Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 48 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Násilná kriminalita a její prevence
Maryšková, Magdaléna ; Krupička, Jiří (vedoucí práce) ; Konrád, Zdeněk (oponent)
Násilná kriminalita a její prevence Abstrakt Tato práce by měla poskytnout základní rozbor problematiky násilné kriminality a seznámit se základními teoretickými koncepty na toto téma. Vzhledem k tomu, že otázka násilné kriminality je velice rozsáhlým tématem, je obtížné vypořádat se s ní v omezeném rozsahu této práce. Pokusila jsem se však vypracovat alespoň esenciální popis toho, co je vlastně násilnou kriminalitou a jak ji můžeme eliminovat nebo proti ní bojovat. Práce je především teoretická, pro komplexnější pojetí jsem však uvedla také mnohé příklady. Má práce sestává ze sedmi kapitol. První kapitola představuje stručný úvod spolu s vymezením základních pojmů vázaných k tématu. Druhá kapitola je věnována pachatelům násilných činů, jejich typologiím, jejich obvyklým charakteristikám a vlastnostem, a nakonec také psychologickému profilování pachatelů, které může být využíváno v případech, kdy je pachatel činu neznámý. Třetí kapitola je zaměřena na oběti násilných činů a související témata jako je negativní vliv násilí na jeho oběti v jejich běžných životech. Ve čtvrté kapitole se zabývám dvěma specifickými fenomény v oblasti násilné kriminality, a to násilnou kriminalitou mládeže a domácím násilím. Stručně jsem rozebrala, jaké mohou být jejich příčiny a jaké jsou možnosti pro zlepšení situace a...
Metodika vyšetřování trestných činů proti životu (vybrané problémy)
Renková, Michaela ; Musil, Jan (vedoucí práce) ; Krupička, Jiří (oponent)
Tématem této diplomové práce je "Metodika vyšetřování trestných činů proti životu (vybrané problémy)". Jak již samotný název napovídá, práce je zaměřena pouze na některé aspekty metodiky vyšetřování vražd, která je v kriminalistické praxi využívána rovněž pro vyšetřování ostatních trestných činů proti životu, včetně vyšetřování podezřelých úmrtí, náhlých úmrtí či sebevražd. Tato problematika je natolik rozsáhlá, že ji ve stanoveném rozsahu nelze zcela obsáhnout, a proto se práce podrobněji věnuje pouze určitým aspektům. Jádrem pak jsou zvláštnosti počátečních vyšetřovacích úkonů, přičemž zvýšená pozornost je věnována úkonu ohledání. První kapitola obsahuje stručný úvod do problematiky trestných činů proti životu z hlediska trestněprávního. V úvodu kapitoly je rovněž rozebrán pojem lidského života, jakožto druhového objektu těchto trestných činů, a to s ohledem na význam určení jeho počátku a konce. Kapitola je zakončena statistickými údaji zachycujícími nápad trestných činů proti životu v letech 2010-2016. Druhá kapitola je již zaměřena na kriminalistické aspekty metodiky vyšetřování vražd, kde jsou nejdříve pro lepší orientaci v dané problematice nastíněny jednotlivé komponenty kriminalistické charakteristiky vražd, tj. způsob spáchání, osobnost pachatele, osobnost oběti a motiv. Ve třetí kapitole...
Domovní prohlídka a prohlídka jiných prostor podle § 85b trestního řádu
Šefrna, Jakub ; Jelínek, Jiří (vedoucí práce) ; Krupička, Jiří (oponent)
1 Abstrakt Tato práce řeší problematiku domovní prohlídky a prohlídky jiných prostor, v nichž advokát vykonává advokacii, upravenou v § 85b zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním. Zmíněný institut, který využívají orgány činné v trestním řízení, v posledních letech přináší více problémů než dříve. To hlavně z důvodu, že státní zástupci tohoto institutu stále častěji zneužívají k získání cenných informací, které v místě výkonu advokacie uchovává advokát. Obdobný problém pak nastává na úrovni soudců, kteří rozhodují o tom, zda požadované listiny u advokáta nalezené nakonec státní zástupce, či policejní orgán získá k prozkoumání, neboť si sami nejsou mnohdy jisti, jak přesně v takovém případě postupovat a zda rozhodují v souladu se zákonem. Důsledkem toho je mnoho sporů, poškozených advokátů, ale hlavně poškozených klientů, kteří tak přicházejí o dokumenty, které advokátovi v dobré víře a k účelům obhajoby poskytli. V konečném důsledku je představitelem státu zasahováno do důvěrného vztahu advokáta a klienta a do základního práva na obhajobu jakožto jednoho ze základních lidských práv a pilíře demokratické společnosti a právního státu. Postupem nastíněným výše tak stát, místo, aby práva klientů advokáta chránil, do nich nezákonně zasahuje a podkopává tím svou legitimitu. Podstatou práce je,...
Podmíněné zastavení trestního stíhání jako forma odklonu v trestním řízení
Tesařová, Martina ; Gřivna, Tomáš (vedoucí práce) ; Krupička, Jiří (oponent)
Předmětem předkládané práce je analýza odklonů v českém trestním právu se zaměřením na podmíněné zastavení trestního stíhání, jež představuje nejvýznamnější fakultativní alternativu ke standardnímu hlavnímu líčení. Myšlenka procesních alternativ ke klasickému trestnímu řízení se stala významnou zejména po roce 1989, kdy i do českého právního prostředí začaly proudit myšlenky restorativní justice a s ní i nové způsoby rozhodnutí v trestním řízení. Vzhledem k tomu, že trestní politika je zejména ovládána principy restorativní a retributivní justice, bylo nutné v úvodu práce tyto dva myšlenkové proudy definovat a analyzovat. Zásadní se v tomto smyslu jevilo dostatečně vymezit pojem odklon, neboť tento není právně uchopen, ba definován. Za pomocí této deduktivní metody pak bylo možné přejít k jednotlivým druhům odklonů a následně se zaměřit na samotný institut podmíněného zastavení trestního stíhání. Za účelem komplexního náhledu na možné alternativní postupy byla část práce věnována i mladistvým pachatelům, u nichž se v rámci trestání uplatňují speciální instituty a principy. Závěrečná část práce je věnován analýze rakouské právní úpravě odklonů, které mohou pro českého zákonodárce představovat podnětný zdroj poznání. V tomto ohledu jsou v práci zdůrazněny klady rakouského pojetí odklonů a jejich...
Daktyloskopie - historie, současnost a budoucnost
Janotová, Martina ; Krupička, Jiří (vedoucí práce) ; Konrád, Zdeněk (oponent)
1 Abstrakt Daktyloskoskopie - Historie, současnost a budoucnost Cílem předkládané diplomové práce je poskytnout ucelený přehled základních poznatků z oboru daktyloskopie. Daktyloskopie je unikátní metoda umožňující rychlou, finančně poměrně nenáročnou a spolehlivou identifikaci osob. Za účelem komplexního pojetí představované problematiky je toto specifické postavení dynamicky se vyvíjejícího oboru kontrastováno i s jeho rozpory a aktuálními problémy. První část práce přibližuje zrod a vývoj daktyloskopie od počátků ve starověkých říších až do současné podoby. Prostřednictvím děl nejvýznamnějších osobností daktyloskopie je podáváno svědectví o postupném formování daktyloskopie. Přes nelehké začátky si daktyloskopie postupně získala důvěru a postavení všeobecně respektované forenzní disciplíny. Pasáž věnovaná historii tak sleduje její cestu až do služeb policie a soudních síní. Závěr části je věnován etablování daktyloskopie v kriminalistice na českém území. Stěžejní část práce je věnována praktické stránce daktyloskopické expertizy. Za účelem lepšího porozumění popisované problematice je úvodem představena role daktyloskopie při vyšetřování trestné činnosti a objasněny jsou základní pojmy a teoretická východiska oboru. Dále se práce zabývá současným stavem poznání a metodami používanými při vyhledávání,...
Trestní příkaz
Fišara, Michal ; Krupička, Jiří (vedoucí práce) ; Heranová, Simona (oponent)
Resumé Předkládaná diplomová práce je věnována trestnímu příkazu a jejím hlavním cílem je poskytnout ucelené shrnutí problematiky tohoto právního institutu se zaměřením na současnou právní úpravu. V jednotlivých kapitolách je upozorněno na nejisté body právní úpravy a jsou navrhnuta možná řešení do budoucna. Diplomová práce je rozdělena na šest kapitol, z nichž první tvoří Úvod a šestá Závěr této práce. Druhá kapitola se zabývá historickým vývojem trestního příkazu na českém území a dělí se dále na tři podkapitoly. První podkapitola shrnuje právní úpravu trestního příkazu v období let 1873 - 1950. Druhá podkapitola pokrývá navrácení trestního příkazu do československého právního řádu v roce 1973 a třetí sleduje změny právní úpravy v 90. letech 20. století. Třetí kapitola přibližuje trestní příkaz jako odklon v trestním řízení. Nejprve jsou čtenářům poskytnuta různá chápání samotného pojmu odklonu v trestním řízení. Ve druhé podkapitole je srovnán trestní příkaz s jinými formami odklonu v trestním řízení, které se vyskytují v českém právním řádu. Jádro této diplomové práce tvoří kapitola čtvrtá, která rozebírá účinnou právní úpravu trestního příkazu a zapracovává relevantní judikaturu českých soudů. Po stručném úvodním shrnutí právní úpravy je pozornost věnována třem stěžejním podmínkám pro vydání trestního...
Trestní řízení před samosoudcem
Bělohradská, Lucie ; Říha, Jiří (oponent) ; Krupička, Jiří (oponent)
Rigorózní práce na téma Trestní řízení před samosoudcem se zabývá, jak už samotný název napovídá, zcela specifickým, resp. zvláštním trestním řízením před samosoudcem, tedy před soudcem jediným. V současnosti je trestní řízení před samosoudcem hojně využíváno, jelikož toto řízení umožňuje, samozřejmě za určitých, zákonem stanovených podmínek, vyřízení trestní věci často rychleji, hospodárněji a účelněji, především pokud samosoudce rozhodne tak, že vydá rozhodnutí ve formě trestního příkazu. Hlavním cílem, resp. účelem této rigorózní práce je nejenom co nejpodrobněji nastínit trestní řízení před samosoudcem jako takové, ale představit i všechny instituty, které se v trestním řízení, resp. v trestním řízení před samosoudcem objevují a jsou s ním úzce spjaty. Rigorózní práce je pro lepší přehlednost a orientaci rozdělena na několik hlavních kapitol a navazujících podkapitol s tím, že hlavní část, resp. právní úprava trestního řízení před samosoudcem de lege lata, plynule navazuje a tedy i vychází z historických souvislostí, a vyústí pak v podobě úvah či námětů de lege ferenda. Závěrem lze uvést, že hlavním přínosem této rigorózní práce je, po prozkoumání a nastínění současné právní úpravy trestního řízení před samosoudcem a institutů souvisejících, právě již zmíněné vyústění v náměty či úvahy de lege...
Zvláštnosti výslechu dětí
Voráček, Tomáš ; Krupička, Jiří (vedoucí práce) ; Konrád, Zdeněk (oponent)
Název práce: Zvláštnosti výslechu dětí Klíčová slova: Výslech, dítě, Abstrakt Diplomová práce se zabývá zvláštnostmi výslechu dětí (dle trestního zákoníku osob mladších osmnácti let). Pro odlišnosti vyplývající ze zatím neukončeného rozvoje mentálních schopností a nedokončeného vývoje osobnosti je třeba k výslechu dětí přistupovat zvláště šetrným způsobem a respektovat ověřené postupy, jak výslech dětí provádět. Cílem práce je shrnout a popsat základní zvláštnosti procesu výslechu dítěte s poukazem na specifika jednotlivých období vývoje dětské osobnosti. Dítě se může u výslechu nacházet v různém procesním postavení, tedy jako poškozený, obviněný nebo svědek. Práce se dále okrajově zabývá fenomény dětské sugestibility a dětského lhaní, neboť oba tyto fenomény přímo souvisí s prováděním výslechu dítěte. V první kapitole jsou definovány základní pojmy, s kterými v textu dále pracuji. Těmito pojmy jsou zejména stopa, paměťová stopa, výslech a dítě. K definování pojmů jsou užity především poznatky trestního práva a kriminalistiky. Druhá kapitola se zabývá právní úpravou výslechu dítěte. Vedle stručného zmínění úpravy v mezinárodních smlouvách se kapitola zaměřuje na úpravu výslechu dětí v trestním řádu, zákonu o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a soudnictví ve věcech mládeže a zákonu o obětech trestných...
Použití střelné zbraně při nutné obraně
Poborský, Josef ; Krupička, Jiří (vedoucí práce) ; Konrád, Zdeněk (oponent)
Použití střelné zbraně při nutné obraně Tato práce se především věnuje podmínkám, za kterých lze použít střelnou zbraň při nutné obraně dle současné tuzemské právní úpravy. Práce je členěna do pěti kapitol. V první kapitole je proveden stručný exkurz do zákona o zbraních, na jehož základě mohou občané České republiky legálně nabývat a držet střelné zbraně. Především je zde obsaženo vymezení pojmu střelné zbraně a souhrnný popis podmínek nabývání, nošení a používání střelných zbraní dle zákona o zbraních. Ve druhé kapitole se zaměřuji na obecný úvod do problematiky okolností vylučujících protiprávnost. Blíže jsou zde rozvedeny instituty krajní nouze, oprávněného použití zbraně a tzv. občanského zadržení. Ve třetí kapitole je obsažen podrobný rozbor obecných znaků nutné obrany. Tato kapitola se také věnuje i problematice excesu a omylu v nutné obraně a jsou zde i stručně nastíněny některé v minulosti navrhované změny podmínek nutné obrany. Jádrem práce je čtvrtá kapitola, která se věnuje samotnému použití střelné zbraně při nutné obraně. V úvodu této kapitoly jsou vymezeny charakteristické rysy střelné zbraně jako prostředku obrany ultima ratio, včetně stručného exkurzu do problematiky střelných poranění. Dále je v této kapitole obsažen rozbor judikatury, která se vztahuje k situaci použití střelné...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 48 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
2 Krupička, Jakub
9 Krupička, Jan
2 Krupička, Josef
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.