Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 10 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Highly siderophile element and Re-Os isotopic geochemistry of carbonatites and associated alkaline rocks from selected occurrences in India
Polák, Ladislav ; Ackerman, Lukáš (vedoucí práce) ; Krmíček, Lukáš (oponent)
Karbonatity jsou horniny extruzivního a intruzivního typu, které obsahují minimálně 50 % karbonátových minerálů, pocházejících převážně ze svrchního pláště. Reprezentují potencionální ekonomický zdroj, jakožto zdroj prvků platinové skupiny, tak jako je tomu v Palawboře v Jižní Africe nebo v Ipanamě v Brazílii. Toto je první studie, která přináší informace o koncentracích silně siderofilních prvků (HSE) spolu s izotopickými poměry 187 Os/188 Os pro karbonatity, silikokarbonatity a přidružené alkalické horniny (pyroxenit, syenit, monzogabro a tonalit) z dvou neoproterozoických (~ 800 milionů let) oblastí ze Samalpatti a Sevatturu, regionu Tamil Nadu v jižní Indii. Data byla pořízena standartní metodou za pomoci rozložení vzorků v Carius Tubes. Separace Os probíhala pomocí chlorofrmu (CHCl3), následovaná mikrodestilací a separací Ir, Ru, Pt a Pd za pomoci iontové chromatografie. Výsledky ukazují, že karbonatity ze Samalpatti a ze Sevatturu jsou charakteristické nízkými koncentracemi HSE, nižšími než ostatní mafické horniny derivované z pláště, jako jsou bazalty nebo komatiity. Suprachondritické poměry OsN/IrN mohou napovídat, že karbonatity jsou schopny koncentrovat nezanedbatelné množství Os. Kvůli vysokým, nejednotným poměrům 187 Os/188 Os předpokládáme, že zdroj karbonatitové taveniny byl vysoce...
Studium fyzikálně-mechanických vlastností systému syenit-enkláva z lomu Královec
Umlauf, Jiří ; Halavínová, Michaela (oponent) ; Krmíček, Lukáš (vedoucí práce)
Autor se v této bakalářské práci zabývá studiem mechanických vlastností syenitoidů a jejich mafických mikrogranulárních enkláv odebraných v aktivně těženém lomu Královec u obce Jaroměřice na Rokytnou. V rešeršní části práce jsou popsány vybrané metody pro určování fyzikálně-mechanických vlastností a je zde také přiblížena geologie zkoumané lokality. V praktické části jsou popsány a diskutovány výsledky z měření fyzikálně-mechanických vlastní těchto hornin.
Určení geotechnických a geologických charakteristik vybraných zemin a stanovení jejich vhodnosti pro zakládání staveb v Brně - Chrlicích
Kořínková, Jana ; Krmíček, Lukáš (oponent) ; Halavínová, Michaela (vedoucí práce)
Předmětem práce je zhodnotit geotechnické a geologické charakteristiky zemin v Brně-Chrlicích. Popsat danou problematiku stávajícího stavu. Odebrat vzorky zeminy a následně je laboratorně posoudit. Vyhodnotit je v programu SoilLab a porovnat s vlastními výsledky. Na závěr stanovit vhodnost pro zakládání staveb.
Určení geotechnických a geologických charakteristik vybraných zemin a stanovení jejich vhodnosti pro zakládání staveb v Lískovci u Koryčan
Králík, Michal ; Krmíček, Lukáš (oponent) ; Halavínová, Michaela (vedoucí práce)
Cílem bakalářské práce je zhodnotit vlastnosti zeminy v dané lokalitě Českého masívu jako základovou půdu. Průzkum se zabývá geomechanickými vlastnostmi, v rámci možností i vlastnostmi hydrogeologickými. První úkol je rešeršní činnost studované lokality, následuje průzkumná činnost, při které získáme vzorky, které analyzujeme v laboratoři a na základě těchto výsledků navrhneme vhodný způsob založení.
Možnosti studia degradace polymerních materiálů v klimatických podmínkách Antarktidy
Mičkal, Petr ; Halavínová, Michaela (oponent) ; Krmíček, Lukáš (vedoucí práce)
Bakalářská práce se v obecné rovině zabývá polymerními materiály a zhodnocením možností testování jejich odolnosti v extrémně klimatických podmínkách Antarktidy. Jsou zde popsány polymerní materiály, jejich charakteristiky, struktury, rozdělení, vlastnosti a podrobnější popis vybraných polymerů. V další části jsou popsány základní typy degradací, kterým jsou polymery vystaveny v extrémních podmínkách antarktického klimatu. V praktické části je provedeno vyhodnocení zkoušek degradovaných polymerních materiálů, které byly v Antarktidě odebrány v průběhu jižní antarktické sezóny 2013-2014 správcem České vědecké stanice J.G. Mendela Ing. Bc. Pavlem Kaplerem, Ph.D.
Určení geotechnických a hydrogeologických charakteristik vybraných zemin a stanovení jejich vhodnosti pro založení stavby na příkladu lokality v Západních Karpatech
Mikulica, Tomáš ; Krmíček, Lukáš (oponent) ; Halavínová, Michaela (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce je zaměřena na určení geotechnických a hydrogeologických charakteristik vybraných zemin a stanovení její vhodnosti pro založení stavby na příkladu lokality v Západních Karpatech. V této práci jsou popsány provedené průzkumné práce, vsakovací zkouška a zhodnocení odebraných zemin pomocí křivky zrnitosti a pórovitosti.
Jílové minerály jako plniva polymerních materiálů
Zaťko, Petr ; Halavínová, Michaela (oponent) ; Krmíček, Lukáš (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá využitím jílových minerálů jako plniv do polymerních materiálů a jejich výslednými nanokompozity na bázi polymer/jíl. V práci je rozebrán jak úvod do struktury polymerů a jílových minerálů, tak problematika aplikace jílových minerálů v polymerních materiálech. Praktická část bakalářské práce se zabývá zkoušením difuzivity CO2 skrz fólie, které byly vyrobeny z recyklovaného polyvinylbutyralu s plnivy Nanofil®5, Dellite® 67 a Cloisite® 93A a jejich srovnáním s referenčními vzorky z recyklovaného PVB bez přidaného plniva a komerčními fóliemi z extrudovaného PVB.
Určení geotechnických a hydrogeologických charakteristik vybraných zemin a stanovení jejich vhodnosti pro založení stavby na příkladu lokality v Českém masivu
Blahut, Dominik ; Krmíček, Lukáš (oponent) ; Halavínová, Michaela (vedoucí práce)
Cílem bakalářské práce je zhodnotit geotechnické a hydrogeologické charakteristiky lokality v Českém masivu. Prvním úkolem práce je rešeršní činnost popisu lokality a jejího přilehlého území. Dále se práce bude zaobírat geotechnickým průzkumem, který bude stanoven z jednoduchých odkryvných prací přímých, zejména se bude jednat o vrtné sondy. Na závěr práce se z odebraných zemin provede zrnitostní zkouška, ze které se pomocí empirických vzorců odvodí hydraulická vodivost. Pro ověření hydraulické vodivosti se provede jednoduchá vsakovací zkouška a dojde k porovnání výsledků.
Minerální plniva polymerních materiálů exponovaných na vědecké stanici Johana Gregora Mendela
Bařina, Tomáš ; Halavínová, Michaela (oponent) ; Krmíček, Lukáš (vedoucí práce)
Bakalářská práce je v její rešeršní části věnována problematice minerálních plniv, které se využívají při výrobě polymerních (nano)kompozitů. Důraz je kladen na ta plniva, která mohou být součástí polymerů exponovaných v klimatických podmínkách Antarktidy na České vědecké stanici Johana Gregora Mendela. Praktická část bakalářské práce je zaměřena na sledování obsahů rtuti v běžně používaných minerálních plnivech (Dellite 67, Dellite 72, Nanofil 5, Cloisite Na 93A, Cloisite 30B). Důvodem bylo posoudit jejich vhodnost pro užití pří testování trvanlivosti polymerů v citlivém ekosystému Antarktidy.
Geochemistry of Cenozoic volcanic rocks of the Faroe Islands with a focus on their ultra-trace contents of Hg
Šišková, P. ; Krmíček, Lukáš ; Coufalík, Pavel
According to geophysical research performed in the eastern part of the North Atlantic, many authors inferred that the basalt flows on the Faroe Islands overlie a continental metamorphic basement supposedly of Precambrian age. With respect to this, we focused our study on determination of ultratrace mercury contents by means of atomic absorption spectrometry to test this hypothesis. Mercury contents in basalts seem to be a sensitive tool for distinguishing between the basalts not affected by interaction with the continental crust and the basalts enclosing crustal xenoliths. Contents of Hg show great variability between samples even within the same formation. We presume that high concentrations of Hg in some samples are related to stagnation of individual pulses of parent magma in the continental crust below the Faroe Islands.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.