Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 17 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Odborná a laická psychologie o výchově dětí v rodině
Kučerová, Andrea ; Gillernová, Ilona (vedoucí práce) ; Mertin, Václav (oponent)
Diplomová práce si klade za cíl zjistit názory laické veřejnosti na výchovu dětí v rodině a srovnat je s vybranými psychologickými výzkumy. Teoretická část je přehledem několika výzkumů z posledních let zabývajících se výchovou v rodině zvolenými tak, aby se vyjadřovaly k názorům laické veřejnosti, specificky rodičů, a odpovídaly na jejich tematiku z odborného pohledu. Empirická část bude dotazníkovou metodou zjišťovat hodnoty, postoje a názory rodičů na klíčové výchovné situace. Práce by měla přinést zjištění aktuálních trendů ve výchově rodičů z České republiky se srovnáním aktuálních poznatků z novodobých psychologických výzkumů ohledně výchovy v rodině.
Vývoj dětské kresby a oblasti využití
Kučerová, Andrea ; Šulová, Lenka (vedoucí práce) ; Šírová, Eva (oponent)
Bakalářská práce se zabývá vývojem dětské kresby a oblastmi jejího využití. V první kapitole je na vývoj dětské kresby nahlíženo ze dvou úhlů; v prvním je chápán vývoj jako měnící se vnímání dětského umění v čase a z druhého je vývoj uchopen ve smyslu přehledu příspěvků k teorii vývojových stadií dětské kresby. Druhá část práce obsahuje nástin oblastí využití dětské kresby v rámci terapeutických přístupů v arteterapii. Na závěr v praktické části je předložen návrh výzkumu, jehož cílem je zmapovat terapeutické přístupy v arteterapii na území ČR.
Vodní režim blatkových borů na Třeboňsku a vodní provoz jejich dominant
Kučerová, Andrea ; Pokorný, Jan (vedoucí práce) ; Laiho, Raija (oponent) ; Albrechtová, Jana (oponent)
Tato práce je zaměřena na různé aspekty vodního režimu blatkových vrchovišť v Třeboňské pánvi (transpirace dominantního druhu, charakteristiky kolísání hladiny podzemní vody, chemismus půdní vody, vodní retenční schopnost). Část studie byla založena na dlouhodobém, pravidelném monitoringu hladiny podzemní vody (celkem ve 40 pozorovacích sondách), odtoku vody, srážek a chemismu půdní vody (v letech 1995-2003, studijní lokality NPR Červené blato a NPR Žofinka). Transpirace středoevropského endemického druhu - borovice blatky (Pinus rotundata Link) - byla měřena na experimentální ploše v NPR Červené blato (330 ha, 465-475 m n.m.) v r. 1999-2000. V současnosti představují blatkové bory jedny z mála přírodě blízkých lesních porostů v Třeboňské pánvi. Dlouhodobé vegetační změny po přirozených narušeních jako jsou větrné polomy, přemnožení podkorního hmyzu a požáry jsou z přirozených lesních porostů střední Evropy uváděny jen zřídka. Vyhodnocení vegetačních změn po narušeních, jinak typických pro boreální lesy, a jejich dopad na hydrologii rašeliniště je další částí této práce (studijní lokalita NPR Žofinka, 130 ha, 470-475 m n.m.). Transpirace borovice blatky byla měřena pomocí sledování toku vody v xylému (metoda deformace teplotního pole) na jednotlivých stromech (šest vzorníků) a přeškálována na...
Význam metforminu v léčbě diabetes mellitus 2. typu
Kučerová, Andrea ; Vlček, Jiří (vedoucí práce) ; Šmahelová, Alena (oponent)
SOUHRN Význam metforminu v léčbě diabetes mellitus 2.typu Mgr. Andrea Kučerová, Katedra sociální a klinické farmacie, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, rigorózní práce, 2010 Metformin je biguanid, který si při svém terapeutickém uplatnění prošel obdobím zatracení a pádu, poté opět vzestupu, a to až na pomyslný farmakologicko-terapeutický vrchol, kdy se stal "zlatým standardem" v léčbě pacienta s diabetes mellitus 2.typu /DM 2.typu/. V současné době jej odborné světové i české autority doporučují jako lék 1.volby již při stanovení diagnózy společně s dietou a fyzickou aktivitou. Jak následuje a odráží diabetologický preskripční terén tato Doporučení? Co brání lékařům - preskriptorům v aplikaci Doporučení do jejich každodenní lékařské praxe? Cílem a předmětem této práce je problematika léčby DM 2.typu pomocí perorálních antidiabetik /PAD/ se zvláštním zaměřením na rozhodovací mechanizmy vybraných preskripčních skupin lékařů. K lepšímu pochopení a odůvodnění těchto preskripčních návyků je třeba v teoretické části práce připomenout historický vývoj metforminu, dále pak vývoj a změny jeho pozice v rámci odborných Doporučení /guidelines/ a stejně tak vývoj z hlediska nárůstu jeho spotřeby na českém farmaceutickém trhu, coby odrazu reálného použití léku v medicínské praxi. Praktická část této práce se tedy...
Programy MŠMT ČR: Informační zdroje pro výzkum a vývoj a Informační infrastruktura výzkumu
Kučerová, Andrea ; Souček, Jiří (oponent) ; Černá, Milena (vedoucí práce)
Tématem této diplomové práce je popis, analýza, srovnání a vyhodnocení přínosu programů LI a 1N Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR. Práce se věnuje analýze legislativy a podmínek daných rozvojových programů, jejich podstatě a postavení v rámci rozvojové politiky. Z každého programu byly také vybrány konkrétní projekty, jejichž nositelem byla Národní knihovna ČR a nebo Státní technická knihovna v Praze. Tyto jsou v práci popsány a zhodnoceny z hlediska poskytnutých financí i na základě užitné hodnoty (povětšinou měřené statistickými údaji o vytíženosti).
Státní regulace prostituce v Egyptě (1798-1952). Aplikace francouzského a britského systému reglementace
Kučerová, Andrea ; Gombár, Eduard (vedoucí práce) ; Veselý, Rudolf (oponent) ; Mendel, Miloš (oponent)
Předkládaná disertační práce sleduje vývoj systému státní lékařské a policejní kontroly prostitutek, tzv. reglementace prostituce, která se zrodila na přelomu 18. a 19. století v osvícenské Francii a byla v průběhu 19. století přijata dalšími evropskými státy, jejichž prostřednictvím byla aplikována i v zemích s odlišným kulturním prostředím. Disertační práce mapuje cestu, kterou se systém státní kontroly prostituce vydal napříč evropskými státy, sleduje, jakým způsobem se z Francie dostal prostřednictvím Velké Británie až do Egypta, a zachycuje společenskou atmosféru, která zavádění regulace prostituce provázela. První kapitola se zabývá vznikem systému reglementace ve Francii a sleduje jeho vývoj od postupného zavádění na počátku 19. století až do doby, kdy ve společnosti začala sílit kritika státem regulované prostituce. Druhá kapitola se věnuje Velké Británii, která zavedla regulační systém v šedesátých letech 19. století v několika britských přístavních a posádkových městech. Aplikování francouzského systému regulace prostituce ve Velké Británii však spustilo vlnu odporu ženských aktivistek, které na pozadí boje proti státem regulované prostituci zahájily kampaň proti izolaci ženské části společnosti. Přestože byla reglementace ve Velké Británii pod tlakem feministek a dalších zastánců zrušení státem...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 17 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
14 KUČEROVÁ, Alena
18 KUČEROVÁ, Andrea
4 KUČEROVÁ, Aneta
1 Kucerova, Anastasiia
7 Kučerová, Adéla
14 Kučerová, Alena
2 Kučerová, Alice
2 Kučerová, Alžběta
1 Kučerová, Anastasiya
1 Kučerová, Anděla
4 Kučerová, Aneta
4 Kučerová, Anežka
3 Kučerová, Anna
3 Kučerová, Anna
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.