletých přírodních zdrojů, neboť jako jediná zažívá dlouhodobý pozitivní ekonomický růst. Dílčím cílem práce je tedy také analýza úspěšné botswanské správy přírodního bohatství a následné vyvození možných doporučení pro ostatní státy v regionu. V práci jsou využity prvky kvalitativního výzkumu, a to zejména ve formě práce s odbornou akademickou literaturou. Metodou výzkumu je Millova metoda rozdílu, ve své revidované podobě výzkumu nejpodobnějších systémů, jež je vhodná pro identifikaci hledaných příčin a důsledků v případech, kdy srovnávané systémy nejsou zcela totožné, ale shodují se alespoň v maximálním množství možných aspektů.
An energy-efficient Europe. Securing the energy supply of Finland
Strang, Mira Inkeri ; Kučerová, Irah (vedoucí práce) ; Parízek, Michal (oponent)
This thesis focuses on analyzing the themes that arise from the Finnish energy discourse between the years of 2009-2018. Finland is completely dependent on Russian gas, but as a member state of the European Union (EU), it should consider reducing this dependence and moving towards a common energy policy as a key objective. The EU has struggled to project itself as a unified whole to the global community owing to the fragmented nature of its decision-making regarding the use and procurement of energy. This results in EU member states having bilateral energy relations with Russia. Energy policies differ depending on the member state, also the geographical location of a state plays a significant role. As energy consumption rapidly rises and climate change becomes increasingly evident, non-fossil sources of energy must be taken into use. The development of technology along with the use of renewable forms of energy will further facilitate the battle against climate change. In order for the EU to succeed in one of its major objectives becoming independent in energy matters, it requires to further increase the internal cooperation between member states and to develop an even further consistent energy strategy. With the combination of the chosen theories together with examining the collected research data...
Boj proti financování terorismu z pohledu významné banky působící v ČR
Opl, Jakub ; Bureš, Oldřich (vedoucí práce) ; Kučerová, Irah (oponent)
Předložená diplomová práce se zabývá implementací právního systému pro boj proti financování terorismu a praní špinavých peněz v rámci anonymní soukromé finanční instituce působící v ČR. Implementace je zkoumána na základě analýzy vnitřních předpisů zkoumané instituce, anonymních rozhovorů se zaměstnanci oddělení Compliance a dotazníkového šetření napříč obchodními místy zkoumané instituce. Práce poukazuje na problémy jak v oblasti implementace, tak co se týká povědomí o oblasti AML/CFT na straně zaměstnanců, kteří jsou v přímém kontaktu s klienty a v tomto světle doporučuje jejich osvětu.
Kyperská republika jako specifický člen Evropské unie
Tupá, Markéta ; Kučerová, Irah (vedoucí práce) ; Plechanovová, Běla (oponent)
Cílem diplomové práce je charakterizovat nejdůležitější specifika kyperského členství v Evropské unii a popsat vliv těchto specifik na vztah mezi Kyperskou republikou a EU nebo dalšími státy. Nejdůležitější specifika jsou spojena s tzv. "kyperským problémem" protože ostrov je od roku 1964 fakticky rozdělený. Kyperští Řekové reprezentují celý ostrov a acquis communautaire se uplatňuje pouze v řecké části. Práce se nejdříve zabývá vztahy Kyperské republiky, Turecka a Evropské unie. Na tuto kapitolu navazuje část zabývající se kyperským problémem, Severokyperskou republikou a rolí Evropské unie při řešení kyperského problému. Poslední kapitola pak zkoumá vztah Kypru s Ruskem a vliv tohoto vztahu na vztah Kypru a EU.
Čínská energetická bezpečnost a politika vůči Africe
Harmašová, Natálie ; Kučerová, Irah (vedoucí práce) ; Karmazin, Aleš (oponent)
Cílem diplomové práce je objasnit, jakým způsobem si zajišťuje Čínská lidová republika svou energetickou bezpečnost a jak tomu napomáhají investice na africkém kontinentu. S ekonomickým růstem stoupají i energetická spotřeba. Ze soběstačné země se v roce 1993 stal z Číny dovozce ropy. Nové pojetí energetické bezpečnosti v Číně spočívá v posilování vztahů se zeměmi disponujícími značnými zásobami ropy. V některých oblastech, jako jsou průmysl, doprava a armáda, je prozatím ropa v takovém měřítku nenahraditelné palivo, proto se zaměřím na působení Číny ve vybraných zemích bohatých na naleziště ropy. Konkrétně se zaměřím na aktivity Čínské lidové republiky zaprvé v Súdánu a Jižním Súdánu a zadruhé v Libyi. Čínská lidová republika se oproti západním zemím jeví jako výhodný investiční partner, jelikož nezasahuje do vnitřních záležitostí druhých států a tvrdí, že každá země právo vybrat si svůj model vládnutí a rozvoje s přihlédnutím na podmínky v zemi, které jsou všude jedinečné. Dále vyzdvihuje vzájemné zisky spolupráce a nepodmiňuje investice změnami v politickém a bankovním systému jako západní státy. Čína si vybírá partnerské země s ohledem na jejich politickou a bezpečnostní situaci. Vzhledem k neúplnému probádání možných nalezišť skýtají Libye a Súdán/Jižní Súdán skýtají do budoucna velký ropný...
The European Union and the adoption of the Stabilization and Association Agreement with Kosovo: the role of material interests and shared ideas
Procházka, Karel ; Karlas, Jan (vedoucí práce) ; Kučerová, Irah (oponent)
Práce se zabývá zkoumáním základních motivů, které stojí za uzavřením dohody o stabilizaci a přidružení mezi Evropskou unií a Kosovem dne 27. října 2015. Pro určení role věcných zájmů a sdílených myšlenek v procesu uzavírání dohody o stabilizaci a přidružení práce uplatňuje racionalismus a konstruktivismus, klíčové teorie mezinárodních vztahů. Pro testování teorií a jejich příslušných hypotéz určujících úlohu příslušných pojmů, výzkum využívá metodu případové studie s využitím přístupu kongruenční analýzy. Závěrem lze konstatovat, že racionální náhled z perspektivy EU potvrzuje existenci materiálního zájmu o uzavření dohody o stabilizaci a přidružení, představující bezpečnost, moc a hospodářské přínosy. Analýza konstruktivistického přístupu z perspektivy Kosova vyvozuje pouze omezenou roli identity a norem, zatímco zdůrazňuje, že tyto konstruktivistické koncepce spíše bránily dosažení dohody o stabilizaci a přidružení, přičemž zastíraly skutečnou úlohu hmotného zájmu.
Turecko a strategické zájmy EU - analýza migrační krize
Krejčová, Romana ; Kučerová, Irah (vedoucí práce) ; Plechanovová, Běla (oponent)
Vztahy mezi EU a Tureckem jsou komplikované již přes padesát let, kdy byla uzavřena asociační dohoda Turecka s EHS. V roce 2011 vypukla v Sýrii občanská válka a Turecko se od té doby potýká s nárůstem migrantů. V roce 2015 zasáhla migrační krize také EU. Bylo proto nutné, aby EU začala s Tureckem spolupracovat na řešení migrační krize. Tato diplomová práce se zabývá komunikací a vyjednáváním mezi EU a Tureckem o společném postupu při řešení migrační krize. Jako teoretický rámec byla zvolena teorie komunikace Karla Deutsche, je především použit koncept zpětné vazby, který můžeme pozorovat během vyjednávání o Akčním plánu mezi EU a Tureckem a dohodě mezi EU a Tureckem. Pro pochopení kontextu je nejprve vysvětlena historie vztahů EU a Turecka, která začíná v roce 1959, kdy Turecko požádalo o přidružení k EHS. Vztahy mezi EU a Tureckem jsou ovlivněny špatnými vztahy s některými členskými zeměmi EU. Vztahu mezi EU a Tureckem v současné sobě nepřispívají čistky a porušování lidských práv a principu právního státu, které následovaly po nepovedeném pokusu o vojenský převrat v roce 2016. V rámci jednání o spolupráci mělo silnější pozici Turecko. Turecko této situace využilo a podařilo se oživit některé politické procesy, jako vízovou liberalizaci a znovuobnovení přístupových rozhovorů Turecka do EU....
Vzestup Turecka jako regionální mocnosti
Ledbová, Zuzana ; Kučerová, Irah (vedoucí práce) ; Daniel, Jan (oponent)
Diplomová práce se zabývá vzestupem Turecka jako regionální mocnosti Blízkého východu od konce studené války až do současnosti. Cílem práce je ve zkoumaném období 1990 až 2017 analyzovat mocenské postavení země v regionu a objasnit faktory, které přispěly k růstu moci Turecké republiky. V teoretické části práce jsou představeny důležité koncepty a rozdílné přístupy k analýze regionálních mocností a následně definována kritéria, na základě kterých byla v praktické části zjišťována odpověd na otázku, zda lze Turecko považovat za blízkovýchodní mocnost. Práce sleduje chronologický vývoj Turecka a jeho zahraniční politiky, přičemž zkoumá materiální kapacity země a strategie a nástroje, pomocí kterých se turecké vlády snaží na regionální úrovni prosazovat svůj vliv. S ohledem na rostoucí mocenský potenciál, ambice a angažovanost v regionu došla práce k závěru, že Turecko v průběhu devadesátých let dosáhlo postavení regionální mocnosti Blízkého východu. Konec bipolárního uspořádání mezinárodního systému byl faktorem, který Turecku umožnil ve světě autonomnější jednání. Díky hospodářskému růstu země pak mohlo turecké vedení zvýšit objem prostředků vynaložených na aktivní zahraniční politiku a posílit vliv země v regionu.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 142 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
4 KUČEROVÁ, Iveta
3 Kučerová, Ilona
1 Kučerová, Irah,
2 Kučerová, Irena
1 Kučerová, Iva
2 Kučerová, Ivana
4 Kučerová, Iveta
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.