Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 245 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Securitization of Muslim populations following the Charlie Hebdo attacks: Comparison of media discourses in France and Great Britain
Kňazeová, Petra ; Ditrych, Ondřej (vedoucí práce) ; Kučera, Tomáš (oponent)
Diplomová práce má za cíl zanalyzovat mediální diskurz čtyrech printových médií vo Velké Británii a ve Francii v období mezi lednem 2014 a listopadem 2015 a určit jaké změny se udály v mediálním diskurzu po teroristických útocích na kancelář týdenníku Charlie Hebdo v Paříži a jak byli domácí moslimské komunity v těhle dvěch zemích ovplyvněny. Diplomová práce vychází z teorií sekuritizace, Kritické diskurzivní analýzy, Diskurzivní historické analýzy a mediálních studií. Tyhle dvě krajiny jsou porovnány v zmyslu jejich přístupu k integrácii (multikulturalizmus a asimilace). Korpus pozostáva z článku získaných z online databazí dvou francouzských a dvou britských národních médií, které tvoří zdroje pro analýzu.
Komparace povstání v Poznani a v Budapešti v roce 1956
Mottlová, Tereza ; Mlejnek, Josef (vedoucí práce) ; Kučera, Tomáš (oponent)
Bakalářská práce se zabývá komparací povstání v Polsku (Poznani) a Maďarsku (Budapešti) v roce 1956. Pracuje s metodami komparace a deskripce a je rozdělena na tři části. První kapitola pojednává o Polsku; nastiňuje politické poměry před poznaňským povstáním, rozebírá jeho příčiny, sleduje průběh nepokojů a popisuje i dohru, kterou povstání v Polsku mělo. Druhá kapitola se analogicky věnuje maďarské situaci. Nejprve stručnému popisu politické situace před povstáním. V rámci tohoto shrnutí uvádí hlavní politické představitele doby a klíčové osoby samotného povstání. V další části se dostáváme k několika zásadním momentům, které k povstání vedly a proměně politické situace po XX. sjezdu KSSS. Následně práce rozebírá události, které se staly bezprostředně před povstáním a v posledním úseku se práce samozřejmě podrobněji věnuje samotnému povstání - jeho rozsahu, zapojeným stranám a účasti státních představitelů i obyvatelstva. Sleduje postoje domácích komunistických stran, průběh a požadavky jednotlivých zapojených stran i kroky, které vůči povstání podnikl Sovětský svaz. Kapitolu uzavírá konec maďarské revoluce. Jsou zde i stručně nastíněny následky povstání a "normalizační" proces. Ve třetí kapitole se dokument věnuje srovnání obou povstání v rovině rozsahu, zapojení a podpory vlády či vládních...
The impact of demographic changes on the real estate market
Rusko, Pavel ; Kučera, Tomáš (vedoucí práce) ; Velková, Alice (oponent)
Vplyv demografických zmien na trh nehnuteľností Abstrakt Diplomová práca sleduje zmeny demografického správania populácie Slovenskej republiky a ich vplyv na trh s nehnuteľnosťami. Cieľom je analyzovať správanie spotrebiteľa na strane dopytu po rezidenčných nehnuteľnostiach, v rozmedzí populačného vývoja Slovenskej republiky medzi rokmi 1990 až 2060. Cieľom analýzy je konštrukcia funkcie dopytu po rezidenčných nehnuteľnostiach v Slovenskej republike, ktorá vyjadruje vplyv demografických zmien na dopyt po nehnuteľnostiach na bývanie. Model premieta zmeny v demografickom správaní populácie do kvantitatívnych a štruktúrnych zmien dopytu po rezidenčných nehnuteľnostiach. Očakávame, že napriek vyjadreniu neurčitosti má prognóza dopytu po rezidenčných nehnuteľnostiach vysokú mieru zotrvačnosti. Tá vychádza zo stability vekovej štruktúry populácie. Predpokladáme, že obdobie najbližších šesťdesiatich rokov bude charakteristické zmenou trendu vo vývoji počtu obyvateľov a kontinuálnym starnutím populácie, čo negatívne ovplyvní trh s nehnuteľnosťami na strane dopytu. Kľúčové slová: demografická zmena, trh s nehnuteľnosťami, Slovenská republika
Studie obnovy vybrané části vodovodní sítě
Skryja, Marek ; Kučera, Tomáš (oponent) ; Raclavský, Jaroslav (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá studií obnovy vybrané části vodovodní sítě, konkrétně úsekem ocelového vodovodního přiváděcího řadu v blízkosti města Velké Meziříčí. V rámci této studie je provedeno zhodnocení současného technického stavu potrubí. Následně je proveden návrh renovace pomocí vybraných sanačních technologií a obnovy pomocí uložení nového potrubí. V práci je také vypracován popis možné náhradní distribuce vody během odstavení řešeného úseku včetně matematického modelu. Sanační varianty jsou porovnány po technické a ekonomické stránce. Dále také z hlediska hydraulických parametrů, a to pomocí softwarové aplikace EPANET 2.0.
Analýza ceny vodného ve vazbě na financování obnovy infrastruktury
Pavel, Marek ; Netušil, Lukáš (oponent) ; Kučera, Tomáš (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá cenou vodného v závislosti na nákladech na znovuvybudování používané vodovodní infrastruktury. Cena vody sice byla především v posledních letech hojně diskutované téma, avšak především z pohledu zisků. Tato práce popisuje metodu, kdy při použití údajů z majetkové a provozní evidence, je vypočteno, jak velká část z vybraných peněz by měla být každý rok odložena. Tato částka je určena jak pro celé společnosti, tak pro jednotlivé obce. V rámci této práce jsem takto vyhodnotil šest vodárenských společností a pak výsledky mezi sebou porovnal.
Nejlepší dostupné prvky pro vodojemy
Hrubý, Ladislav ; Svoboda,, Miroslav (oponent) ; Kučera, Tomáš (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá analýzou jednotlivých prvků vodojemů, jejich porovnáním a popisem jejich vlastností. V první části jsou obsaženy základní informace týkající se návrhu objemu akumulace. Následuje stěžejní část práce, ve které jsou rozebrány a popsány jednotlivé stavební části a prvky. V další kapitole jsou zmíněny nové typy vodojemů. V poslední kapitole je popsána studie 5 vodojemů, na kterých byly vybrané prvky pozorovány. Závěrem je shrnuto technické doporučení, ke kterému je možné přihlédnout při výstavbě nových vodojemů.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 245 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
41 KUČERA, Tomáš
2 Kučera, T.
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.