Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 45 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Podmíněné zastavení trestního stíhání jako forma odklonu v trestním řízení
Tesařová, Martina ; Gřivna, Tomáš (vedoucí práce) ; Krupička, Jiří (oponent)
Předmětem předkládané práce je analýza odklonů v českém trestním právu se zaměřením na podmíněné zastavení trestního stíhání, jež představuje nejvýznamnější fakultativní alternativu ke standardnímu hlavnímu líčení. Myšlenka procesních alternativ ke klasickému trestnímu řízení se stala významnou zejména po roce 1989, kdy i do českého právního prostředí začaly proudit myšlenky restorativní justice a s ní i nové způsoby rozhodnutí v trestním řízení. Vzhledem k tomu, že trestní politika je zejména ovládána principy restorativní a retributivní justice, bylo nutné v úvodu práce tyto dva myšlenkové proudy definovat a analyzovat. Zásadní se v tomto smyslu jevilo dostatečně vymezit pojem odklon, neboť tento není právně uchopen, ba definován. Za pomocí této deduktivní metody pak bylo možné přejít k jednotlivým druhům odklonů a následně se zaměřit na samotný institut podmíněného zastavení trestního stíhání. Za účelem komplexního náhledu na možné alternativní postupy byla část práce věnována i mladistvým pachatelům, u nichž se v rámci trestání uplatňují speciální instituty a principy. Závěrečná část práce je věnován analýze rakouské právní úpravě odklonů, které mohou pro českého zákonodárce představovat podnětný zdroj poznání. V tomto ohledu jsou v práci zdůrazněny klady rakouského pojetí odklonů a jejich...
Daktyloskopie - historie, současnost a budoucnost
Janotová, Martina ; Krupička, Jiří (vedoucí práce) ; Konrád, Zdeněk (oponent)
1 Abstrakt Daktyloskoskopie - Historie, současnost a budoucnost Cílem předkládané diplomové práce je poskytnout ucelený přehled základních poznatků z oboru daktyloskopie. Daktyloskopie je unikátní metoda umožňující rychlou, finančně poměrně nenáročnou a spolehlivou identifikaci osob. Za účelem komplexního pojetí představované problematiky je toto specifické postavení dynamicky se vyvíjejícího oboru kontrastováno i s jeho rozpory a aktuálními problémy. První část práce přibližuje zrod a vývoj daktyloskopie od počátků ve starověkých říších až do současné podoby. Prostřednictvím děl nejvýznamnějších osobností daktyloskopie je podáváno svědectví o postupném formování daktyloskopie. Přes nelehké začátky si daktyloskopie postupně získala důvěru a postavení všeobecně respektované forenzní disciplíny. Pasáž věnovaná historii tak sleduje její cestu až do služeb policie a soudních síní. Závěr části je věnován etablování daktyloskopie v kriminalistice na českém území. Stěžejní část práce je věnována praktické stránce daktyloskopické expertizy. Za účelem lepšího porozumění popisované problematice je úvodem představena role daktyloskopie při vyšetřování trestné činnosti a objasněny jsou základní pojmy a teoretická východiska oboru. Dále se práce zabývá současným stavem poznání a metodami používanými při vyhledávání,...
Trestní příkaz
Fišara, Michal ; Krupička, Jiří (vedoucí práce) ; Heranová, Simona (oponent)
Resumé Předkládaná diplomová práce je věnována trestnímu příkazu a jejím hlavním cílem je poskytnout ucelené shrnutí problematiky tohoto právního institutu se zaměřením na současnou právní úpravu. V jednotlivých kapitolách je upozorněno na nejisté body právní úpravy a jsou navrhnuta možná řešení do budoucna. Diplomová práce je rozdělena na šest kapitol, z nichž první tvoří Úvod a šestá Závěr této práce. Druhá kapitola se zabývá historickým vývojem trestního příkazu na českém území a dělí se dále na tři podkapitoly. První podkapitola shrnuje právní úpravu trestního příkazu v období let 1873 - 1950. Druhá podkapitola pokrývá navrácení trestního příkazu do československého právního řádu v roce 1973 a třetí sleduje změny právní úpravy v 90. letech 20. století. Třetí kapitola přibližuje trestní příkaz jako odklon v trestním řízení. Nejprve jsou čtenářům poskytnuta různá chápání samotného pojmu odklonu v trestním řízení. Ve druhé podkapitole je srovnán trestní příkaz s jinými formami odklonu v trestním řízení, které se vyskytují v českém právním řádu. Jádro této diplomové práce tvoří kapitola čtvrtá, která rozebírá účinnou právní úpravu trestního příkazu a zapracovává relevantní judikaturu českých soudů. Po stručném úvodním shrnutí právní úpravy je pozornost věnována třem stěžejním podmínkám pro vydání trestního...
Trestní řízení před samosoudcem
Bělohradská, Lucie ; Říha, Jiří (oponent) ; Krupička, Jiří (oponent)
Rigorózní práce na téma Trestní řízení před samosoudcem se zabývá, jak už samotný název napovídá, zcela specifickým, resp. zvláštním trestním řízením před samosoudcem, tedy před soudcem jediným. V současnosti je trestní řízení před samosoudcem hojně využíváno, jelikož toto řízení umožňuje, samozřejmě za určitých, zákonem stanovených podmínek, vyřízení trestní věci často rychleji, hospodárněji a účelněji, především pokud samosoudce rozhodne tak, že vydá rozhodnutí ve formě trestního příkazu. Hlavním cílem, resp. účelem této rigorózní práce je nejenom co nejpodrobněji nastínit trestní řízení před samosoudcem jako takové, ale představit i všechny instituty, které se v trestním řízení, resp. v trestním řízení před samosoudcem objevují a jsou s ním úzce spjaty. Rigorózní práce je pro lepší přehlednost a orientaci rozdělena na několik hlavních kapitol a navazujících podkapitol s tím, že hlavní část, resp. právní úprava trestního řízení před samosoudcem de lege lata, plynule navazuje a tedy i vychází z historických souvislostí, a vyústí pak v podobě úvah či námětů de lege ferenda. Závěrem lze uvést, že hlavním přínosem této rigorózní práce je, po prozkoumání a nastínění současné právní úpravy trestního řízení před samosoudcem a institutů souvisejících, právě již zmíněné vyústění v náměty či úvahy de lege...
Zvláštnosti výslechu dětí
Voráček, Tomáš ; Krupička, Jiří (vedoucí práce) ; Konrád, Zdeněk (oponent)
Název práce: Zvláštnosti výslechu dětí Klíčová slova: Výslech, dítě, Abstrakt Diplomová práce se zabývá zvláštnostmi výslechu dětí (dle trestního zákoníku osob mladších osmnácti let). Pro odlišnosti vyplývající ze zatím neukončeného rozvoje mentálních schopností a nedokončeného vývoje osobnosti je třeba k výslechu dětí přistupovat zvláště šetrným způsobem a respektovat ověřené postupy, jak výslech dětí provádět. Cílem práce je shrnout a popsat základní zvláštnosti procesu výslechu dítěte s poukazem na specifika jednotlivých období vývoje dětské osobnosti. Dítě se může u výslechu nacházet v různém procesním postavení, tedy jako poškozený, obviněný nebo svědek. Práce se dále okrajově zabývá fenomény dětské sugestibility a dětského lhaní, neboť oba tyto fenomény přímo souvisí s prováděním výslechu dítěte. V první kapitole jsou definovány základní pojmy, s kterými v textu dále pracuji. Těmito pojmy jsou zejména stopa, paměťová stopa, výslech a dítě. K definování pojmů jsou užity především poznatky trestního práva a kriminalistiky. Druhá kapitola se zabývá právní úpravou výslechu dítěte. Vedle stručného zmínění úpravy v mezinárodních smlouvách se kapitola zaměřuje na úpravu výslechu dětí v trestním řádu, zákonu o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a soudnictví ve věcech mládeže a zákonu o obětech trestných...
Použití střelné zbraně při nutné obraně
Poborský, Josef ; Krupička, Jiří (vedoucí práce) ; Konrád, Zdeněk (oponent)
Použití střelné zbraně při nutné obraně Tato práce se především věnuje podmínkám, za kterých lze použít střelnou zbraň při nutné obraně dle současné tuzemské právní úpravy. Práce je členěna do pěti kapitol. V první kapitole je proveden stručný exkurz do zákona o zbraních, na jehož základě mohou občané České republiky legálně nabývat a držet střelné zbraně. Především je zde obsaženo vymezení pojmu střelné zbraně a souhrnný popis podmínek nabývání, nošení a používání střelných zbraní dle zákona o zbraních. Ve druhé kapitole se zaměřuji na obecný úvod do problematiky okolností vylučujících protiprávnost. Blíže jsou zde rozvedeny instituty krajní nouze, oprávněného použití zbraně a tzv. občanského zadržení. Ve třetí kapitole je obsažen podrobný rozbor obecných znaků nutné obrany. Tato kapitola se také věnuje i problematice excesu a omylu v nutné obraně a jsou zde i stručně nastíněny některé v minulosti navrhované změny podmínek nutné obrany. Jádrem práce je čtvrtá kapitola, která se věnuje samotnému použití střelné zbraně při nutné obraně. V úvodu této kapitoly jsou vymezeny charakteristické rysy střelné zbraně jako prostředku obrany ultima ratio, včetně stručného exkurzu do problematiky střelných poranění. Dále je v této kapitole obsažen rozbor judikatury, která se vztahuje k situaci použití střelné...
Trestný čin vraždy a zabití podle § 140, § 141 tr. zák.
Honzík, Jakub ; Hořák, Jaromír (vedoucí práce) ; Krupička, Jiří (oponent)
(CZ) Trestný čin vraždy a zabití podle § 140, § 141 tr. zák. Cílem této práce je především poskytnout komplexní rozbor skutkových podstat trestných činů vraždy a zabití. Poslední rekodifikace z roku 2009 přinesla do trestního zákoníku větší diferenciaci úmyslných usmrcení, což se projevilo jednak v rozšíření skutkové podstaty trestného činu vraždy a zároveň v zavedení zcela nové skutkové podstaty trestného činu zabití. Tyto změny jsou součástí snahy modernizovat trestní právo hmotné a do jisté míry reflektují posun českého právního řádu směrem k větší konformitě s právními řády typickými v západní Evropě. Zároveň však lze argumentovat, že česká právní úprava úmyslných usmrcení je v mnohých směrech svébytná. Tato práce analyzuje jednotlivé části těchto dvou skutkových podstat systematicky v pořadí, v jakém je nalezneme v trestním zákoníku. V první kapitole jsou úmyslná usmrcení zasazena do historického kontextu a je proveden rozbor jejich systematiky v nové úpravě. Druhá kapitola se věnuje vraždě prosté a především zkoumá obligatorní znaky její skutkové podstaty, které jsou z větší části stejné i v případě jiných typů vražd a zabití. Třetí kapitola poskytuje náhled na vraždu premeditovanou, zabývá se definicí některých pojmů s ní spojených a vybranými problémy s její aplikací soudy. Čtvrtá kapitola...
Taktika výslechu
Miklas, Vojtěch ; Krupička, Jiří (vedoucí práce) ; Konrád, Zdeněk (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá taktikou výslechu. Ta je souhrnným označením pro jednotlivé metody, které slouží k dosažení cíle výslechu, tedy pravdivé a úplné výpovědi. Vzhledem k rozsáhlosti tématu se v práci blíže zaměřuji na postupy uplatňované za účelem překonání lživé výpovědi. Práce je rozčleněna do devíti kapitol. V úvodních kapitolách vymezuji pojem výslechu ze tří hledisek - kriminalistického, psychologického a právního. Rovněž se zde věnuji problematice druhů výslechu a jeho dokumentace a popisuji proces formování výpovědi. Pátá kapitola se zabývá přípravou výslechu a jejím dělením na analytickou a syntetickou fázi. V této kapitole zdůrazňuji důležitost odborného a pečlivého vykonání přípravy pro úspěšné dosažení cíle výslechu. Šestá kapitola pojednává o třech stadiích výslechu, kterými jsou úvodní stadium, monolog a dialog. Jedná se o konstrukci výslechu, která prostřednictvím svých vlastností ovlivňuje jednotlivé postupy výslechové taktiky. Zejména s problematikou dialogu souvisí kapitola sedmá, ve které se věnuji psychologickému působení na vyslýchaného a problému ohledně otázek sugestivních a kapciózních. V osmé kapitole popisuji základní taktické postupy výslechu, a proto se jedná o stěžejní část celé práce. Správné provedení a výběr taktického postupu jsou často rozhodujícími...
Spolupracující obviněný
Hula, Ondřej ; Krupička, Jiří (vedoucí práce) ; Tlapák Navrátilová, Jana (oponent)
Resumé Spolupracující obviněný Diplomová práce se zaobírá problematikou institutu spolupracujícího obviněného, jehož úprava byla do trestně právních předpisů zakotvena novelou TrŘ č. 41/2009 Sb., s účinností od 1. 1. 2010. Česká republika tak reagovala na výzvy mezinárodních organizací, které požadovaly přijetí právních instrumentů nutných k boji proti organizovanému zločinu. Fenomén spolupracujícího obviněného, popř. korunního svědka vzbuzuje široké odborné debaty, neboť představuje kontroverzní téma. Pachatelé trestných činu totiž mohou být odměněni za svou spolupráci s OČTŘ až naprostou beztrestností. Základním cílem této diplomové práce je zejména popsat účinnou právní úpravu spolupracujícího obviněného, upozornit na některé sporné aspekty a posoudit, zdali lze považovat zakotvení toho právního instrumentu za správné. Diplomová práce se skládá z šesti základních kapitol, které jsou dále členěny a podrobněji rozpracovány. V první kapitole je má pozornost zaměřena na klasifikaci pojmů spolupracujícího obviněného a korunního svědka, včetně popisu jejich stručného historického vývoje. V dalším oddílu se věnuji mezinárodním dokumentům, jež apelují k přijetí účinných právních nástrojů v boji proti nadnárodnímu organizovanému zločinu. Posléze charakterizuji organizovaný zločin, v čem tkví jeho nebezpečí a jaké...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 45 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
2 Krupička, Jakub
9 Krupička, Jan
2 Krupička, Josef
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.