Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 233 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Demografický pasport malého územního celku - studie populačního vývoje správního obvodu Praha 22
Hündl, Vojtěch ; Kučera, Tomáš (vedoucí práce) ; Burcin, Boris (oponent)
Práce se zabývá demografickým chováním malé populace lokality na okraji Prahy. Studuje demografický vývoj početního stavu populace, věkové struktury a dalších charakteristik v minulosti, jejich současný stav a jako nedílná součást demografického pasportu je vypracována i prognóza vývoje v následujících 20 letech. Práce obsahuje i metodologické poznámky a nástin řešení problémů souvisejících s analýzami méně početných populací. Jedná se především o hledání vhodného referenčního celku, který bude zkoumanou populaci dobře reprezentovat. Vzhledem k roli, jakou hraje migrace v populačním vývoji malých územních celků je součástí studie i obsáhlejší část věnovaná migraci a hledání souvislostí mezi bytovou výstavbou a migračním saldem. Zmíněny jsou i možnosti dalších analýz charakteristik migrantů. Studie také obsahuje kvantitativní výzkum, provedený na populaci MČ Praha 22. Cílem bylo zjistit spokojenost s bydlením v dané lokalitě tak, aby výsledky výzkumu dokreslovaly současnou situaci ve sledované lokalitě. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Mikroskopická stavba a mechanické vlastnosti aorty a plicnice
Kubíková, Tereza ; Tonar, Zbyněk (vedoucí práce) ; Kučera, Tomáš (oponent) ; Horný, Lukáš (oponent)
Úvod: Předkládaná dizertace je souborem sedmi studií, jejichž společným cílem byl popis funkční histologie aorty a jejích některých větví, popř. popis plicnice. Práce se zaměřuje na analýzu mikroskopického složení různých segmentů celé prasečí aorty během ontogeneze jako často užívaného experimentálního modelu, lidských kryoprezervovaných vzorků aorty, plicnice a jejich chlopní, dále na hodnocení poškození renální tepny při její katetrizační denervaci a na hodnocení osídlení umělých cévních náhrad po implantaci štěpu do myší břišní aorty. Úvod podává přehled o stavbě aorty a plicnice a jejich chlopní, o vybraných onemocněních postihující velké tepny a o histologických a biomechanických metodách používaných pro jejich charakterizaci. Metody: V práci jsme využili metody parafinových řezů s histologickým barvením, imunohistochemickým průkazem antigenů (α-hladký svalový aktin, desmin, vimentin, chondroitinsulfát, von Willebrandův faktor, neurofilamentový protein, tyrosin hydroxyláza) a biomechanické testy (jednoosé tahové zkoušky) k určení meze pevnosti, mezní deformace a Youngova modulu pružnosti. Ke kvantifikaci plošných podílů jednotlivých složek a k určení délkové hustoty elastinu v cévní stěně jsme použili stereologické metody založené na interakci testovacích mřížek o známých geometrických...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 233 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
41 KUČERA, Tomáš
2 Kučera, T.
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.