Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Motiv trestu a viny v povídkové a dramatické tvorbě Františka Langra
Krsková, Kateřina ; Mravcová, Marie (vedoucí práce) ; Holý, Jiří (oponent)
Práce popisuje vývoj a variantnost motivu zločinu a trestu v prozaickém a dramatickém díle Františka Langera. Po úvodní úvaze o zločinu a trestu se zabývá rozborem Dostojevského románu "Zločin a trest", který měl na Langerovo pojetí těchto pojmů značný vliv. Nastiňuje také podobu zločinu a trestu v české literatuře na přelomu 19. a 20. století, která na Langera mohla zapůsobit. Snaží se v první části ozřejmit, jak se tyto motivy v počínající zprvu povídkové tvorbě autora rozvíjely. Pracuje se zde s prozaickými sbírkami "Zlatá Venuše" a "Snílci a vrahové". V druhé části se pak zaměřuje na jejich vytříbenou a mnohdy velmi problematickou podobu v Langerových dramatech "Svatý Václav", "Periférie", "Velbloud uchem jehly", "Obrácení Ferdyše Pištory", "Andělé mezi námi" a "Dvaasedmdesátka" a snaží se ji vystihnout a charakterizovat.
Metabolizmus tukové tkáně u myší s obezitou indukovanou dietou s vysokým obsahem tuku: závislost na anatomické lokalizaci tkáně a složení
Krsková, Kateřina ; Janovská, Petra (vedoucí práce) ; Behuliak, Michal (oponent)
Regulace toku mastných kyselin (MK) pomocí prázdného cyklování (TG/MK cyklus) v bílé tukové tkáni (BTK) je důležitým mechanizmem regulace metabolizmu MK, jehož ovlivnění je v zájmu výzkumu jako možný terapeutický cíl při léčbě obezity a inzulínové rezistence. Na myším modelu zvýšený příjem n-3 polynenasycených mastných kyselin (PUFA) v potravě v kombinaci s mírnou kalorickou restrikcí (KR) pravděpodobně indukuje TG/MK cyklus hlavně v epididymálním tukovém depu. Kombinace n-3 PUFA a KR rovněž přispívá k potlačení zánětu v BTK a snižuje riziko vzniku kardiovaskulárních onemocnění. Na myším modelu C57BL/6 jsme se zaměřili na sledování exprese genů kódujících klíčové enzymy TG/MK cyklu (PEPCK, ATGL, HSL, DGAT1 a DGAT2) v dorzolumbálním (DL), gonadálním (GON) a mezenterickém (MEZ) tuku pomocí qPCR. Zajímal nás vliv složení tuků v dietě, podávání n-3 PUFA, případně v kombinaci s 10% KR, na expresi těchto genů a rozdíl genové exprese mezi depy BTK. Výsledky práce naznačují, že suplementace diety n-3 PUFA přispívá k poklesu exprese genu pro DGAT2 a kombinace n-3 PUFA s KR zvyšuje expresi genů ovlivňujících TG/MK cyklus. V MEZ na rozdíl od GON a DL nebyly v expresi genů významné rozdíly, zatímco různé složení tuků v dietě ovlivňovalo expresi sledovaných genů. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Realimentační syndrom
Krsková, Kateřina ; Novák, František (vedoucí práce) ; Křížová, Jarmila (oponent)
Realimentační syndrom (RS) je závažná metabolická porucha vyvolaná nevhodným postupem realimentace u pacienta po předchozím období hladovění. Celkový klinický obraz syndromu je výsledkem řady metabolických změn zejména v důsledku deplece fosforu, draslíku a magnézia, dále karence thiaminu, retence sodíku a porušeného metabolismu glukózy. Teoretická část této bakalářské práce shrnuje dosavadní poznání v oblasti prevence RS. Výzkumná část práce sleduje vliv intenzivní realimentace u pacientů s vysokým rizikem rozvoje RS, zejména hodnoty různých biochemických ukazatelů před zahájením nebo v časném úvodu realimentace. Bylo provedeno měření nepřímé kalorimetrie, BMI, sérových koncentrací minerálů, prealbuminu, albuminu, zinku, železa, vitamínu D a odpadů minerálů a kortizolu do moči. U všech sledovaných pacientů (5/5) byly zaznamenány snížené celodenní odpady draslíku do moči a u čtyř pacientů (4/5) snížené celodenní odpady fosforu do moči. U čtyř (4/5) pacientů se také projevil pokles sérových hladin prealbuminu, z toho u dvou pacientů dokonce pod hranici 0,1 g/l, jež je považována za významnou pro riziko rozvoje RS. Ukázalo se, že poklesy odpadů draslíku a fosforu v moči se projeví dříve než poklesy jejich sérových koncentrací. Jedním z hlavních přínosů předkládané práce je tak důkaz, že snížené...

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.