Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 169 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Podpora školní připravenosti v posledním ročníku mateřské školy.
Mlynářová, Markéta ; Kropáčková, Jana (vedoucí práce) ; Poche Kargerová, Jana (oponent)
1 ABSTRAKT Tématem bakalářské práce je podpora školní připravenosti v posledním ročníku mateřské školy. Práce je dělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zabývá obdobím předškolního věku a jeho charakteristikou. Dále jsou definovány pojmy školní připravenost, školní zralost, zápis do prvního ročníku mateřské školy, odklad školní docházky a jeho důvody. Je popsána a analyzována pedagogická diagnostika, její metody a možnosti podpory dětí s odkladem školní docházky v mateřské škole. Praktická část je realizována výzkumným šetřením možných způsobů pedagogické diagnostiky k ověření předpokladů dítěte před zahájením povinné školní docházky. Součástí práce jsou tři případové studie dětí s odkladem povinné školní docházky, ve kterých jsou zohledněna navrhovaná doporučení pedagogicko-psychologické poradny pro vytvoření plánů pedagogické podpory, které směřují k celkovému rozvoji dítěte.
Diagnostické využití kresby v mateřské škole u dětí ve věku 5-6 let (porovnání kresby z hlediska pravorukosti a levorukosti)
Suchá, Tereza ; Kropáčková, Jana (vedoucí práce) ; Felcmanová, Lenka (oponent)
Bakalářská práce se zabývá diagnostickým využití kresby v mateřské škole u dětí ve věku 5-6 let, porovnává kresebné projevy z hlediska pravorukosti a levorukosti. Popisuje charakteristiku dítěte předškolního věku a shrnuje vývoj jeho osobnosti v tělesné, psychické i sociální oblasti. V části teoretické práce obecně seznamuje se vzděláváním dítěte v mateřské škole. Podrobněji jsou rozpracována specifika předškolního vzdělávání a školní zralost a připravenost. Stěžejní část popisuje charakteristické znaky zobrazování kresby v předškolním věku a vymezuje jednotlivá stádia vývoje kresby. Výzkumná část práce se zaměřuje na kresebné projevy dětí v mateřské škole. Konkrétně na analýzu dětských kreseb, která umožňuje bližší náhled k pochopení výtvarného projevu dítěte před vstupem do základní školy. Práce obrací pozornost i na odklady levorukých dětí a jejich počet v mateřské škole. Cílem práce je sledovat a následně vyhodnotit kresebné projevy z hlediska pravorukosti a levorukosti dětí před zahájením povinné školní docházky. Výzkumného šetření se zúčastnilo 49 dětí. KLÍČOVÁ SLOVA Dítě předškolního věku, předškolní vzdělávání, lateralita, pravorukost a levorukost, pedagogická diagnostika, analýza dětské kresby, učitel mateřské školy, školní připravenost, školní zralost, mateřská škola, spolupráce mateřské...
Mateřské centrum jako příprava dítěte na vstup do mateřské školy
Průchová, Jaroslava ; Kropáčková, Jana (vedoucí práce) ; Loudová Stralczynská, Barbora (oponent)
Hlavním tématem bakalářské práce je činnost mateřského centra a jeho nabídka aktivit, která napomáhá rodinám s dětmi k postupné adaptaci dítěte a socializaci při začleňování dítěte do kolektivu vrstevníků. Na základě svých činností řeší potřeby dnešních rodin a napomáhá tak rodinám při slaďování pracovního a rodinného života a tím napomáhá dítěti při vstupu do mateřské školy. První kapitola se zaměřuje na téma rodiny, její význam a charakteristiku, zachycuje problematiku rodinné politiky konkrétně možnosti slaďování rodinného a pracovního života na základě zájmu a potřeb dnešních rodin a podpora rodiny v rámci nabídky služeb v péči o dítě. Druhá kapitola se věnuje dítěti, analyzuje jeho vývoj v období dvou let, se zaměřením na jeho potřeby. S ohledem na praktickou část se zabývá problematikou adaptace a socializace v kolektivu vrstevníků a hrou, jako spontánní přirozenou dětskou činností. Poslední kapitola se zaměřuje na činnost mateřského centra, jeho význam a cíle. Praktická část je realizována jako případová studie v konkrétním mateřském centru. Výzkumné šetření je zaměřeno na analýzu aktuální nabídky služeb mateřského centra v oblasti péče o dítě a prostřednictvím kazuistik a sleduje, jak mateřské centrum připravuje dítě na vstup do mateřské školy. KLÍČOVÁ SLOVA mateřské centrum, matka, dítě...
Rozdíly homogenně a heterogenně uspořádaných tříd v MŠ a jejich vliv na připravenost dítěte pro vstup do 1. třídy základní školy
Srbová, Věra ; Kropáčková, Jana (vedoucí práce) ; Havlová, Jana (oponent)
Resumé Tato diplomová práce se zabývá hledáním rozdílů homogenně a heterogenně uspořádaných tříd v MŠ a jejich vlivem na připravenost dítěte pro vstup do 1. třídy základní školy. Teoretická část se zabývá školní zralostí a připraveností, obecnou charakteristikou dítěte předškolního věku před vstupem do 1. třídy ZŠ, rozdíly heterogenně a homogenně uspořádaných tříd MŠ a nakonec přípravou dítěte na povinnou školní docházku. V praktické části je zpracováno výzkumné šetření prováděné pomocí metody autorského testu školní zralosti a dotazníku. Výzkumným vzorkem byly děti předškolního věku před vstupem do ZŠ z heterogenních a homogenních tříd MŠ a pedagogové z mateřských a základních škol. Hlavním cílem tohoto výzkumného šetření bylo zjistit, jestli jsou na vstup do základní školy lépe připraveny děti z homogenních nebo heterogenních tříd mateřských škol. Výsledky výzkumného šetření ukázaly, že děti z heterogenních tříd jsou připraveny na vstup do základní školy stejně jako děti z homogenních tříd, z toho tedy vyplývá, že věkové složení tříd mateřských škol neovlivňuje kvalitu připravenosti dítěte na povinnou školní docházku.
Porovnání preprimárního, primárního vzdělávání a vstupu dítěte do školy v České republice a v Nizozemsku
Freudenfeldová, Veronika ; Kropáčková, Jana (vedoucí práce) ; Kargerová, Jana (oponent)
Diplomová práce se zabývá porovnáváním preprimárního, primárního vzdělávání a vstupem dítěte do školy v České republice a v Nizozemsku. Je členěna do dvou částí, teoretické a praktické. V teoretické části je popsáno preprimární a primární vzdělávání v porovnávaných zemích. Přes historický přehled se dostáváme k nynějším systémům vzdělávání a probíhajícím diskuzím, které se zabývají plány ve školství v budoucnu. Dále je popsána pedagogicko-psychologická problematika vstupu dítěte do školy a zápis do prvních tříd v České republice. V praktické části navazuji popisem přestupu dítěte z druhé do třetí třídy v Nizozemsku, což věkově odpovídá vstupu českých dětí do první třídy. Pomocí záznamových archů sleduji a hodnotím rozvoj a učení dítěte v posledním roce předškolního vzdělávání v České republice a v druhé třídě nizozemské základní školy. Cílem diplomové práce bylo, na základě tohoto porovnání, zjistit, jak jsou děti u nás a v Nizozemsku připravené v 5-6 letech na nástup do školy. Otázkou je, zda jsou nizozemské děti ovlivněné a více připravené dřívější povinnou školní docházkou, než děti v České republice.
Podpora školní připravenosti u dětí s odkladem školní docházky
Mlynářová, Markéta ; Kropáčková, Jana (vedoucí práce) ; Poche Kargerová, Jana (oponent)
Tématem bakalářské práce je Podpora školní připravenosti u dětí s odkladem školní docházky. Práce je dělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zabývá obdobím předškolního věku a jeho charakteristikou. Dále jsou definovány pojmy školní připravenost, školní zralost, zápis do prvního ročníku mateřské školy, odklad školní docházky a jeho důvody. Je popsána a analyzována pedagogická diagnostika, její metody a možnosti podpory dětí s odkladem školní docházky v mateřské škole. Praktická část je realizována jako kvalitativní výzkumné šetření, které mapuje možné způsoby pedagogické diagnostiky k ověření předpokladů dítěte před zahájením povinné školní docházky. Součástí práce jsou tři případové studie dětí s odkladem povinné školní docházky, ve kterých jsou zohledněna navrhovaná doporučení pedagogicko-psychologické poradny pro vytvoření plánů pedagogické podpory, které směřují k celkovému rozvoji dítěte.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 169 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
2 KROPÁČKOVÁ, Jitka
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.