Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 281 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Regulační síť řízená sigma faktory RNA polymerasy v Corynebacterium glutamicum
Kučera, Tomáš ; Pátek, Miroslav (vedoucí práce) ; Roučová, Kristina (oponent)
Důležitou vlastností bakterií je schopnost přizpůsobit se změně prostředí pomocí regulace exprese genů. Úroveň exprese genů a její načasování závisí hlavně na aktivaci nebo represi daného genu transkripčními regulátory a rozpoznání příslušeného promotoru faktorem sigma, který je podjednotkou RNA polymerázy. Transkripční regulátory společně s faktory sigma a dalšími řídícími elementy tvoří komplexní regulační síť. Regulační síť v Corynebacterium glutamicum je díky sekvenaci genomu a aplikaci řady technik na úrovni genomu jednou z nejlépe prostudovaných v rámci grampozitivních bakterií. Bylo dosaženo mnoha úspěchů v porozumění rolí jednotlivých regulátorů a interakcí mezi regulátory v závislosti na změnách prostředí. Tato práce shrnuje dosud známé poznatky vzájemných vztahů mezi faktory sigma, vlivu faktorů sigma na transkripčními regulátory a jejich společné působení na iniciaci transkripce. V práci je schématicky vytvořena regulační síť faktorů sigma v C. glutamicum a regulační kaskáda v reakci na stresovou situaci. Klíčová slova: faktor sigma (FS), Corynebacterium glutamicum, transkripční regulátor (TR), transkripce, regulace
Analýza vysokoškolského vzdělávání v Česku se zaměřením na absolventy 2001-2017
Pištorová, Markéta ; Rychtaříková, Jitka (vedoucí práce) ; Kučera, Tomáš (oponent)
Analýza vysokoškolského vzdělávání v Česku se zaměřením na absolventy 2001-2017 Abstrakt Tato práce se zaměřuje na analýzu absolventů vysokých škol v Česku mezi roky 2001-2017, z hlediska typu studijního programu, skupin studijních programů, čisté doby studia, věku při absolvování, státního občanství a zastoupení mužů a žen. Hlavním zdrojem dat byla data z matrik studentů. Změny v čisté době studia v závislosti na výše zmíněných faktorech byly shrnuty za pomoci obecného lineární modelu. Závislost pohlaví na skupině programů a čisté době studia byla modelována pomocí logistické regrese. Dále byly použity demografické metody čistá míra vstupu a čistá míra prvního absolvování. Součástí práce je také teoretické uvedení do tématu - Trowova koncepce, Boloňský proces a strategické materiály MŠMT. Pro ucelený pohled je zahrnutý rovněž historický vývoj vysokoškolského systému v Československu, informace o vzdělanostní struktuře podle SLDB 2011 a mezinárodní srovnání v rámci zemí OECD. Hlavním zjištěním této práce je skutečnost, že počty a struktura absolventů odráží zavádění principů Boloňského procesu. Od roku 2012 počet absolventů vzhledem k nástupu slabších populačních ročníků narozených v 90. letech 20. století klesá a lze očekávat, že jejich počet se nebude do budoucna výrazně zvyšovat. Klíčová slova:...
Alternative Realities on Social Media: Twitter and the German Right-Wing
Pommer, Alexandra Karen Lydia ; Střítecký, Vít (vedoucí práce) ; Kučera, Tomáš (oponent)
Right-wing radicalism has moved to the periphery of public and academic attention. This is despite the fact that hate crimes are increasing and right-wing populist parties win enough votes to be represented in parliament or even make up governments Europe-wide. In addition, the Internet has made it easy for the right-wing to network and transport their ideology to a large audience. The research, therefore, asks how the German right-wing as a contrast society is portrayed on Twitter networks. Because it is the goal of contrast societies to change the target society in its favor, the Internet offers a space where an ideal society can be created online. Right-wing networks on Twitter will be analyzed with a social media analysis using Twitter statistics, NodeXL Pro and Gephi. The analysis will be conducted by identifying online radicalization themes, like for example hate towards refugees, in the form of hashtags, that constitute the alternative reality created online. The results of the analysis will then be presented in the context of radical contrast society's efforts to change society. This way, it will be possible to come to a meaningful conclusion that includes wider societal implications of the right-wings' networking on Twitter.
Chinese Visual Propaganda
Uhlikova, Jana ; Karmazin, Aleš (vedoucí práce) ; Kučera, Tomáš (oponent)
Analysing discourse through visual units is certainly a very fascinating and interesting way of showing how propaganda posters regulate and shape the beliefs, values, and attitudes of social groups. Based on the theory of social constructionism, this research paper aims to explore and examine the use of verbal and nonverbal symbols between the propagandist and the audience in which the social positions of difference and authority are articulated. To accomplish this, I choose six propaganda posters that resonated strongly within the Chinese society to reflect how their symbolic messages and linguistic codes serve as transmitters of certain ideas. I incorporated testimonies of Anchee Min, Duo Duo, and Saul Yeung as a form of evidence in revealing the cultural significance, social practices, and power relations because they all have knowledge and experience in the cultural, social, and political discourse during the Cultural revolution. By applying a hermeneutic approach, this research paper deconstructs the symbolic meanings and linguistic codes of propaganda posters to reveal the notion of communication competence between the propagandist and the audience. Key words: China, propaganda, visual semiotics, symbols, discourse
Neo-Ottomanism in Turkish Foreign Policy and Changes during the Erdogan Era
Hurych, Vladimír ; Kučera, Tomáš (vedoucí práce) ; Aslan, Emil (oponent)
Neo-Ottomanism in Turkish Foreign Policy and Changes during the Erdoğan era Autor: Vladimír Hurych Abstrakt V listopadových volbách roku 2002 zaznamenala nově vzniklá Strana spravedlnosti a rozvoje (AKP) masivní volební vítězství, které významným způsobem přepsalo dosavadní převládající zahraničně politickou identitu země. Strana AKP založená na islámských hodnotách v čele s jejími leadery Recepem Tayyipem Erdoğanem, Abdullahem Gülem a Ahmetem Davutoğlu spustili rozsáhlou transformaci turecké společnosti a začali prosazovat hospodářské tržně orientované reformy a zdůrazňovali roli demokratických institucí a možného budoucího členství v Evropské unii. Nová vládní garnitura AKP také přímo změnila zahraničně politickou identitu - tzv. neoottomanismus. Tento koncept pramení v 90. letech ve snaze bývalého prezidenta Turguta Özala, který se již odvolával na historické, kulturní a náboženské dědictví Osmanské říše. S ohledem na měnící se domácí identitu, neoottomanismus vládnoucí strany sloužil jako ideologické vodítko pro postupnou změnu zahraničněpolitické identity s důrazem na islámský narativ a prostředky tzv. soft power. Práce analyzuje jak nová vláda AKP po roce 2002 redefinovala roli Turecka s ohledem na geopolitickou pozici země na Blízkém východě. Turecko upozorňuje na svůj význam a roli regionální...
Plán financování obnovy vodovodu
Pavelka, David ; Svoboda, Pavel (oponent) ; Kučera, Tomáš (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá tématem plánování financování obnovy vodovodních sítí. Popisuje plánování financování obnovy a všechna potřebná posouzení k tomu potřebná. Rozvádí problematiku plánování obnovy, možnosti přistupování k obnově, porovnání problematiky u malé obce a velké společnosti. Je ukázán rozdíl mezi Českou republikou a Gruzií. Závěrem jsou vypracovány plány financování obnovy vodovodní sítě vesnice Moravská Knínice a vesnice Hodslavice.
Sledování jakosti vody ve vybraném vodovodu
Janišová, Marie ; Biela, Renata (oponent) ; Kučera, Tomáš (vedoucí práce)
Záměrem bakalářské práce je posouzení jakosti vody ve vybraném vodovodu a vlivu distribuční sítě na jakost dopravované vody. První část práce obsahuje teoretické ukotvení tématu, v další části jsou uvedeny informace o vybrané oblasti, rozvodné síti a prováděných rozborech vody. Zde je navázáno vlastními sériemi rozborů vody a samotnou analýzou výsledných hodnot rozborů vybraných ukazatelů jakosti vody. V poslední části práce je zhodnocen vliv sítě na vlastnosti vody a proveden návrh opatření k eliminaci nepříznivých účinků distribuční sítě.
Dezinfekce pitné vody - aspekty navrhování a provozování
Krupicová, Simona ; Rajnochová, Markéta (oponent) ; Kučera, Tomáš (vedoucí práce)
V první části bakalářské práce se zabývám jednotlivými dezinfekčními činidly používanými pro hygienické zabezpečení pitné vody a to na bázi chloru a bezchlorových. Následně zmiňuji provozování bez použití dezinfekčních činidel. Ve druhé části této práce popisuji jednotlivé provozy s použitím různých dezinfekčních metod a v závěru práce srovnávám tyto metody a uvádím využití v praxi.
Tvrdost pitné vody
Kubešová, Kateřina ; Svoboda, Miroslav (oponent) ; Kučera, Tomáš (vedoucí práce)
V úvodní části této bakalářské práce je zpracována rešerše na téma tvrdosti vody obecně a jakožto jednoho z ukazatelů jakosti pitné vody. Práce zahrnuje pohled na obsah látek způsobujících tvrdost jednak z hlediska zdravotního a jednak z hlediska technického. V následující části je uveden přehled metod používaných pro ztvrzování a změkčování vody. Na závěr jsou zmíněna dvě spotřebiště. V prvním případě se jedná o spotřebiště s tvrdou vodou, ve druhém případě jde naopak o spotřebiště, které vzneslo požadavek na zvýšení tvrdosti.
Posouzení vybraného čerpacího systému
Hladíková, Lucie ; Malaník,, Stanislav (oponent) ; Kučera, Tomáš (vedoucí práce)
Předmětem bakalářské práce je hydraulické posouzení čerpacího systému. V teoretické části se práce zabývá rozdělením čerpadel a jejich hydraulickým návrhem. Dále se také zabývá problematikou čerpání odpadních vod. V praktické části je řešen konkrétní čerpací systém, zahrnující dvě samostatné čerpací stanice a dva výtlačné řady v obci Písečná.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 281 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
44 KUČERA, Tomáš
2 Kučera, T.
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.