Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 45 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Vývoj ekonomiky České republiky - v 1. pololetí 2015
Dubská, Drahomíra ; Kamenický, Jiří ; Kučera, Lukáš
Hodnocení vývoje reálné a peněžní ekonomiky ČR za uplynulé období (výkonnost základních odvětví, HDP, výdaje, důchody, vnější ekonomické vztahy, ceny, trh práce, peněžní zásoba, úroky, státní rozpočet).
Plný text: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF
Vývoj ekonomiky České republiky - v roce 2015
Kamenický, Jiří ; Kučera, Lukáš
Hodnocení vývoje reálné a peněžní ekonomiky ČR za uplynulé období (výkonnost základních odvětví, HDP, výdaje, důchody, vnější ekonomické vztahy, ceny, trh práce, peněžní zásoba, úroky, státní rozpočet).
Plný text: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF
Vývoj ekonomiky České republiky - v 1. - 3. čtvrtletí 2015
Dubská, Drahomíra ; Kamenický, Jiří ; Kučera, Lukáš
Hodnocení vývoje reálné a peněžní ekonomiky ČR za uplynulé období (výkonnost základních odvětví, HDP, výdaje, důchody, vnější ekonomické vztahy, ceny, trh práce, peněžní zásoba, úroky, státní rozpočet).
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Vývoj ekonomiky České republiky - v 1. čtvrtletí 2015
Dubská, Drahomíra ; Kamenický, Jiří ; Kučera, Lukáš
Hodnocení vývoje reálné a peněžní ekonomiky ČR za uplynulé období (výkonnost základních odvětví, HDP, výdaje, důchody, vnější ekonomické vztahy, ceny, trh práce, peněžní zásoba, úroky, státní rozpočet).
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Tendence makroekonomického vývoje a kvality života v České republice - v roce 2014
Dubská, Drahomíra ; Kučera, Lukáš ; Kamenický, Jiří
Analýza se zabývá výkonností ekonomiky ČR, nerovnováhami a vybranými ukazateli konkurenceschopnosti a konvergenčních procesů v mezinárodním srovnání a středně- či dlouhodobém časovém horizontu. Ve stejném rámci sleduje i vývoj vybraných indikátorů kvality života.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Zpřesnění funkce krokoměrů autokalibrací
Kučera, Lukáš ; Slabý, Kryštof (vedoucí práce) ; Procházka, Michal (oponent)
v češtině Cíl: Cílem práce je prozkoumat možnosti zpřesnění funkce krokoměrů pomocí částečného odstranění individuální chyby měření u konkrétní dvojice krokoměr-proband, a to pomocí autokalibrace chůzí na předem známou vzdálenost. Metodika: Budou využity krokoměry mechanického typu YAMAX SW-200 a plně elektronické OMRON HJ-720. Studie se zúčastnilo 30 dospělých lidí ve věku 18 až 69 let (11 mužů, 19 žen). V pilotní fázi proběhne vytipování dostatečně dlouhých úseků o známé délce (100 m, 300 m a 1000 m) a autokalibrace na rovné dráze. Vlastní pokus bude spočívat v terénním měření. Výsledky: Ze získaných průměrných délek kroku a z počtu naměřených kroků je možné stanovit vzdálenost, kterou probandi urazili. Nejvíce jsme se skutečné vzdálenosti 1000 m přiblížili v případě, že jsme použili průměrnou délku kroku ze vzdálenosti 300 m. V tomto případě podhodnocení vzdálenosti dosahovalo u Omronu maximálně 7 % a u Yamaxu pouze 10 %. Nicméně se také vzdálenost pro Omron nadhodnotila u 27 % probandů a pro Yamax u 20 % probandů. Závěr: Jako ideální se zdá být průměrná délka kroku vypočtená ze vzdálenosti 100 m. Je u ní sice častější podhodnocení, ale zase minimální nadhodnocení. Pro pacienty bude i navíc lehce proveditelné průměrnou délku kroku zjistit.
Disponibilní příjmy domácností stouply díky silnému růstu ekonomiky
Kučera, Lukáš
Silný růst ekonomiky v 1. až 3. čtvrtletí 2015 se projevil významně i v disponibilních příjmech domácností. Proti stejnému období roku 2014 si polepšily o 38,8 mld. korun nominálně a jejich příjmy tak činily bezmála 1,7 bilionu. Ke zlepšení příjmové situace domácností přispěl především nárůst objemu mezd a platů za práci v tuzemsku
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Java aplikace - teorie a praxe
Kučera, Lukáš ; Halbich, Čestmír (vedoucí práce) ; Tereza , Tereza (oponent)
Tématem této diplomové práce je Java aplikace teorie praxe. Práce se zabývá vprvní části teoretickým úvodem do programovacích jazyků, historii Javy, rozdělením dle paradigmat, přístupem. Součástí je bližší seznámení s programovacím jazykem Java a přehled základních funkcí a syntaxí Javy, jako programovacího jazyka, jakožto objektově orientovaného Praktická část diplomové práce se zabývá již samosatným programováním aplikace vjazyce Java. Tato část se také zabývá samotnou přípravnou, analýzou a návrhem grafického rozhraní aplikace, obsahuje části programu které jsou blíže popsány a vysvětleny. Vytvořený program je funkčním celkem pro přehled claimů exportovaných z jiného sytému.
Investice v transmisním mechanismu cílování inflace
Kučera, Lukáš ; Brůna, Karel (vedoucí práce) ; Slaný, Martin (oponent) ; Mach, Miloš (oponent)
Disertační práce je věnována tématu investic s důrazem na jejich pozici v rámci transmisního mechanismu cílování inflace. Diskutuje východiska režimu cílování inflace, dílčí transmisní kanály měnové politiky včetně jejich vzájemných souvislostí, a také cesty, skrze které může centrální banka ovlivnit investice. Jsou rozebrány vybrané investiční teorie a další teoretické přístupy, které jsou s investicemi spojeny. Průnikem těchto dvou analyzovaných oblastí jsou získány faktory, jejichž změny mohou vyvolávat změny investic. Jde o veličiny, které plynou z teoretického rozboru transmisních kanálů, stejně jako o veličiny, které v těchto kanálech přímo akcentovány nejsou, avšak centrální banka je může ovlivnit. Spadají mezi ně ale také faktory, jež nejsou v poli působnosti centrální banky. S využitím dostupných údajů jsou zdroje variability investic verifikovány na datech za Českou republiku. Je provedena základní empirická analýza časových řad, korelační analýza a je sestaven vektorový model korekce chyby.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 45 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
34 KUČERA, Lukáš
7 Kučera, Ladislav
1 Kučera, Leoš
3 Kučera, Libor
3 Kučera, Luboš
34 Kučera, Lukáš
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.