Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 32 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Farmakogenetika statinů a metabolický syndrom
Kučera, Miroslav ; Šeda, Ondřej (vedoucí práce) ; Schierová, Michaela (oponent)
Metabolický syndrom je jedno z nejčastějších onemocnění v naší populaci. Součástí syndromu je i významný rizikový faktor kardiovaskulárních onemocnění - změna lipidového profilu v krvi, představovaná změnami hladin cholesterolu a triacylglycerolů. Lékem volby pro terapii dyslipidémií jsou v současné době statiny. Tato skupina léčiv je charakteristická inhibicí syntézy cholesterolu v játrech. Farmakogenetika je progresivní obor zkoumající interakci léčiv s genetickým pozadím pacienta. U statinů je popsána celá řada genetických variant ovlivňujících farmakokinetické a farmakodynamické aspekty jejich účinku. Tyto varianty se ukázaly jako významné při průběhu léčby nebo při vzniku nežádoucích účinků, zejména myopatie. Tato práce nejprve charakterizuje farmakogenetiku, metabolický syndrom a statiny. Následně shrnuje genetické polymorfismy, které jsou podkladem významných farmakogenetických interakcí se statiny.
Preparation and optical properties of scintillation oxide layers
Hanuš, Martin ; Kučera, Miroslav (vedoucí práce) ; Čuba, Václav (oponent) ; Pejchal, Jan (oponent)
V této práci jsme se zaměřili na zkoumání vlastností scintilačních vrstev granátů (RxLu3-xAl5O12, RxY3-xAl5O12) dotovaných ionty vzácných zemin (Ce, Pr, Tb) a ortosilikátů (RxY2-xSiO5; R = Ce, Tb) připravených metodou kapalné epitaxe, vlivem kodotace ionty Sc na emisi Pr3+ a Tb3+ iontů v granátech a vlivem iontů Zr na Ce3+ emisi v ortosilikátech. Oba systémy scintilačních materiálů se vyznačují vysokou kvantovou účinností a dobrou chemickou i mechanickou odolností. Jsou ideálními materiály pro stínítka v 2D zobrazovacích zařízeních. Konkrétně jsme studovali optické (absorpční, excitační a emisní spektra), scintilační (radioluminescence, světelné výtěžky) a strukturní vlastnosti. Cílem bylo prozkoumat tyto vlastnosti připravených vrstev a porovnat je s vlastnostmi monokrystalů připravených Czochralského metodou. Snahou bylo určení vlivu složení taveniny a technologických parametrů. Dále pak také stanovení optimálního množství dopantů ve vrstvě. Byla použita tavidla PbO - B2O3 a BaO - BaF2 - B2O3. Tavidla umožňují růst granátových vrstev s nízkým obsahem intrinsických defektů krystalové mříže. Pěstované vrstvy o tloušťce 1 až 30 µm dosahují vyšších koncentrací dopantů oproti monokrystalům.
Oxide scintillator detectors
Lučeničová, Zuzana ; Kučera, Miroslav (vedoucí práce) ; Bryknar, Zdeněk (oponent) ; Mihóková, Eva (oponent)
Predložená práca sa zameriavava na štúdium nového materiálového konceptu Ce3+ dopovaného granátu (GdLu)3(GaAl)5O12. Vysoko čisté monokryštalické epitaxné filmy boli vypestované metódou epitaxie z kvapalnej fázy z BaO-B2O3-BaF2 taveniny, so špeciálnym dôrazom na elimináciu potenciálnych neštôt pochádzajúcich z taveniny. Experimentálne štúdiá fotoelektrónového výťažku (excitované alfa částicami), kinetiky dosvitov rýchlej a oneskorenej rekombinácie v milisekundovej oblasti (excitované elektrónovým zväzkom) a foto- katodo- a rádio-luminiscenčnej spektroskopie, boli použité na charakteristiku študovaného materiálu. Jednokrokový nežiarivý transport energie z donoru Gd3+ na akceptor Ce3+ bol pozorovaný v nízko dopovaných LuAG:Gd,Ce filmoch, pričom sa jednalo o ďalekodosahovú dipól-dipolovú interakciu. Špeciálna pozornosť bola venovaná pozitívnemu vplyvu kombinovanej Gd, Ga dotácie na rozsiahle potlačenie plytkých pascí, ktoré sú zodpovedné za pomalú komponentu v scintilačnej odozve. Najlepšie získané scintilačné vlastnosti študovaných epitaxných filmov boli porovnateľné s veľmi výkonnými objemovými kryštálmi.
Preparation and optical properties of scintillation oxide layers
Hanuš, Martin ; Kučera, Miroslav (vedoucí práce)
V této práci jsme se zaměřili na zkoumání vlastností scintilačních vrstev granátů (RxLu3-xAl5O12, RxY3-xAl5O12) dotovaných ionty vzácných zemin (Ce, Pr, Tb) a ortosilikátů (RxY2-xSiO5; R = Ce, Tb) připravených metodou kapalné epitaxe, vlivem kodotace ionty Sc na emisi Pr3+ a Tb3+ iontů v granátech a vlivem iontů Zr na Ce3+ emisi v ortosilikátech. Oba systémy scintilačních materiálů se vyznačují vysokou kvantovou účinností a dobrou chemickou i mechanickou odolností. Jsou ideálními materiály pro stínítka v 2D zobrazovacích zařízeních. Konkrétně jsme studovali optické (absorpční, excitační a emisní spektra), scintilační (radioluminescence, světelné výtěžky) a strukturní vlastnosti. Cílem bylo prozkoumat tyto vlastnosti připravených vrstev a porovnat je s vlastnostmi monokrystalů připravených Czochralského metodou. Snahou bylo určení vlivu složení taveniny a technologických parametrů. Dále pak také stanovení optimálního množství dopantů ve vrstvě. Byla použita tavidla PbO - B2O3 a BaO - BaF2 - B2O3. Tavidla umožňují růst granátových vrstev s nízkým obsahem intrinsických defektů krystalové mříže. Pěstované vrstvy o tloušťce 1 až 30 µm dosahují vyšších koncentrací dopantů oproti monokrystalům.
Hluboký stabilizační systém páteře stimulovaný Vojtovou reflexní lokomocí mění průběh klidového dýchání
Pivec, Martin ; Kučera, Miroslav (vedoucí práce) ; Véle, František (oponent) ; Musil, Jaromír (oponent)
Naše práce se zabývá vlivem hlubokého stabilizačního systému páteře (HSSP) stimulované pomocí Vojtovy reflexní lokomoce (VRL) na respirační funkce. Studie na 17 zdravých probandech probíhá ve třech situacích. Normální, ničím nekorigovaná spirometrie, situace v decentrovaném postavení a situace po 20 minutové stimulaci Vojtovy reflexní lokomoce. Standardní spirometrické hodnoty, vitální kapacita (VC),inspiračního rezervního objem (IRV), expiračního rezervního objem (ERV) a usilovný výdech za 1 vteřinu (FEV1) nevykazují během jednotlivých situací statisticky významné změny. Originální metodika pozorování klidového dechu ze spirometrického záznamu, vytvořená speciálně pro naši studii však prokázala statisticky vysoce významné změny v časovém průběhu jednotlivých dechových fází v situacích decentrace a po stimulaci vojtovy reflexní lokomoce. Klíčová slova: Hluboký stabilizační systém páteře, Vojtova reflexní lokomoce, respirace, spirometrie
Deskripce kvadrupedálního lokomočního diagonálního vzoru při specifické sportovní lokomoci (šplh, chůze, shyb)
Bačáková, Radka ; Kračmar, Bronislav (vedoucí práce) ; Kučera, Miroslav (oponent) ; Zounková, Irena (oponent)
Název práce: Deskripce kvadrupedálního lokomočního diagonálního vzoru při specifické sportovní lokomoci (šplh, chůze, shyb) Cíl práce: Cílem práce je nalezení a deskripce kvadrupedálního lokomočního diagonálního vzoru při šplhu na laně a jeho pohybový vzor porovnat s pohybovým vzorem chůze a shybu. Metoda: Tato práce je zpracována formou deskriptivně-asociační studie s prvky kvantitativní a kvalitativní analýzy. Pro získání dat byla použita povrchová elektromyografie a 2D plošná video-analýza. Výsledky: Při asynchronní střídavé práci horních končetin (šplh na laně bez přírazu) se nám podařily nalézt koordinační parametry doprovodného pohybu dolních končetin v kvadrupedálním lokomočním diagonálním vzoru. Symetrická práce horních končetin (shyb) nemá odezvy u dolních končetin v kvadrupedálním lokomočním diagonálním vzoru. Klíčová slova: elektromyografie (EMG), kvadrupedie, zkřížený vzor, šplh, shyb, chůze
Nejvyšší správní soud ČSR - vznik a vývoj
Kučera, Miroslav ; Kuklík, Jan (vedoucí práce) ; Skřejpková, Petra (oponent)
Tato práce se zabývá vznikem a vývojem Nejvyššího správního soudu Československé republiky. Vzhledem k tomu, že tato instituce byla postavena na podobných principech jako předešlé správní soudnictví na našem území, je část práce věnována i vývoji Nejvyššího správního soudu ve Vídni a také je stručně pojednáno o vývojových směrech správního soudnictví v rámci Evropy, jelikož pouze ve vzájemných souvislostech lze porozumět tomu, proč byla po vzniku samostatné Československé republiky koncepce Nejvyššího správního soudu ve Vídni použita i v našich podmínkách. Zejména díky tomu se Nejvyšší správní soud Československé republiky a jeho legislativní rámec podařilo konstituovat ve velmi krátkém časovém horizontu po vzniku republiky. Dále je uveden postupný vývoj soudu, změny v jeho pravomocech a působnosti včetně provedených novelizací zákona o něm. Kromě toho se tato práce věnuje také problematice sídla Nejvyššího správního soudu, personálního obsazení i jeho rozhodovací činnosti.
Evaluation of health related physical fitness of elementary school students in Libya.
Bennanis, Shukri ; Pavlů, Dagmar (vedoucí práce) ; Kučera, Miroslav (oponent) ; Heller, Jan (oponent)
Název: Hodnocení zdravotně orientované zdatnosti studentů základní školy v Libyi. Cíle: Hodnocení prvků fyzické zdatnosti studentů základní školy v Libyi a porovnání jejich úrovně se studenty jiných zemí na základě dostupných dat. Metody: Statistický výzkum a srovnávací analýza. Výsledky: Badatel pracoval se sadou fitness testů vztahujících se ke zdraví s použitím nově zavedené sady fyzických testů, aby dosáhl výsledků a mohl prezentovat reálné výstupy odborníkům, jež se zabývají fyzickým cvičením jakožto jedním ze základů zdravého životního stylu. Tento výzkum rozpoznává současnou úroveň zdravotně orientované zdatnosti studentů ve školních oblastech (Aljmeel, Regthaleen, Zwara) a naznačuje kulturní rozdíly, jež mohou ovlivnit tento fitness statut, a hovoří o čtyřech hodnotících prvcích zdravotně orientované zdatnosti, a to kardiorespiratorní zdatnost, svalová síla, flexibilita a tělesná skladba, jež jsou měřeny během na 1 míli, sklapovačkami, analýzou flexibility a měřením tloušťky kožní řasy kaliperem. Studie ukázala, že průměr a směrodatná odchylka byly následující: výška, šířka, kardiorespiratorní zdatnost, svalová síla a flexibilita jsou (141,832 ± 9,405), (42,398 ±10,592), (10,957 ± 1,579), (20,045 ± 11,690), (13,865 ± 6,024) a kožní řasa je (17,546 ± 9,973). Dále byly zjištěny zásadní...
Sledování změn zapojení svalů ve vybraných oblastech pohybové soustavy člověka při chůzi a nordic walking
Škopek, Martin ; Kračmar, Bronislav (vedoucí práce) ; Kučera, Miroslav (oponent) ; Jandová, Soňa (oponent)
SOUHRN Disertační práce se zabývá sledováním změn zapojení svalů ve vybraných oblastech pohybové soustavy člověka při chůzi a nordic walking (NW) u jedinců starší dospělosti pomocí elektromyografické metody. Ke zjišťování těchto rozdílů v práci hybné soustavy bylo v rámci terénního testování změřeno 9 probandů ve věku 50 - 60 let. Snaha byla nalézt určité diference v rámci zapojování vybraných svalových skupin v oblasti pletence ramenního, pánevního a dolních končetin a nalezení podobností koordinačních atributů u lokomoce v horizontále předloženou paradigmatem kineziologického obsahu reflexního plazení u Vojtova principu. Kinematická analýza zjišťovala diferenci zapojování vybraných svalů mezi nordic walking (v = 5 km/hod) a běžnou chůzí (v = 4, 75 km/hod) do 10˚ stoupání. U svalů, kde byla zjišťována jejich maximální volní kontrakce (MVC), byl sledován rozdíl zapojení jednotlivých svalů vyjádřený v procentech. Zjištěné hodnoty byly následně vztažené k této referenční hodnotě MVC a testovány pomocí Wilcoxonova testu pro závislé výběry. U svalů kde hodnota MVC zjišťována nebyla, byla provedena intraindividuální srovnávací analýza podobnosti aktivace dvojic svalů na základě upravené formulace korelační funkce dvou signálů. Z interpretace výsledků je zřejmé, že při nordic walking dojde ke kontralaterálnímu...
Včasně diagnostikované motorické funkce dětí s intrauterinní růstovou retardací a možnosti jejich ovlivnění pomocí fyzioterapeutických metod
Zounková, Irena ; Kučera, Miroslav (vedoucí práce) ; Jandová, Dobroslava (oponent) ; Mrzena, Bohuslav (oponent)
SOUHRN Název: Včasně diagnostikované motorické funkce dětí s intrauterinní růstovou retardací a možnosti jejich ovlivnění pomocí fyzioterapeutických metod. Tato disertační práce je zaměřena na vyšetření dětí s koordinační poruchou hybnosti, které se narodily s rizikovou anamnézou intrauterinní růstová retardace (IUGR). Má upozornit na významné posturální odchylky v 5. týdnu života dětí, které ovlivní jejich motorický vývoj v prvním roce života a mohou být rizikovými ukazateli pro vznik posturálních odchylek typických pro dětské vadné držení těla (VDT). Cíl: ověřit metodický postup při stanovení kvalitativních ukazatelů nejzávažnějších odchylek pohybových projevů od fyziologického vývoje hybnosti v 5. týdnu života dítěte pomocí vývojové kineziologie. Ověřit účinnost fyzioterapeutických metod, aplikovaných v raném věku novorozence. Zdůraznit nutnost včasně zahájené fyzioterapie před 3. měsícem života dítěte v rámci komplexní péčeoděti s rizikovou anamnézou IUGR. Úkol: zhodnotit vývoj symptomů posturálních odchylek v prvních čtyřech měsících života dítěte. Posoudit, zda odchylky v posturální aktivitě mají vliv na posturální vývoj, a to i v pozdějším věku. Upozornit na nutnost včasného zahájení fyzioterapie v komplexní péčio děti s rizikovou anamnézou IUGR. Soubor a metody: studie se opírá o výsledky...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 32 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
4 KUČERA, Matěj
26 KUČERA, Michal
13 KUČERA, Milan
7 Kučera, Marek
1 Kučera, Mario
28 Kučera, Martin
4 Kučera, Matěj
2 Kučera, Michael
26 Kučera, Michal
13 Kučera, Milan
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.