Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 6 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Multiplexní imunoanalýza u kriticky nemocných dětí
Šašek, Lumír ; Kobr, Jiří (vedoucí práce) ; Kroužecký, Aleš (oponent) ; Kula, Roman (oponent)
dizertační práce Multiplexní imunoanalýza u kriticky nemocných dětí MUDr. Lumír Šašek Těžké plicní postižení vedoucí k respiračnímu selhání patří k nejčastějším příčinám kritických stavů v dětském věku. Z prognostického pohledu je v mnohých případech obtížné určit další vývoj onemocnění, a tím i umožnit nastavení adekvátní terapie. Plicní postižení vede k systémové odpovědi organismu, a míra této odpovědi by měla být na cytokinové úrovni přímo úměrná stupni plicního postižení. Tato práce si klade za cíl sledovat u dětských pacientů závislost systémové zánětlivé odpovědi na stupni plicního postižení s využitím multiplexní imunoanalýzy na straně jedné a klinických, laboratorních i zobrazovacích parametrů na straně druhé. Měla by identifikovat pokud možno časně produkované systémové cytokinové markery, které korelují se stupněm plicního postižení, stanoveným za pomoci standardizovaných skórovacích i monitorovaných parametrů. Jedná se o prospektivní nerandomizovanou klinickou observační studii. Sledovaný soubor tvoří 32 pacientů. Do studie byli zařazeni pacienti kriticky nemocní podle PRISM III-12 a LIS s respiračním selháním s nutností invazivní umělé plicní ventilace. Pacienti byli sledováni po dobu 48 hodin od přijetí. Na souboru zařazených pacientů se závažným plicním postižením byla prokázána...
Změny metabolismu orgánů a tkání v reakci na závažné operační trauma a možnosti jejich optimalizace
Šitina, Michal ; Černý, Vladimír (vedoucí práce) ; Stříteský, Martin (oponent) ; Kroužecký, Aleš (oponent)
Metody hodnocení tkáňové perfuze a mikrocirkulace v experimentu - soubor experimentálních prací Michal Šitina Souhrn dizertační práce Doktorský studijní program Chirurgie Hradec Králové 2013 V průběhu doktorského studia jsme provedli 4 experimentální animální studie a jednu teoretickou studii pomocí matematického modelu. Tři z těchto studií byly publikovány v časopisech s impakt-faktorem. Všechny práce s použitím různých metod studují mikrocirkulaci. Metodu indikátorové mikrodialyzační techniky jsme neposoudili jako postačující k přesnému měření tkáňové perfuze. Neprokázali jsme negativní ovlivnění mozkové autoregulace prasete střední hypotermií. Matematický model identifikoval několik faktorů, které mohou ovlivnit THR test mozkové autoregulace. Vliv setrvačnosti toku krve vyhodnotil matematický model jako okrajový. Metodická studie zobrazení mikrocirkulace povrchu mozku králíka pomocí SDF techniky prokázala vysokou kvalitu zobrazení. Změřené parametry mikrocirkulace odpovídaly jiným literárním údajům. Aplikace výše uvedeného zobrazení SDF povrchu mozku neprokázala změny mozkové mikrocirkulace králíka při časné endotoxémii. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Hemodynamika v časné fázi kritických stavů a perioperační medicíně
Beneš, Jan ; Kasal, Eduard (vedoucí práce) ; Málek, Jiří (oponent) ; Kroužecký, Aleš (oponent) ; Adamus, Milan (oponent)
Beneš J.: HEMODYNAMIKA V ČASNÉ FÁZI KRITICKÝCH STAVŮ A PERIOPERAČNÍ MEDICÍNĚ - Využití méně invazivních monitorovacích prostředků k cílené hemodynamické péči ABSTRAKT Oběhová nestabilita je velmi častá u nemocných v intenzivní a perioperační péči. K jejím nejčastějším příčinám patří nedostatečná intravaskulární náplň, porucha arteriálního tonu a srdeční stažlivosti. Hemodynamická monitorace umožňuje včas rozpoznat a adekvátně léčit oběhovou nedostatečnost. Vzhledem k rozvoji nových monitorovacích technik je v současné době možno provádět sledování hemodynamiky s významně nižší invazivitou a kontinuálně monitorovat nové hemodynamické parametry. V některých skupinách kritických onemocnění a hlavně v perioperační péči se v posledních letech uplatňuje směr tzv. hemodynamické optimalizace. Cílem takto vedené terapie je dosáhnout pomocí objemové substituce a inotropních látek takového stavu hemodynamiky, který je optimální pro daný okamžik. Cílená hemodynamická intervence byla v mnoha studiích spojena s významně lepším přežíváním nemocných a snížením počtu komplikací. Výsledky našeho experimentálního výzkumu svědčí o možném využití minimálně invazivních monitorovacích technik založených na analýze tepové křivky a dynamických prediktorů odpovědi na tekutinovou výzvu k optimalizaci chirurgických nemocných a jsou...
Dysfunkce jater a ledvin u kriticky nemocných. Možnosti podpory a náhrady funkce
Kroužecký, Aleš ; Matějovič, Martin (vedoucí práce) ; Chytra, Ivan (oponent) ; Viklický, Ondřej (oponent) ; Dostál, Pavel (oponent)
Ověření vlivu různých, v intenzivní péči běžných, manipulací a postupů na perfúzi jater a střeva. Cílem bylo testovat hypotézy, že: a. manipulace se středním arteriálním tlakem může v septickém šoku ovlivnit jak krevní průtok hepatosplachnickou oblastí tak její energetický metabolismus a kyslíkový transport. b. podání enterální nutrice kriticky nemocným v sepsi může ovlivnit jak hemodynamiku tak energetický metabolismus hepatosplanchnické oblasti. c. otočení kriticky nemocného s ALI/ARDS do pronační polohy může ovlivnit hemodynamiku, metabolismus a energetickou bilanci hepatosplanchnické oblasti. II. U kontinuálních metod náhrady funkce ledvin zhodnotit vliv: a. heparinového proplachu a regionální citrátové antikoagulace na trombogenitu a biokompatibilitu mimotělního okruhu. b. metodou navozeného snížení tělesné teploty na parametry hemodynamiky, kinetiky kyslíku a energetické bilance v oblasti hepatosplanchnického regionu.

Viz též: podobná jména autorů
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.